Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

9.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/4


EUROPEISKA RÅDETS BESLUT

av den 29 oktober 2010

om ändring av ön Saint-Barthélemys ställning i förhållande till Europeiska unionen

(2010/718/EU)

EUROPEISKA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 355.6,

med beaktande av Republiken Frankrikes initiativ,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) medger att Europeiska rådet på initiativ av den berörda medlemsstaten, med enhällighet och efter att ha hört kommissionen, antar ett beslut om ändring av ställningen i förhållande till unionen för ett danskt, franskt eller nederländskt land eller territorium som avses i artikel 355.1 och 355.2.

(2)

Republiken Frankrike (nedan kallat Frankrike) har i ett brev från sin president av den 30 juni 2010 begärt att Europeiska rådet antar ett sådant beslut som avses i artikel 355.1 i EUF-fördraget om ön Saint-Barthélemy. Frankrike begär att öns ställning ändras från yttersta randområde, som omfattas av artikel 349 i EUF-fördraget, till utomeuropeiskt land och territorium enligt fjärde delen i EUF-fördraget.

(3)

Frankrikes begäran grundar sig på en uttalad vilja hos de folkvalda företrädarna för ön Saint-Barthélemy, vilken är ett i Republiken Frankrike beläget autonomt utomeuropeiskt förvaltningsområde som regleras i artikel 74 i den franska konstitutionen, att ön tilldelas en ställning i förhållande till unionen som är bättre avpassad efter den ställning som ön har i inhemsk rätt, i synnerhet med hänsyn till det fysiska avståndet till moderlandet samt dess lilla öekonomi som helt är inriktad på turism och som brottas med konkreta försörjningssvårigheter som gör det vanskligt att tillämpa vissa av unionens bestämmelser.

(4)

Frankrike har åtagit sig att ingå de avtal som krävs för att unionens intressen ska tillgodoses vid denna ändring. Dessa avtal bör å ena sidan röra monetära frågor, eftersom Frankrike har för avsikt att behålla euron som gemensam valuta i Saint-Barthélemy och unionsrätten bör fortsätta att tillämpas inom de områden som är väsentliga för att Ekonomiska och monetära unionen ska fungera väl. De bör å andra sidan röra skattesystemet och syfta till att garantera att mekanismerna i rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och skatter på försäkringspremier (1) och rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (2), som i synnerhet avser kampen mot skatteundandragande och skatteflykt över gränserna, även i fortsättningen kommer att gälla inom territoriet Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemys medborgare bör förbli medborgare i unionen och bör inom unionen att åtnjuta samma fri- och rättigheter som övriga franska medborgare, på samma sätt som alla unionens medborgare även i fortsättningen bör åtnjuta samma fri- och rättigheter i Saint-Barthélemy som i dag.

(5)

Följaktligen bör ändringen av ön Saint-Barthélemys ställning i förhållande till unionen, som är ett svar på en demokratisk begäran från öns folkvalda företrädare, inte inverka menligt på unionens intressen och bör vara en logisk följd av öns nya autonoma ställning i inhemsk rätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 1 januari 2012 upphör ön Saint-Barthélemy att tillhöra unionens yttersta randområden för att i stället få ställning som utomeuropeiskt land och territorium i enlighet med fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Artikel 2

EUF-fördraget ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 349 första stycket ska ordet, ”Saint-Barthélemy” utgå.

2.

I artikel 355.1 ska orden ”Saint-Barthélemy och” utgå.

3.

I bilaga II ska en strecksats med följande lydelse införas mellan strecksatsen avseende Saint-Pierre och Miquelon och strecksatsen avseende Aruba:

”—

Saint-Barthélemy”.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Utfärdat i Bryssel den 29 oktober 2010.

På Europeiska rådets vägnar

H. VAN ROMPUY

Ordförande


(1)  EGT L 336, 27.12.1977, s. 15.

(2)  EUT L 157, 26.6.2003, s. 38.