Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0376.pdf

28.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/11


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2011/376/GUSP

av den 27 juni 2011

om genomförande av beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets beslut 2010/656/Gusp av den 29 oktober 2010 om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten (1), särskilt artikel 6.2, jämförd med artikel 31.2 i fördraget om Europeiska unionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 oktober 2010 antog rådet beslut 2010/656/Gusp.

(2)

Mot bakgrund av utvecklingen i Elfenbenskusten bör förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga II till beslut 2010/656/Gusp ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De enheter som förtecknas i bilagan till detta beslut ska strykas från förteckningen i bilaga II till beslut 2010/656/Gusp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 27 juni 2011.

På rådets vägnar

MARTONYI J.

Ordförande


(1)  EUT L 285, 30.10.2010, s. 28.


BILAGA

Enheter som avses i artikel 1

1.

APROCANCI (l'Association des Producteurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire)

2.

SOGEPE (Société de gestion du patrimoine de l'électricité)

3.

RTI (Radiodiffusion Télévision ivoirienne)