Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006R1792.pdf

20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 362/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1792/2006

av den 23 oktober 2006

om anpassning av vissa förordningar och beslut när det gäller fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, konkurrenspolitik, jordbruk (veterinärlagstiftning och fytosanitär lagstiftning), fiske, transportpolitik, beskattning, statistik, socialpolitik och sysselsättning, miljö, tullunion samt yttre förbindelser, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56, och

av följande skäl:

(1)

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller i dess bilagor, skall i enlighet med artikel 56 i anslutningsakten nödvändiga anpassningar antas av kommissionen i samtliga fall där den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Följande kommissionsförordningar bör därför ändras i enlighet med detta

när det gäller fri rörlighet för varor: förordningarna (EG) nr 1474/2000 (1), (EG) nr 1488/2001 (2), (EG) nr 1043/2005 (3) och (EG) nr 1564/2005 (4),

när det gäller konkurrens: förordningarna (EG) nr 773/2004 (5) och (EG) nr 802/2004 (6),

när det gäller jordbruk (veterinärlagstiftning): förordningarna (EG) nr 136/2004 (7) och (EG) nr 911/2004 (8),

när det gäller fiske: förordningarna (EG) nr 80/2001 (9), (EG) nr 2065/2001 (10) och (EG) nr 2306/2002 (11),

när det gäller transportpolitik: förordning (EG) nr 2121/98 (12),

när det gäller beskattning: förordningarna (EEG) nr 2719/92 (13) och (EG) nr 1925/2004 (14),

när det gäller statistik: förordningarna (EEG) nr 1868/77 (15), (EG) nr 2702/98 (16), (EG) nr 1227/1999 (17), (EG) nr 1228/1999 (18), (EG) nr 1358/2003 (19), (EG) nr 1668/2003 (20), (EG) nr 2139/2004 (21) och (EG) nr 772/2005 (22),

när det gäller miljö: förordningarna (EG) nr 349/2003 (23) och (EG) nr 1661/1999 (24),

när det gäller tullunionen: förordningarna (EEG) nr 2454/93 (25), (EEG) nr 2289/83 (26), och (EEG) nr 2290/83 (27),

när det gäller yttre förbindelser: förordningarna (EG) nr 3168/94 (28) och (EG) nr 1547/1999 (29).

(4)

Följande kommissionsbeslut bör därför ändras i enlighet med detta

när det gäller fri rörlighet för personer: beslut 2001/548/EG (30),

när det gäller jordbruk (veterinärlagstiftning): besluten 83/218/EEG (31), 92/260/EEG (32), 92/452/EEG (33), 93/195/EEG (34), 93/196/EEG (35), 93/197/EEG (36), 94/85/EG (37), 94/984/EG (38), 95/233/EG (39), 96/482/EG (40), 96/730/EG (41), 97/4/EG (42), 97/252/EG (43), 97/296/EG (44), 97/365/EG (45), 97/467/EG (46), 97/468/EG (47), 97/569/EG (48), 98/179/EG (49), 98/536/EG (50), 1999/120/EG (51), 1999/710/EG (52), 2000/50/EG (53), 2000/284/EG (54), 2000/585/EG (55), 2000/609/EG (56), 2001/556/EG (57), 2001/600/EG (58), 2001/881/EG (59), 2002/472/EG (60), 2003/630/EG (61), 2003/858/EG (62), 2004/211/EG (63), 2004/233/EG (64), 2004/253/EG (65), 2004/361/EG (66), 2004/432/EG (67), 2004/438/EG (68), 2004/616/EG (69), 2004/639/EG (70), 2004/825/EG (71), 2005/432/EG (72), 2005/648/EG (73), 2005/710/EG (74), 2006/168/EG (75) och 2006/264/EG (76),

när det gäller jordbruk (fytosanitär lagstiftning): besluten 2005/870/EG (77) och 2005/942/EG (78),

när det gäller transportpolitik: beslut 77/527/EEG (79),

när det gäller statistik: besluten 91/450/EEG (80), 98/385/EG (81), 2000/115/EG (82), 2004/747/EG (83), 2004/760/EG (84) och 2004/761/EG (85),

när det gäller socialpolitik och sysselsättning: besluten 82/43/EEG (86) och 98/500/EG (87),

när det gäller miljö: besluten 76/431/EEG (88) och 2000/657/EG (89).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

1.   Följande förordningar skall ändras i enlighet med bilagan

när det gäller fri rörlighet för varor: förordningarna (EG) nr 1474/2000, (EG) nr 1488/2001, (EG) nr 1043/2005 och (EG) nr 1564/2005,

när det gäller konkurrens: förordningarna (EG) nr 773/2004 och (EG) nr 802/2004,

när det gäller jordbruk (veterinärlagstiftning): förordningarna (EG) nr 136/2004 och (EG) nr 911/2004,

när det gäller fiske: förordningarna (EG) nr 80/2001, (EG) nr 2065/2001 och (EG) nr 2306/2002,

när det gäller transportpolitik: förordning (EG) nr 2121/98,

när det gäller beskattning: förordningarna (EEG) nr 2719/92 och (EG) nr 1925/2004,

när det gäller statistik: förordningarna (EEG) nr 1868/77, (EG) nr 2702/98, (EG) nr 1227/1999, (EG) nr 1228/1999, (EG) nr 1358/2003, (EG) nr 1668/2003, (EG) nr 2139/2004 och (EG) nr 772/2005,

när det gäller miljö: förordningarna (EG) nr 349/2003 och (EG) nr 1661/1999,

när det gäller tullunionen: förordningarna (EEG) nr 2454/93, (EEG) nr 2289/83 och (EEG) nr 2290/83,

när det gäller yttre förbindelser: förordningarna (EG) nr 3168/94 och (EG) nr 1547/1999.

2.   Följande beslut skall ändras i enlighet med bilagan

när det gäller fri rörlighet för personer: beslut 2001/548/EG,

när det gäller jordbruk (veterinärlagstiftning): besluten 83/218/EEG, 92/260/EEG, 92/452/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG, 93/197/EEG, 94/85/EG, 94/984/EG, 95/233/EG, 96/482/EG, 96/730/EG, 97/4/EG, 97/252/EG, 97/296/EG, 97/365/EG, 97/467/EG, 97/468/EG, 97/569/EG, 98/179/EG, 98/536/EG, 1999/120/EG, 1999/710/EG, 2000/50/EG, 2000/284/EG, 2000/585/EG, 2000/609/EG, 2001/556/EG, 2001/600/EG, 2001/881/EG, 2002/472/EG, 2003/630/EG, 2003/858/EG, 2004/211/EG, 2004/233/EG, 2004/253/EG, 2004/361/EG, 2004/432/EG, 2004/438/EG, 2004/616/EG, 2004/639/EG, 2004/825/EG, 2005/432/EG, 2005/648/EG, 2005/710/EG, 2006/168/EG och 2006/264/EG,

när det gäller jordbruk (fytosanitär lagstiftning): besluten 2005/870/EG och 2005/942/EG.

när det gäller transportpolitik: beslut 77/527/EEG,

när det gäller statistik: besluten 91/450/EEG, 98/385/EG, 2000/115/EG, 2004/747/EG, 2004/760/EG och 2004/761/EG,

när det gäller socialpolitik och sysselsättning: besluten 82/43/EEG och 98/500/EG,

när det gäller miljö: besluten 76/431/EEG och 2000/657/EG.

Artikel 2

Denna förordning skall träda i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och då samtidigt med detta.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 2006.

På kommissionens vägnar

Olli REHN

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 171, 11.7.2000, s. 11.

(2)  EGT L 196, 20.7.2001, s. 9.

(3)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  EUT L 257, 1.10.2005, s. 1.

(5)  EUT L 123, 27.4.2004, s. 18.

(6)  EUT L 133, 30.4.2004, s. 1.

(7)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 11.

(8)  EUT L 163, 30.4.2004, s. 65.

(9)  EGT L 13, 17.1.2001, s. 3.

(10)  EGT L 278, 23.10.2001, s. 6.

(11)  EGT L 348, 21.12.2002, s. 94.

(12)  EGT L 268, 3.10.1998, s. 10.

(13)  EGT L 276, 19.9.1992, s. 1.

(14)  EUT L 331, 5.11.2004, s. 13.

(15)  EGT L 209, 17.8.1977, s. 1.

(16)  EGT L 344, 18.12.1998, s. 102.

(17)  EGT L 154, 19.6.1999, s. 75.

(18)  EGT L 154, 19.6.1999, s. 91.

(19)  EUT L 194, 1.8.2003, s. 9.

(20)  EUT L 244, 29.9.2003, s. 32.

(21)  EUT L 369, 16.12.2004, s. 26.

(22)  EUT L 128, 21.5.2005, s. 51.

(23)  EUT L 51, 26.2.2003, s. 3.

(24)  EGT L 197, 29.7.1999, s. 17.

(25)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(26)  EGT L 220, 11.8.1983, s. 15.

(27)  EGT L 220, 11.8.1983, s. 20.

(28)  EGT L 335, 23.12.1994, s. 23.

(29)  EGT L 185, 17.7.1999, s. 1.

(30)  EGT L 196, 20.7.2001, s. 26.

(31)  EGT L 121, 7.5.1983, s. 23.

(32)  EGT L 130, 15.5.1992, s. 67.

(33)  EGT L 250, 29.8.1992, s. 40.

(34)  EGT L 86, 6.4.1993, s. 1.

(35)  EGT L 86, 6.4.1993, s. 7.

(36)  EGT L 86, 6.4.1993, s. 16.

(37)  EGT L 44, 17.2.1994, s. 31.

(38)  EGT L 378, 31.12.1994, s. 11.

(39)  EGT L 156, 7.7.1995, s. 76.

(40)  EGT L 196, 7.8.1996, s. 13.

(41)  EGT L 331, 20.12.1996, s. 49.

(42)  EGT L 2, 4.1.1997, s. 6.

(43)  EGT L 101, 18.4.1997, s. 46.

(44)  EGT L 122, 14.5.1997, s. 21.

(45)  EGT L 154, 12.6.1997, s. 41.

(46)  EGT L 199, 26.7.1997, s. 57.

(47)  EGT L 199, 26.7.1997, s. 62.

(48)  EGT L 234, 26.8.1997, s. 16.

(49)  EGT L 65, 5.3.1998, s. 31.

(50)  EGT L 251, 11.9.1998, s. 39.

(51)  EGT L 36, 10.2.1999, s. 21.

(52)  EGT L 281, 4.11.1999, s. 82.

(53)  EGT L 19, 25.1.2000, s. 51.

(54)  EGT L 94, 14.4.2000, s. 35.

(55)  EGT L 251, 6.10.2000, s. 1.

(56)  EGT L 258, 12.10.2000, s. 49.

(57)  EGT L 200, 25.7.2001, s. 23.

(58)  EGT L 210, 3.8.2001, s. 51.

(59)  EGT L 326, 11.12.2001, s. 44.

(60)  EGT L 163, 21.6.2002, s. 24.

(61)  EUT L 218, 30.8.2003, s. 55.

(62)  EUT L 324, 11.12.2003, s. 37.

(63)  EUT L 73, 11.3.2004, s. 1.

(64)  EUT L 71, 10.3.2004, s. 30.

(65)  EUT L 79, 17.3.2004, s. 47.

(66)  EUT L 113, 20.4.2004, s. 54.

(67)  EUT L 154, 30.4.2004, s. 43.

(68)  EUT L 154, 30.4.2004, s. 73.

(69)  EUT L 278, 27.8.2004, s. 64.

(70)  EUT L 292, 21.9.2004, s. 15.

(71)  EUT L 358, 3.12.2004, s. 18.

(72)  EUT L 151, 4.6.2005, s. 31.

(73)  EUT L 238, 15.9.2005, s. 16.

(74)  EUT L 269, 14.10.2005, s. 42.

(75)  EUT L 56, 28.2.2006, s. 19.

(76)  EUT L 95, 4.4.2006, s. 6.

(77)  EUT L 319, 7.12.2005, s. 9.

(78)  EUT L 342, 24.12.2005, s. 92.

(79)  EGT L 209, 17.8.1977, s. 29.

(80)  EGT L 240, 29.8.1991, s. 36.

(81)  EGT L 174, 18.6.1998, s. 1.

(82)  EGT L 38, 12.2.2000, s. 1.

(83)  EUT L 329, 4.11.2004, s. 14.

(84)  EUT L 337, 13.11.2004, s. 59.

(85)  EUT L 337, 13.11.2004, s. 64.

(86)  EGT L 20, 28.1.1982, s. 35.

(87)  EGT L 225, 12.8.1998, s. 27.

(88)  EGT L 115, 1.5.1976, s. 73.

(89)  EGT L 275, 27.10.2000, s. 44.


BILAGA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

A.

OFFENTLIG UPPHANDLING

B.

LIVSMEDEL

2.

FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

SOCIAL TRYGGHET

3.

KONKURRENSPOLITIK

4.

JORDBRUK

A.

VETERINÄR OCH FYTOSANITÄR LAGSTIFTNING

I.

VETERINÄRLAGSTIFTNING

II.

FYTOSANITÄR LAGSTIFTNING

5.

FISKE

6.

TRANSPORTPOLITIK

A.

VÄGTRANSPORTER

B.

TRANSPORT PÅ INRE VATTENVÄGAR

7.

BESKATTNING

8.

STATISTIK

9.

SOCIALPOLITIK OCH SYSSELSÄTTNING

10.

MILJÖ

A.

AVFALLSHANTERING

B.

NATURSKYDD

C.

STRÅLSKYDD

D.

KEMIKALIER

11.

TULLUNIONEN

A.

TEKNISKA ANPASSNINGAR AV TULLKODEXEN OCH DESS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

B.

ANDRA TEKNISKA ANPASSNINGAR

12.

YTTRE FÖRBINDELSER

1.   FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

A.   OFFENTLIG UPPHANDLING

32005 R 1564: Kommissionens förordning (EG) nr 1564/2005 av den 7 september 2005 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden inom ramen för anbudsförfaranden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 257, 1.10.2005, s. 1).

a)

Följande skall införas i bilaga II ”Meddelande om upphandling” punkt IV. 3.6 före ”ES”:

”BG

□”

Följande skall införas efter ”PT”:

”RO

□”

b)

Följande skall införas i bilaga IV ”Periodiskt meddelande – försörjningssektorerna” i tillägget punkt IV.3.4 före ”ES”:

”BG

□”

Följande skall införas efter ”PT”:

”RO

□”

c)

Följande skall införas i bilaga V ”Meddelande om upphandling – förhandlingssektorerna” punkt IV.3.5 före ”ES”:

”BG

□”

Följande skall införas efter ”PT”:

”RO

□”

d)

Följande skall införas i bilaga IX ”Meddelande om förenklat anbudsförfarande inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem” punkt IV.2.4 före ”ES”:

”BG

□”

Följande skall införas efter ”PT”:

”RO

□”

e)

Följande skall införas i bilaga X ”Koncession avseende offentliga byggentreprenader” punkt IV. 2.3 före ”ES”:

”BG

□”

Följande skall införas efter ”PT”:

”RO

□”

f)

Följande skall införas i bilaga XI ”Meddelande om upphandling – Kontrakt som tilldelas av koncessionshavare som inte är upphandlande myndighet” punkt IV.2.4 före ”ES”:

”BG

□”

Följande skall införas efter ”PT”:

”RO

□”

g)

Följande skall införas i bilaga XII ”Meddelande om projekttävling” punkt IV.4.5 före ”ES”:

”BG

□”

Följande skall införas efter ”PT”:

”RO

□”

B.   LIVSMEDEL

1.

32000 R 1474: Kommissionens förordning (EG) nr 1474/2000 av den 10 juli 2000 om fastställande av beloppen för de minskade jordbruksrelaterade delarna av avgiften samt de tilläggstullar som skall tillämpas från och med den 1 juli 2000 vid import till gemenskapen av vissa varor enligt rådets förordning (EG) nr 3448/93 inom ramen för ett interimsavtal mellan Europeiska unionen och Israel (EGT L 171, 11.7.2000, s. 11), ändrad genom

32004 R 0886: Kommissionens förordning (EG) nr 886/2004 av den 4.3.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 14).

a)

I bilaga I skall rubriken ersättas med följande:

b)

I bilaga I skall underrubriken ersättas med följande:

c)

I bilagorna I och II skall rubriken över den första tabellen (DEL 1) ersättas med följande:

d)

I bilagorna I och II skall hänvisningarna i tabellen i DEL 1 ersättas med följande:

”Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod”.

e)

I bilagorna I och II skall fotnoten (*) till tabellen i DEL 1 ersättas med följande:

”Виж Част 2 — Véase parte 2 — Viz cást 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — zr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Vezi Partea 2 — Pozri cast 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2.”;

f)

I bilagorna I och II skall fotnoten (**) till tabellen i DEL 1 ersättas med följande:

”Виж Част 3 — Véase parte 3 — Viz cást 3 — Se del 3 — Siehe Teil 3 — Vaata 3. osa — Βλέπε μέρος 3 — See Part 3 — Voir partie 3 — Cfr. parte 3 — Skatīt 3. daļu — zr. 3 dalį — Lásd a 3. részt — Ara Parti 3 — Zie deel 3 — Zobacz Część 3 — Ver parte 3 — Vezi Partea 3 — Pozri cast 3 — Glej del 3 — Katso osa 3 — Se del 3”.

g)

I bilaga I skall fotnoten (1) till tabellen i DEL 1 ersättas med följande:

”За 100 kg отцедени сладки патати и т.н., или царевица. — Por 100 kg de boniatos, etc. o de maìz escurridos. — Za 100 kg susených sladkých brambor apod., nebo kukurice. — Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. — Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. — 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. — Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λ.π. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. — Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. — Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. — Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. — Uz 100 kilogramiem zāvētu saldo kartupeļu u.t.t. vai kukurūzas. — 100-ui kg dziovintų saldziųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. — Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára.– Għal kull 100 kilogramma ta' patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. — Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. — Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków, itp., lub kukurydzy. — Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. — La 100 kilograme de batate etc. sau porumb deshidratat. — Na 100 kilogramov susených sladkých zemiakov, atd., alebo kukurice. — Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. — 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. — Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.”.

h)

I bilaga I skall fotnoten (2) till tabellen i DEL 1 ersättas med följande:

”Детски храни, съдържащи мляко и продукти на базата на мляко. — Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. — Pripravená detská výziva obsahující mléko a výrobky z mléka. — Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. — Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. — Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. — Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. — Preparations for infant use, containing milk and products from milk. — Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. — Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. — Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. — Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. — Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. — Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. — Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. — Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. — Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. — Alimente pentru copii conţinând lapte sau produse din lapte. — Prípravky na detskú výzivu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. — Zacetna mleka za dojencke ali Nadaljevalna mleka za dojencke. — Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. — Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.”.

i)

I bilagorna I och II skall rubriken ovanför den andra tabellen (DEL 2) ersättas med följande:

j)

I bilaga I skall hänvisningarna i tabellen i DEL 2 och DEL 3 ersättas med följande:

”Допълнителен код

Código adicional

Doplnkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítö kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod”.

k)

I bilagorna I och II skall rubriken över den tredje tabellen (DEL 3) ersättas med följande:

l)

I bilaga II skall rubriken ersättas med följande:

m)

I bilaga II skall underrubriken ersättas med följande:

n)

I bilaga II skall hänvisningarna i den första tabellen i DEL 2 och DEL 3 ersättas med följande:

”Тегловно съдържание на захароза, инвертна захар и/или изоглюкоза

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir/ar izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta' sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Conţinutul în zaharoza, zahar invert şi/sau izoglucoza

Hmotnost sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos”.

o)

I bilaga II skall hänvisningarna i den andra tabellen i DEL 2 och DEL 3 ersättas med följande:

”Тегловно съдържание на нишесте и/или глюкоза

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah skrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta' lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Conţinutul în amidon sau glucoza

Hmotnost skrobu alebo glukózy

Masa skroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos.”

2.

32001 R 1488: Kommissionens förordning (EG) nr 1488/2001 av den 19 juli 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3448/93 när det gäller att hänföra vissa kvantiteter av vissa basprodukter enligt bilaga I till fördraget till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven (EGT L 196, 20.7.2001, s. 9), ändrad genom

32003 R 1914: Kommissionens förordning (EG) nr 1914/2003 av den 30.10.2003 (EUT L 283, 31.10.2003, s. 27),

32004 R 0886: Kommissionens förordning (EG) nr 886/2004 av den 4.3.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 14).

a)

I artikel 9.4 skall sista meningen i första stycket ersättas med följande:

”Numret skall föregås av någon av följande bokstavskombinationer, beroende på vilken medlemsstat som utfärdar dokumentet: ’BE’ för Belgien, ’BG’ för Bulgarien, ’CZ’ för Tjeckien, ’DK’ för Danmark, ’DE’ för Tyskland, ’EE’ för Estland, ’GR’ för Grekland, ’ES’ för Spanien, ’FR’ för Frankrike, ’IE’ för Irland, ’IT’ för Italien, ’CY’ för Cypern, ’LV’ för Lettland, ’LT’ för Litauen, ’LU’ för Luxemburg, ’HU’ för Ungern, ’MT’ för Malta, ’NL’ för Nederländerna, ’AT’ för Österrike, ’PL’ för Polen, ’PT’ för Portugal, ’RO’ för Rumänien, ’SI’ för Slovenien, ’SK’ för Slovakien, ’FI’ för Finland, ’SE’ för Sverige, ’UK’ för Förenade kungariket.”

b)

I artikel 14.1 skall förteckningen som börjar med ”Solicitud de” och slutar med ”förordning (EG) nr 1488/2001.” ersättas med följande förteckning:

”—

Искане от … за второ разрешение за поставяне на продукта с код по КН … в съответствие с член 1, параграф 2 на Регламент (EО) № 1488/2001

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Zádost o druhé povolení k prevozu zbozí (vlozte kód KN) podle clánku 1 odstavce 2 narízení (EK) c. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses der KN-Position … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

…taotlus toote, mille CN-kood on …., lubamise teise loa saamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemsanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievesanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiska isduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) kihelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu … (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Solicitare facuta de catre … pentru o a doua autorizaţie de plasare a produsului … (introduceţi codul NC) în conformitate cu Articolul 1(2) al Regulamentului (CE) nr. 1488/2001

Pouzitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vlozit KN kód] podla clánku 1 ods. 2 nariadenia (ES) c. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predlozil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati KN kodo) v skladu s clenom 1(2) Uredbe (ES) st. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001”.

c)

I artikel 14.2 skall förteckningen som börjar med ”Por una cantidad” och slutar med ”kvantitet på … kg” ersättas med följande förteckning:

”—

За … kg

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele …kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … Kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal….kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

pentru… kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg”.

d)

I artikel 14.5 skall förteckningen som börjar med ”Nueva fecha” och slutar med ”sista giltighetsdag ...” ersättas med följande förteckning:

”—

Нова крайна дата на валидност: …

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņs: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Noul termen de expirare: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …”.

e)

I artikel 15.2 skall följande införas före uppgiften på spanska:

”—

Права, прехвърлени обратно на титулярa на … (дата)”,

Följande skall införas mellan uppgifterna på portugisiska och slovakiska:

”—

drepturi transferate înapoi la titular la … (data).”.

3.

32005 R 1043: Kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (EUT L 172, 5.7.2005, s. 24), ändrad genom

32006 R 0322: Kommissionens förordning (EG) nr 322/2006 av den 23.2.2006 (EUT L 54, 24.2.2006, s. 3),

32006 R 0544: Kommissionens förordning (EG) nr 544/2006 av den 31.3.2006 (EUT L 94, 1.4.2006, s. 24).

I bilaga VIII skall följande införas före uppgifterna på spanska:

”—

:

på bulgariska

:

Права, прехвърлени обратно на титулярa на … (дата)”;

Följande skall införas mellan uppgifterna på portugisiska och slovakiska:

”—

:

på rumänska

:

drepturi transferate înapoi la titular la … (data)”.

2.   FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

SOCIAL TRYGGHET

32001 D 0548: Kommissionens beslut 2001/548/EG av den 9 juli 2001 om inrättande av en kommitté för kompletterande pensioner (EGT L 196, 20.7.2001, s. 26), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 3.1 skall ”55” ersättas med ”57”.

3.   KONKURRENSPOLITIK

1.

32004 R 0773: Kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (EUT L 123, 27.4.2004, s. 18).

I artikel 10.3 skall ”28” ersättas med ”30”.

2.

32004 R 0802: Kommissionens förordning (EG) nr 802/2004 av den 7 april 2004 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 133, 30.4.2004, s. 1).

a)

I artikel 3.2 skall ”35” ersättas med ”37”.

b)

I punkt 1.4 sjunde stycket i bilaga I skall ”35” ersättas med ”37”.

c)

I punkt 1.6 sjunde stycket i bilaga II skall ”35” ersättas med ”37”.

d)

I punkt D sjätte stycket i bilaga III skall ”35” ersättas med ”37”.

4.   JORDBRUK

A.   VETERINÄR OCH FYTOSANITÄR LAGSTIFTNING

I.   VETERINÄRLAGSTIFTNING

1.

31983 D 0218: Kommissionens beslut 83/218/EEG av den 22 april 1983 om förteckningen över de anläggningar i Rumänien som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (EGT L 121, 7.5.1983, s. 23).

Beslut 83/218/EEG skall upphöra att gälla.

2.

31992 D 0260: Kommissionens beslut 92/260/EEG av den 10 april 1992 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för tillfällig införsel av registrerade hästar (EGT L 130, 15.5.1992, s. 67), ändrat genom

31993 D 0344: Kommissionens beslut 93/344/EEG av den 17.5.1993 (EGT L 138, 9.6.1993, s. 11),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 D 0453: Kommissionens beslut 94/453/EG av den 29.6.1994 (EGT L 187, 22.7.1994, s. 11),

31994 D 0561: Kommissionens beslut 94/561/EG av den 27.7.1994 (EGT L 214, 19.8.1994, s. 17),

31995 D 0322: Kommissionens beslut 95/322/EG av den 25.7.1995 (EGT L 190, 11.8.1995, s. 9),

31995 D 0323: Kommissionens beslut 95/323/EG av den 25.7.1995 (EGT L 190, 11.8.1995, s. 11),

31996 D 0081: Kommissionens beslut 96/81/EG av den 12.1.1996 (EGT L 19, 25.1.1996, s. 53),

31996 D 0279: Kommissionens beslut 96/279/EG av den 26.2.1996 (EGT L 107, 30.4.1996, s. 1),

31997 D 0010: Kommissionens beslut 97/10/EG av den 12.12.1996 (EGT L 3, 7.1.1997, s. 9),

31997 D 0160: Kommissionens beslut 97/160/EG av den 14.2.1997 (EGT L 62, 4.3.1997, s. 39),

31998 D 0360: Kommissionens beslut 98/360/EG av den 15.5.1998 (EGT L 163, 6.6.1998, s. 44),

31998 D 0594: Kommissionens beslut 98/594/EG av den 6.10.1998 (EGT L 286, 23.10.1998, s. 53),

31999 D 0228: Kommissionens beslut 1999/228/EG av den 5.3.1999 (EGT L 83, 27.3.1999, s. 77),

32000 D 0209: Kommissionens beslut 2000/209/EG av den 24.2.2000 (EGT L 64, 11.3.2000, s. 22),

32001 D 0117: Kommissionens beslut 2001/117/EG av den 26.1.2001 (EGT L 43, 14.2.2001, s. 38),

32001 D 0611: Kommissionens beslut 2001/611/EG av den 20.7.2001 (EGT L 214, 8.8.2001, s. 49),

32001 D 0619: Kommissionens beslut 2001/619/EG av den 25.7.2001 (EGT L 215, 9.8.2001, s. 55),

32001 D 0828: Kommissionens beslut 2001/828/EG av den 23.11.2001 (EGT L 308, 27.11.2001, s. 41),

32002 D 0635: Kommissionens beslut 2002/635/EG av den 31.7.2002 (EGT L 206, 3.8.2002, s. 20),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 D 0541: Kommissionens beslut 2003/541/EG av den 17.7.2003 (EUT L 185, 24.7.2003, s. 41),

32004 D 0117: Kommissionens beslut 2004/117/EG av den 19.1.2004 (EUT L 36, 7.2.2004, s. 20),

32004 D 0241: Kommissionens beslut 2004/241/EG av den 5.3.2004 (EUT L 74, 12.3.2004, s. 19).

a)

Förteckningen under ”grupp B” i bilaga I skall ersättas med följande:

”Australien (AU), Vitryssland (BY), Kroatien (HR), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (1) (MK), Nya Zeeland (NZ), Ryssland (2) (RU), Ukraina (UA), Förbundsrepubliken Jugoslavien (YU)”.

b)

Tredje strecksatsen i del A III d i bilaga II skall ersättas med följande:

”—

Förenade Arabemiraten, Australien, Vitryssland, Kanada, Schweiz, Grönland, Hongkong, Kroatien, Island, Japan, Republiken Korea, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Macao, Malaysia (halvön), Norge, Nya Zeeland, Ryssland (1), Singapore, Thailand, Ukraina, Amerikas förenta stater, Förbundsrepubliken Jugoslavien.”

c)

Rubriken i del B i bilaga II skall ersättas med följande:

d)

Tredje strecksatsen i del B III d i bilaga II skall ersättas med följande:

”—

Förenade Arabemiraten, Australien, Vitryssland, Kanada, Schweiz, Grönland, Hongkong, Kroatien, Island, Japan, Republiken Korea, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Macao, Malaysia (halvön), Norge, Nya Zeeland, Ryssland (1), Singapore, Thailand, Ukraina, Amerikas förenta stater, Förbundsrepubliken Jugoslavien.”

e)

Tredje strecksatsen i del C III d i bilaga II skall ersättas med följande:

”—

Förenade Arabemiraten, Australien, Vitryssland, Kanada, Schweiz, Grönland, Hongkong, Kroatien, Island, Japan, Republiken Korea, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Macao, Malaysia (halvön), Norge, Nya Zeeland, Ryssland (1), Singapore, Thailand, Ukraina, Amerikas förenta stater, Förbundsrepubliken Jugoslavien.”

f)

Tredje strecksatsen i del D III d i bilaga II skall ersättas med följande:

”—

Förenade Arabemiraten, Australien, Vitryssland, Kanada, Schweiz, Grönland, Hongkong, Kroatien, Island, Japan, Republiken Korea, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Macao, Malaysia (halvön), Norge, Nya Zeeland, Ryssland (1), Singapore, Thailand, Ukraina, Amerikas förenta stater, Förbundsrepubliken Jugoslavien.”

g)

Tredje strecksatsen i del E III d i bilaga II skall ersättas med följande:

”—

Förenade Arabemiraten, Australien, Vitryssland, Kanada, Schweiz, Grönland, Hongkong, Kroatien, Island, Japan, Republiken Korea, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Macao, Malaysia (halvön), Norge, Nya Zeeland, Ryssland (1), Singapore, Thailand, Ukraina, Amerikas förenta stater, Förbundsrepubliken Jugoslavien.”

3.

31992 D 0452: Kommissionens beslut 92/452/EEG av den 30 juli 1992 om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (EGT L 250, 29.8.1992, s. 40), ändrat genom

31992 D 0523: Kommissionens beslut 92/523/EEG av den 4.11.1992 (EGT L 328, 14.11.1992, s. 42),

31993 D 0212: Kommissionens beslut 93/212/EEG av den 18.3.1993 (EGT L 91, 15.4.1993, s. 20),

31993 D 0433: Kommissionens beslut 93/433/EEG av den 29.6.1993 (EGT L 201, 11.8.1993, s. 17),

31993 D 0574: Kommissionens beslut 93/574/EEG av den 22.10.1993 (EGT L 276, 9.11.1993, s. 23),

31993 D 0677: Kommissionens beslut 93/677/EG av den 13.12.1993 (EGT L 316, 17.12.1993, s. 44),

31994 D 0221: Kommissionens beslut 94/221/EG av den 15.4.1994 (EGT L 107, 28.4.1994, s. 63),

31994 D 0387: Kommissionens beslut 94/387/EG av den 10.6.1994 (EGT L 176, 9.7.1994, s. 27),

31994 D 0608: Kommissionens beslut 94/608/EG av den 8.9.1994 (EGT L 241, 16.9.1994, s. 22),

31994 D 0678: Kommissionens beslut 94/678/EG av den 14.10.1994 (EGT L 269, 20.10.1994, s. 40),

31994 D 0737: Kommissionens beslut 94/737/EG av den 9.11.1994 (EGT L 294, 15.11.1994, s. 37),

31995 D 0093: Kommissionens beslut 95/93/EG av den 24.3.1995 (EGT L 73, 1.4.1995, s. 86),

31995 D 0335: Kommissionens beslut 95/335/EG av den 26.7.1995 (EGT L 194, 17.8.1995, s. 12),

31996 D 0097: Kommissionens beslut 96/97/EG av den 12.1.1996 (EGT L 23, 30.1.1996, s. 20),

31996 D 0312: Kommissionens beslut 96/312/EG av den 22.4.1996 (EGT L 118, 15.5.1996, s. 26),

31996 D 0596: Kommissionens beslut 96/596/EG av den 2.10.1996 (EGT L 262, 16.10.1996, s. 15),

31996 D 0726: Kommissionens beslut 96/726/EG av den 29.11.1996 (EGT L 329, 19.12.1996, s. 49),

31997 D 0104: Kommissionens beslut 97/104/EG av den 22.1.1997 (EGT L 36, 6.2.1997, s. 31),

31997 D 0249: Kommissionens beslut 97/249/EG av den 25.3.1997 (EGT L 98, 15.4.1997, s. 17),

31999 D 0204: Kommissionens beslut 1999/204/EG av den 25.2.1999 (EGT L 70, 17.3.1999, s. 26),

31999 D 0685: Kommissionens beslut 1999/685/EG av den 7.10.1999 (EGT L 270, 20.10.1999, s. 33),

32000 D 0051: Kommissionens beslut 2000/51/EG av den 17.12.1999 (EGT L 19, 25.1.2000, s. 54),

32000 D 0344: Kommissionens beslut 2000/344/EG av den 2.5.2000 (EGT L 119, 20.5.2000, s. 38),

32000 D 0557: Kommissionens beslut 2000/557/EG av den 7.9.2000 (EGT L 235, 19.9.2000, s. 30),

32001 D 0184: Kommissionens beslut 2001/184/EG av den 27.2.2001 (EGT L 67, 9.3.2001, s. 77),

32001 D 0638: Kommissionens beslut 2001/638/EG av den 2.8.2001 (EGT L 223, 18.8.2001, s. 24),

32001 D 0728: Kommissionens beslut 2001/728/EG av den 9.10.2001 (EGT L 273, 16.10.2001, s. 24),

32002 D 0046: Kommissionens beslut 2002/46/EG av den 21.1.2002 (EGT L 21, 24.1.2002, s. 21),

32002 D 0252: Kommissionens beslut 2002/252/EG av den 26.3.2002 (EGT L 86, 3.4.2002, s. 42),

32002 D 0456: Kommissionens beslut 2002/456/EG av den 13.6.2002 (EGT L 155, 14.6.2002, s. 60),

32002 D 0637: Kommissionens beslut 2002/637/EG av den 31.7.2002 (EGT L 206, 3.8.2002, s. 29),

32003 D 0012: Kommissionens beslut 2003/12/EG av den 10.1.2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 84),

32003 D 0151: Kommissionens beslut 2003/151/EG av den 3.3.2003 (EUT L 59, 4.3.2003, s. 26),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 D 0391: Kommissionens beslut 2003/391/EG av den 23.5.2003 (EUT L 135, 3.6.2003, s. 25),

32003 D 0688: Kommissionens beslut 2003/688/EG av den 2.10.2003 (EUT L 251, 3.10.2003, s. 19),

32003 D 0843: Kommissionens beslut 2003/843/EG av den 5.12.2003 (EUT L 321, 6.12.2003, s. 58),

32004 D 0052: Kommissionens beslut 2004/52/EG av den 9.1.2004 (EUT L 10, 16.1.2004, s. 67),

32004 D 0568: Kommissionens beslut 2004/568/EG av den 23.7.2004 (EUT L 252, 28.7.2004, s. 5),

32005 D 0029: Kommissionens beslut 2005/29/EG av den 17.1.2005 (EUT L 15, 19.1.2005, s. 34),

32005 D 0433: Kommissionens beslut 2005/433/EG av den 9.6.2005 (EUT L 151, 14.6.2005, s. 19),

32005 D 0485: Kommissionens beslut 2005/450/EG av den 20.6.2005 (EUT L 158, 21.6.2005, s. 24),

32005 D 0774: Kommissionens beslut 2005/774/EG av den 3.11.2005 (EUT L 291, 5.11.2005, s. 46),

32006 D 0008: Kommissionens beslut 2006/8/EG av den 4.1.2006 (EUT L 6, 11.1.2006, s. 32),

32006 D 0085: Kommissionens beslut 2006/85/EG av den 10.2.2006 (EUT L 40, 11.2.2006, s. 24),

32006 D 0270: Kommissionens beslut 2006/270/EG av den 4.4.2006 (EUT L 99, 7.4.2006, s. 27),

32006 D 0395: Kommissionens beslut 2006/395/EG av den 1.6.2006 (EUT L 152, 7.6.2006, s. 34).

a)

I bilagan skall rubriken ersättas med följande:

b)

I punkt 1 i bilagan skall följande införas före den spanska texten:

”Версия — ”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”Versiune — ”

c)

I punkt 2 i bilagan skall följande införas före den spanska texten:

”Код по ISO — ”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”Cod ISO — ”

d)

I punkt 3 i bilagan skall följande införas före den spanska texten:

”Трета страна — ”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”Ţara terţa — ”

e)

I punkt 4 i bilagan skall följande införas före den spanska texten:

”Номер на одобрението на екипа / ”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”Numar de autorizare al echipei / ”

f)

I punkt 5 i bilagan skall följande införas före den spanska texten:

”Събиране на ембриони / ”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”Colectare de embrioni / ”

g)

I punkt 6 i bilagan skall följande införas före den spanska texten:

”Производство на ембриони / ”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”Producere de embrioni / ”

h)

I punkt 7 i bilagan skall följande införas före den spanska texten:

”Адрес / ”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”Adresa / ”

i)

I punkt 8 i bilagan skall följande införas före den spanska texten:

”Ветеринарен лекар на екипа / ”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”Medici veterinari din echipa / ”

j)

Följande skall införas i kolumn 3:

i)

För Argentina, före den spanska texten:

”АРЖEНТИНА / ”

Efter den portugisiska texten:

”ARGENTINA / ”

ii)

För Australien, före den spanska texten:

”АВСТРАЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”AUSTRALIA / ”

iii)

För Kanada, före den spanska texten:

”КАНАДА / ”

Efter den portugisiska texten:

”CANADA / ”

iv)

För Schweiz, före den spanska texten:

”ШВEЙЦАРИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”ELVEŢIA / ”

v)

För Israel, före den spanska texten:

”ИЗРАEЛ / ”

Efter den portugisiska texten:

”ISRAEL / ”

vi)

För Nya Zeeland, före den spanska texten:

”НОВА ЗEЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”NOUA ZEELANDA / ”

4.

31993 D 0195: Kommissionens beslut 93/195/EEG av den 2 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang (EGT L 86, 6.4.1993, s. 1), ändrat genom

31993 D 0344: Kommissionens beslut 93/344/EEG av den 17.5.1993 (EGT L 138, 9.6.1993, s. 11),

31993 D 0509: Kommissionens beslut 93/509/EEG av den 21.9.1993 (EGT L 238, 23.9.1993, s. 44),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 D 0453: Kommissionens beslut 94/453/EG av den 29.6.1994 (EGT L 187, 22.7.1994, s. 11),

31994 D 0561: Kommissionens beslut 94/561/EG av den 27.7.1994 (EGT L 214, 19.8.1994, s. 17),

31995 D 0099: Kommissionens beslut 95/99/EG av den 27.3.1995 (EGT L 76, 5.4.1995, s. 16),

31995 D 0322: Kommissionens beslut 95/322/EG av den 25.7.1995 (EGT L 190, 11.8.1995, s. 9),

31995 D 0323: Kommissionens beslut 95/323/EG av den 25.7.1995 (EGT L 190, 11.8.1995, s. 11),

31996 D 0279: Kommissionens beslut 96/279/EG av den 26.2.1996 (EGT L 107, 30.4.1996, s. 1),

31997 D 0160: Kommissionens beslut 97/160/EG av den 14.2.1997 (EGT L 62, 4.3.1997, s. 39),

31997 D 0684: Kommissionens beslut 97/684/EG av den 10.10.1997 (EGT L 287, 21.10.1997, s. 49),

31998 D 0360: Kommissionens beslut 98/360/EG av den 15.5.1998 (EGT L 163, 6.6.1998, s. 44),

31998 D 0567: Kommissionens beslut 98/567/EG av den 6.10.1998 (EGT L 276, 13.10.1998, s. 11),

31998 D 0594: Kommissionens beslut 98/594/EG av den 6.10.1998 (EGT L 286, 23.10.1998, s. 53),

31999 D 0228: Kommissionens beslut 1999/228/EG av den 5.3.1999 (EGT L 83, 27.3.1999, s. 77),

31999 D 0558: Kommissionens beslut 1999/558/EG av den 26.7.1999 (EGT L 211, 11.8.1999, s. 53),

32000 D 0209: Kommissionens beslut 2000/209/EG av den 24.2.2000 (EGT L 64, 11.3.2000, s. 22),

32000 D 0754: Kommissionens beslut 2000/754/EG av den 24.11.2000 (EGT L 303, 2.12.2000, s. 34),

32001 D 0117: Kommissionens beslut 2001/117/EG av den 26.1.2001 (EGT L 43, 14.2.2001, s. 38),

32001 D 0144: Kommissionens beslut 2001/144/EG av den 12.2.2001 (EGT L 53, 23.2.2001, s. 23),

32001 D 0610: Kommissionens beslut 2001/610/EG av den 18.7.2001 (EGT L 214, 8.8.2001, s. 45),

32001 D 0611: Kommissionens beslut 2001/611/EG av den 20.7.2001 (EGT L 214, 8.8.2001, s. 49),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 D 0211: Kommissionens beslut 2004/211/EG av den 6.1.2004 (EUT L 73, 11.3.2004, s. 1),

32005 D 0605: Kommissionens beslut 2005/605/EG av den 4.8.2005 (EUT L 206, 9.8.2005, s. 16),

32005 D 0771: Kommissionens beslut 2005/771/EG av den 3.11.2005 (EUT L 291, 5.11.2005, s. 38),

32005 D 0943: Kommissionens beslut 2005/943/EG av den 21.12.2005 (EUT L 342, 24.12.2005, s. 94).

a)

Förteckningen under ”grupp B” i bilaga I skall ersättas med följande:

”Australien (AU), Vitryssland (BY), Kroatien (HR), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (807), Nya Zeeland (NZ), Ryssland (1) (RU), Ukraina (UA), Förbundsrepubliken Jugoslavien (YU).”

b)

Förteckningen under ”grupp B” i bilaga II skall ersättas med följande:

”Australien, Vitryssland, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Nya Zeeland, Ryssland (1), Ukraina, Förbundsrepubliken Jugoslavien.”

5.

31993 D 0196: Kommissionens beslut 93/196/EEG av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och hälsointyg för import av hästdjur för slakt (EGT L 86, 6.4.1993, s. 7), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 D 0453: Kommissionens beslut 94/453/EG av den 29.6.1994 (EGT L 187, 22.7.1994, s. 11),

31995 D 0322: Kommissionens beslut 95/322/EG av den 25.7.1995 (EGT L 190, 11.8.1995, s. 9),

31996 D 0081: Kommissionens beslut 96/81/EG av den 12.1.1996 (EGT L 19, 25.1.1996, s. 53),

31996 D 0082: Kommissionens beslut 96/82/EG av den 12.1.1996 (EGT L 19, 25.1.1996, s. 56),

31996 D 0279: Kommissionens beslut 96/279/EG av den 26.2.1996 (EGT L 107, 30.4.1996, s. 1),

31997 D 0036: Kommissionens beslut 97/36/EG av den 18.12.1996 (EGT L 14, 17.1.1997, s. 57),

32001 D 0117: Kommissionens beslut 2001/117/EG av den 26.1.2001 (EGT L 43, 14.2.2001, s. 38),

32001 D 0611: Kommissionens beslut 2001/611/EG av den 20.7.2001 (EGT L 214, 8.8.2001, s. 49),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Förteckningen under ”grupp B” i fotnot 3 till bilaga II.III skall ersättas med följande:

”Australien, Vitryssland, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Nya Zeeland, Ryssland (1), Ukraina, Förbundsrepubliken Jugoslavien.”.

6.

31993 D 0197: Kommissionens beslut 93/197/EEG av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål (EGT L 86, 6.4.1993, s. 16), ändrat genom

31993 D 0344: Kommissionens beslut 93/344/EEG av den 17.5.1993 (EGT L 138, 9.6.1993, s. 11),

31993 D 0510: Kommissionens beslut 93/510/EEG av den 21.9.1993 (EGT L 238, 23.9.1993, s. 45),

31993 D 0682: Kommissionens beslut 93/682/EG av den 17.12.1993 (EGT L 317, 18.12.1993, s. 82),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 D 0453: Kommissionens beslut 94/453/EG av den 29.6.1994 (EGT L 187, 22.7.1994, s. 11),

31994 D 0561: Kommissionens beslut 94/561/EG av den 27.7.1994 (EGT L 214, 19.8.1994, s. 17),

31995 D 0322: Kommissionens beslut 95/322/EG av den 25.7.1995 (EGT L 190, 11.8.1995, s. 9),

31995 D 0323: Kommissionens beslut 95/323/EG av den 25.7.1995 (EGT L 190, 11.8.1995, s. 11),

31995 D 0536: Kommissionens beslut 95/536/EG av den 6.12.1995 (EGT L 304, 16.12.1995, s. 49),

31996 D 0081: Kommissionens beslut 96/81/EG av den 12.1.1996 (EGT L 19, 25.1.1996, s. 53),

31996 D 0082: Kommissionens beslut 96/82/EG av den 12.1.1996 (EGT L 19, 25.1.1996, s. 56),

31996 D 0279: Kommissionens beslut 96/279/EG av den 26.2.1996 (EGT L 107, 30.4.1996, s. 1),

31997 D 0010: Kommissionens beslut 97/10/EG av den 12.12.1996 (EGT L 3, 7.1.1997, s. 9),

31997 D 0036: Kommissionens beslut 97/36/EG av den 18.12.1996 (EGT L 14, 17.1.1997, s. 57),

31997 D 0160: Kommissionens beslut 97/160/EG av den 14.2.1997 (EGT L 62, 4.3.1997, s. 39),

31998 D 0360: Kommissionens beslut 98/360/EG av den 15.5.1998 (EGT L 163, 6.6.1998, s. 44),

31998 D 0594: Kommissionens beslut 98/594/EG av den 6.10.1998 (EGT L 286, 23.10.1998, s. 53),

31999 D 0228: Kommissionens beslut 1999/228/EG av den 5.3.1999 (EGT L 83, 27.3.1999, s. 77),

31999 D 0236: Kommissionens beslut 1999/236/EG av den 17.3.1999 (EGT L 87, 31.3.1999, s. 13),

31999 D 0252: Kommissionens beslut 1999/252/EG av den 26.3.1999 (EGT L 96, 10.4.1999, s. 31),

31999 D 0613: Kommissionens beslut 1999/613/EG av den 10.9.1999 (EGT L 243, 15.9.1999, s. 12),

32000 D 0209: Kommissionens beslut 2000/209/EG av den 24.2.2000 (EGT L 64, 11.3.2000, s. 22),

32001 D 0117: Kommissionens beslut 2001/117/EG av den 26.1.2001 (EGT L 43, 14.2.2001, s. 38),

32001 D 0611: Kommissionens beslut 2001/611/EG av den 20.7.2001 (EGT L 214, 8.8.2001, s. 49),

32001 D 0619: Kommissionens beslut 2001/619/EG av den 25.7.2001 (EGT L 215, 9.8.2001, s. 55),

32001 D 0754: Kommissionens beslut 2001/754/EG av den 23.10.2001 (EGT L 282, 26.10.2001, s. 81),

32001 D 0766: Kommissionens beslut 2001/766/EG av den 25.10.2001 (EGT L 288, 1.11.2001, s. 50),

32001 D 0828: Kommissionens beslut 2001/828/EG av den 23.11.2001 (EGT L 308, 27.11.2001, s. 41),

32002 D 0635: Kommissionens beslut 2002/635/EG av den 31.7.2002 (EGT L 206, 3.8.2002, s. 20),

32002 D 0841: Kommissionens beslut 2002/841/EG av den 24.10.2002 (EGT L 287, 25.10.2002, s. 42),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 D 0541: Kommissionens beslut 2003/541/EG av den 17.7.2003 (EUT L 185, 24.7.2003, s. 41),

32004 D 0117: Kommissionens beslut 2004/117/EG av den 19.1.2004 (EUT L 36, 7.2.2004, s. 20),

32004 D 0241: Kommissionens beslut 2004/241/EG av den 5.3.2004 (EUT L 74, 12.3.2004, s. 19).

a)

Förteckningen under ”grupp B” i bilaga I skall ersättas med följande:

”Australien (AU), Vitryssland (BY), Kroatien (HR), Kirgizistan (1) (2) (KG), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (3) (MK), Nya Zeeland (NZ), Ryssland (1) (RU), Ukraina (UA), Förbundsrepubliken Jugoslavien (YU)”.

b)

Rubriken i del B i bilaga II skall ersättas med följande:

7.

31994 D 0085: Kommissionens beslut 94/85/EG av den 16 februari 1994 om utarbetande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna medger import av färskt fjäderfäkött (EGT L 44, 17.2.1994, s. 31), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 D 0298: Kommissionens beslut 94/298/EG av den 5.5.1994 (EGT L 131, 26.5.1994, s. 24),

31994 D 0453: Kommissionens beslut 94/453/EG av den 29.6.1994 (EGT L 187, 22.7.1994, s. 11),

31995 D 0058: Kommissionens beslut 95/58/EG av den 2.3.1995 (EGT L 55, 11.3.1995, s. 41),

31995 D 0181: Kommissionens beslut 95/181/EG av den 17.5.1995 (EGT L 119, 30.5.1995, s. 34),

31996 D 0002: Kommissionens beslut 96/2/EG av den 12.12.1995 (EGT L 1, 3.1.1996, s. 6),

32000 D 0609: Kommissionens beslut 2000/609/EG av den 29.9.2000 (EGT L 258, 12.10.2000, s. 49),

32001 D 0299: Kommissionens beslut 2001/299/EG av den 30.3.2001 (EGT L 102, 12.4.2001, s. 69),

32001 D 0733: Kommissionens beslut 2001/733/EG av den 10.10.2001 (EGT L 275, 18.10.2001, s. 17),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 D 0573: Kommissionens beslut 2003/573/EG av den 31.7.2003 (EUT L 194, 1.8.2003, s. 89),

32004 D 0118: Kommissionens beslut 2004/118/EG av den 28.1.2004 (EUT L 36, 7.2.2004, s. 34).

I bilagan skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

8.

31994 D 0984: Kommissionens beslut 94/984/EG av den 20 december 1994 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt fjäderfäkött från tredje länder (EGT L 378, 31.12.1994, s. 11), ändrat genom

31995 D 0302: Kommissionens beslut 95/302/EG av den 13.7.1995 (EGT L 185, 4.8.1995, s. 50),

31996 D 0298: Kommissionens beslut 96/298/EG av den 23.2.1996 (EGT L 114, 8.5.1996, s. 33),

31996 D 0456: Kommissionens beslut 96/456/EG av den 22.7.1996 (EGT L 188, 27.7.1996, s. 52),

31999 D 0549: Kommissionens beslut 1999/549/EG av den 19.7.1999 (EGT L 209, 7.8.1999, s. 36),

32000 D 0254: Kommissionens beslut 2000/254/EG av den 20.3.2000 (EGT L 78, 29.3.2000, s. 33),

32000 D 0352: Kommissionens beslut 2000/352/EG av den 4.5.2000 (EGT L 124, 25.5.2000, s. 64),

32001 D 0598: Kommissionens beslut 2001/598/EG av den 11.7.2001 (EGT L 210, 3.8.2001, s. 37),

32001 D 0659: Kommissionens beslut 2001/659/EG av den 6.8.2001 (EGT L 232, 30.8.2001, s. 19),

32002 D 0477: Kommissionens beslut 2002/477/EG av den 20.6.2002 (EGT L 164, 22.6.2002, s. 39),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 D 0810: Kommissionens beslut 2003/810/EG av den 17.11.2003 (EUT L 305, 22.11.2003, s. 11),

32004 D 0118: Kommissionens beslut 2004/118/EG av den 28.1.2004 (EUT L 36, 7.2.2004, s. 34),

32004 D 0436: Kommissionens beslut 2004/436/EG av den 29.4.2004 (EUT L 154, 30.4.2004, s. 59).

I bilaga I skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

9.

31995 D 0233: Kommissionens beslut 95/233/EG av den 22 juni 1995 om upprättande av förteckningar över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande fjäderfä och kläckningsägg (EGT L 156, 7.7.1995, s. 76), ändrat genom

31996 D 0619: Kommissionens beslut 96/619/EG av den 16.10.1996 (EGT L 276, 29.10.1996, s. 18),

32001 D 0732: Kommissionens beslut 2001/732/EG av den 10.10.2001 (EGT L 275, 18.10.2001, s. 14),

32001 D 0751: Kommissionens beslut 2001/751/EG av den 16.10.2001 (EGT L 281, 25.10.2001, s. 24),

32002 D 0183: Kommissionens beslut 2002/183/EG av den 28.2.2002 (EGT L 61, 2.3.2002, s. 56),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 D 0118: Kommissionens beslut 2004/118/EG av den 28.1.2004 (EUT L 36, 7.2.2004, s. 34).

a)

I bilaga I skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

b)

I bilaga II skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

10.

31996 D 0482: Kommissionens beslut 96/482/EG av den 12 juli 1996 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg, med undantag av strutsfåglar och ägg från strutsfåglar, inbegripet djurhälsoåtgärder som skall vidtas efter sådan import (EGT L 196, 7.8.1996, s. 13), ändrat genom

31999 D 0549: Kommissionens beslut 1999/549/EG av den 19.7.1999 (EGT L 209, 7.8.1999, s. 36),

32000 D 0505: Kommissionens beslut 2000/505/EG av den 25.7.2000 (EGT L 201, 9.8.2000, s. 8),

32002 D 0183: Kommissionens beslut 2002/183/EG av den 28.2.2002 (EGT L 61, 2.3.2002, s. 56),

32002 D 0542: Kommissionens beslut 2002/542/EG av den 4.7.2002 (EGT L 176, 5.7.2002, s. 43),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 D 0118: Kommissionens beslut 2004/118/EG av den 28.1.2004 (EUT L 36, 7.2.2004, s. 34).

I del I i bilaga I skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

11.

31996 D 0730: Kommissionens beslut 96/730/EG av den 17 december 1996 om skyddsåtgärder vad avser import av vissa djur och produkter av dessa från Bulgarien med anledning av att mul- och klövsjuka har brutit ut och om upphävande av beslut 96/643/EG (EGT L 331, 20.12.1996, s. 49), ändrat genom

31998 D 0373: Kommissionens beslut 98/373/EG av den 2.6.1998 (EUT L 170, 16.6.1998, s. 62).

Beslut 96/730/EG skall upphöra att gälla.

12.

31997 D 0004: Kommissionens beslut 97/4/EG av den 12 december 1996 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt fjäderfäkött (EGT L 2, 4.1.1997, s. 6), ändrat genom

31997 D 0574: Kommissionens beslut 97/574/EG av den 22.7.1997 (EGT L 236, 27.8.1997, s. 20),

32001 D 0400: Kommissionens beslut 2001/400/EG av den 17.5.2001 (EGT L 140, 24.5.2001, s. 70),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

I bilagan skall rubriken och hänvisningarna ersättas med följande:

Продукт: прясно птиче месо / Producto: carne fresca de ave / Produkt: cerstvé drůbezí maso / Produkt: fersk fjerkrækød / Erzeugnis: frisches Geflügelfleisch / Toode: värske linnuliha / Προϊόν: νωπό κρέας πουλερικών / Product: fresh poultry meat / Produit: viandes fraîches de volaille / Prodotto: carne fresca di pollame / Produkts: svaiga putnu gaļa / Produktas: sviezia paukstiena / Termék: friss baromfihús / Prodott: Laħam frisk tat-tiġieġ / Product: vers vlees van gevogelte / Produkt: świeże mięso drobiowe / Produto: carne fresca de aves / Produs: carne proaspata de pasare / Produkt: Cerstvé hydinové mäso / Proizvod: sveze meso perutnine / Tuote: tuore siipikarjanliha / Varuslag: färskt fjäderfäkött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţa naţionala / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Mesto / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Cinnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Cinnost / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

SH

=

Кланица / Matadero / Jatky / Slagteri / Schlachthof / Tapamaja / Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση / Slaughterhouse / Abattoir / Macello / Kautuve / Skerdykla / Vágóhíd / Biċċerija / Slachthuis / Rzeźnia / Matadouro / Abator / Bitúnok / Klavnica / Teurastamo / Slakteri

CP

=

Транжорна / Sala de despiece / Bourárna / Opskæringsvirksomheder / Zerlegungsbetrieb / Lihalõikusettevõte / Εργαστήριο Τεμαχισμού / Cutting plant / Découpe / Sala di sezionamento / Gaļas sadalīsanas uzņēmums / Ispjaustymo įmonė / Daraboló üzem / Stabiliment tal-qtiegħ / Uitsnijderij / Zakład rozbioru / Sala de corte / Unitate de tranşare / Rozrábkaren / Razsekovalnica / Leikkaamo / Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Deposito frigorifero / Saldētava / Saltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém / Frigorífico / Depozit frigorific / Chladiaren (mraziaren) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus”.

b)

I bilagan skall följande införas i tabellernas rubriker:

i)

För Argentina, före den spanska texten:

”Страна: АРЖEНТИНА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ARGENTINA / ”

ii)

För Brasilien, före den spanska texten:

”Страна: БРАЗИЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: BRAZILIA / ”

iii)

För Kanada, före den spanska texten:

”Страна: КАНАДА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Tara: CANADA / ”

iv)

För Chile, före den spanska texten:

”Страна: ЧИЛИ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CHILE / ”

v)

För Kina, före den spanska texten:

”Страна: КИТАЙ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CHINA / ”

vi)

För Kroatien, före den spanska texten:

”Страна: ХЪРВАТИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CROAŢIA / ”

vii)

För Israel, före den spanska texten:

”Страна: ИЗРАEЛ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ISRAEL / ”

viii)

För Thailand, före den spanska texten:

”Страна: ТАЙЛАНД / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: THAILANDA / ”

ix)

För Förenta staterna, före den spanska texten:

”Страна: СЪEДИНEНИ АМEРИКАНСКИ ЩАТИ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: STATELE UNITE ALE AMERICII / ”

c)

I bilagan skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

13.

31997 D 0252: Kommissionens beslut 97/252/EG av den 25 mars 1997 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av mjölk och mjölkbaserade produkter avsedda för konsumtion (EGT L 101, 18.4.1997, s. 46), ändrat genom

31997 D 0480: Kommissionens beslut 97/480/EG av den 1.7.1997 (EGT L 207, 1.8.1997, s. 1),

31997 D 0598: Kommissionens beslut 97/598/EG av den 25.7.1997 (EGT L 240, 2.9.1997, s. 8),

31997 D 0617: Kommissionens beslut 97/617/EG av den 29.7.1997 (EGT L 250, 13.9.1997, s. 15),

31997 D 0666: Kommissionens beslut 97/666/EG av den 17.9.1997 (EGT L 283, 15.10.1997, s. 1),

31998 D 0071: Kommissionens beslut 98/71/EG av den 7.1.1998 (EGT L 11, 17.1.1998, s. 39),

31998 D 0087: Kommissionens beslut 98/87/EG av den 15.1.1998 (EGT L 17, 22.1.1998, s. 28),

31998 D 0088: Kommissionens beslut 98/88/EG av den 15.1.1998 (EGT L 17, 22.1.1998, s. 31),

31998 D 0089: Kommissionens beslut 98/89/EG av den 16.1.1998 (EGT L 17, 22.1.1998, s. 33),

31998 D 0394: Kommissionens beslut 98/394/EG av den 29.5.1998 (EGT L 176, 20.6.1998, s. 28),

31999 D 0052: Kommissionens beslut 1999/52/EG av den 8.1.1999 (EGT L 17, 22.1.1999, s. 51),

32001 D 0177: Kommissionens beslut 2001/177/EG av den 15.2.2001 (EGT L 68, 9.3.2001, s. 1),

32002 D 0527: Kommissionens beslut 2002/527/EG av den 27.6.2002 (EGT L 170, 29.6.2002, s. 86),

32003 D 0059: Kommissionens beslut 2003/59/EG av den 24.1.2003 (EGT L 23, 28.1.2003, s. 28),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 D 0807: Kommissionens beslut 2004/807/EG av den 29.11.2004 (EUT L 354, 30.11.2004, s. 32).

a)

I bilagan skall rubriken och hänvisningarna ersättas med följande:

A.   СПИСЪК НА ПРEДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZARÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRASAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABBILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITAŢILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: мляко и млечни продукти / Producto: leche y productos lácteos / Výrobek: mléko a mlécné výrobky / Produkt: mælk og mejeriprodukter / Erzeugnis: Milch und Milcherzeugnisse / Toode: piim ja piimatooted, piimapõhised tooted / Προϊόν: γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα / Product: milk and milk products / Produit: lait et produits laitiers / Prodotto: latte e prodotti lattiero-caseari / Produkts: piens un piena produkti / Produktas: pienas ir pieno produktai / Termék: tej és tejtermékek / Prodott: Ħalib u prodotti tal-ħalib / Product: melk en zuivelproducten / Produkt: mleko i przetwory mleczne / Produto: leite e produtos lácteos / Produs: lapte şi produse din lapte / Produkt: mlieko a mliecne výrobky / Proizvod: mleko in mlecni izdelki / Tuote: maito- ja maitotuotteet / Varuslag: mjölk och mjölkprodukter

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţa naţionala / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Mesto / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvlástní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpasas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Menţiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

6

=

*

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/EО на Съвета.

*

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

*

Zeme a zarízení, které splnují vsechny pozadavky cl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

*

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

*

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

*

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

*

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

*

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

*

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

*

Paese e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

*

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

*

Salys ir įmonės, atitinkancios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

*

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

*

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

*

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

*

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

*

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

*

Ţari şi unitaţi care sunt conforme cu toate cerinţele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

*

Krajiny a prevádzkarne v súlade so vsetkými poziadavkami clánku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

*

Drzave in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz clena 2(1) Odlocbe Sveta 95/408/ES.

*

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

*

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.”

b)

I bilagan skall följande införas i tabellernas rubriker:

i)

För Nederländska Antillerna, före den spanska texten:

”Страна: НИДEРЛАНДСКИ АНТИЛИ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ANTILELE OLANDEZE / ”

ii)

För Argentina, före den spanska texten:

”Страна: АРЖEНТИНА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ARGENTINA / ”

iii)

För Australien, före den spanska texten:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

iv)

För Kanada, före den spanska texten:

”Страна: КАНАДА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CANADA / ”

v)

För Schweiz, före den spanska texten:

”Страна: ШВEЙЦАРИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ELVEŢIA / ”

vi)

För Kroatien, före den spanska texten:

”Страна: ХЪРВАТИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CROAŢIA / ”

vii)

För Israel, före den spanska texten:

”Страна: ИЗРАEЛ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ISRAEL / ”

viii)

För Island, före den spanska texten:

”Страна: ИСЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ISLANDA / ”

ix)

För f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, före den spanska texten:

”Страна: БИВША ЮГОСЛАВСКА РEПУБЛИКА МАКEДОНИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: FOSTA REPUBLICA IUGOSLAVA A MACEDONIEI / ”.

x)

För Nya Zeeland, före den spanska texten:

”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: NOUA ZEELANDA / ”

xi)

För Singapore, före den spanska texten:

”Страна: СИНГАПУР / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: SINGAPORE / ”

xii)

För Turkiet, före den spanska texten:

”Страна: ТУРЦИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: TURCIA / ”

xiii)

För Förenta staterna, före den spanska texten:

”Страна: СЪEДИНEНИ АМEРИКАНСКИ ЩАТИ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: STATELE UNITE ALE AMERICII / ”

xiv)

För Uruguay, före den spanska texten:

”Страна: УРУГВАЙ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: URUGUAY / ”

xv)

För Sydafrika, före den spanska texten:

”Страна: ЮЖНА АФРИКА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: AFRICA DE SUD / ”

c)

I bilagan skall följande införas i noten till uppgifterna för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, före den spanska texten:

”Бележка: Временен код, който не влияе на окончателния код на страната, който ще й се даде след приключването на преговорите, водени в момента в ООН. –”

Efter den portugisiska texten:

”Nota: Cod provizoriu ce nu aduce atingere în nici un mod nomenclaturii definitive a acestei ţari, ce va fi agreata dupa încheierea negocierilor ce se desfaşoara în prezent, cu privire la acest subiect, în cadrul Naţiunilor Unite. –”

d)

I bilagan skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

14.

31997 D 0296: Kommissionens beslut 97/296/EG av den 22 april 1997 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten (EGT L 122, 14.5.1997, s. 21), ändrat genom

31997 D 0429: Kommissionens beslut 97/429/EG av den 30.6.1997 (EGT L 184, 12.7.1997, s. 53),

31997 D 0564: Kommissionens beslut 97/564/EG av den 28.7.1997 (EGT L 232, 23.8.1997, s. 13),

31997 D 0758: Kommissionens beslut 97/758/EG av den 6.11.1997 (EGT L 307, 12.11.1997, s. 38),

31997 D 0877: Kommissionens beslut 97/877/EG av den 23.12.1997 (EGT L 356, 31.12.1997, s. 62),

31998 D 0148: Kommissionens beslut 98/148/EG av den 13.2.1998 (EGT L 46, 17.2.1998, s. 18),

31998 D 0419: Kommissionens beslut 98/419/EG av den 30.6.1998 (EGT L 190, 4.7.1998, s. 55),

31998 D 0573: Kommissionens beslut 98/573/EG av den 12.10.1998 (EGT L 277, 14.10.1998, s. 49),

31998 D 0711: Kommissionens beslut 98/711/EG av den 24.11.1998 (EGT L 337, 12.12.1998, s. 58),

31999 D 0136: Kommissionens beslut 1999/136/EG av den 28.1.1999 (EGT L 44, 18.2.1999, s. 61),

31999 D 0244: Kommissionens beslut 1999/244/EG av den 26.3.1999 (EGT L 91, 7.4.1999, s. 37),

31999 D 0277: Kommissionens beslut 1999/277/EG av den 23.4.1999 (EGT L 108, 27.4.1999, s. 57),

31999 D 0488: Kommissionens beslut 1999/488/EG av den 5.7.1999 (EGT L 190, 23.7.1999, s. 39),

31999 D 0532: Kommissionens beslut 1999/532/EG av den 14.7.1999 (EGT L 203, 3.8.1999, s. 78),

31999 D 0814: Kommissionens beslut 1999/814/EG av den 16.11.1999 (EGT L 315, 9.12.1999, s. 44),

32000 D 0088: Kommissionens beslut 2000/88/EG av den 21.12.1999 (EGT L 26, 2.2.2000, s. 47),

32000 D 0170: Kommissionens beslut 2000/170/EG av den 14.2.2000 (EGT L 55, 29.2.2000, s. 68),

32000 D 0674: Kommissionens beslut 2000/674/EG av den 20.10.2000 (EGT L 280, 4.11.2000, s. 59),

32001 D 0040: Kommissionens beslut 2001/40/EG av den 22.12.2000 (EGT L 10, 13.1.2001, s. 75),

32001 D 0066: Kommissionens beslut 2001/66/EG av den 23.1.2001 (EGT L 22, 24.1.2001, s. 39),

32001 D 0111: Kommissionens beslut 2001/111/EG av den 12.2.2001 (EGT L 42, 13.2.2001, s. 6),

32001 D 0635: Kommissionens beslut 2001/635/EG av den 16.8.2001 (EGT L 221, 17.8.2001, s. 56),

32002 D 0028: Kommissionens beslut 2002/28/EG av den 11.1.2002 (EGT L 11, 15.1.2002, s. 44),

32002 D 0473: Kommissionens beslut 2002/473/EG av den 20.6.2002 (EGT L 163, 21.6.2002, s. 29),

32002 D 0863: Kommissionens beslut 2002/863/EG av den 29.10.2002 (EGT L 301, 5.11.2002, s. 53),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 D 0303: Kommissionens beslut 2003/303/EG av den 25.4.2003 (EUT L 110, 3.5.2003, s. 12),

32003 D 0606: Kommissionens beslut 2003/606/EG av den 18.8.2003 (EUT L 210, 20.8.2003, s. 16),

32003 D 0764: Kommissionens beslut 2003/764/EG av den 15.10.2003 (EUT L 273, 24.10.2003, s. 43),

32004 D 0036: Kommissionens beslut 2004/36/EG av den 23.12.2003 (EUT L 8, 14.1.2004, s. 8),

32004 D 0359: Kommissionens beslut 2004/359/EG av den 13.4.2004 (EUT L 113, 20.4.2004, s. 45),

32005 D 0071: Kommissionens beslut 2005/71/EG av den 26.1.2005 (EUT L 28, 1.2.2005, s. 45),

32005 D 0219: Kommissionens beslut 2005/219/EG av den 11.3.2005 (EUT L 69, 16.3.2005, s. 55),

32005 D 0501: Kommissionens beslut 2005/501/EG av den 12.7.2005 (EUT L 183, 14.7.2005, s. 109),

32006 D 0200: Kommissionens beslut 2006/200/EG av den 22.2.2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 50).

I bilagan skall uppgifterna för följande länder utgå ur förteckningen under ”I. Länder och områden som omfattas av ett särskilt beslut på grundval av rådets direktiv 91/493/EEG”:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

15.

31997 D 0365: Kommissionens beslut 97/365/EG av den 26 mars 1997 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter av nötkreatur, svin, hästdjur, får och getter (EGT L 154, 12.6.1997, s. 41), ändrat genom

31997 D 0569: Kommissionens beslut 97/569/EG av den 16.7.1997 (EGT L 234, 26.8.1997, s. 16),

31998 D 0662: Kommissionens beslut 98/662/EG av den 16.11.1998 (EGT L 314, 24.11.1998, s. 19),

31999 D 0344: Kommissionens beslut 1999/344/EG av den 25.5.1999 (EGT L 131, 27.5.1999, s. 72),

32000 D 0078: Kommissionens beslut 2000/78/EG av den 17.12.1999 (EGT L 30, 4.2.2000, s. 37),

32000 D 0429: Kommissionens beslut 2000/429/EG av den 6.7.2000 (EGT L 170, 11.7.2000, s. 12),

32001 D 0826: Kommissionens beslut 2001/826/EG av den 23.11.2001 (EGT L 308, 27.11.2001, s. 37),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 D 0380: Kommissionens beslut 2004/380/EG av den 26.4.2004 (EUT L 144, 30.4.2004, s. 5).

a)

I bilagan skall rubriken och hänvisningarna ersättas med följande:

Продукт: месни продукти / Producto: productos cárnicos / Výrobky: masné výrobky / Produkt: kødprodukter / Erzeugnis: Fleischerzeugnisse / Toode: lihatooted / Προϊόν: Προϊόντα με βάση το κρέας / Product: meat products / Produit: à base de viandes / Prodotto: prodotti a base di carne / Produkts: gaļas produkti / Produktas: mėsos produktai / Termék: húskészítmények / Prodott: Prodotti tal-laħam / Product: vleesproducten / Produkt: przetwory mięsne / Produto: produtos à base de carne / Produs: produse pe baza de carne / Produkt: mäsové výrobky / Proizvod: mesni izdelki / Tuote: lihatuotteet / Varuslag: köttvaror

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţa naţionala / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование/ Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Mesto / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvlástní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpasas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Menţiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

6

=

*

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/EО на Съвета.

*

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

*

Zeme a zarízení, které splnují vsechny pozadavky cl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

*

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

*

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

*

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

*

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

*

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

*

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

*

Paese e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

*

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

*

Salys ir įmonės, atitinkancios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

*

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

*

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

*

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

*

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

*

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

*

Ţari şi unitaţi care sunt conforme cu toate cerinţele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

*

Krajiny a prevádzkarne v súlade so vsetkými poziadavkami clánku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

*

Drzave in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz clena 2(1) Odlocbe Sveta 95/408/ES.

*

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

*

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.

7

=

Produkter från denna anläggning måste komma från färskt kött som framställts i enlighet med direktiv 64/433/EEG(*) vid godkända slakterier i Europeiska unionen eller som uppfyller kraven i artikel 21a i direktiv 72/462/EEC(**).”

b)

I bilagan skall följande införas i tabellernas rubriker:

i)

För Australien, före den spanska texten:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

ii)

För Kanada, före den spanska texten:

”Страна: КАНАДА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CANADA / ”

iii)

För Schweiz, före den spanska texten:

”Страна: ШВEЙЦАРИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ELVEŢIA / ”

iv)

För Island, före den spanska texten:

”Страна: ИСЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ISLANDA / ”

v)

För Mauritius, före den spanska texten:

”Страна: МАВРИЦИЙ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: MAURITIUS / ”

vi)

För Mexiko, före den spanska texten:

”Страна: МEКСИКО / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: MEXIC / ”

vii)

För Nya Zeeland, före den spanska texten:

”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: NOUA ZEELANDA / ”

viii)

För Singapore, före den spanska texten:

”Страна: СИНГАПУР / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: SINGAPORE / ”

ix)

För Tunisien, före den spanska texten:

”Страна: ТУНИС / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: TUNISIA / ”

x)

För Förenta staterna, före den spanska texten:

”Страна: СЪEДИНEНИ АМEРИКАНСКИ ЩАТИ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: STATELE UNITE ALE AMERICII / ”

xi)

För Sydafrika, före den spanska texten:

”Страна: ЮЖНА АФРИКА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: AFRICA DE SUD / ”

c)

I bilagan skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

16.

31997 D 0467: Kommissionens beslut 97/467/EG av den 7 juli 1997 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av kött av kanin och hägnat vilt (EGT L 199, 26.7.1997, s. 57), ändrat genom

31997 D 0869: Kommissionens beslut 97/869/EG av den 11.12.1997 (EGT L 353, 24.12.1997, s. 43),

31997 D 0871: Kommissionens beslut 97/871/EG av den 16.12.1997 (EGT L 353, 24.12.1997, s. 47),

31998 D 0103: Kommissionens beslut 98/103/EG av den 26.1.1998 (EGT L 25, 31.1.1998, s. 96),

31998 D 0219: Kommissionens beslut 98/219/EG av den 4.3.1998 (EGT L 82, 19.3.1998, s. 44),

31998 D 0556: Kommissionens beslut 98/556/EG av den 30.9.1998 (EGT L 266, 1.10.1998, s. 86),

31999 D 0697: Kommissionens beslut 1999/697/EG av den 13.10.1999 (EGT L 275, 26.10.1999, s. 33),

31999 D 0757: Kommissionens beslut 1999/757/EG av den 5.11.1999 (EGT L 300, 23.11.1999, s. 25),

32000 D 0212: Kommissionens beslut 2000/212/EG av den 3.3.2000 (EGT L 65, 14.3.2000, s. 33),

32000 D 0329: Kommissionens beslut 2000/329/EG av den 18.4.2000 (EGT L 114, 13.5.2000, s. 35),

32000 D 0496: Kommissionens beslut 2000/496/EG av den 18.7.2000 (EGT L 200, 8.8.2000, s. 39),

32000 D 0691: Kommissionens beslut 2000/691/EG av den 25.10.2000 (EGT L 286, 11.11.2000, s. 37),

32001 D 0396: Kommissionens beslut 2001/396/EG av den 4.5.2001 (EGT L 139, 23.5.2001, s. 16),

32002 D 0614: Kommissionens beslut 2002/614/EG av den 22.7.2002 (EGT L 196, 25.7.2002, s. 58),

32002 D 0797: Kommissionens beslut 2002/797/EG av den 14.10.2002 (EGT L 277, 15.10.2002, s. 23),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 D 0144: Kommissionens beslut 2004/144/EG av den 12.2.2004 (EUT L 47, 18.2.2004, s. 33),

32004 D 0591: Kommissionens beslut 2004/591/EG av den 2.8.2004 (EUT L 263, 10.8.2004, s. 21),

32005 D 0302: Kommissionens beslut 2005/302/EG av den 31.3.2005 (EUT L 95, 14.4.2005, s. 62),

32006 D 0065: Kommissionens beslut 2006/65/EG av den 3.2.2006 (EUT L 32, 4.2.2006, s. 93).

a)

I bilaga I skall rubriken och hänvisningarna ersättas med följande:

Продукт: месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми / Producto: Carne de conejo y carne de caza de cría (*) / Produkt: Králicí maso a maso zvere z farmového chovu (*) / Produkt: Kød af kanin og af opdrættet vildt (*) / Erzeugnis: Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild (*) / Toode: küüliku liha ja farmiuluki liha (*) / Προϊόν: Κρέας κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων (*) / Product: Rabbit meat and farmed game meat (*) / Produit: Viande de lapin et viande de gibier d'élevage (*) / Prodotto: Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento (*) / Produkts: trusu gaļa un saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku gaļa (*) / Produktas: Triusiena ir ūkiuose auginamų laukinių gyvūnų mėsa (*) / Termék: nyúl és tenyésztett vad húsa (*) / Prodott: Laħam tal-fenek u laħam tal-kaċċa mrobbi (*) / Product: Konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (*) / Produkt: Mięso królicze i dziczyzna hodowlana (*) / Produto: Carne de coelho e carne de caça de criação (*) / Produs: carne de iepure şi carne de vânat de ferma / Produkt: králicie mäso a mäso zo zveri z farmových chovov (*) / Proizvod: meso kuncev in meso gojene divjadi (*) / Tuote: Tarhatun riistan ja kanin liha (*) / Varuslag: Kaninkött och kött från vilda djur i hägn (*)

(*)

Прясно месо / Carne fresca / Cerstvé maso / Fersk kød / Frisches Fleisch / Värske liha / Νωπό κρέας / Fresh Meat / Viande fraîche / Carni fresche / Svaiga gaļa / Sviezia mėsa / Friss hús / Laħam frisk / Vers vlees / Świeże mięso / Carne fresca / Carne proaspata / Cerstvé mäso / Sveze meso / Tuore liha / Färskt kött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţa naţionala / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Mesto / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Cinnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Cinnost / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

SH

=

Кланица / Matadero / Jatky / Slagteri / Schlachthof / Tapamaja / Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση / Slaughterhouse / Abattoir / Macello / Kautuve / Skerdykla / Vágóhíd / Biċċerija / Slachthuis / Rzeźnia / Matadouro / Abator / Bitúnok / Klavnica / Teurastamo / Slakteri

CP

=

Транжорна / Sala de despiece / Bourárna / Opskæringsvirksomheder / Zerlegungsbetrieb / Lihalõikusettevõte / Εργαστήριο Τεμαχισμού / Cutting plant / Découpe / Sala di sezionamento / Gaļas sadalīsanas uzņēmums / Ispjaustymo įmonė / Daraboló üzem / Stabbiliment tal-qtiegħ / Uitsnijderij / Zakład rozbioru / Sala de corte / Unitate de tranşare / Rozrábkaren / Razsekovalnica / Leikkaamo / Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Deposito frigorifero / Saldētava / Saltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém frigorífico / Depozit frigorific / Chladiaren (mraziaren) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvlástní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpasas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Menţiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/EО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Zeme a zarízení, které splnují vsechny pozadavky cl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Salys ir įmonės, atitinkancios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalvimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady nr 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Ţari şi întreprinderi care sunt conforme cu toate cerinţele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺnajúce vsetky poziadavky clánku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Drzave in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz clena 2(1) Odlocbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.

a

=

Заек / Conejo / Králík / Kanin / Kaninchen / Küülik / Κουνέλι, κουνέλια / Rabbit / Lapin / Coniglio / Trusis / Triusis / Nyúl / Fenek / Konijn / Królik / Coelho / Iepure / Králik / Kunci / Kanit / Kanin

b

=

Двукопитни / Biungulados / Sudokopytníci / Klovbærende dyr / Paarhufer / Sõralised / Δίχηλα / Bi-ungulates / Biongulés / Biungulati / Pārnadzi / Porakanopiai / Párosujjú patások / Annimali tal-fratt / Tweehoevigen / Parzystokopytne / Biungulados / Biongulate / Párnokopytníky / Parkljarji / Sorkkaeläimet / Klövdjur

c

=

Пернат дивеч, отглеждан във ферми / Aves de caza silvestres / Pernatá zver z farmového chovu / Opdrættet fjervildt / Zuchtfederwild / Farmis peetavad metslinnud / Εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα / Farmed game birds / Gibier d'élevage à plumes / Selvaggina da penna di allevamento / Saimniecībās audzēti medījamie putni / Ūkiuose auginami laukiniai pauksciai / Tenyésztett szárnyasvad / Tajr tal-kaċċa imrobbi / Gekweekt vederwild / Dzikie ptactwo hodowlane / Aves de caça de criação / Pasari vânat de ferma / Pernatá zver z farmových chovov / Gojena pernata divjad / Tarhatut riistalinnut / Vildfågel i hägn

d

=

Други сухоземни бозайници / Otros mamíferos / Jiní suchozemstí savci / Andre landlevende dyr / Andere Landsäugetiere / Teised maismaa imetajad / Άλλα χερσαία θηλαστικά / Other land mammals / Autres mammifères terrestres / Altri mammiferi terrestri / Citi sauszemes zīdītāji / Kiti sausumos zinduoliai / Egyéb szárazföldi emlősök / Mammiferi oħra ta’ l-art / Andere landzoogdieren / Inne ssaki lądowe / Outros mamíferos terrestres / Alte mamifere terestre / Ostatné suchozemské cicavce / Drugi kopenski sesalci / Muut maalla elävät nisäkkäät / Andra landdäggdjur

e

=

Щрауси / Estrucioniformes / Ptáci nadrádu bezci / Strudse / Zuchtflachbrustvögel / Silerinnalised / Στρουθιονίδες / Ratites / Ratites / Ratiti / Strausu dzimta / Strutiniai / Futómadarak / Tajr li ma jtirx / Loopvogels / Bezgrzebieniowe / Ratites / Ratite / Bezce / Ratiti / Sileälastaiset linnut / Ratiter

Предприятията няма да бъдат одобрявани в рамките на Общността, докато не бъдат приети сертификатите. / Las instalaciones sólo podrán homologarse sobre una base comunitaria cuando se hayan adoptado los certificados. / Zarízení nebudou v rámci Spolecenství schválena, dokud nebudou prijata osvedcení. / Anlæggene kan ikke godkendes på fællesskabsplan, før certifikaterne foreligger. / Gemeinschaftsweit zugelassen werden nur ordnungsgemäß abgenommene Betriebe. / Ettevõtteid ei tunnustata ühenduse tasemel enne sertifikaadi väljastamist. / Οι εγκαταστάσεις δεν θα εγκρίνονται σε κοινοτική βάση πριν από την υιοθέτηση των πιστοποιητικών. / Plants will not be approved on a Community basis until certificates have been adopted. / Les établissements ne peuvent être agréés sur une base communautaire avant l'adoption des certificats. / Gli stabilimenti possono essere riconosciuti a livello comunitario soltanto previa adozione dei certificati. / Uzņēmumi netiks atzīti Kopienā, kamēr netiks apstiprināti sertifikāti. / Įmonės nebus patvirtintos Bendrijoje, kol nebus patvirtinti sertifikatai. / A bizonyítványok elfogadásáig a létesítmények nem kerülnek közösségi szintű jóváhagyásra. / L-istabbilimenti ma jkunux approvati fuq bażi Kommunitarja sakemm iċ-ċertifikati jkunu addottati. / Inrichtingen worden slechts op communautair niveau erkend nadat de certificaten zijn goedgekeurd. / Zakłady nie będą zatwierdzone na bazie wspólnotowej do czasu przyjęcia świadectw. / Os estabelecimentos não podem ser aprovados numa base comunitária antes da adopção dos certificados. / Instalaţiile nu vor fi autorizate la nivelul Comunitaţii pâna ce nu vor fi adoptate certificatele. / Závody nebudú schválené Spolocenstvom, kým nebudú schválené certifikáty. / Na ravni Skupnosti se obrati ne odobrijo pred odobritvijo zdravstvenih spriceval. / Laitokset hyväksytään yhteisön tasolla vasta todistusten antamisen jälkeen. / Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen har antagits.”

b)

I bilaga I skall följande införas i tabellernas rubriker:

i)

För Argentina, före den spanska texten:

”Страна: АРЖEНТИНА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ARGENTINA / ”

ii)

För Australien, före den spanska texten:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

iii)

För Brasilien, före den spanska texten:

”Страна: БРАЗИЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: BRAZILIA / ”

iv)

För Kanada, före den spanska texten:

”Страна: КАНАДА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CANADA / ”

v)

För Chile, före den spanska texten:

”Страна: ЧИЛИ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CHILE / ”

vi)

För Kina, före den spanska texten:

”Страна: КИТАЙ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CHINA / ”

vii)

För Grönland, före den spanska texten:

”Страна: ГРEНЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: GROENLANDA / ”

viii)

För Kroatien, före den spanska texten:

”Страна: ХЪРВАТИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CROAŢIA / ”

ix)

För Island, före den spanska texten:

”Страна: ИСЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ISLANDA / ”

x)

För Nya Kaledonien, före den spanska texten:

”Територия: НОВА КАЛEДОНИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Teritoriu: NOUA CALEDONIE / ”

xi)

För Nya Zeeland, före den spanska texten:

”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: NOUA ZEELANDA / ”

xii)

För Ryssland, före den spanska texten:

”Страна: РУСИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: RUSIA / ”

xiii)

För Förenta staterna, före den spanska texten:

”Страна: СЪEДИНEНИ АМEРИКАНСКИ ЩАТИ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: STATELE UNITE ALE AMERICII / ”

c)

I bilaga I skall uppgifterna för Bulgarien utgå.

d)

I bilaga II skall rubriken ersättas med följande:

e)

I bilaga II skall följande införas i tabellernas rubriker:

i)

För Australien, före den spanska texten:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

ii)

För Botswana, före den spanska texten:

”Страна: БОТСУАНА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: BOTSWANA / ”

iii)

För Kanada, före den spanska texten:

”Страна: КАНАДА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CANADA / ”

iv)

För Israel, före den spanska texten:

”Страна: ИЗРАEЛ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ISRAEL / ”

v)

För Namibia, före den spanska texten:

”Страна: НАМИБИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: NAMIBIA / ”

vi)

För Nya Zeeland, före den spanska texten:

”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: NOUA ZEELANDA / ”

vii)

För Förenta staterna, före den spanska texten:

”Страна: СЪEДИНEНИ АМEРИКАНСКИ ЩАТИ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: STATELE UNITE ALE AMERICII / ”

viii)

För Sydafrika, före den spanska texten:

”Страна: ЮЖНА АФРИКА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: AFRICA DE SUD / ”

ix)

För Zimbabwe, före den spanska texten:

”Страна: ЗИМБАБВE / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ZIMBABWE / ”

17.

31997 D 0468: Kommissionens beslut 97/468/EG av den 7 juli 1997 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av kött av vilt (EGT L 199, 26.7.1997, s. 62), ändrat genom

31998 D 0369: Kommissionens beslut 98/369/EG av den 19.5.1998 (EGT L 165, 10.6.1998, s. 30),

31999 D 0343: Kommissionens beslut 1999/343/EG av den 25.5.1999 (EGT L 131, 27.5.1999, s. 70),

32000 D 0076: Kommissionens beslut 2000/76/EG av den 17.12.1999 (EGT L 30, 4.2.2000, s. 33),

32002 D 0672: Kommissionens beslut 2002/672/EG av den 21.8.2002 (EGT L 228, 24.8.2002, s. 26),

32003 D 0073: Kommissionens beslut 2003/73/EG av den 30.1.2003 (EUT L 27, 1.2.2003, s. 31),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

I bilagan skall rubriken och hänvisningarna ersättas med följande:

Продукт: месо от дивеч / Producto: Carne de caza salvaje / Produkt: Maso volne zijící zvere / Produkt: Kød af vildtlevende vildt / Erzeugnis: Wildfleisch / Toode: ulukiliha / Προϊόν: Κρέας άγριων θηραμάτων / Product: Wild game meat / Produit: Viande de gibier sauvage / Prodotto: Carni di selvaggina / Produkts: medījamo dzīvnieku gaļa / Produktas: Zvėriena / Termék: vadhús / Prodott: Laħam tal-kaċċa salvaġġ / Product: Vlees van vrij wild / Produkt: mięso zwierząt łownych / Produto: Carne de caça selvagem / Produs: carne de vânat salbatic / Produkt: zverina z divo zijúcej zveri / Proizvod: Meso divjadi / Tuote: Luonnonvaraisen riistan liha / Varuslag: Viltkött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţa naţionala / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Mesto / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Cinnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Cinnost / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

PH

=

Преработвателно предприятие за дивеч / Sala de tratamiento de la caza / Zarízení na zpracování masa volne zijící zvere / Vildtbehandlingsvirksomhed / Wildbearbeitungsbetrieb / Ulukiliha käitlemisettevõte / Κέντρο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων / Wild game processing house / Atelier de traitement du gibier sauvage / Centro di lavorazione della selvaggina / Medījamo dzīvnieku gaļas pārstrādes uzņēmums / Zvėrienos perdirbimo įmonė / Vadhúsfeldolgozó üzem / Stabbiliment li jipproċessa l-laħam tal-kaċċa salvaġġa / Wildverwerkingseenheid / Zakład przetwórstwa dziczyzny / Estabelecimento de tratamento de caça selvagem / Unitate de procesare a carnii de vânat / Prevádzkaren na spracovanie zveriny z divo zijúcej zveri / Obrat za obdelavo mesa divjadi / Luonnonvaraisen riistan käsittelytila / Viltbearbetningsanläggning.

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Deposito frigorifero / Saldētava / Saltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém frigorífico / Depozit frigorific / Chladiaren (mraziaren) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvlástní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpasas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Menţiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

a

=

Eдър дивеч / Caza mayor / Volne zijící velká zver / Vildtlevende storvildt / Großwild / Suured ulukid / Μεγάλα άγρια θηράματα / Large wild game / Gros gibier sauvage / Selvaggina grossa / Lielie medījamie dzīvnieki / Stambūs zvėrys / Nagyvad / Laħam ta' annimali salvaġġi kbar / Grof vrij wild / Gruba zwierzyna łowna / Caça maior selvagem / Vânat salbatic mare / Velká divo zijúca zver / Velika divjad / Luonnonvarainen suurriista / Storvilt

b

=

Зайцевидни / Lepóridos / Zajícovití / Leporidae / Leporiden / Leporidae sugukonda kuuluvad loomad / Λαγόμορφα / Leporidae / Léporidés / Leporidi / Zaķu dzimta / Kiskiniai / Nyúlfélék / Fniek salvaġġi / Haasachtigen (leporidae) / Zającowate / Leporídeos / Leporide / Zajacovité / Leporidi / Leporidae-suvun eläimet / Hardjur

c

=

Пернат дивеч / Aves de caza silvestres / Volne zijící pernatá zver / Vildtlevende Fjervildt / Federwild / Metslinnud / Άγρια πτερωτά θηράματα / Wild game birds / Oiseaux sauvages de chasse / Selvaggina da penna selvatica / Medījamie putni / Laukiniai pauksciai / Szárnyasvad / Tajr salvaġġ / Vrij vederwild / Ptactwo łowne / Aves de caça selvagem / Pasari de vânat salbatice / Divo zijúca pernatá zver / Pernata divjad / Luonnonvaraiset riistalinnut / Vildfågel

T

=

Изследване за трихинела / Prueba para la detección de triquinas / Vysetrení na trichinely / Undersøgelse for trikiner / Untersuchung auf Trichinen / Trihhinellade kontroll / Εξέταση παρουσίας τριχινών / Examination for trichinae / Examen pour le dépistage des trichines / Esame per l'individuazione di trichine / Trihinelozes izmeklējumi / Trichineliozės tyrimas / Trichinellavizsgálat / L-eżami tat-trichanae / Onderzoek op de aanwezigheid van trichinen / Badanie na włośnie / Exame para a detecção de triquinas / Examinare pentru trichina / Vysetrenie na trichinely / Pregled na trihine / Trikiinien tutkiminen / Trikinkontroll”

b)

I bilagan skall följande införas i tabellernas rubriker:

i)

För Argentina, före den spanska texten:

”Страна: АРЖEНТИНА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ARGENTINA / ”

ii)

För Australien, före den spanska texten:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

iii)

För Kanada, före den spanska texten:

”Страна: КАНАДА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CANADA / ”

iv)

För Chile, före den spanska texten:

”Страна: ЧИЛИ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CHILE / ”

v)

För Grönland, före den spanska texten:

”Страна: ГРEНЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: GROENLANDA / ”

vi)

För Namibia, före den spanska texten:

”Страна: НАМИБИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: NAMIBIA / ”

vii)

För Nya Zeeland, före den spanska texten:

”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: NOUA ZEELANDA / ”

viii)

För Förenta staterna, före den spanska texten:

”Страна: СЪEДИНEНИ АМEРИКАНСКИ ЩАТИ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: STATELE UNITE ALE AMERICII / ”

ix)

För Uruguay, före den spanska texten:

”Страна: УРУГВАЙ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: URUGUAY / ”

x)

För Sydafrika, före den spanska texten:

”Страна: ЮЖНА АФРИКА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: AFRICA DE SUD / ”

c)

I bilagan skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

18.

31997 D 0569: Kommissionens beslut 97/569/EG av den 16 juli 1997 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter (EGT L 234, 26.8.1997, s. 16), ändrat genom

31998 D 0009: Kommissionens beslut 98/9/EG av den 16.12.1997 (EGT L 3, 7.1.1998, s. 12),

31998 D 0163: Kommissionens beslut 98/163/EG av den 10.2.1998 (EGT L 53, 24.2.1998, s. 23),

31998 D 0220: Kommissionens beslut 98/220/EG av den 4.3.1998 (EGT L 82, 19.3.1998, s. 47),

31998 D 0346: Kommissionens beslut 98/346/EG av den 19.5.1998 (EGT L 154, 28.5.1998, s. 35),

31999 D 0336: Kommissionens beslut 1999/336/EG av den 20.5.1999 (EGT L 127, 21.5.1999, s. 30),

32000 D 0253(01): Kommissionens beslut 2000/253/EG av den 20.3.2000 (EGT L 78, 29.3.2000, s. 32),

32000 D 0555: Kommissionens beslut 2000/555/EG av den 6.9.2000 (EGT L 235, 19.9.2000, s. 25),

32002 D 0074: Kommissionens beslut 2002/74/EG av den 30.1.2002 (EGT L 33, 2.2.2002, s. 29),

32002 D 0671: Kommissionens beslut 2002/671/EG av den 20.8.2002 (EGT L 228, 24.8.2002, s. 25),

32003 D 0204: Kommissionens beslut 2003/204/EG av den 21.3.2003 (EUT L 78, 25.3.2003, s. 14),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 D 0787: Kommissionens beslut 2005/787/EG av den 11.11.2005 (EUT L 296, 12.11.2005, s. 39).

a)

I bilaga I skall rubriken och hänvisningarna ersättas med följande:

Продукт: месни продукти / Producto: productos cárnicos / Výrobky: masné výrobky / Produkt: kødprodukter / Erzeugnis: Fleischerzeugnisse / Toode: lihatooted / Προϊόν: Προϊόντα με βάση το κρέας / Product: meat products / Produit: à base de viandes / Prodotto: prodotti a base di carne / Produkts: gaļas produkti / Produktas: mėsos produktai / Termék: húskészítmények / Prodott: Prodotti tal-laħam / Product: vleesproducten / Produkt: produkty mięsne / Produto: produtos à base de carne / Produs: produse din carne / Produkt: mäsové výrobky / Proizvod: mesni izdelki / Tuote: lihatuotteet / Varuslag: köttvaror

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţa naţionala / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Mesto / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvlástní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpasas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Menţiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

PMP

=

poultry meat products

RMP

=

rabbit meat products

FMP

=

farmed game meat products

WMP

=

wild game meat products

6

=

*

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/EО на Съвета.

*

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

*

Zeme a zarízení, které splnují vsechny pozadavky cl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

*

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

*

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

*

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikkel 2 punkti 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

*

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

*

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

*

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

*

Paese e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

*

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

*

Salys ir įmonės, atitinkancios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

*

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

*

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

*

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

*

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

*

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

*

Ţari şi unitaţi care sunt conforme cu toate cerinţele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

*

Krajiny a prevádzkarne v súlade so vsetkými poziadavkami clánku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

*

Drzave in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz clena 2(1) Odlocbe 95/408/ES.

*

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

*

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.”

b)

I bilaga I skall följande införas i tabellernas rubriker:

i)

För Argentina, före den spanska texten:

”Страна: АРЖEНТИНА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ARGENTINA / ”

ii)

För Australien, före den spanska texten:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

iii)

För Brasilien, före den spanska texten:

”Страна: БРАЗИЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: BRAZILIA / ”

iv)

För Kanada, före den spanska texten:

”Страна: КАНАДА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CANADA / ”

v)

För Schweiz, före den spanska texten:

”Страна: ШВEЙЦАРИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ELVEŢIA / ”

vi)

För Chile, före den spanska texten:

”Страна: ЧИЛИ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CHILE / ”

vii)

För Hongkong, före den spanska texten:

”Страна: ХОНГ КОНГ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: HONG KONG / ”

viii)

För Kroatien, före den spanska texten:

”Страна: ХЪРВАТИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CROAŢIA / ”

ix)

För Israel, före den spanska texten:

”Страна: ИЗРАEЛ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ISRAEL / ”

x)

För Nya Zeeland, före den spanska texten:

”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: NOUA ZEELANDA / ”

xi)

För Thailand, före den spanska texten:

”Страна: ТАЙЛАНД / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: THAILANDA / ”

xii)

För Singapore, före den spanska texten:

”Страна: СИНГАПУР / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: SINGAPORE / ”

xiii)

För Sydafrika, före den spanska texten:

”Страна: ЮЖНА АФРИКА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: AFRICA DE SUD / ”

c)

I bilaga I skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

19.

31998 D 0179: Kommissionens beslut 98/179/EG av den 23 februari 1998 om fastställande av tillämpningsföreskrifter avseende officiell provtagning för kontroll av vissa ämnen och resthalter av dessa i levande djur och animaliska produkter (EGT L 65, 5.3.1998, s. 31), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilagan skall följande mening läggas till i punkt 1.2 andra stycket:

”För Bulgarien och Rumänien måste ackreditering ha erhållits senast vid anslutningen.”

20.

31998 D 0536: Kommissionens beslut 98/536/EG av den 3 september 1998 om fastställande av förteckningen över nationella referenslaboratorier för restsubstansforskning (EGT L 251, 11.9.1998, s. 39), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32006 D 0130: Kommissionens beslut 2006/130/EG av den 10.2.2006 (EUT L 52, 23.2.2006, s. 25).

I bilagan skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

1)

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

2)

ул. „Искърско шосе“ 5

3)

1528 София

4)

(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology

5)

5 Iskarsko shousse Str.

6)

1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6 B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f”

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien

7)

Institutul de Igiena şi Sanatate Publica Veterinara

8)

Strada Câmpul Moşilor nr. 5, sector 2,

9)

codul 021202, Bucureşti

Alla grupper”

21.

31999 D 0120: Kommissionens beslut 1999/120/EG av den 27 januari 1999 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåter import av djurtarmar, magar och urinblåsor (EGT L 36, 10.2.1999, s. 21), ändrat genom

31999 D 0263: Kommissionens beslut 1999/263/EG av den 19.4.1999 (EGT L 103, 20.4.1999, s. 33),

32000 D 0080: Kommissionens beslut 2000/80/EG av den 20.12.1999 (EGT L 30, 4.2.2000, s. 41),

32002 D 0483: Kommissionens beslut 2002/483/EG av den 24.6.2002 (EGT L 166, 25.6.2002, s. 25),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 D 0506: Kommissionens beslut 2005/506/EG av den 14.7.2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 68).

a)

I bilagan skall rubriken och hänvisningarna ersättas med följande:

Продукт: стомаси, пикочни мехури и черва от животни / Producto: Estómagos, vejigas y tripas de animales / Produkt: Zaludky, mechýre a streva zvírat / Produkt: Maver, dyreblærer og dyretarme / Erzeugnis: Mägen, Blasen und Därme von Tieren / Toode: loomade maod, kusepõied ja sooled / Προϊόν: στομάχια, κύστεις και έντερα ζώων / Product: Stomachs, bladders and intestines of animals / Produit: Estomacs, vessies et boyaux d'animaux / Prodotto: Stomachi, vesciche e budella di origine animale / Produkts: dzīvnieku kuņģi, urīnpūsļi un zarnas / Produktas: skrandis, slapimo pūslė ir gyvulių zarnos / Termék: állati gyomor, hólyag és bél / Prodott: L-istonku, bżieżaq tal-urina u l-budullata ta' l-annimali / Product: Magen, blazen en darmen van dieren / Produkt: Żołądki, pęcherze i jelita zwierząt / Produto: Estômagos, bexigas e tripas de animais / Produs: stomace, vezici urinare şi intestine de animale / Produkt: Zalúdky, mechúre a crevá zvierat / Proizvod: vampi in zelodci, mehurji in creva zivali / Tuote: Vatsalaukkuja, virtsarakkoja ja suolia / Varuslag: Magar, blåsor och tarmar

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţa naţionala / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Mesto / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvlástní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpasas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Menţiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar”

b)

I bilagan skall följande införas i tabellernas rubriker:

i)

För Afghanistan, före den spanska texten:

”Страна: АФГАНИСТАН / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: AFGANISTAN / ”

ii)

För Argentina, före den spanska texten:

”Страна: АРЖEНТИНА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ARGENTINA / ”

iii)

För Australien, före den spanska texten:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

iv)

För Bangladesh, före den spanska texten:

”Страна: БАНГЛАДEШ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: BANGLADESH / ”

v)

För Bahrain, före den spanska texten:

”Страна: БАХРEЙН / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: BAHRAIN / ”

vi)

För Brasilien, före den spanska texten:

”Страна: БРАЗИЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: BRAZILIA / ”

vii)

För Kanada, före den spanska texten:

”Страна: КАНАДА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CANADA / ”

viii)

För Schweiz, före den spanska texten:

”Страна: ШВEЙЦАРИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ELVEŢIA / ”

ix)

För Chile, före den spanska texten:

”Страна: ЧИЛИ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CHILE / ”

x)

För Kina, före den spanska texten:

”Страна: КИТАЙ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CHINA / ”

xi)

För Costa Rica, före den spanska texten:

”Страна: КОСТА РИКА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: COSTA RICA / ”

xii)

För Egypten, före den spanska texten:

”Страна: EГИПEТ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: EGIPT / ”

xiii)

För Honduras, före den spanska texten:

”Страна: ХОНДУРАС / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: HONDURAS / ”

xiv)

För Kroatien, före den spanska texten:

”Страна: ХЪРВАТИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CROAŢIA / ”

xv)

För Indien, före den spanska texten:

”Страна: ИНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: INDIA / ”

xvi)

För Iran, före den spanska texten:

”Страна: ИРАН / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: IRAN / ”

xvii)

För Japan, före den spanska texten:

”Страна: ЯПОНИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: JAPONIA / ”

xviii)

För Kuwait, före den spanska texten:

”Страна: КУВEЙТ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: KUWEIT / ”

xix)

För Libanon, före den spanska texten:

”Страна: ЛИВАН / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: LIBAN / ”

xx)

För Marocko, före den spanska texten:

”Страна: МАРОКО / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: MAROC / ”

xxi)

För Mongoliet, före den spanska texten:

”Страна: МОНГОЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: MONGOLIA / ”

xxii)

För Mexiko, före den spanska texten:

”Страна: МEКСИКО / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: MEXIC / ”

xxiii)

För Nicaragua, före den spanska texten:

”Страна: НИКАРАГУА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: NICARAGUA / ”

xxiv)

För Nya Zeeland, före den spanska texten:

”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: NOUA ZEELANDA / ”

xxv)

För Panama, före den spanska texten:

”Страна: ПАНАМА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: PANAMA / ”

xxvi)

För Peru, före den spanska texten:

”Страна: ПEРУ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: PERU / ”

xxvii)

För Pakistan, före den spanska texten:

”Страна: ПАКИСТАН / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: PAKISTAN / ”

xxviii)

För Paraguay, före den spanska texten:

”Страна: ПАРАГВАЙ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: PARAGUAY / ”

xxix)

För Syrien, före den spanska texten:

”Страна: СИРИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: SIRIA / ”

xxx)

För Tunisien, före den spanska texten:

”Страна: ТУНИС / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: TUNISIA / ”

xxxi)

För Turkmenistan, före den spanska texten:

”Страна: ТУРКМEНИСТАН / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: TURKMENISTAN / ”

xxxii)

För Turkiet, före den spanska texten:

”Страна: ТУРЦИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: TURCIA / ”

xxxiii)

För Ukraina, före den spanska texten:

”Страна: УКРАЙНА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: UCRAINA / ”

xxxiv)

För Förenta staterna, före den spanska texten:

”Страна: СЪEДИНEНИ АМEРИКАНСКИ ЩАТИ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: STATELE UNITE ALE AMERICII / ”

xxxv)

För Uruguay, före den spanska texten:

”Страна: УРУГВАЙ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: URUGUAY / ”

xxxvi)

För Uzbekistan, före den spanska texten:

”Страна: УЗБEКИСТАН / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: UZBEKISTAN / ”

xxxvii)

För Förbundsrepubliken Jugoslavien, före den spanska texten:

”Страна: ФEДEРАТИВНА РEПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: REPUBLICA FEDERALA IUGOSLAVIA / ”

c)

I bilagan skall uppgifterna för Rumänien utgå.

22.

31999 D 0710: Kommissionens beslut 1999/710/EG av den 15 oktober 1999 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av malet kött och köttberedningar (EGT L 281, 4.11.1999, s. 82), ändrat genom

32000 D 0079: Kommissionens beslut 2000/79/EG av den 20.12.1999 (EGT L 30, 4.2.2000, s. 39),

32000 D 0252: Kommissionens beslut 2000/252/EG av den 17.3.2000 (EGT L 78, 29.3.2000, s. 28),

32000 D0430: Kommissionens beslut 2000/430/EG av den 6.7.2000 (EGT L 170, 11.7.2000 s. 14),

32001 D 0336: Kommissionens beslut 2001/336/EG av den 18.4.2001 (EGT L 120, 28.4.2001, s. 39),

32002 D 0920: Kommissionens beslut 2002/920/EG av den 25.11.2002 (EGT L 321, 26.11.2002, s. 49),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 D 0381: Kommissionens beslut 2004/381/EG av den 26.4.2004 (EUT L 199, 7.6.2004, s. 8),

32005 D 0156: Kommissionens beslut 2005/156/EG av den 18.2.2005 (EUT L 51, 24.2.2005, s. 26).

a)

I bilagan skall rubriken och hänvisningarna ersättas med följande:

A.   СПИСЪК НА ПРEДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZARÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRASAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABBILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITAŢILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: мляно месо и месни заготовки / Producto: carne picada y preparados de carne / Výrobek: mleté maso a masné polotovary / Produkt: hakket kød og tilberedt kød / Erzeugnis: Hackfleisch / Faschiertes und Fleischzubereitungen / Toode: hakkliha ja tükilihast tooted / Προϊόν: κιμάδες και παρασκευάσματα κρέατος / Product: minced meat and meat preparations / Produit: viandes hachées et préparations de viande / Prodotto: carni macinate e preparazioni di carne / Produkts: malta gaļa un gaļas izstrādājumi / Produktas: Smulkinta mėsa ir mėsos pusgaminiai / Termék: darált hús és húskészítmények / Prodott: ikkappuljat u prodotti tal-laħam ippreparati / Product: gehakt vlees en vleesbereidingen / Produkt: Mięso mielone i preparaty mięsne / Produto: carnes picadas e preparados de carnes / Produs: carne tocata şi preparate din carne / Produkt: mleté mäso a mäsové prípravky / Proizvod: mleto meso in mesni pripravki / Tuote: jauhettu liha ja lihavalmisteet / Varuslag: malet kött och köttberedningar

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţa naţionala / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Mesto / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Cinnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Cinnost / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

MM

=

Мляно месо / Carne picada / Mleté maso / Hakket kød / Hackfleisch/Faschiertes / Hakkliha / Κιμάδες / Minced meat / Viandes hachées / Carni macinate / Malta gaļa / Smulkinta mėsa / Darált hús / Ikkappuljat / Gehakt vlees / Mięso mielone / Carnes picadas / Carne tocata / Mleté mäso / Mleto meso / Jauhettu liha / Malet kött

MP

=

Месни заготовки / Preparados de carne / Masné polotovary / Tilberedt kød / Fleischzubereitungen/ Tükilihast tooted / Παρασκευάσματα κρέατος / Meat preparations / Préparations de viande / Preparazioni di carni / Gaļas izstrādājumi / Mėsos pusgaminiai / Előkészített húsok / Preparazzjonijiet tal-laħam / Vleesbereidingen / Preparaty mięsne / Preparados de carnes / Preparate din carne / Mäsové prípravky / Mesni pripravki / Raakalihavalmisteet / Köttberedningar

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvlástní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpasas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Menções especiais / Menţiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/EО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Zeme a zarízení, které splnují vsechny pozadavky cl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Salys ir įmonės, atitinkancios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania art. 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Ţari şi întreprinderi care sunt conforme cu toate cerinţele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺnajúce vsetky poziadavky clánku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Drzave in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz clena 2(1) Odlocbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.”

b)

I bilagan skall följande införas i tabellernas rubriker:

i)

För Argentina, före den spanska texten:

”Страна: АРЖEНТИНА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ARGENTINA / ”

ii)

För Australien, före den spanska texten:

”Страна: АВСТРАЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: AUSTRALIA / ”

iii)

För Brasilien, före den spanska texten:

”Страна: БРАЗИЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: BRAZILIA / ”

iv)

För Chile, före den spanska texten:

”Страна: ЧИЛИ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CHILE / ”

v)

För Israel, före den spanska texten:

”Страна: ИЗРАEЛ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ISRAEL / ”

vi)

För Island, före den spanska texten:

”Страна: ИСЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ISLANDA / ”

vii)

För Nya Zeeland, före den spanska texten:

”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: NOUA ZEELANDA / ”

viii)

För Thailand, före den spanska texten:

”Страна: ТАЙЛАНД / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: THAILANDA / ”

c)

I bilagan skall uppgifterna för Rumänien utgå.

23.

32000 D 0050: Kommissionens beslut 2000/50/EG av den 17 december 1999 om krav för inspektion av anläggningar där djur hålls för animalieproduktion (EGT L 19, 25.1.2000, s. 51), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Följande mening skall läggas till i artikel 2:

”Bulgarien och Rumänien skall lägga fram rapporten första gången senast den 30 april 2008.”

24.

32000 D 0284: Kommissionens beslut 2000/284/EG av den 31 mars 2000 om upprättande av en förteckning över godkända stationer för insamling av sperma för import av sperma från hästdjur från tredje land och om ändring av beslut 96/539/EG och 96/540/EG (EGT L 94, 14.4.2000, s. 35), ändrat genom

32000 D 0444: Kommissionens beslut 2000/444/EG av den 5.7.2000 (EGT L 179, 18.7.2000, s. 15),

32000 D 0790: Kommissionens beslut 2000/790/EG av den 30.11.2000 (EGT L 314, 14.12.2000, s. 32),

32001 D 0169: Kommissionens beslut 2001/169/EG av den 16.2.2001 (EGT L 60, 1.3.2001, s. 62),

32001 D 0392: Kommissionens beslut 2001/392/EG av den 4.5.2001 (EGT L 138, 22.5.2001, s. 22),

32001 D 0612: Kommissionens beslut 2001/612/EG av den 20.7.2001 (EGT L 214, 8.8.2001, s. 51),

32001 D 0734: Kommissionens beslut 2001/734/EG av den 11.10.2001 (EGT L 275, 18.10.2001, s. 19),

32002 D 0073: Kommissionens beslut 2002/73/EG av den 30.1.2002 (EGT L 33, 2.2.2002, s. 18),

32002 D 0297: Kommissionens beslut 2002/297/EG av den 10.4.2002 (EGT L 101, 17.4.2002, s. 46),

32002 D 0339: Kommissionens beslut 2002/339/EG av den 2.5.2002 (EGT L 116, 3.5.2002, s. 63),

32002 D 0416: Kommissionens beslut 2002/416/EG av den 6.6.2002 (EGT L 150, 8.6.2002, s. 56),

32002 D 0776: Kommissionens beslut 2002/776/EG av den 3.10.2002 (EGT L 267, 4.10.2002, s. 30),

32003 D 0101: Kommissionens beslut 2003/101/EG av den 13.2.2003 (EUT L 41, 14.2.2003, s. 46),

32003 D 0243: Kommissionens beslut 2003/243/EG av den 3.3.2003 (EUT L 89, 5.4.2003, s. 26),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 D 0574: Kommissionens beslut 2003/574/EG av den 30.7.2003 (EUT L 196, 2.8.2003, s. 27),

32004 D 0070: Kommissionens beslut 2004/70/EG av den 6.1.2004 (EUT L 15, 22.1.2004, s. 34).

a)

I bilagan skall rubriken och hänvisningarna ersättas med följande:

1.

Версия — Versión — Verze — Udgave — Fassung vom — Versioon — Έκδοση — Version — Version — Versione — Versija — Versija — Változat — Verżjoni — Versie — Wersja — Versão — Versiune — Verzia — Verzija — Tilanne — Version

2.

Код по ISO — Código ISO — Kód ISO — ISO-kode — ISO-Code — ISO-kood — Κωδικός ISO — ISO-code — Code ISO — Codice ISO — ISO standarts — ISO kodas — ISO-kód — Kodiċi ISO — ISO-code — Kod ISO — Código ISO — Cod ISO — Kód ISO — ISO-koda — ISO-koodi — ISO-kod

3.

Трета страна — Tercer país — Tretí zeme — Tredjeland — Drittland — Kolmas riik — Τρίτη χώρα — Third country — Pays tiers — Paese terzo — Tresā valsts — Trecioji salis — Harmadik ország — Pajjiż terz — Derde land — Kraj trzeci — País terceiro — Ţara terţa — Tretia krajina — Tretja drzava — Kolmas maa — Tredje land

4.

Наименование на одобрения център — Nombre del centro autorizado — Název schválené stanice — Den godkendte stations navn — Name der zugelassenen Besamungsstation — Tunnustatud seemendusjaama nimi — Όνομα του εγκεκριμένου κέντρου — Name of approved centre — Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto — Atzīta centra nosaukums — Patvirtinto centro pavadinimas — Az engedélyezett állomás neve — Isem taċ-ċentru approvat — Naam van het erkende centrum — Nazwa zatwierdzonego punktu — Nome do centro aprovado — Numele centrului autorizat — Názov schválenej stanice — Ime odobrenega osemenjevalnega sredisca — Hyväksytyn aseman nimi — Tjurstationens namn

5.

Адрес на одобрения център — Dirección del centro autorizado — Adresa schválené stanice — Den godkendte stations adresse — Anschrift der zugelassenen Besamungsstation — Tunnustatud seemendusjaama aadress — Διεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρου — Address of approved centre — Adresse du centre agréé — Indirizzo del centro riconosciuto — Atzīta centra adrese — Patvirtinto centro adresas — Az engedélyezett állomás címe — Indirizz taċ-ċentru approvat — Adres van het erkende centrum — Adres zatwierdzonego punktu — Endereço aprovado — Adresa centrului autorizat — Adresa schválenej stanice — Naslov odobrenega osemenjevalnega sredisca — Hyväksytyn aseman osoite — Tjurstationens adress

6.

Одобряващ орган — Autoridad competente en materia de autorización — Príslusný schvalující orgán — Godkendelsesmyndighed — Zulassungsbehörde — Tunnustuse andnud järelevalveasutus — Εγκρίνουσα αρχή — Approving authority — Autorité d'agrément — Autorità che rilascia il riconoscimento — Iestāde, kura veic atzīsanu — Patvirtinanti institucija — Engedélyező hatóság — Awtorita' ta' l-approvazzjoni — Autoriteit die de erkenning heeft verleend — Organ zatwierdzający — Autoridade de aprovação — Autoritatea ce autorizeaza — Schvalujúci orgán — Pristojni organ za odobritev — Hyväksyntäviranomainen — Godkännande myndighet

7.

Номер на одобрението — Número de autorización — Císlo schválení — Godkendelsesnummer — Registriernummer — Tunnustusnumber — Αριθμός έγκρισης — Approval number — Numéro d'agrément — Numero di riconoscimento — Atzīsanas numurs — Patvirtinimo numeris — A működési engedély száma — Numru ta' l-approvazzjoni — Registratienummer — Numer zatwierdzenia — Número de aprovação — Numar de autorizare — Císlo schválenia — Veterinarska stevilka odobritve — Hyväksyntänumero — Godkännandenummer

8.

Дата на одобрението — Fecha de la autorización — Datum schválení — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Tunnustamise kuupäev — Ημερομηνία έγκρισης — Approval date — Date d'agrément — Data di approvazione — Atzīsanas datums — Patvirtinimo data — A működési engedély kiadásának dátuma — Data ta' l-approvazzjoni — Datum van erkenning — Data zatwierdzenia — Data da aprovação — Data autorizarii — Dátum schválenia — Datum odobritve — Hyväksyntäpäivä — Datum för godkännandet”.

b)

I bilagan skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

c)

I bilagan skall fotnot a ersättas med följande:

”(a)

Бележка: Временен код, който не влияе на окончателния код на страната, който ще ц се даде след приключването на преговорите, водени в момента в ООН — Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones en curso en las Naciones Unidas — Prozatímní kód, kterým není dotceno konecné oznacení zeme, které bude prirazeno po ukoncení jednání probíhajícího v OSN — Foreløbig kode, som ikke foregriber den endelige betegnelse af landet, der skal tildeles, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet — Provisorischer Code, der in nichts der endgültigen Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Schlussfolgerung der momentan laufenden Verhandlungen in diesem Zusammenhang im Rahmen der Vereinten Nationen genehmigt wird — Ajutine kood, mis ei mõjuta lõplikku nimetust, mis omistatakse riigile peale Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis käimasolevate läbirääkimiste lõppu — Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει τον οριστικό τίτλο της χώρας που θα δοθεί μετά την περάτωση των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη — Provisional code that does not affect the definitive denomination of the country to be attributed after the conclusion of the negotiations currently taking place in the United Nations — Code provisoire ne préjugeant pas de la dénomination définitive du pays qui sera arrêtée à l'issue des négociations en cours dans le cadre des Nations unies — Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite — Pagaidu kods, kurs nekādā veidā neietekmē galīgo valsts nomenklatūru, kura tiks apstiprināta Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros paslaik notiekoso sarunu rezultātā — Laikinas kodas, neturėsiantis įtakos pastoviai salies terminologijai, kuri bus nustatyta pasibaigus siuo metu vykstancioms deryboms Jungtinėse Tautose — Ideiglenes kód, amely nem befolyásolja az ország azon végleges elnevezését, amelyet az ENSZ-ben folytatott jelenlegi tárgyalások lezárását követően hagynak jóvá — Kodiċi proviżorju li ma jaffettwax id-denominazzjoni definittiva tal-pajjiż fil-konklużjoni tan-negozjati li għaddejjin bħalissa fi ħdan il-Ġnus Magħquda — Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op grond van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde Naties worden gevoerd — Tymczasowy kod, który w ostateczny sposób nie przesądza oznaczenia kraju, które zostanie uzgodnione w następstwie aktualnie trwających negocjacji na forum ONZ — Código provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociações actualmente em curso nas Nações Unidas — Cod provizoriu ce nu aduce atingere în nici un mod nomenclaturii definitive a acestei ţari, ce va fi agreata dupa încheierea negocierilor, ce se desfaşoara în prezent, cu privire la acest subiect, în cadrul Naţiunilor Unite — Docasný kód, ktorým nie je dotknuté oznacenie tejto krajiny, ktoré jej bude pridelené po ukoncení rokovaní prebiehajúcich v súcasnosti v OSN — Zacasna koda, ki ne vpliva na koncno poimenovanje drzave in bo dodeljena po zakljucku pogajanj, ki trenutno potekajo v Zdruzenih narodih — Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi — Provisorisk kod som inte påverkar det slutgiltiga landsnamnet som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta nationerna slutförts.”

d)

I bilagan skall fotnot b ersättas med följande:

”(b)

Само сперма, събрана от регистрирани коне — Sólo esperma procedente de caballos registrados — Pouze sperma odebrané od registrovaných koní — Kun sæd fra registrerede heste — Nur Samen von registrierten Pferden — Ainult registreeritud hobustelt kogutud sperma — Μόνο σπέρμα που συλλέχθηκε από καταγεγραμμένους ίππους — Only semen collected from registered horses — Sperme provenant uniquement de chevaux enregistrés — Solamente sperma raccolto da cavalli registrati — Tikai no reģistrētiem zirgiem iegūta sperma — Tiktai sperma, surinkta is registruotų arklių — Kizárólag nyilvántartott lovaktól begyűjtött sperma — Sperma miġbura minn żwiemel reġistrati biss — Enkel sperma verzameld van geregistreerde paarden — Tylko nasienie pochodzące od zarejestrowanych koni — Apenas sémen colhido de cavalos registados — Numai material seminal recoltat de la cai înregistraţi — Iba sperma registrovaných koní — Le seme, pridobljeno od registriranih konj — Ainoastaan rekisteröidyistä hevosista kerätty siemenneste — Bara sperma insamlad från registrerade hästar.”

25.

32000 D 0585: Kommissionens beslut 2000/585/EG av den 7 september 2000 om upprättande av en förteckning över tredjeländer från vilka medlemsstaterna tillåter import av kaninkött och kött av visst frilevande och hägnat vilt samt om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg för sådan import (EGT L 251, 6.10.2000, s. 1), ändrat genom

32001 D 0640: Kommissionens beslut 2001/640/EG av den 2.8.2001 (EGT L 223, 18.8.2001, s. 28),

32001 D 0736: Kommissionens beslut 2001/736/EG av den 17.10.2001 (EGT L 275, 18.10.2001, s. 32),

32002 D 0219: Kommissionens beslut 2002/219/EG av den 7.3.2002 (EGT L 72, 14.3.2002, s. 27),

32002 D 0646: Kommissionens beslut 2002/646/EG av den 31.7.2002 (EGT L 211, 7.8.2002, s. 23),

32003 D 0074: Kommissionens beslut 2003/74/EG av den 31.1.2003 (EUT L 28, 4.2.2003, s. 45),

32003 D 0163: Kommissionens beslut 2003/163/EG av den 7.3.2003 (EUT L 66, 11.3.2003, s. 41),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 D 0571: Kommissionens beslut 2003/571/EG av den 31.7.2003 (EUT L 194, 1.8.2003, s. 79),

32004 D 0118: Kommissionens beslut 2004/118/EG av den 28.1.2004 (EUT L 36, 7.2.2004, s. 34),

32004 D 0212: Kommissionens beslut 2004/212/EG av den 6.1.2004 (EUT L 73, 11.3.2004, s. 11),

32004 D 0245: Kommissionens beslut 2004/245/EG av den 9.3.2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 62),

32004 D 0413: Kommissionens beslut 2004/413/EG av den 28.4.2004 (EUT L 151, 30.4.2004, s. 62).

I bilaga II skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

26.

32000 D 0609: Kommissionens beslut 2000/609/EG av den 29 september 2000 om fastställande av djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av kött från ratiter i hägn och om ändring av beslut 94/85/EG om utarbetande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna medger import av färskt fjäderfäkött (EGT L 258, 12.10.2000, s. 49), ändrat genom

32000 D 0782: Kommissionens beslut 2000/782/EG av den 8.12.2000 (EGT L 309, 9.12.2000, s. 37),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 D 0573: Kommissionens beslut 2003/573/EG av den 31.7.2003 (EUT L 194, 1.8.2003, s. 89),

32003 D 0810: Kommissionens beslut 2003/810/EG av den 17.11.2003 (EUT L 305, 22.11.2003, s. 11),

32004 D 0118: Kommissionens beslut 2004/118/EG av den 28.1.2004 (EUT L 36, 7.2.2004, s. 34),

32004 D 0415: Kommissionens beslut 2004/415/EG av den 29.4.2004 (EUT L 151, 30.4.2004, s. 73),

32005 D 0804: Kommissionens beslut 2005/804/EG av den 18.11.2005 (EUT L 303, 22.11.2005, s. 56).

I bilaga I skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

27.

32001 D 0556: Kommissionens beslut 2001/556/EG av den 11 juli 2001 om upprättande av tillfälliga förteckningar över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåter import av gelatin som skall användas i livsmedel (EGT L 200, 25.7.2001, s. 23), ändrat genom

32002 D 0926: Kommissionens beslut 2002/926/EG av den 25.11.2002 (EGT L 322, 27.11.2002, s. 49),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 D 0033: Kommissionens beslut 2005/33/EG av den 14.1.2005 (EUT L 16, 20.1.2005, s. 59).

a)

I bilagan skall rubriken och hänvisningarna ersättas med följande:

Продукт: желатин, предназначен за човешка консумация / Producto: gelatina destinada al consumo humano / Výrobek: zelatina urcená k lidské spotrebe / Produkt: gelatine til konsum / Erzeugnis: zum Verzehr bestimmte Gelatine / Toode: zelatiin toiduks / Προϊόν: ζελατίνη με προορισμό την κατανάλωση από τον άνθρωπο / Product: gelatine intended for human consumption / Produit: gélatine destinée à la consommation humaine / Prodotto: gelatine destinate al consumo umano / Produkts: lietosanai pārtikā paredzēts zelatīns / Produktas: zelatina, skirta zmonių maistui / Termék: emberi fogyasztásra szánt zselatin / Prodott: ġelatina għall-konsum uman / Product: voor menselijke consumptie bestemde gelatine / Produkt: żelatyna spożywcza / Produto: gelatina destinada ao consumo humano / Produs: gelatina destinata consumului uman / Produkt: Zelatina na ludskú konzumáciu / Proizvod: zelatina, namenjena prehrani ljudi / Tuote: ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiini / Varuslag: gelatin avsett som livsmedel

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referinţa naţionala / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Mesto / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraş / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Judeţ / Kraj / Regija / Alue / Region”.

b)

I bilagan skall följande införas i tabellernas rubriker:

i)

För Argentina, före den spanska texten:

”Страна: АРЖEНТИНА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ARGENTINA / ”

ii)

För Brasilien, före den spanska texten:

”Страна: БРАЗИЛИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: BRAZILIA / ”

iii)

För Vitryssland, före den spanska texten:

”Страна: БEЛАРУС / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: BELARUS / ”

iv)

För Kanada, före den spanska texten:

”Страна: КАНАДА / ”

Efter den portugisiska texten:

”Tara: CANADA / ”

v)

För Schweiz, före den spanska texten:

”Страна: ШВEЙЦАРИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: ELVEŢIA / ”

vi)

För Kina, före den spanska texten:

”Страна: КИТАЙ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: CHINA / ”

vii)

För Colombia, före den spanska texten:

”Страна: КОЛУМБИЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: COLUMBIA / ”

viii)

Efter den portugisiska texten:

”Страна: КОРEЯ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: COREEA / ”

ix)

För Pakistan, före den spanska texten:

”Страна: ПАКИСТАН / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: PAKISTAN / ”

x)

För Taiwan, före den spanska texten:

”Страна: ТАЙВАН / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: TAIWAN / ”

xi)

För USA, före den spanska texten:

”Страна: С А Щ / ”

Efter den portugisiska texten:

”Ţara: SUA / ”

28.

32001 D 0600: Kommissionens beslut 2001/600/EG av den 17 juli 2001 om skyddsåtgärder vad avser import av vissa djur från Bulgarien med anledning av att bluetongue brutit ut och om upphävande av beslut 1999/542/EG om ändring av beslut 98/372/EG om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av levande nötkreatur och svin från vissa europeiska länder, för att beakta vissa aspekter i förhållande till Bulgarien och om ändring av beslut 97/232/EG om att upprätta en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna får importera får och getter (EGT L 210, 3.8.2001, s. 51).

Beslut 2001/600/EG skall upphöra att gälla.

29.

32001 D 0881: Kommissionens beslut 2001/881/EG av den 7 december 2001 om upprättande av en förteckning över gränskontrollstationer som godkänts för veterinärkontroller av djur och animalieprodukter från tredje land och om uppdatering av de närmare bestämmelserna för kontroller som skall utföras av experter från kommissionen (EGT L 326, 11.12.2001, s. 44), ändrat genom

32002 D 0455: Kommissionens beslut 2002/455/EG av den 13.6.2002 (EGT L 155, 14.6.2002, s. 59),

32002 D 0986: Kommissionens beslut 2002/986/EG av den 13.12.2002 (EGT L 344, 19.12.2002, s. 20),

32003 D 0506: Kommissionens beslut 2003/506/EG av den 3.7.2003 (EUT L 172, 10.7.2003, s. 16),

32003 D 0831: Kommissionens beslut 2003/831/EG av den 20.11.2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 61),

32004 D 0273: Kommissionens beslut 2004/273/EG av den 18.3.2004 (EUT L 86, 24.3.2004, s. 21),

32004 D 0408: Kommissionens beslut 2004/408/EG av den 26.4.2004 (EUT L 208, 10.6.2004, s. 17),

32004 D 0469: Kommissionens beslut 2004/469/EG av den 29.4.2004 (EUT L 212, 12.6.2004, s. 7),

32004 D 0517: Kommissionens beslut 2004/517/EG av den 21.6.2004 (EUT L 221, 22.6.2004, s. 18),

32004 D 0608: Kommissionens beslut 2004/608/EG av den 19.8.2004 (EUT L 274, 24.8.2004, s. 15),

32005 D 0013: Kommissionens beslut 2005/13/EG av den 3.1.2005 (EUT L 6, 8.1.2005, s. 8),

32005 D 0102: Kommissionens beslut 2005/102/EG av den 26.1.2005 (EUT L 33, 5.2.2005, s. 30),

32005 D 0485: Kommissionens beslut 2005/485/EG av den 22.6.2005 (EUT L 181, 13.7.2005, s. 1),

32006 D 0117: Kommissionens beslut 2006/117/EG av den 3.2.2006 (EUT L 53, 23.2.2006, s. 1),

32006 D 0414: Kommissionens beslut 2006/414/EG av den 7.6.2006 (EUT L 164, 16.6.2006, s. 27).

a)

I tabellen för Grekland i bilagan skall följande uppgifter utgå:

”Ormenion* R”, ”Promachonas F”, och ”Promachonas R”.

b)

I tabellen för Ungern i bilagan skall följande uppgifter strykas:

”Nagylak (13) R”.

c)

I bilagan skall fotnot 13 strykas.

30.

32002 D 0472: Kommissionens beslut 2002/472/EG av den 20 juni 2002 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Republiken Bulgarien (EGT L 163, 21.6.2002, s. 24).

Beslut 2002/472/EG skall upphöra att gälla.

31.

32003 D 0630: Kommissionens beslut 2003/630/EG av den 29 augusti 2003 om övergångsbestämmelser som Ungern skall tillämpa beträffande veterinärkontroller av produkter av animaliskt ursprung från Rumänien (EUT L 218, 30.8.2003, s. 55).

Beslut 2003/630/EG skall upphöra att gälla.

32.

32003 D 0858: Kommissionens beslut 2003/858/EG av den 21 november 2003 om djurhälsovillkor och intygskrav för import av levande fisk, ägg och könsceller för odling och levande fisk från vattenbruk och produkter därav för användning som livsmedel (EUT L 324, 11.12.2003, s. 37), ändrat genom

32004 D 0454: Kommissionens beslut 2004/454/EG av den 29.4.2004 (EUT L 156, 30.4.2004, s. 29),

32004 D 0914: Kommissionens beslut 2004/914/EG av den 16.12.2004 (EUT L 385, 29.12.2004, s. 60),

32005 D 0742: Kommissionens beslut 2005/742/EG av den 19.10.2005 (EUT L 279, 22.10.2005, s. 71).

I bilaga I skall uppgifterna för Bulgarien utgå.

33.

32004 R 0136: Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (EUT L 21, 28.1.2004, s. 11).

I bilaga V skall följande länder utgå:

”Bulgarien”

”Rumänien”.

34.

32004 D 0211: Kommissionens beslut 2004/211/EG av den 6 januari 2004 om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG (EUT L 73, 11.3.2004, s. 1).

I bilaga I skall uppgifterna för Bulgarien och Rumänien utgå.

35.

32004 D 0233: Kommissionens beslut 2004/233/EG av den 4 mars 2004 om godkännande av laboratorier för kontroll av rabiesvaccineringens effektivitet hos vissa köttätande husdjur (EUT L 71, 10.3.2004, s. 30), ändrat genom

32004 D 0448: Kommissionens beslut 2004/448/EG av den 29.4.2004 (EUT L 155, 30.4.2004, s. 80),

32004 D 0693: Kommissionens beslut 2004/693/EG av den 8.10.2004 (EUT L 315, 14.10.2004, s. 47),

32005 D 0392: Kommissionens beslut 2005/392/EG av den 17.5.2005 (EUT L 130, 24.5.2005, s. 17),

32005 D 0656: Kommissionens beslut 2005/656/EG av den 14.9.2005 (EUT L 241, 17.9.2005, s. 63),

32006 D 0048: Kommissionens beslut 2006/48/EG av den 27.1.2006 (EUT L 26, 31.1.2006, s. 20).

I bilaga I skall följande införas efter uppgifterna för (BE) Belgien:

National Diagnostic Veterinary Research Institute, National Reference Laboratory for Animal Rabies

15, Pencho Slaveykov Blvd.

Sofia 1606”

Följande skall införas före uppgifterna för (SE) Sverige:

1.

Institutul de Diagnostic şi Sanatate Animala

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti

2.

Institutul Pasteur

Calea Giuleşti nr. 333, sectorul 5

codul 060288, Bucureşti”.

36.

32004 D 0253: Kommissionens beslut 2004/253/EG av den 10 mars 2004 om övergångsbestämmelser som Ungern skall tillämpa beträffande veterinärkontroller av levande djur som förs in i Ungern från Rumänien (EUT L 79, 17.3.2004, s. 47).

Beslut 2004/253/EG skall upphöra att gälla.

37.

32004 D 0361: Kommissionens beslut 2004/361/EG av den 13 april 2004 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Rumänien (EUT L 113, 20.4.2004, s. 54).

Beslut 2004/361/EG skall upphöra att gälla.

38.

32004 D 0432: Kommissionens beslut 2004/432/EG av den 29 april 2004 om godkännande av de planer för kontroll av restsubstanser som lagts fram av tredje land i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG (EUT L 154, 30.4.2004, s. 43), ändrat genom

32004 D 0685: Kommissionens beslut 2004/685/EG av den 27.9.2004 (EUT L 312, 9.10.2004, s. 19),

32005 D 0233: Kommissionens beslut 2005/233/EG av den 11.3.2005 (EUT L 72, 18.3.2005, s. 30),

32006 D 0208: Kommissionens beslut 2006/208/EG av den 7.3.2006 (EUT L 75, 14.3.2006, s. 20).

I bilagan skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

39.

32004 D 0438: Kommissionens beslut 2004/438/EG av den 29 april 2004 om djurhälso- och hygienkrav samt krav avseende veterinärintyg vid införsel till gemenskapen av produkter i form av värmebehandlad mjölk, mjölkbaserade produkter och obehandlad mjölk vilka är avsedda som livsmedel (EUT L 154, 30.4.2004, s. 73), ändrat genom

32006 D 0295: Kommissionens beslut 2006/295/EG av den 18.4.2006 (EUT L 108, 21.4.2006, s. 24).

I bilaga I skall uppgifterna för följande länder utgå:

 

Bulgarien

 

Rumänien.

40.

32004 D 0616: Kommissionens beslut 2004/6161/EG av den 26 juli 2004 om upprättande av en förteckning över godkända stationer för insamling av sperma för import av sperma från hästdjur från tredjeland (EUT L 278, 27.8.2004, s. 64).

I bilagan skall uppgifterna för Rumänien utgå.

41.

32004 D 0639: Kommissionens beslut 2004/639/EG av den 6 september 2004 om villkor för import av sperma från tamdjur av nötkreatur (EUT L 292, 15.9.2004, s. 21), ändrat genom

32005 D 0290: Kommissionens beslut 2005/290/EG av den 4.4.2005 (EUT L 93, 12.4.2005, s. 34),

32006 D 0016: Kommissionens beslut 2006/16/EG av den 5.1.2006 (EUT L 11, 17.1.2006, s. 21),

3206 D 0292: Kommissionens beslut 2006/292/EG av den 12.4.2006 (EUT L 107, 20.4.2006, s. 42).

I bilaga I skall uppgifterna för Rumänien utgå.

42.

32004 D 0825: Kommissionens beslut 2004/825/EG av den 29 november 2004 om skyddsåtgärder vid import av hästdjur från Rumänien (EUT L 358, 3.12.2004, s. 18).

Beslut 2004/825/EG skall upphöra att gälla.

43.

32004 R 0911: Kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna (EUT L 163, 30.4.2004, s. 65).

a)

I artikel 6 skall följande punkt läggas till:

”5.   För Bulgarien och Rumänien skall undantaget enligt punkt 3 tillämpas på nötkreatur som är födda mer än sex månader före Bulgariens och Rumäniens anslutning.”

b)

I bilaga I skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

BG”

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien

RO”

44.

32005 D 0432: Kommissionens beslut 2005/432/EG av den 3 juni 2005 om djur- och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av köttprodukter avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av besluten 97/41/EG, 97/221/EG och 97/222/EG (EUT L 151, 14.6.2005, s. 3), ändrat genom

32006 D 0330: Kommissionens beslut 2006/330/EG av den 5.4.2006 (EUT L 121, 6.5.2006, s. 43).

a)

I del I i bilaga II skall uppgifterna för Bulgarien utgå.

b)

I del II i bilaga II skall uppgifterna för Bulgarien och Rumänien utgå.

45.

32005 D 0648: Kommissionens beslut 2005/648/EG av den 8 september 2005 om skyddsåtgärder i samband med Newcastlesjuka i Bulgarien (EUT L 238, 15.9.2005, s. 16).

Beslut 2005/648/EG skall upphöra att gälla.

46.

32005 D 0710: Kommissionens beslut 2005/710/EG av den 13 oktober 2005 om vissa skyddsåtgärder när det gäller misstanke om högpatogen aviär influensa i Rumänien (EUT L 269, 14.10.2005, s. 42).

Beslut 2005/710/EG skall upphöra att gälla.

47.

32006 D 0168: Kommissionens beslut 2000/168/EG av den 4 januari 2006 om fastställande av djurhälsokrav och krav på veterinärintyg för import till gemenskapen av embryon från nötkreatur och om upphävande av beslut 2005/217/EG (EUT L 57, 28.2.2006, s. 19).

I bilaga I skall uppgifterna för Rumänien utgå.

48.

32006 D 0264: Kommissionens beslut 2006/264/EG av den 27 mars 2006 om skyddsåtgärder i samband med Newcastlesjuka i Bulgarien (EUT L 95, 4.4.2006, s. 6).

Beslut 2006/264/EG skall upphöra att gälla.

II.   FYTOSANITÄR LAGSTIFTNING

1.

32005 D 0870: Kommissionens beslut av den 6 december 2005 om erkännande av Bulgarien som fritt från Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman och Kotthoff) Davis et al. (EUT L 319, 7.12.2005, s. 9).

Kommissionens beslut 2005/870/EG skall upphöra att gälla.

2.

32005 D 0942: Kommissionens beslut 2005/942/EG av 21 december 2005 om bemyndigande för medlemsstaterna att fatta beslut enligt rådets direktiv 1999/105/EG angående garantier avseende skogsodlingsmaterial producerat i tredje länder (EUT L 342, 24.12.2005, s. 92).

I bilagan skall uppgifterna för Rumänien utgå.

5.   FISKE

1.

32001 R 0080: Kommissionens förordning (EG) nr 80/2001 av den 16 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande meddelanden om erkännande av producentorganisationer samt fastställande av priser och interventioner inom den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EGT L 13, 17.1.2001, s. 3), ändrad genom

32001 R 2494: Kommissionens förordning (EG) nr 2494/2001 av den 19.12.2001 (EGT L 337, 20.12.2001, s. 22),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

Följande skall läggas till i tabell 1 i bilaga VIII:

NUTS-kod” ISO-A3”

Land

NUTS-namn

”BGR

България

 

BG01

 

Severozapaden

BG02

 

Severen tsentralen

BG03

 

Severoiztochen

BG04

 

Yugozapaden

BG05

 

Yuzhen tsentralen

BG06

 

Yugoiztochen

ROU

România

 

RO01

 

Nord-Est

RO02

 

Sud-Est

RO03

 

Sud

RO04

 

Sud-Vest

RO05

 

Vest

RO06

 

Nord-Vest

RO07

 

Centru

RO08

 

Bucureşti”;

b)

Följande skall införas i tabell 6 i bilaga VIII:

Kod

Valuta

”BGN

Bulgariska lev

RON

Nya rumänska leu”

2.

32001 R 2065: Kommissionens förordning (EG) nr 2065/2001 av den 22 oktober 2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande konsumentinformation inom sektorn för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EGT L 278, 23.10.2001, s. 6), ändrad genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 4.1 skall följande införas före uppgifterna på spanska:

”På bulgariska:

”… уловени …” eller ”… уловени в сладки води …” eller ”… отгледани …” ”;

Mellan uppgifterna på portugisiska och slovakiska:

”På rumänska:

”…pescuit…” eller ”…pescuit în ape dulci…” eller ”…produs de acvacultura…” ”.

3.

32002 R 2306: Kommissionens förordning (EG) nr 2306/2002 av den 20 december 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande anmälan av importpriser för fiskeriprodukter (EGT L 348, 21.12.2002, s. 94).

a)

I tabell 1 i bilagan skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BGR

Bulgarien”

Efter uppgifterna för Portugal:

”ROU

Rumänien”

b)

I tabell 2 i bilagan skall följande införas först i förteckningen:

”BGN

Bulgariska lev”

Före uppgifterna för Sverige:

”RON

Nya rumänska leu”

c)

I tabell 3 i bilagan skall följande läggas till:

Medlemsstat

Kod

Hamn

”Bulgarien

Samtliga tullkontor som hanterar varors övergång till fri omsättning.

Rumänien

Samtliga tullkontor som hanterar varors övergång till fri omsättning.”

6.   TRANSPORTPOLITIK

A.   VÄGTRANSPORTER

31998 R 2121: Kommissionens förordning (EG) nr 2121/98 av den 2 oktober 1998 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EEG) nr 684/92 och (EG) nr 12/98 beträffande transportdokument för persontransporter med buss (EGT L 268, 3.10.1998, s. 10), ändrad genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

Följande skall införas i fotnot 1 i var och en av bilagorna II, IV och V:

 

”(BG) Bulgarien”,

 

”(RO) Rumänien”.

b)

Tabellen i den modell för meddelande som återges i bilaga VI skall ersättas med följande:

”Värd-medlemsstat

Antal passagerare

Antal passagerarkilometer

Typ av trafik

Typ av trafik

Speciell reguljär

Tillfällig

Speciell reguljär

Tillfällig

B

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

D

 

 

 

 

EST

 

 

 

 

GR

 

 

 

 

E

 

 

 

 

F

 

 

 

 

IRL

 

 

 

 

I

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

L

 

 

 

 

H

 

 

 

 

M

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

A

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

P

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

SLO

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

FIN

 

 

 

 

S

 

 

 

 

UK

 

 

 

 

Total cabotagetrafik”

 

 

 

 

B.   TRANSPORT PÅ INRE VATTENVÄGAR

31977 D 0527: Kommissionens beslut 77/527/EEG av den 29 juli 1977 om upprättande av en förteckning över inre vattenvägar för tilllämpningen av rådets direktiv 76/135/EEG (EGT L 209, 17.8.1977, s. 29), ändrat genom

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

Följande skall införas i bilagans rubrik:

”ПРИЛОЖEНИE” och ”Списък на вътрешните водни пътища с излаз на море съгласно чл.3 (6) от Директива 76/135/EИО”;

”Anexa” och ”Lista cailor navigabile cu caracter maritim stabilita conform art 3 alin.(6) din Directiva 76/135/CEE”.

b)

Följande skall införas i förteckningen i bilagan:

”ROMÂNIA

Dunarea: de la Braila (km 175) pâna la Marea Neagra pe Braţul Sulina.”.

7.   BESKATTNING

1.

31992 R 2719: Kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov (EGT L 276, 19.9.1992, s. 1), ändrad genom

31993 R 2225: Kommissionens förordning (EEG) nr 2225/93 av den 27.7.1993 (EGT L 198, 7.8.1993, s. 5),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

Artikel 2a.2 skall ersättas med följande:

”2.   Ledsagardokument som har framställts i enlighet med punkt 1 skall i den del av fält 24 som är avsett för avsändarens underskrift innehålla någon av följande angivelser:

Освободен от подпис

Dispensa de firma

Podpis prominut

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Allkirjanõudest loobutud

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Derīgs bez paraksta

Paraso nereikalaujama

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Van ondertekening vrijgesteld

Z pominięciem podpisu

Dispensa de assinatura

Dispensa de semnatura

Podpis sa nevyzaduje

Opustitev podpisa”.

b)

Förteckningen över förkortningar i bilaga Ι, Anvisningar, punkt 2, fält 12, skall ersättas med följande:

”BE

Belgium

BG

Bulgaria

CZ

Czech Republic

DK

Denmark

DE

Germany

EE

Estonia

GR

Greece

ES

Spain

FR

France

IE

Ireland

IT

Italy

CY

Cyprus

LV

Latvia

LT

Lithuania

LU

Luxembourg

HU

Hungary

MT

Malta

NL

Netherlands

AT

Austria

PL

Poland

PT

Portugal

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovakia

FI

Finland

SE

Sweden

GB

United Kingdom”.

2.

32004 R 1925: Kommissionens förordning (EG) nr 1925/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 1798/2003 angående administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt (EUT L 331, 5.11.2004, s. 13).

I bilagan skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien”.

8.   STATISTIK

1.

31977 R 1868: Kommissionens förordning (EEG) nr 1868/77 av den 29 juli 1977 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2782/75 om produktion och saluförande av kläckägg och småkycklingar av fjäderfä (EGT L 209, 17.8.1977, s. 1), ändrad genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31985 R 3759: Kommissionens förordning (EEG) nr 3759/85 av den 23.12.1985 (EGT L 356, 31.12.1985, s. 64),

31987 R 1351: Kommissionens förordning (EEG) nr 1351/87 av den 15.5.1987 (EGT L 127, 16.5.1987, s. 18),

31990 R 2773: Kommissionens förordning (EEG) nr 2773/90 av den 27.9.1990 (EGT L 267, 29.9.1990, s. 25),

31994 R 3239: Kommissionens förordning (EG) nr 3239/94 av den 21.12.1994 (EGT L 338, 28.12.1994, s. 48),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

I artikel 1.1 skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”BG för Bulgarien”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”RO för Rumänien”

b)

I bilaga II skall följande läggas till i fotnot 1 till tabellen:

”Bulgarien:

endast en region

Rumänien:

endast en region”

2.

31991 D 0450: Kommissionens beslut 91/450/EEG, Euratom av den 26 juli 1991 om fastställande av medlemsstaternas territorier med avseende på genomförandet av artikel 1 i rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom om harmonisering av beräkning av bruttonationalinkomst till marknadspriser (EGT L 240, 29.8.1991, s. 36), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Följande skall införas i bilagan:

a)

Mellan de texter som gäller Belgien och Tjeckien:

”Republiken Bulgariens ekonomiska territorium skall omfatta följande:

Republiken Bulgariens territorium.

Det nationella luftrummet, territorialvattnet och kontinentalsockeln som ligger i internationella vatten över vilka landet har ensamrätt.

Territoriella enklaver (det vill säga geografiska områden som ligger i den övriga världen och som enligt internationella avtal eller fördrag mellan stater används av landets statliga organ (ambassader, konsulat, militärbaser, forskningsbaser med mera)) i fråga om alla transaktioner utom de som rör äganderätten till marken som utgör enklaven och till byggnaderna på sådan mark vid tidpunkten för förvärv.

Extraterritoriella enklaver (det vill säga delar av landets egna geografiska territorium som används av statliga organ från andra länder, av Europeiska gemenskapernas institutioner eller av internationella organisationer enligt internationella avtal eller fördrag mellan stater) endast i fråga om transaktioner som rör äganderätten till marken som utgör enklaven och till byggnaderna på sådan mark vid tidpunkten för försäljning.

Naturresurser av olja, naturgas med mera i internationella vatten utanför landets kontinentalsockel, vilka utvinns av enheter som hör hemma i det territorium som definieras i de föregående strecksatserna.”

b)

Mellan de texter som gäller Portugal och Slovenien:

”Rumäniens ekonomiska territorium skall omfatta följande:

Rumäniens territorium.

Det nationella luftrummet, territorialvattnet och kontinentalsockeln som ligger i internationella vatten över vilka landet har ensamrätt.

Territoriella enklaver (det vill säga geografiska områden som ligger i den övriga världen och som enligt internationella avtal eller fördrag mellan stater används av landets statliga organ (ambassader, konsulat, militärbaser, forskningsbaser med mera)) i fråga om alla transaktioner utom de som rör äganderätten till marken som utgör enklaven och till byggnaderna på sådan mark vid tidpunkten för förvärv.

Extraterritoriella enklaver (det vill säga delar av landets egna geografiska territorium som används av statliga organ från andra länder, av Europeiska gemenskapernas institutioner eller av internationella organisationer enligt internationella avtal eller fördrag mellan stater) endast i fråga om transaktioner som rör äganderätten till marken som utgör enklaven och till byggnaderna på sådan mark vid tidpunkten för försäljning.

Naturresurser av olja, naturgas med mera i internationella vatten utanför landets kontinentalsockel, vilka utvinns av enheter som hör hemma i det territorium som definieras i de föregående strecksatserna.”

3.

31998 D 0385: Kommissionens beslut 98/385/EG av den 13 maj 1998 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 95/64/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss (EGT L 174, 18.6.1998, s. 1), ändrat genom

32000 D 0363: Kommissionens beslut 2000/363/EG av den 28.4.2000 (EGT L 132, 5.6.2000, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 D 0366: Kommissionens beslut 2005/366/EG av den 4.3.2005 (EUT L 123, 17.5.2005, s. 1).

I bilaga II skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Danmark:

CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

”BG

BG00

X

Akhotopol

BGAKH

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Balchik

BGBAL

BGVAR

 

 

BG

BG00

X

Burgas

BGBOJ

 

X

 

BG

BG00

X

Lom

BGLOM

 

X

 

BG

BG00

X

Nesebar

BGNES

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Orehovo

BGORE

BGLOM

 

 

BG

BG00

X

Pomorie

BGPOR

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Ruse

BGRDU

 

X

 

BG

BG00

X

Silistra

BGSLS

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Somovit

BGSOM

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Sozopol

BGSOZ

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Svistov

BGSVI

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Toutracan

BGTRP

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Tzarevo

BGMIC

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Varna

BGVAR

 

X

 

BG

BG00

X

Varna-Zapad

BGVAZ

BGVAR

 

 

BG

BG00

X

Vidin

BGVID

BGLOM

 

 

BG

BG00

X

BG offshore installations

BG88P

 

 

 

BG

BG00

X

Other – Bulgaria

BG888

 

 

 

 

 

 

17

17

13

4”

 

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

”RO

RO00

X

Agigea

ROAGI

ROCND

 

 

RO

RO00

X

Basarabi

ROBAB

 

X

 

RO

RO00

X

Braila

ROBRA

 

X

 

RO

RO00

X

Cernavoda

ROCEV

 

X

 

RO

RO00

X

Constanţa

ROCND

 

X

 

RO

RO00

X

Galaţi

ROGAL

 

X

 

RO

RO00

X

Mangalia

ROMAG

 

X

 

RO

RO00

X

Medgidia

ROMED

 

X

 

RO

RO00

X

Midia

ROMID

 

X

 

RO

RO00

X

Sulina

ROSUL

 

X

 

RO

RO00

X

Tulcea

ROTCE

 

X

 

RO

RO00

X

RO offshore installations

RO88P

 

 

 

RO

RO00

X

Other — Romania

RO888

 

 

 

 

 

 

11

11

1

10”

 

4.

31998 R 2702: Kommissionens förordning (EG) nr 2702/98 av den 17 december 1998 om det tekniska formatet för överföringen av statistik rörande företagsstrukturer (EGT L 344, 18.12.1998, s. 102), ändrad genom

32002 R 1614: Kommissionens förordning (EG) nr 1614/2002 av den 6.9.2002 (EGT L 244, 12.9.2002, s. 7),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1668: Kommissionens förordning (EG) nr 1668/2003 av den 1.9.2003 (EUT L 244, 29.9.2003, s. 32).

I bilagan skall tabellen i punkt 3.2 ersättas med följande:

”Land

Kod

Belgien

BE

Bulgarien

BG

Tjeckien

CZ

Danmark

DK

Tyskland

DE

Estland

EE

Grekland

GR

Spanien

ES

Frankrike

FR

Irland

IE

Italien

IT

Cypern

CY

Lettland

LV

Litauen

LT

Luxemburg

LU

Ungern

HU

Malta

MT

Nederländerna

NL

Österrike

AT

Polen

PL

Portugal

PT

Rumänien

RO

Slovenien

SI

Slovakien

SK

Finland

FI

Sverige

SE

Förenade kungariket

UK

Island

IS

Liechtenstein

LI

Norge

NO

Schweiz

CH”

5.

31999 R 1227: Kommissionens förordning (EG) nr 1227/1999 av den 28 maj 1999 om det tekniska formatet för överföring av statistik över försäkringstjänster (EGT L 154, 19.6.1999, s. 75), ändrad genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

I bilagan skall tabellen i punkt 3.3 ersättas med följande:

”Land

Kod

Belgien

BE

Bulgarien

BG

Tjeckien

CZ

Danmark

DK

Tyskland

DE

Estland

EE

Grekland

GR

Spanien

ES

Frankrike

FR

Irland

IE

Italien

IT

Cypern

CY

Lettland

LV

Litauen

LT

Luxemburg

LU

Ungern

HU

Malta

MT

Nederländerna

NL

Österrike

AT

Polen

PL

Portugal

PT

Rumänien

RO

Slovenien

SI

Slovakien

SK

Finland

FI

Sverige

SE

Förenade kungariket

UK

Island

IS

Liechtenstein

LI

Norge

NO

Schweiz

CH”

b)

Följande skall införas i tabellen i punkt 3.11 i bilagan mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

BGR”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

ROU”

6.

31999 R 1228: Kommissionens förordning (EG) nr 1228/1999 av den 28 maj 1999 om de dataserier som skall framställas för statistik över försäkringstjänster (EGT L 154, 19.6.1999, s. 91), ändrad genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilagan skall den del av tabellen under ”Serie 5F” som anger den geografiska uppdelningen ersättas med följande:

”Geografisk uppdelning efter medlemsstat

Geografisk uppdelning

1.

Belgique/België

2.

България

3.

Ceská republika

4.

Danmark

5.

Deutschland

6.

Eesti

7.

Ελλάδα

8.

España

9.

France

10.

Ireland

11.

Italia

12.

Κύπρος

13.

Latvija

14.

Lietuva

15.

Luxembourg

16.

Magyarország

17.

Malta

18.

Nederland

19.

Österreich

20.

Polska

21.

Portugal

22.

România

23.

Slovenija

24.

Slovensko

25.

Suomi/Finland

26.

Sverige

27.

United Kingdom

28.

Island

29.

Liechtenstein

30.

Norge

31.

Schweiz/Suisse/Svizzera”.

 

7.

32000 D 0115: Kommissionens beslut 2000/115/EG av den 24 november 1999 om definitioner av variablerna, förteckningen över jordbruksprodukter, undantagen från definitionerna samt regioner och distrikt för undersökningarna av företagsstrukturen i jordbruket (EGT L 38, 12.2.2000, s. 1), ändrat genom

32002 R 1444: Kommissionens förordning (EG) nr 1444/2002 av den 24.7.2002 (EGT L 216, 12.8.2002, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 R 2139: Kommissionens förordning (EG) nr 2139/2004 av den 8.12.2004 (EUT L 369, 16.12.2004, s. 26),

32006 R 0204: Kommissionens förordning (EG) nr 204/2006 av den 6.2.2006 (EUT L 34, 7.2.2006, s. 3).

I bilaga I, del L ”Arbetskraft i jordbruket”, avsnittet ”Arbetskraft på jordbruksföretaget”, skall följande läggas till i tabellen under ”Den ålder vid vilken den obligatoriska skolutbildningen upphör i respektive medlemsstat”:

”Bulgarien

16 år

Rumänien

15 år”

8.

32003 R 1358: Kommissionens förordning (EG) nr 1358/2003 av den 31 juli 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post, och om ändring av bilagorna I och II till den förordningen (EUT L 194, 1.8.2003, s. 9), ändrad genom

32005 R 0546: Kommissionens förordning (EG) nr 546/2005 av den 8.4.2005 (EUT L 91, 9.4.2005, s. 5).

I bilaga I avsnitt III ”Förteckning över de gemenskapsflygplatser som omfattas samt undantag”, skall följande läggas till:

Bulgarien: Förteckning över gemenskapsflygplatser och undantag

(1)

ICAO Flygplatskod

(2)

Flygplatsens namn

(3)

Flygplatskategori år 2007

(4)

För varje tabell: sista år för vilket undantag begärs (” ” eller ”2007” eller ”2008”)

(4.1)

Tabell A1

(4.2)

Tabell B1

(4.3)

Tabell C1

LBBG

Burgas

3

 

 

 

LBPD

Plovdiv

1

 

 

 

LBSF

Sofia

3

 

 

 

LBWN

Varna

3

 

 

 

Rumänien: Förteckning över gemenskapsflygplatser och undantag

(1)

ICAO Flygplatskod

(2)

Flygplatsens namn

(3)

Flygplatskategori år 2007

(4)

För varje tabell: sista år för vilket undantag begärs (” ” eller ”2007” eller ”2008”)

(4.1)

Tabell A1

(4.2)

Tabell B1

(4.3)

Tabell C1

LRBC

Bacau

1

LRBS

Bucuresti/Baneasa

2

 

 

 

LRCK

Constanta/M.Kogalniceau

1

 

 

 

LRCL

Cluj-Napoca/Someseni

2

 

 

 

LRIA

Iasi

1

 

 

 

LROD

Oradea

1

 

 

 

LROP

Bucuresti/Otopeni

3

 

 

 

LRSB

Sibiu/Turnisor

1

 

 

 

LRTR

Timisoara/Giarmata

2”

 

 

 

9.

32003 R 1668: Kommissionens förordning (EG) nr 1668/2003 av den 1 september 2003 om tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 avseende det tekniska formatet för överföringen av statistik rörande företagsstrukturer och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2702/98 om det tekniska formatet för överföringen av statistik rörande företagsstrukturer (EUT L 244, 29.9.2003, s. 32).

a)

I bilaga II skall följande införas i tabellen i punkt 3.3 efter uppgifterna för Belgien:

”Bulgarien

BG”

Efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

RO”.

b)

I bilaga II skall följande införas i tabellen i punkt 3.10 under rubriken ”Länder och ländergrupper” efter uppgifterna för Belgien:

”България

BGR”

Efter uppgifterna för Portugal:

”România

ROU”

c)

I bilaga III skall följande läggas till i tabellen i punkt 3.3 efter uppgifterna för Belgien:

”Bulgaria

BG”

Efter uppgifterna för Portugal:

”Romania

RO”.

10.

32004 D 0747: Kommissionens beslut 2004/747/EG av den 26 oktober 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 93/25/EEG beträffande statistiska undersökningar av får- och getpopulationen och får- och getproduktionen (EUT L 329, 4.11.2004, s. 14).

I bilaga II skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

NUTS 2”

Efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

NUTS 2”.

11.

32004 D 0760: Kommissionens beslut 2004/760/EG av den 26 oktober 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 93/23/EEG beträffande statistiska undersökningar av grispopulationen och grisproduktionen (EUT L 337, 13.11.2004, s. 59).

a)

I bilaga I skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

NUTS 2”

Efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

NUTS 2”

b)

I bilaga II skall fotnot b ersättas med följande:

”b)

Frivillig uppdelning för BG, CZ, EL, LT, LU, MT, PT, RO, SE, SI, SK.”

c)

I bilaga II skall fotnot c ersättas med följande:

”c)

Frivillig uppdelning för BG, FR, PL, RO.”

12.

32004 D 0761: Kommissionens beslut 2004/761/EG av den 26 oktober 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 93/24/EEG beträffande statistiska undersökningar av nötkreaturspopulationen och nötkreatursproduktionen (EUT L 337, 13.11.2004, s. 64).

a)

I bilaga II skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

NUTS 2”

Efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

NUTS 2”

b)

I bilaga III skall fotnot b ersättas med följande:

”b)

Frivillig uppdelning för BG, CZ, GR, LT, LU, PL, PT, RO, SE, SI, SK.”

c)

I bilaga III skall fotnot c ersättas med följande:

”c)

Frivillig uppdelning för BG, CZ, GR, FR, LT, LU, PL, PT, RO, SE, SI, SK.”

13.

32004 R 2139: Kommissionens förordning (EG) nr 2139/2004 av den 8 december 2004 om anpassning och genomförande av rådets förordning (EEG) nr 571/88 och om ändring av kommissionens beslut 2000/115/EG inför uppläggningen av undersökningarna av företagsstrukturen i jordbruket åren 2005 och 2007 (EUT L 369, 16.12.2004, s. 26).

I bilaga III skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

31 december 2008”

Efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

31 december 2008”

14.

32005 R 0772: Kommissionens förordning (EG) nr 772/2005 av den 20 maj 2005 om specifikationer för variablernas omfattning och definition av det tekniska formatet för framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren 2003–2009 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 51).

I bilaga II skall följande införas i punkt 3.2 mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

BG”

Före uppgifterna för Slovenien:

”Rumänien

RO”

9.   SOCIALPOLITIK OCH SYSSELSÄTTNING

1.

31982 D 0043: Kommissionens beslut 82/43/EEG av den 9 december 1981 om inrättande av en rådgivande kommitté för lika möjligheter för kvinnor och män (EGT L 20, 28.1.1982, s. 35), ändrat genom

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 D 0420: Kommissionens beslut 95/420/EG av den 19.7.1995 (EGT L 249, 17.10.1995, s. 43),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 3.1 skall ”64” ersättas med ”68”.

2.

31998 D 0500: Kommissionens beslut 98/500/EG av den 20 maj 1998 om inrättande av branschvisa dialogkommittéer för att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå (EGT L 225, 12.8.1998, s. 27), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

I artikel 3 skall ”60” ersättas med ”64”.

b)

I artikel 5.3 skall ”50” ersättas med ”54”.

10.   MILJÖ

A.   AVFALLSHANTERING

31976 D 0431: Kommissionens beslut 76/431/EEG av den 21 april 1976 om inrättande av en kommitté för avfallshantering (EGT L 115, 1.5.1976, s. 73), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

”1.   Kommittén skall bestå av 56 ledamöter.”

B.   NATURSKYDD

32003 R 0349: Kommissionens förordning (EG) nr 349/2003 av den 25 februari 2003 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen (EUT L 51, 26.2.2003, s. 3), ändrad genom

32004 R 0776: Kommissionens förordning (EG) nr 776/2004 av den 26.4.2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 31),

32004 R 0886: Kommissionens förordning (EG) nr 886/2004 av den 4.3.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 14),

32005 R 0252: Kommissionens förordning (EG) nr 252/2005 av den 14.2.2005 (EUT L 43, 15.2.2005, s. 3),

32006 R 0605: Kommissionens förordning (EG) nr 605/2006 av den 19.4.2006 (EUT L 107, 20.4.2006, s. 3).

I bilagan, i tabellen ”Arter upptagna i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 som tills vidare inte får införas till gemenskapen”, skall följande uppgift under rubriken ”FLORA, Orchidaceae” utgå:

Orchis papilionacea

Följande länder skall utgå ur förteckningen över ”Ursprungsländer” när det gäller nedanstående arter:

Flora, Amaryllidaceae, Galanthus nivalis:”Bulgarien”.

Flora, Orchidaceae, Ophrys insectifera:”Rumänien”.

Flora, Orchidaceae, Ophrys sphegodes:”Rumänien”.

Flora, Orchidaceae, Orchis simia:”Rumänien”.

C.   STRÅLSKYDD

31999 R 1661: Kommissionens förordning (EG) nr 1661/1999 av den 27 juli 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 737/90 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl (EGT L 197, 29.7.1999, s. 17), ändrad genom

32000 R 1627: Kommissionens förordning (EG) nr 1627/2000 av den 24.7.2000 (EGT L 187, 26.7.2000, s. 7),

32001 R 1621: Kommissionens förordning (EG) nr 1621/2001 av den 8.8.2001 (EGT L 215, 9.8.2001, s. 18),

32002 R 1608: Kommissionens förordning (EG) nr 1608/2002 av den 10.9.2002 (EGT L 243, 11.9.2002, s. 7),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

I bilaga III skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Varna and Bourgas ports

Sofia, Varna and Bourgas airports”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Gränskontrollstationer:

 

Arad med tullkontor Nadlac;

Bihor med tullkontor Bors and Episcopia Bihor;

Constanta med tullkontor Constanta Nord och Constanta Sud;

Dolj med tullkontor Bechet, Calafat;

Giurgiu med tullkontor Autostrada, Giurgiu Ruse;

Iasi med tullkontor Sculeni, Cristesti;

Otopeni med tullkontor Henry Coanda, Gara de Nord, Baneasa;

Satu Mare med tullkontor Halmeu;

Suceava med tullkontor Siret;

Timis med tullkontor Stamora Moravita;

Tulcea med tullkontor Tulcea;

Vaslui med tullkontor Albita.”

b)

Följande skall utgå ur bilaga IV:

”Bulgarien”,

”Rumänien”.

D.   KEMIKALIER

32000 D 0657: Kommissionens beslut 2000/657/EG av den 16 oktober 2000 om antagande av gemenskapens importbeslut i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2455/92 om import och export av vissa farliga kemikalier (EGT L 275, 27.10.2000, s. 44), ändrat genom

32001 D 0852: Kommissionens beslut 2001/852/EG av den 19.11.2001 (EGT L 318, 4.12.2001, s. 28),

32003 D 0508: Kommissionens beslut 2003/508/EG av den 7.7.2003 (EUT L 174, 12.7.2003, s. 10),

32004 R 0886: Kommissionens förordning (EG) nr 886/2004 av den 4.3.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 14),

32005 D 0416: Kommissionens beslut 2005/416/EG av den 19.5.2005 (EUT L 147, 10.6.2005, s. 1),

32005 D 0814: Kommissionens beslut 2005/814/EG av den 18.11.2005 (EUT L 304, 23.11.2005, s. 46).

I bilagan skall textboxen före tabellen ersättas med följande:

LAND: Europeiska gemenskapen

(Medlemsstater: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket)”

11.   TULLUNIONEN

A.   TEKNISKA ANPASSNINGAR AV TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA FÖR TULLKODEXEN

31993 R 2454: Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1), ändrad genom

31993 R 3665: Kommissionens förordning (EG) nr 3665/93 av den 21.12.1993 (EGT L 335, 31.12.1993, s. 1),

31994 R 0655: Kommissionens förordning (EG) nr 655/94 av den 24.3.1994 (EGT L 82, 25.3.1994, s. 15),

31994 R 1500: Kommissionens förordning (EG) nr 1500/94 av den 21.6.1994 (EGT L 162, 30.6.1994, s. 1),

31994 R 2193: Kommissionens förordning (EG) nr 2193/94 av den 8.9.1994 (EGT L 235, 9.9.1994, s. 6),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 R 3254: Kommissionens förordning (EG) nr 3254/94 av den 19.12.1994 (EGT L 346, 31.12.1994, s. 1),

31995 R 1762: Kommissionens förordning (EG) nr 1762/95 av den 19.7.1995 (EGT L 171, 21.7.1995, s. 8),

31996 R 0482: Kommissionens förordning (EG) nr 482/96 av den 19.3.1996 (EGT L 70, 20.3.1996, s. 4),

31996 R 1676: Kommissionens förordning (EG) nr 1676/96 av den 30.7.1996 (EGT L 218, 28.8.1996, s. 1),

31996 R 2153: Rådets förordning (EG) nr 2153/96 av den 25.10.1996 (EGT L 289, 12.11.1996, s. 1),

31997 R 0012: Kommissionens förordning (EG) nr 12/97 av den 18.12.1996 (EGT L 9, 13.1.1997, s. 1),

31997 R 0089: Kommissionens förordning (EG) nr 89/97 av den 20.1.1997 (EGT L 17, 21.1.1997, s. 28),

31997 R 1427: Kommissionens förordning (EG) nr 1427/97 av den 23.7.1997 (EGT L 196, 24.7.1997, s. 31),

31998 R 0075: Kommissionens förordning (EG) nr 75/98 av den 12.1.1998 (EGT L 7, 13.1.1998, s. 3),

31998 R 1677: Kommissionens förordning (EG) nr 1677/98 av den 29.7.1998 (EGT L 212, 30.7.1998, s. 18),

31999 R 0046: Kommissionens förordning (EG) nr 46/1999 av den 8.1.1999 (EGT L 10, 15.1.1999, s. 1),

31999 R 0502: Kommissionens förordning (EG) nr 502/1999 av den 12.2.1999 (EGT L 65, 12.3.1999, s. 1),

31999 R 1662: Kommissionens förordning (EG) nr 1662/1999 av den 28.7.1999 (EGT L 197, 29.7.1999, s. 25),

32000 R 1602: Kommissionens förordning (EG) nr 1602/2000 av den 24.7.2000 (EGT L 188, 26.7.2000, s. 1),

32000 R 2787: Kommissionens förordning (EG) nr 2787/2000 av den 15.12.2000 (EGT L 330, 27.12.2000, s. 1),

32001 R 0993: Kommissionens förordning (EG) nr 993/2001 av den 4.5.2001 (EGT L 141, 28.5.2001, s. 1),

32002 R 0444: Kommissionens förordning (EG) nr 444/2002 av den 11.3.2002 (EGT L 68, 12.3.2002, s. 11),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 0881: Kommissionens förordning (EG) nr 881/2003 av den 21.5.2003 (EUT L 134, 29.5.2003, s. 1),

32003 R 1335: Kommissionens förordning (EG) nr 1335/2003 av den 25.7.2003 (EUT L 187, 26.7.2003, s. 16),

32003 R 2286: Rådets förordning (EG) nr 2286/2003 av den 18.12.2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1),

32005 R 0837: Rådets förordning (EG) nr 837/2005 av den 23.5.2005 (EUT L 139, 2.6.2005, s. 1),

32005 R 0883: Kommissionens förordning (EG) nr 883/2005 av den 10.6.2005 (EUT L 148, 11.6.2005, s. 5),

32006 R 0215: Kommissionens förordning (EG) nr 215/2006 av den 8.2.2006 (EUT L 38, 9.2.2006, s. 11),

32006 R 0402: Kommissionens förordning (EG) nr 402/2006 av den 8.3.2006 (EUT L 70, 9.3.2006, s. 35).

1.

Följande skall läggas till i artikel 62 tredje stycket:

”—

издаден впоследствие,

eliberat ulterior”

2.

Följande skall läggas till i artikel 113.3:

”ИЗДАДEН ВПОСЛEДСТВИE,

ELIBERAT ULTERIOR”.

3.

Följande skall läggas till i artikel 114.2:

”—

ДУБЛИКАТ,

DUPLICAT”

4.

Artikel 163.2 skall ersättas med följande:

”2.   Tullvärdet för varor som förs in i gemenskapens tullområde och som sedan förs vidare till någon annan del av området genom Rysslands, Schweiz, Vitrysslands, Bosnien och Hercegovinas, Förbundsrepubliken Jugoslaviens, Kroatiens eller f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorier skall bestämmas med ledning av den plats inom tullområdet dit varorna först kom, under förutsättning att de förs direkt genom dessa länder via en vanlig transportväg till bestämmelseorten.”

5.

Artikel 163.4 skall ersättas med följande:

”4.   Punkterna 2 och 3 i denna artikel gäller också i fall då man av skäl som enbart hänför sig till själva transporten lastar av eller lastar om varorna eller tillfälligt avbryter transporten i Ryssland, Schweiz, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Förbundsrepubliken Jugoslavien, Kroatien eller f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.”

6.

Följande skall läggas till i artikel 280.3:

”—

Опростено изнасяне,

Export simplificat”

7.

Följande skall läggas till i artikel 296.2 b åttonde strecksatsen:

”СПEЦИФИЧНО ПРEДНАЗНАЧEНИE: СТОКИ, ЗА КОИТО ЗАДЪЛЖEНИЯТА СА ПРEХВЪРЛEНИ НА ЛИЦEТО, КОEТО ГИ ПОЛУЧАВА (РEГЛАМEНТ (EИО) № 2454/93, ЧЛEН 296),

DESTINAŢIE FINALA: MARFURI PENTRU CARE OBLIGAŢIILE SUNT TRANSFERATE CESIONARULUI (REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93, ARTICOLUL 296)”.

8.

Följande skall läggas till i artikel 297.3:

”СПEЦИФИЧНО ПРEДНАЗНАЧEНИE,

DESTINAŢIE FINALA”.

9.

Följande skall läggas till i artikel 298.2:

”ЧЛEН 298 НА РEГЛАМEНТ (EИО) № 2454/93 СПEЦИФИЧНО ПРEДНАЗНАЧEНИE: СТОКИ, НАСОЧEНИ ЗА ИЗНАСЯНE — СEЛСКОСТОПАНСКИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ СА НEПРИЛОЖИМИ,

ARTICOLUL 298 REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93 DESTINAŢIE FINALA: MARFURI DESTINATE PENTRU EXPORT — NU SE APLICA RESTITUIRI RESTITUŢII AGRICOLE”.

10.

Följande skall läggas till i artikel 314c.2:

”—

опаковка N,

ambalaj N”

11.

Följande skall läggas till i artikel 314c.3:

”—

Издаден впоследствие,

Eliberat ulterior”

12.

Följande skall läggas till i artikel 324c.2:

”—

Одобрен изпращач,

Expeditor agreat autorizat autorizat”

13.

Följande skall läggas till i artikel 324d.2:

”—

Освободен от подпис,

Dispensa de semnatura”

14.

Följande skall läggas till i artikel 333.1 b:

”—

Извлечение,

Extras”

15.

Följande skall läggas till i artikel 347.3 andra stycket:

”—

Ограничена валидност,

ValiditateValabilitate limitata”

16.

Följande skall läggas till i artikel 357.4 tredje stycket:

”—

Освободено,

Dispensa”

17.

Följande skall läggas till i artikel 361.3:

”—

Алтернативно доказателство,

Proba Dovada alternativa”

18.

Följande skall läggas till i artikel 361.4 andra stycket:

”—

Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна),

Diferenţe: marfuri prezentate la biroul vamal (numebiroul unde au fost prezentate marfurile (denumire şi ţara)”

19.

Följande skall läggas till i artikel 387.2:

”—

Освободено от задължителен маршрут,

Dispensa Scutit de la itinerariul obligatoriuprestabilit”

20.

Följande skall läggas till i artikel 402.1:

”—

Одобрен изпращач,

Expeditor agreat autorizat autorizat”

21.

Följande skall läggas till i artikel 403.2:

”—

Освободен от подпис,

Dispensa de semnatura”

22.

Följande skall läggas till i artikel 423.3 första stycket:

”—

Оформено,

Vamuit”

23.

Följande skall läggas till i artikel 438.3:

”—

Оформено,

Vamuit”

24.

Följande skall läggas till i artikel 549.1:

”—

Стоки АУ/ОП,

Marfuri PA/S”

25.

Följande skall läggas till i artikel 549.2:

”—

Търговска политика,

Politica comerciala”

26.

Följande skall läggas till i artikel 550:

”—

Стоки АУ/В,

Marfuri PA/R”

27.

Följande skall läggas till i artikel 583:

”—

Стоки от ВВ,

Marfuri AT”

28.

Följande skall läggas till i artikel 843.2:

”—

Излизането от Общността подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

Ieşire din … Comunitate supusa restricţiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia Nr …”

29.

Följande skall läggas till i artikel 849.2:

”—

Без възстановявания или други предоставяни суми за или при износ,

Fara acordarea de restituiri restituţii sau alte sume la export”

30.

Följande skall läggas till i artikel 849.3:

”—

Възстановявания и други суми за …(количество), изплатени за износа,

Restituiri şi alte sume rambursate la export pentru … (cantitatea)”

31.

Följande skall läggas till i artikel 849.3 efter ”eller”:

”—

Право за плащане на възстановявания или други суми за износа е отменено за … (количество),

Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru … (cantitatea)”

32.

Följande skall läggas till i artikel 855 första stycket:

”—

ДУБЛИКАТ,

DUPLICAT …”

33.

Följande skall läggas till i artikel 882.1 b:

”—

Стоки, допуснати като върнати съгласно член 185, параграф 2, точка б от Кодекса,

Marfuri admise ca returnate în baza Articolului 185 (2) (b) din Cod”

34.

Följande skall läggas till i artikel 912b.2 andra stycket:

”—

Обезпечение от … EUR представено,

Garanţie depusa în suma de … EUR”

35.

Följande skall läggas till i artikel 912b.5 andra stycket:

”—

Стоки, които не са под митнически режим,

Marfuri care nu sunt acoperite de un regim vamal”

36.

Följande skall läggas till i artikel 912e.2 andra stycket:

”—

Извлечение от първоначално издадения оначалния контролен формуляр Т5 (регистрационен номер, дата, митническо учреждение и страна на издаване): …,

Extras din exemplarul de control T5 iniţial (numar de înregistrare, data, biroul şi ţara emitente): …”

37.

Följande skall läggas till i artikel 912e.2 fjärde stycket:

”—

… (брой) издадени извлечения — приложени формуляри,

… (numarul) de extrase emise — copii anexate”

38.

Följande skall läggas till i artikel 912f.1 andra stycket:

”—

Издаден впоследствие,

Eliberat ulterior”

39.

Följande skall läggas till i artikel 912f.2:

”—

ДУБЛИКАТ,

DUPLICAT”

40.

Följande skall läggas till i artikel 912g.2 c:

”—

Освободен от подпис — член 912ж на Регламент (EИО) № 2454/93,

Dispensa de semnatura — Articolul 912g din Regulamentul (CEE) Nr. 2454/93”

41.

Följande skall läggas till i artikel 912g.3:

”—

Опростена процедура — член 912ж на Регламент (EИО) № 2454/93,

Procedura simplicata — Articolul 912g din Regulamentul (CEE) Nr. 2454/93”

42.

I fält 13, ”Språk” i exemplaren 4 och 5 av blanketten ”Bindande klassificeringsbesked” skall följande införas:

”BG”, ”RO”

43.

Bilaga 1 A skall ändras på följande sätt: I fält 15, ”Språk”, i blanketten ”Bindande ursprungsbesked” skall följande införas:

”BG””RO”

44.

I bilaga 22 skall följande läggas till efter första stycket under rubriken ”fakturadeklaration”:

”Bulgarisk version

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …. (1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2)

Rumänsk version

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamala nr… (1)) declara ca, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţiala… (2)”

45.

I bilaga 25 (FLYGTRANSPORTKOSTNADER SOM SKALL INBEGRIPAS I TULLVÄRDET) skall orden ”Bulgarien” och ”Rumänien” strykas i första kolumnen i avsnittet ”Zon P” i tabellen.

46.

I bilaga 32 (enhetsdokument databehandling av tulldeklarationer) skall följande läggas till i exemplaren 4 och 5:

” ”Върнат на:”, ”Returnat la:” ”

47.

I bilaga 38 skall följande läggas till i noten till fält 51:

”BG””RO”

48.

Bilaga 47a skall ändras på följande sätt:

a)

Följande skall läggas till i punkt 2.2:

”—

ЗАБРАНEНО ОБЩО ОБEЗПEЧEНИE,

GARANŢIA GLOBALA INTERZISA”

b)

Följande skall läggas till i punkt 4.3:

”—

ИЗПОЛЗВАНE БEЗ ОГРАНИЧEНИЯ

UTILIZARE NELIMITATANERESTRICŢIONATA”

49.

I bilaga 48 punkt I.1 skall det stycke som börjar med orden ”gentemot Europeiska gemenskapen” ersättas med följande:

”gentemot Europeiska gemenskapen, bestående av Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt gentemot Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Andorra och Republiken San Marino (4), för allt, såväl huvudbeloppet …”

50.

I bilaga 49 punkt I.1 skall det stycke som börjar med orden ”gentemot Europeiska gemenskapen” ersättas med följande:

”gentemot Europeiska gemenskapen, bestående av Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt gentemot Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Andorra och Republiken San Marino (3), för allt, såväl huvudbeloppet …”

51.

I bilaga 50 punkt I.1 skall det stycke som börjar med orden ”gentemot Europeiska gemenskapen” ersättas med följande:

”gentemot Europeiska gemenskapen, bestående av Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt gentemot Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Andorra och Republiken San Marino(3), för allt, såväl huvudbeloppet …”

52.

I bilaga 51b skall följande läggas till i punkt 1.2.1 avseende fält 8:

”—

Ограничена валидност,

Validitate limitata”

53.

I bilaga 60, under rubriken ”BESTÄMMELSER SOM REGLERAR DE UPPLYSNINGAR SOM SKALL ANGES I AVGIFTSFORMULÄRET”, underrubrik ”I. Allmänt”,

a)

skall följande införas i kolumnen efter den mening som börjar med ”Avgiftsformuläret skall innehålla”:

”BG

=

Bulgarien”

”RO

=

Rumänien”

b)

skall följande införas i kolumnen efter det stycke som börjar med ”Punkt 16”:

”BGN

=

Bulgariska lev”

”RON

=

Nya rumänska leu”

54.

I bilaga 63 (kontrollexemplar av T5-blanketten) skall följande läggas till i fält B i exemplar 1:

”Върнат на”,

”Returnat la”

55.

I bilaga 71 skall följande införas

a)

i not B0.9 på baksidan av informationsbladet INF 1,

i not B0.15 på baksidan av informationsbladet INF 9,

i not B.14 på baksidan av informationsbladet INF 5,

i not B.13 på baksidan av informationsbladet INF 6, och

i not B.15 på baksidan av informationsbladet INF 2:

”—

BGN för bulgariska lev”

”—

RON för nya rumänska leu”

b)

i punkt 2.1 f i tillägget:

”—

ДУБЛИКАТ

DUPLICAT”

56.

I bilaga 111 skall följande införas i not B.12 i anmärkningarna på baksidan av blanketten ”Ansökan om återbetalning/eftergift”:

”—

BGN: bulgariska lev”.

”—

RON: nya rumänska leu”

B.   ANDRA TEKNISKA ANPASSNINGAR

1.

31983 R 2289: Kommissionens förordning (EEG) nr 2289/83 av den 29 juli 1983 om införandet av bestämmelser för tillämpningen av artiklarna 70–78 i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter (EGT L 220, 11.8.1983, s. 15), ändrad genom

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31985 R 1746: Kommissionens förordning (EEG) nr 1746/85 av den 26.6.1985 (EGT L 167, 27.6.1985, s. 23),

31985 R 3399: Kommissionens förordning (EEG) nr 3399/85 av den 28.11.1985 (EGT L 322, 3.12.1985, s. 10),

31992 R 0735: Kommissionens förordning (EEG) nr 735/92 av den 25.3.1992 (EGT L 81, 26.3.1992, s. 18),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Följande skall läggas till i artikel 3.2 andra stycket:

”„Предмет за хората с увреждания: продължаването на митническите облекчения е съобразнo при спазване условията на член 77, параграф 2, алинея втора на Регламент (EИО) № 918/83“

«Articole pentru persoane cu handicap: menţinerea scutirii este condiţionata de respectarea prevederilor Articolului 77(2) din Regulamentul (CEE) Nr. 918/83»”

2.

31983 R 2290: Kommissionens förordning (EEG) nr 2290/83 av den 29 juli 1983 om fastställandet av bestämmelser om tillämpningen av artiklarna 50–59b, 63a och 63b i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter (EGT L 220, 11.8.1983, s. 20), ändrad genom

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31985 R 1745: Kommissionens förordning (EEG) nr 1745/85 av den 26.6.1985 (EGT L 167, 27.6.1985, s. 21),

31985 R 3399: Kommissionens förordning (EEG) nr 3399/85 av den 28.11.1985 (EGT L 322, 3.12.1985, s. 10),

31988 R 3893: Kommissionens förordning (EEG) nr 3893/88 av den 14.12.1988 (EGT L 346, 15.12.1988, s. 32),

31989 R 1843: Kommissionens förordning (EEG) nr 1843/89 av den 26.6.1989 (EGT L 180, 27.6.1989, s. 22),

31992 R 0734: Kommissionens förordning (EEG) nr 734/92 av den 25.3.1992 (EGT L 81, 26.3.1992, s. 15),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Följande skall läggas till i artikel 3.2 andra stycket:

”„стоки на ЮНEСКО: продължаването на митническите облекчения е съобразно условията на член 57, параграф 2, първа алинея на Регламент (EИО) № 918/83“

«articole UNESCO: menţinerea scutirii este condiţionata de respectarea prevederilor Articolului 57(2) primul paragraf din Regulamentul (CEE) Nr.918/83»”

12.   YTTRE FÖRBINDELSER

1.

31994 R 3168: Kommissionens förordning (EG) nr 3168/94 av den 21 december 1994 om fastställande av ett tillämpningsområde för rådets förordning (EG) nr 517/94 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import (EGT L 335, 23.12.1994, s. 23), ändrad genom

31995 R 1627: Kommissionens förordning (EG) nr 1627/95 av den 5.7.1995 (EGT L 155, 6.7.1995, s. 8),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

I tillägg 2 till bilagan skall rubriken ersättas med följande:

b)

I tillägg 2 till bilagan skall följande läggas till:

Министерство на икономиката и енергетиката Министерство на икономиката

(Ministry of Economy and energy)

ул.’Славянска” № 8

гр. София, 1052

Tel (359-2) 940 71

Fax (359-2) 987 2190

Ministerul Economiei şi Comerţului

Departamentul de Comerţ Exterior

Strada Ion Câmpineanu nr. 16

Sector 1, Bucureşti

Tel (359-2) 940 71

Fax (359-2) 987 2190”.

2.

31999 R 1547: Kommissionens förordning (EG) nr 1547/1999 av den 12 juli 1999 om kontrollförfaranden i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 259/93 för transporter av vissa typer av avfall till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslut C(92)39 slutlig (EGT L 185, 17.7.1999, s. 1), ändrad genom

32000 R 0334: Kommissionens förordning (EG) nr 334/2000 av den 14.2.2000 (EGT L 41, 15.2.2000, s. 8),

32000 R 0354: Kommissionens förordning (EG) nr 354/2000 av den 16.2.2000 (EGT L 45, 17.2.2000, s. 21),

32000 R 1208: Kommissionens förordning (EG) nr 1208/2000 av den 8.6.2000 (EGT L 138, 9.6.2000, s. 7),

32000 R 1552: Kommissionens förordning (EG) nr 1552/2000 av den 14.7.2000 (EGT L 176, 15.7.2000, s. 27),

32001 R 1800: Kommissionens förordning (EG) nr 1800/2001 av den 13.9.2001 (EGT L 244, 14.9.2001, s. 19),

32001 R 2243: Kommissionens förordning (EG) nr 2243/2001 av den 16.11.2001 (EGT L 303, 20.11.2001, s. 11),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 2118: Kommissionens förordning (EG) nr 2118/2003 av den 2.12.2003 (EUT L 318, 3.12.2003, s. 5),

32005 R 0105: Kommissionens förordning (EG) nr 105/2005 av den 17.11.2004 (EUT L 20, 22.1.2005, s. 9).

a)

I bilaga C skall den text som avser Rumänien utgå.

b)

I bilaga D skall den text som avser Bulgarien utgå.