Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32005R0522.pdf

2.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 522/2005

av den 1 april 2005

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (1), särskilt artikel 19.6 i denna, och

av följande skäl:

För att gemenskapscertifikatet skall kunna göras mer verkningsfullt bör vissa tekniska egenskaper som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 2368/2002 ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Stycket med benämningen ”Numrering” i bilaga IV till förordning (EG) nr 2368/2002 skall ändras på följande sätt:

a)

I den fjärde strecksatsen skall

i)

ledet ”(UV-fluorescerande i grönt)” utgå,

ii)

den tredje understrecksatsen utgå.

b)

Den femte strecksatsen skall ersättas med ”Numrering 2: osynlig åttasiffrig löpnummernumrering (överensstämmande med numrering 1) tryckt med fluorescerande UV-färg”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2005.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 28. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1474/2004 (EUT L 271, 18.8.2004, s. 29).