Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007D0658.pdf

13.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/5


RÅDETS BESLUT

av den 26 september 2007

om ingående av ett tilläggsavtal mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Furstendömet Liechtenstein

(2007/658/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen, Furstendömet Liechtenstein och Schweiziska edsförbundet har förhandlat fram och paraferat ett tilläggsavtal om utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 21 juni 1999 (1) till att även omfatta Furstendömet Liechtenstein.

(2)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna detta tilläggsavtal.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tilläggsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Furstendömet Liechtenstein (”tilläggsavtalet”) godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till tilläggsavtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att underteckna tilläggsavtalet med bindande verkan för gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 26 september 2007.

På rådets vägnar

J. SILVA

Ordförande


(1)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.