Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0345.pdf

17.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 159/93


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2011/345/GUSP

av den 16 juni 2011

om genomförande av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2011/137/Gusp av den 28 februari 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

Mot bakgrund av utvecklingen i Libyen bör förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IV till beslut 2011/137/Gusp ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgiften om den person som förtecknas i bilagan till detta beslut ska strykas från förteckningen i bilaga IV till beslut 2011/137/Gusp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdad i Bryssel den 16 juni 2011.

På rådets vägnar

MARTONYI J.

Ordförande


(1)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 53.


BILAGA

Person som avses i artikel 1

14.

ZARTI, Mustafa