Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0343.pdf

17.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 159/1


RÅDETS BESLUT

av den 9 mars 2011

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om vetenskapligt och tekniskt samarbete

(2011/343/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 186 jämförd med punkt v i artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen förhandlade på gemenskapens vägnar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om vetenskapligt och tekniskt samarbete.

(2)

Det avtalet undertecknades av parternas företrädare den 30 november 2009 i Bryssel och har provisoriskt tillämpats efter undertecknande enligt artikel 7.2 i avtalet, i avvaktan på dess ingående.

(3)

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen.

(4)

Avtalet bör ingås på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien ingås härmed på Europeiska unionens vägnar om vetenskapligt och tekniskt samarbete godkänns härmed på unionens vägnar (1).

Artikel 2

Rådets ordförande ska, på unionens vägnar, göra de anmälningar som föreskrivs i artikel 7.2 i avtalet och göra följande anmälan till Hashemitiska konungariket Jordanien:

”I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen och från den dagen utövar den alla Europeiska gemenskapens rättigheter och fullgör alla dess skyldigheter. Därför ska hänvisningar till Europeiska gemenskapen i avtalstexten i lämpliga fall läsas som Europeiska unionen.”

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 9 mars 2011.

På rådets vägnar

CSÉFALVAY Z.

Ordförande


(1)  Se sidan 108 i detta nummer av EUT.