Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0357.pdf

21.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/25


RÅDETS BESLUT 2011/357/GUSP

av den 20 juni 2011

om ändring av beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 oktober 2010 antog rådet beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland (1).

(2)

Med tanke på hur allvarligt läget i Vitryssland är, bör ytterligare restriktiva åtgärder vidtas.

(3)

Dessutom bör ytterligare personer och enheter upptas i förteckningen över personer som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IIIA till beslut 2010/639/Gusp.

(4)

Beslut 2010/639/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/639/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln på beslut 2010/639/Gusp ska ersättas med följande:

2.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 3a

1.   Försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och tillhörande materiel av alla slag, inklusive vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, samt utrustning som kan användas för internt förtryck, till Vitryssland från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med hjälp av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg, ska vara förbjudet vare sig de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör sådana varor som avses i punkt 1 eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Vitryssland,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor som avses i punkt 1, inbegripet gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller för tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Vitryssland,

c)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som avses i leden a och b.

Artikel 3b

1.   Artikel 3a ska inte tillämpas på

a)

försäljning, leverans, överföring eller export av icke-dödlig militär utrustning eller av utrustning som kan användas för internt förtryck, som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, för FN:s och unionens program för institutionsuppbyggnad eller för EU:s och FN:s krishanteringsoperationer,

b)

försäljning, leverans, överföring eller export av fordon som inte är stridsfordon och som har tillverkats för att vara skottsäkra eller utrustats med sådant material och endast är avsedda som skydd för unionens och dess medlemsstaters personal i Vitryssland,

c)

tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och andra tjänster som rör sådan utrustning eller sådana program och operationer,

d)

tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör sådan utrustning eller sådana program och operationer,

under förutsättning att denna export och detta bistånd på förhand har godkänts av den relevanta behöriga myndigheten.

2.   Artikel 3a ska inte tillämpas på skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Vitryssland av FN:s personal eller unionens eller dess medlemsstaters personal, mediernas företrädare samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal och som är avsedda enbart för deras personliga bruk.”

Artikel 2

De personer och enheter som förtecknas i bilagan till detta beslut ska läggas till i förteckningen i bilaga IIIA till beslut 2010/639/Gusp.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 20 juni 2011.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 280, 26.10.2010, s. 18.


BILAGA

Personer och enheter som avses i artikel 2

A.   Personer

 

Namn

Translitterering av vitrysk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(med vitrysk stavning)

Namn

(med rysk stavning)

Födelseort och födelsedatum, andra uppgifter som kan bidra till identifieringen

(passnummer …)

Skäl

1

Andrey Kazheunikau

(Andrej Kazjeunikau)

Andrey Kozhevnikov

(Andrej Kozjevnikov)

Андрэй Кажэўнiкаў

Андрей Кожевников

 

Allmän åklagare i målet mot de före detta presidentkandidaterna Vladimir Neklajev och Vitalij Rymasjevskij samt mot medlemmar i Neklajevs kampanjgrupp Andrej Dmitrijev, Aleksandr Feduta och Sergej Voznjak, liksom mot vice ordföranden i Ung front Anastasija Polozjanka. Det åtal han presenterade var tydligt politiskt motiverat och var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Det var baserat på en felaktig klassificering av händelserna den 19 december 2010, och inte underbyggt med bevis eller vittnesutsagor.

2

Grachova, Liudmila

(Gratjova, Ljudmila)

(Grachova, Ludmila; Grachova, Lyudmila)

Graheva, Liudmila

(Gratjeva, Ljudmila)

(Gracheva, Lyudmila; Grachiova, Ludmila)

Грачова Людмiла

Грачева Людмила

 

Domare i distriktsdomstolen i Leninski, Minsk. Hon handlade målet mot de före detta presidentkandidaterna Nikolaj Statkevitj och Dmitrij Uss, liksom mot aktivisterna för politiska och sociala frågor Andrej Poznjak, Aleksandr Klaskovskij, Aleksandr Kvetkevitj, Artiom Gribkov och Dmitrij Bulanov. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog bevis och vittnesutsagor som inte var relevanta för de anklagade.

3

Chubkavets, Kiril

(Tjubkavets, Kiryl)

Chubkovets, Kirill

(Trubkovets, Kirill)

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Allmän åklagare i målet mot de före detta presidentkandidaterna Nikolaj Statkevitj och Dmitrij Uss, liksom aktivisterna i politiska och sociala frågor Andrej Poznjak, Aleksandr Klaskovskij, Aleksandr Kvetkevitj, Artiom Gribkov och Dmitrij Bulanov.Det åtal han presenterade var tydligt politiskt motiverat och var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Det var baserat på en felaktig klassificering av händelserna den 19 december 2010 och inte underbyggt med bevis eller vittnesutsagor.

4

Peftiev, Vladimir Paulavich

(Peftsijeu, Vladzimir Paulavitj)

Peftiev, Vladimir Pavlovichn

(Peftijev, Vladimir Pavlovitj)

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Född den 1 juli 1957 i staden Berdyansk (Berdjansk), Zaporozhskaya Oblast (länet Zaporozje, numera Zaporizjzja), Ukraina.

Nuvarande passnummer: MP2405942

Person associerad med president Lukasjenko och hans familj. President Lukasjenkos främste ekonomiska rådgivare och viktigaste ekonomiska sponsor för Lukasjenkos regim. Ordförande i rådet med aktieägare i Beltechexport, det största export/importbolaget för försvarsprodukter i Vitryssland.

B.   Enheter

 

Namn

Translitterering av vitrysk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(med vitrysk stavning)

Namn

(med rysk stavning)

Födelseort och födelsedatum, andra uppgifter som kan bidra till identifieringen (passnummer …)

Skäl

1

Beltechexport

 

ЗАО ”Белтехэкспорт”

Republiken Vitryssland

220012, Minsk,

Nezavisimost ave., 86-B

Tfn: +375 17 263 63 83,

Fax: +375 17 263 90 12

Enhet som kontrolleras av Vladimir Peftijev

2

Sport-Pari

(Driver republikens lotteriföretag)

 

ЗАО ”Спорт-пари” (оператор республиканской лотереи)

 

Enhet som kontrolleras av Vladimir Peftijev

3

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telekommunikationer

 

частное унитарное предприятие ЧУП ”БТ Телекоммуникации”

 

Enhet som kontrolleras av Vladimir Peftijev