Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003R1445.pdf

32003R1445

Rådets förordning (EG) nr 1445/2003 av den 21 januari 2003 om export av vissa stålprodukter från Rumänien till Europeiska gemenskapen från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande fram till dagen för Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (förlängning av giltighetstiden för dubbelkontrollsystemet)Europeiska unionens officiella tidning nr L 206 , 15/08/2003 s. 0001 - 0004Rådets förordning (EG) nr 1445/2003

av den 21 januari 2003

om export av vissa stålprodukter från Rumänien till Europeiska gemenskapen från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande fram till dagen för Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (förlängning av giltighetstiden för dubbelkontrollsystemet)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan(1), trädde i kraft den 1 februari 1995.

(2) Parterna har genom associeringsrådets beslut nr 1/2003(2) kommit överens om att förlänga giltighetstiden för det dubbelkontrollsystem som återinfördes genom beslut nr 3/2002(3) till att omfatta perioden från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande fram till dagen för Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(3) Giltighetstiden för gemenskapens genomförandelagstiftning, vilken infördes genom rådets förordning (EG) nr 1499/2002 av den 20 juni 2002 om export av vissa stålprodukter från Rumänien till gemenskapen under perioden 1 juli-31 december 2002 (dubbelkontrollsystemet)(4), bör därför förlängas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1499/2002 skall fortsatt tillämpas under perioden från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande fram till dagen för Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, i enlighet med bestämmelserna i beslut nr 1/2003 av associeringsrådet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1499/2002 ändras därför på följande sätt:

1. I titeln, ingressen och artikel 1.1 i förordningen skall hänvisningarna till perioden "1 juli-31 december 2002" ersättas med hänvisningar till perioden "25 augusti 2003 fram till dagen för Rumäniens anslutning till Europeiska unionen".

2. Bilaga IV till den förordningen skall ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Varor som avsänds till gemenskapen från och med den 1 januari 2003 fram till den dag då denna förordning träder i kraft skall inte omfattas av denna förordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 januari 2003.

På rådets vägnar

N. Christodoulakis

Ordförande

(1) EGT L 357, 31.12.1994, s. 2.

(2) Se sidan 31 i detta nummer av EUT.

(3) EGT L 227, 23.8.2002, s. 38.

(4) EGT L 227, 23.8.2002, s. 1.

BILAGA

"BILAGA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES/LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER/LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ/LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES/LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES/ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI/LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES/LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES/LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA/FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

Services Licences

Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Télécopieur (32-2) 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Fax (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn 1 Fax: (49-6196) 942 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Φαξ: (30-10) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières DIGITIP 12, rue Villiot, bâtiment Le Bervil F - 75572 Paris Cedex 12 Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street Dublin 2 Ireland Fax (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America, 341 I - 00144 Roma Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L - 2011 Luxembourg Télécopieur (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst/douane Centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003 Engelse Kamp 2 9700 RD Groningen Nederland Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Fax: (43-1) 711 00/83 86

PORTUGAL

Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa P - 1140-060 Lisboa Fax: (351-21) 881 42 61

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus PL 512 FIN - 00101 Helsinki Faksi (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct Billingham, Cleveland TS23 2NF United Kingdom Fax (44-1642) 53 35 57"