Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003R1500.pdf

28.8.2003   

SV XM

Europeiska unionens officiella tidning

L 216/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1500/2003

av den 18 februari 2003

om förvaltning av dubbelkontrollsystemet utan kvantitativa begränsningar avseende export från Ryska federationen till Europeiska gemenskapen av vissa stålprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Ryska federationen å andra sidan (1), trädde i kraft den 1 december 1997.

(2)

Europeiska gemenskapen och Ryska federationen har enats om att upprätta ett dubbelkontrollsystem avseende vissa stålprodukter för perioden 13 oktober 1997–31 december 1999. Detta avtal genom skriftväxling godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom beslut 97/741/EG (2). Systemets giltighetstid förlängdes för perioden 1 januari 2000–31 december 2001 genom beslut 2000/294/EG (3). Motsvarande genomförandelagstiftning för gemenskapen infördes genom förordning (EG) nr 2135/97 (4), vars giltighetstid förlängdes genom rådets förordning (EG) nr 793/2000 (5).

(3)

Situationen beträffande import från Ryska federationen till gemenskapen av vissa stålprodukter har granskats noggrant, och parterna har på grundval av relevanta uppgifter som tillhandahållits dem ingått ett avtal genom skriftväxling (6), i vilket ett dubbelkontrollsystem utan kvantitativa begränsningar upprättas för perioden från och med den dag då denna förordning träder i kraft till och med den 31 december 2004, om inte båda parter kommer överens om att avsluta systemet tidigare.

(4)

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För perioden från och med den dag då denna förordning träder i kraft till och med den 31 december 2004 skall, i enlighet med bestämmelserna i det ovannämnda avtalet genom skriftväxling, för import till gemenskapen av vissa, i tillägg I angivna, stålprodukter som har sitt ursprung i Ryska federationen krävas uppvisande av ett kontrolldokument som stämmer överens med förlagan i tillägg II och som utfärdats av myndigheterna i gemenskapen.

2.   För perioden från och med den dag då denna förordning träder i kraft till och med den 31 december 2004 skall för import till gemenskapen av de stålprodukter som anges i tillägg I och som har sitt ursprung i Ryska federationen dessutom krävas att de behöriga ryska myndigheterna utfärdar ett exportdokument. Exportdokumentet skall stämma överens med förlagan i tillägg III. Det skall vara giltigt för export inom hela gemenskapens tullområde. Importören måste uppvisa exportdokumentet i original senast den 31 mars året efter det år då de varor som omfattas av dokumentet avsändes.

3.   Avsändningen skall anses ha ägt rum dagen för lastningen på det transportmedel som användes för exporten.

4.   Klassificeringen av de produkter som omfattas av denna förordning skall grunda sig på gemenskapens tulltaxe- och statistiknomenklatur (nedan kallad ”KN”). Ursprunget för de produkter som omfattas av denna förordning skall fastställas i enlighet med de i gemenskapen gällande bestämmelserna.

5.   Gemenskapens behöriga myndigheter skall förbinda sig att underrätta Ryska federationen om alla ändringar av KN vilka avser de produkter som omfattas av denna förordning innan sådana ändringar träder i kraft i gemenskapen.

6.   Produkter som avsänts innan denna förordning har trätt i kraft skall inte omfattas av denna förordning.

Artikel 2

1.   Det kontrolldokument som avses i artikel 1 skall utfärdas automatiskt av den behöriga myndigheten i medlemsstaterna, utan avgift och för alla begärda kvantiteter, inom fem arbetsdagar efter det att en importör i gemenskapen har lämnat in en ansökan, oavsett var importören är etablerad inom gemenskapen. Utan bevis för motsatsen skall ansökan anses ha mottagits av den behöriga nationella myndigheten senast tre arbetsdagar efter det att den lämnades in.

2.   Ett kontrolldokument som utfärdats av någon av de behöriga nationella myndigheter som förtecknas i tillägg IV skall vara giltigt i hela gemenskapen.

3.   Importörens ansökan om ett kontrolldokument skall innehålla följande uppgifter:

a)

Sökandens namn och fullständiga adress (inbegripet telefon- och faxnummer samt eventuellt identifieringsnummer som används av de behöriga nationella myndigheterna) samt registreringsnummer för mervärdesskatt, om den sökande är mervärdesskattepliktig.

b)

I förekommande fall namn på och fullständig adress till deklaranten eller den som företräder sökanden (inbegripet telefon- och faxnummer).

c)

Exportörens fullständiga namn och adress.

d)

En noggrann beskrivning av varorna, inbegripet deras

handelsbeteckning,

KN-nummer,

ursprungsland,

avsändarland.

e)

Nettovikt uttryckt i kg och kvantitet uttryckt i annan föreskriven enhet än nettovikt, enligt nummer i Kombinerade nomenklaturen.

f)

Varornas cif-värde i euro vid gemenskapens gräns, enligt nummer i Kombinerade nomenklaturen.

g)

I förekommande fall att de berörda produkterna är andrasorteringsprodukter eller av bristfällig kvalitet (8).

h)

Planerad tidpunkt och plats för tullklarering.

i)

Huruvida ansökan avser samma kontrakt som en tidigare inlämnad ansökan.

j)

Följande förklaring, daterad och undertecknad av sökanden samt med ett förtydligande av dennes namn i versaler:

”Jag bekräftar härmed att uppgifterna i denna ansökan är korrekta och lämnade i god tro och att jag är etablerad i gemenskapen.”

Importören skall också överlämna en kopia av försäljnings- eller köpekontraktet och proformafakturan eller, om varorna inte köps direkt i tillverkningslandet, ett tillverkningsintyg utfärdat av det producerande stålverket.

4.   Kontrolldokument får endast användas under den tid som åtgärder för liberalisering av importen är i kraft med avseende på transaktionerna i fråga. Utan att det påverkar eventuella ändringar av gällande importbestämmelser eller beslut som fattas inom ramen för ett avtal eller förvaltningen av en kvot

skall giltighetsperioden för kontrolldokumentet vara fyra månader,

får outnyttjade eller endast delvis utnyttjade kontrolldokuments giltighetstid förlängas för en motsvarande period.

5.   Importören skall återlämna kontrolldokumentet till den utfärdande myndigheten vid giltighetsperiodens slut.

Artikel 3

1.   Ett konstaterande av att det pris per enhet till vilket transaktionen genomförs överstiger det pris som anges i kontrolldokumentet med mindre än 5 % eller att det totala värdet eller den totala kvantiteten av de produkter som faktiskt importeras överstiger det värde eller den kvantitet som anges i kontrolldokumentet med mindre än 5 % skall inte hindra de berörda produkternas övergång till fri omsättning.

2.   Ansökningar om kontrolldokument och själva dokumenten skall vara konfidentiella. De skall vara förbehållna de behöriga myndigheterna och sökanden.

Artikel 4

1.   Inom de första tio dagarna av varje månad skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna

a)

uppgifter om de kvantiteter och värden (beräknade i euro) för vilka kontrolldokument utfärdades under den föregående månaden,

b)

uppgifter om importen under den månad som föregick den månad som avses i a.

De uppgifter medlemsstaterna tillhandahåller skall delas upp efter produkt, KN-nummer och land.

2.   Medlemsstaterna skall meddela alla missförhållanden eller fall av bedrägeri som upptäcks och, i förekommande fall, skälen till att de har vägrat att bevilja ett kontrolldokument.

Artikel 5

Alla meddelanden enligt denna förordning skall ställas till kommissionen och skall sändas på elektronisk väg via det integrerade nät som upprättats för detta ändamål, om det inte av tvingande tekniska skäl är nödvändigt att tillfälligt använda andra kommunikationssätt.

Artikel 6

Kommitté

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

De ändringar av tilläggen som kan bli nödvändiga för att beakta ändringar av bilagan eller tilläggen till avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen eller ändringar som görs av gemenskapsreglerna om statistik, tullförfaranden eller gemensamma regler för import eller importövervakning skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 6.2.

Denna förordning träder i kraft den femtonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 februari 2003.

På rådets vägnar

N. CHRISTODOULAKIS

Ordförande


(1)  EGT L 327, 28.11.1997, s. 3.

(2)  EGT L 300, 4.11.1997, s. 36.

(3)  EGT L 96, 18.4.2000, s. 44.

(4)  EGT L 300, 4.11.1997, s. 1.

(5)  EGT L 96, 18.4.2000, s. 1.

(6)  Se sidan 26 i detta nummer av EUT.

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Enligt de kriterier som anges i kommissionens meddelande om identifieringskriterier som medlemsstaternas tullmyndigheter använder för de stålprodukter från tredje land som är av sekunda kvalitet (EGT C 180, 11.7.1991, s. 4).


BILAGA

 

TILLÄGG I

Förteckning över produkter som omfattas av dubbelkontroll utan kvantitativa begränsningar

RYSKA FEDERATIONEN

Kallvalsade smala band med en bredd av högst 500 mm

7211 23 99

7211 29 50

7211 29 90

7211 90 90

Icke-kornorienterad elektroplåt

7211 23 91

7225 19 10

7225 19 90

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90

Kornorienterad elektroplåt

7226 11 90

TILLÄGG II

TILLÄGG III

APÉNDICE IV

TILLÆG IV

ANLAGE IV

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV

APPENDIX IV

APPENDICE IV

APPENDICE IV

AANHANGSEL IV

APÊNDICE IV

LISÄYS IV

TILLÄGG IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax (49-61) 969 42 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30 210) 32 86 094

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 91 563 18 23/(34) 91 349 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières

DIGITIP

12, rue Villiot — Bâtiment Le Bervil

F-75572 Paris

Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003,

Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Fax (43-1) 711 00/83 86

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega da Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus/Tullstyrelsen

PL/PB 512

FIN-00101 Helsinki/Helsingfors

Faksi/Fax (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham,

Cleveland

TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 53 35 57