Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003D0231.pdf

32003D0231

2003/231/EG: Rådets beslut av den 17 mars 2003 om Europeiska gemenskapens anslutning till ändringsprotokollet till den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden (Kyotokonventionen)Europeiska unionens officiella tidning nr L 086 , 03/04/2003 s. 0021 - 0045Rådets beslut

av den 17 mars 2003

om Europeiska gemenskapens anslutning till ändringsprotokollet till den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden (Kyotokonventionen)

(2003/231/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Gemenskapen är sedan 1974 avtalsslutande part i den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden, nedan kallad "konventionen".

(2) Tullsamarbetsrådet antog vid sitt möte den 26 juni 1999 ändringsprotokollet till konventionen. Tillägg I till ändringsprotokollet innehåller den reviderade ingressen och de reviderade artiklarna i konventionen, tillägg II till ändringsprotokollet innehåller den reviderade allmänna bilagan och tillägg III till ändringsprotokollet innehåller de reviderade särskilda bilagorna. Den reviderade ingressen och de reviderade artiklarna i konventionen tillsammans med den reviderade allmänna bilagan och de reviderade särskilda bilagorna kallas den reviderade Kyotokonventionen.

(3) Genomförandet av principerna i den reviderade Kyotokonventionen kommer att ge betydande och mätbara resultat genom att effektiviteten hos tullförvaltningarna förbättras och att nationernas konkurrenskraft därigenom ökas; det kommer även att innebära en uppmuntran till investeringar och industriell utveckling och kan leda till ökat deltagande av små och medelstora företag i den internationella handeln.

(4) Den reviderade Kyotokonventionen utgör en väsentlig beståndsdel i underlättandet av handeln och innebär därigenom en betydelsefull stimulans till ekonomisk tillväxt för de parter som har godtagit denna.

(5) De avtalsslutande parterna i den reviderade Kyotokonventionen förklarar sig beredda att tillämpa tydliga, genomsiktliga och moderna tullförfaranden så att tullklareringen av varor kan påskyndas genom användning av ny informationsteknik och nya tekniska metoder för tullkontroll, exempelvis riskbedömning och revisioner.

(6) Ändringsprotokollet, inklusive tilläggen I och II, träder i kraft tre månader efter det att 40 avtalsslutande parter i konventionen har uttryckt sitt samtycke att vara bundna av ändringsprotokollet, inklusive tilläggen I och II.

(7) Till att börja med ansluter sig Europeiska gemenskapen till ändringsprotokollet, inklusive tilläggen I och II. Beslut om anslutning till de reviderade särskilda bilagorna, som återfinns i tillägg III till ändringsprotokollet, kommer att fattas i ett senare skede.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Europeiska gemenskapens anslutning till ändringsprotokollet till den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden, med undantag av tillägg III, godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

2. Texten till ändringsprotokollet, inklusive tilläggen I och II, återfinns i bilaga I till detta beslut.

3. Den information som krävs enligt artikel 8.5 a och den anmälan som krävs enligt artikel 11 i den reviderade Kyotokonventionen återfinns i bilagorna II och III till detta beslut.

Artikel 2

1. Gemenskapen skall företrädas av kommissionen i den förvaltningskommitté som föreskrivs i artikel 6 i tillägg I till ändringsprotokollet till konventionen samt biträdas av företrädarna för medlemsstaterna.

2. Den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i förvaltningskommittén när denna behandlar frågor som ligger inom gemenskapens befogenheter skall antas av rådet i enlighet med de röstregler som följer av tillämpliga bestämmelser i fördraget.

Artikel 3

1. Rådets ordförande bemyndigas att utse de personer som skall ha rätt att på gemenskapens vägnar deponera instrumentet för anslutning till ändringsprotokollet, inklusive tilläggen I och II. Deponeringen skall äga rum samtidigt som medlemsstaterna deponerar sina anslutningsinstrument.

2. De behöriga personerna skall även meddela generalsekreteraren i tullsamarbetsrådet den information och anmälan som återfinns i bilagorna II respektive III till detta beslut.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 2003.

På rådets vägnar

G. Drys

Ordförande