Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0339.pdf

15.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 156/5


RÅDETS BESLUT

av den 27 maj 2011

om fastställande av den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i livsmedelsbiståndskommittén vad gäller förlängningen av 1999 års konvention om livsmedelsbistånd

(2011/339/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 214.4 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska gemenskapen ingick 1999 års konvention om livsmedelsbistånd genom rådets beslut 2000/421/EG (1). Konventionen om livsmedelsbistånd förlängdes genom olika beslut fattade av kommittén för livsmedelsbistånd.

(2)

Den gällande konventionen om livsmedelsbistånd löper ut den 30 juni 2011 och frågan om en förlängning kommer att tas upp till behandling vid livsmedelsbiståndskommitténs sammanträde i juni 2011.

(3)

I enlighet med artikel XXV b i konventionen om livsmedelsbistånd är det en förutsättning för förlängningen att 1995 års konvention om handel med spannmål förblir i kraft under samma förlängningsperiod. Konventionen om spannmålshandel förblir i kraft fram till den 30 juni 2011, och unionen har, genom rådets beslut 2011/224/EU (2) intagit ståndpunkten i Internationella spannmålsrådet att stödja dess förlängning. Dess förlängning bör beslutas av Internationella spannmålsrådet den 6 juni 2011.

(4)

Vid sitt 103:e möte den 14 december 2010 enades ledamöterna i livsmedelsbiståndskommittén om att frågan om en förlängning av konvention om livsmedelsbistånd ska återupptas närmare det datum då den löper ut. Unionen intog ståndpunkten att den kommer att verka för att det i juni 2011 fattas beslut om livsmedelsbiståndskonventionens framtid och att den formella omförhandlingen bör påbörjas omedelbart utan att detta har någon inverkan på den formella ståndpunkt som kommer att meddelas i juni 2011.

(5)

Ledamöterna i livsmedelsbiståndskommittén enades vidare om att påbörja den formella processen för en omförhandling av konventionen om livsmedelsbistånd med en serie av förhandlingsmöten.

(6)

Unionens ambition är att ledamöterna i livsmedelsbiståndskommittén ska slutföra omförhandlingen av konventionen om livsmedelsbistånd och nå enighet om en ny konventionstext om livsmedelbistånd före livsmedelsbiståndskommitténs sammanträde i juni 2011.

(7)

Unionen måste utarbeta en gemensam ståndpunkt inför livsmedelsbiståndskommitténs möte i London i juni 2011 för två möjliga alternativa scenarier:

a)

Omförhandlingen av konventionen om livsmedelsbistånd som ledamöterna i livsmedelsbiståndskommittén arbetar med befinner sig i sin slutfas före livsmedelsbiståndskommitténs möte i juni 2011, i vilket fall en förlängning av konventionen om livsmedelsbistånd i ytterligare ett år kommer att vara det lämpligaste sättet att undvika ett vakuum mellan den nuvarande konventionen om livsmedelsbistånd och den nya konventionens ikraftträdande.

b)

Omförhandlingen av konventionen om livsmedelsbistånd har inte nått sin slutfas före livsmedelsbiståndskommitténs sammanträde i juni 2011, i vilket fall det inte är lämpligt att förlänga konventionen om livsmedelsbistånd med ett år och kommissionen i stället på unionens och dess medlemsstaters vägnar formellt bör motsätta sig att livsmedelsbiståndskommittén når konsensus, enligt regel 13 i arbetsordningen enligt 1999 års konvention om livsmedelsbistånd, om en förlängning av konventionen om livsmedelsbistånd.

(8)

Huruvida omförhandlingen av konventionen om livsmedelsbistånd befinner sig i slutfasen eller inte bör bedömas före livsmedelsbiståndskommitténs sammanträde i juni 2011 av rådets arbetsgrupp för humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd (Cohafa) som i fråga om förhandlingarna avseende konventionen om livsmedelsbistånd utgör den kommitté som avses i artikel 218.4 i fördraget.

(9)

Kommissionen bör därför i egenskap av unionens företrädare i livsmedelsbiståndskommittén bemyndigas att antingen rösta för en förlängning av konventionen om livsmedelsbistånd med ett år, dvs. till och med den 30 juni 2012 eller motsätta sig att livsmedelsbiståndskommittén enas om en förlängning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Unionens ståndpunkt i livsmedelsbiståndskommittén ska vara att antingen

a)

rösta för en ytterligare förlängning av konventionen om livsmedelsbistånd för en period av ett år, dvs. till och med den 30 juni 2012, under förutsättning att omförhandlingen av den konventionen befinner sig i sin slutfas före livsmedelsbiståndskommitténs sammanträde i juni 2011, och att 1995 års konvention om spannmålshandel fortfarande är i kraft under samma förlängningsperiod, eller

b)

om omförhandlingen av konventionen om livsmedelsbistånd inte befinner sig i sin slutfas före livsmedelsbiståndskommitténs sammanträde i juni 2011 motsätta sig att konsensus uppnås i livsmedelsbiståndskommittén, enligt regel 13 i arbetsordningen enligt 1999 års konvention om livsmedelsbistånd, till förmån för en förlängning av konventionen om livsmedelsbistånd.

Artikel 2

Kommissionen bemyndigas härmed att uttrycka denna ståndpunkt i livsmedelsbiståndskommittén.

Utfärdat i Bryssel den 27 maj 2011.

På rådets vägnar

NYITRAI Zs.

Ordförande


(1)  EGT L 163, 4.7.2000, s. 37.

(2)  EUT L 94, 8.4.2011, s. 28.