Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0377.pdf

28.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 27 juni 2011

om ändring av besluten 2008/603/EG, 2008/691/EG och 2008/751/EG vad beträffar en förlängning av det tillfälliga undantaget från ursprungsreglerna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 för att ta hänsyn till Mauritius, Seychellernas och Madagaskars särskilda situation vad beträffar tonfisk och filéer, så kallade loins, av tonfisk

[delgivet med nr K(2011) 4322]

(2011/377/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (1), särskilt artikel 36.4 i bilaga II, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 juli antog kommissionen beslut 2008/603/EG (2) om ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 för att ta hänsyn till Mauritius särskilda situation vad beträffar konserverad tonfisk och filéer, så kallade loins, av tonfisk. Genom kommissionens beslut 2009/471/EG (3) och 2010/560/EU (4) beviljades en förlängning av det tillfälliga undantaget. Den 27 december 2010 ansökte Mauritius i enlighet med artikel 36 i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 om ett nytt undantag från ursprungsreglerna i den bilagan. Enligt uppgifterna från Mauritius är fångsten av rå tonfisk fortfarande ovanligt liten, även om man beaktar normala säsongsvariationer. Eftersom den onormala situationen förblivit oförändrad sedan 2008, och till följd av problemen med sjöröveri i Indiska oceanen bör ett nytt undantag beviljas från och med den 1 januari 2011.

(2)

Den 14 augusti 2008 antog kommissionen beslut 2008/691/EG (5) om ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 för att ta hänsyn till Seychellernas speciella situation när det gäller konserverad tonfisk. Genom beslut 2009/471/EG och 2010/560/EU beviljades en förlängning av det tillfälliga undantaget. Den 8 november 2010 ansökte Seychellerna i enlighet med artikel 36 i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 om ett nytt undantag från ursprungsreglerna i den bilagan, för 4 000 ton konserverad tonfisk. För första gången begärde Seychellerna undantag från ursprungsreglerna för filéer, så kallade loins av tonfisk. Den begäran avsåg 1 000 ton. Enligt uppgifterna från Seychellerna är fångsten av rå tonfisk fortfarande mycket liten, även om man beaktar normala säsongsvariationer. Sjöröverihotet ledde dessutom till ett minskat antal fiskedagar i lönande områden där risken anses vara hög. Eftersom den onormala situationen förblivit oförändrad sedan 2008 bör ett nytt undantag beviljas från och med den 1 januari 2011.

(3)

Den 18 september 2008 antog kommissionen beslut 2008/751/EG (6) om ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 för att ta hänsyn till Madagaskars speciella situation när det gäller konserverad tonfisk och loins av tonfisk. Genom beslut 2009/471/EG och 2010/560/EU beviljades en förlängning av det tillfälliga undantaget. Den 11 januari 2011 ansökte Madagaskar i enlighet med artikel 36 i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 om ett nytt undantag från ursprungsreglerna i den bilagan. Den 28 januari 2011 tillhandahöll Madagaskar ytterligare upplysningar. Enligt dessa uppgifter är det fortfarande svårt att få tag på rå tonfisk med ursprungsstatus till följd av sjöröveriproblemet i Indiska oceanen. Eftersom den onormala situationen förblivit oförändrad sedan 2008 bör ett nytt undantag beviljas från och med den 1 januari 2011.

(4)

Besluten 2008/603/EG, 2008/691/EG och 2008/751/EG gällde till och med den 31 december 2010, eftersom interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan östra och södra Afrika å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan inte hade trätt i kraft eller inte hade börjat tillämpas provisoriskt före det datumet.

(5)

I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1528/2007 ska ursprungsreglerna i bilaga II till den förordningen och undantagen från dem ersättas av reglerna i interimspartnerskapsavtalet mellan östra och södra Afrika och EU, som planeras träda i kraft eller börja tillämpas provisoriskt under 2011. Undantag bör fortfarande beviljas för 2011, men den allmänna situationen, inbegripet hur långt man kommit med ratificeringen av interimspartnerskapsavtalet mellan östra och södra Afrika och EU, ska bedömas på nytt under 2012.

(6)

Det är nödvändigt att garantera en kontinuerlig import från AVS-länderna till EU samt en smidig övergång till interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan östra och södra Afrika. Besluten 2008/603/EG, 2008/691/EG och 2008/751/EG bör därför förlängas med verkan från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2011.

(7)

Mauritius, Seychellerna och Madagaskar kommer att omfattas av ett automatiskt undantag från ursprungsreglerna för tonfisk enligt HS-nummer 1604, i enlighet med det ursprungsprotokoll som åtföljer interimspartnerskapsavtalet mellan östra och södra Afrika och EU som dessa länder har undertecknat, när detta avtal träder i kraft eller börjar tillämpas provisoriskt. Det skulle vara olämpligt att genom detta beslut bevilja sådana undantag enligt artikel 36 i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 som överskrider den årliga kvot som beviljas genom interimspartnerskapsavtalet mellan östra och södra Afrika och EU. De stater i östra och södra Afrika som har undertecknat avtalet har därför undertecknat en unilateral politisk förklaring om de undantag för tonfisk som beviljats under 2011, genom vilken dessa länder avstår från den sammanlagda årliga kvantiteten i det automatiska undantaget för 2011 förutsatt att avtalet antingen tillämpas provisoriskt eller träder i kraft under detta år. Kvoterna för 2011 bör fastställas till 3 000 ton konserverad tonfisk och 600 ton tonfiskfiléer för Mauritius, 3 000 ton konserverad tonfisk och 600 ton tonfiskfiléer för Seychellerna och 2 000 ton konserverad tonfisk och 500 ton tonfiskfiléer för Madagaskar.

(8)

Besluten 2008/603/EG, 2008/691/EG och 2008/751/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2008/603/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Undantaget enligt artikel 1 ska gälla de produkter och kvantiteter som anges i bilagan och som från Mauritius deklareras för övergång till fri omsättning i gemenskapen under perioderna 1 januari 2008–31 december 2008, 1 januari 2009–31 december 2009, 1 januari 2010–31 december 2010 och 1 januari 2011–31 december 2011.”

2.

I artikel 6 ska andra stycket ersättas med följande:

”Det ska tillämpas till och med den 31 december 2011.”

3.

Bilagan ska ersättas med bilaga I till detta beslut.

Artikel 2

Beslut 2008/691/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Undantaget enligt artikel 1 ska gälla de produkter och kvantiteter som anges i bilagan och som från Seychellerna deklareras för övergång till fri omsättning i gemenskapen under perioderna 1 januari 2008–31 december 2008, 1 januari 2009–31 december 2009, 1 januari 2010–31 december 2010 och 1 januari 2011–31 december 2011.”

2.

I artikel 6 ska andra stycket ersättas med följande:

”Det ska tillämpas till och med den 31 december 2011.”

3.

Bilagan ska ersättas med bilaga II till detta beslut.

Artikel 3

Beslut 2008/751/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Undantaget enligt artikel 1 ska gälla de produkter och kvantiteter som anges i bilagan och som från Madagaskar deklareras för övergång till fri omsättning i gemenskapen under perioderna 1 januari 2008–31 december 2008, 1 januari 2009–31 december 2009, 1 januari 2010–31 december 2010 och 1 januari 2011–31 december 2011.”

2.

I artikel 6 ska andra stycket ersättas med följande:

”Det ska tillämpas till och med den 31 december 2011.”

3.

Bilagan ska ersättas med bilaga III till detta beslut.

Artikel 4

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juni 2011.

På kommissionens vägnar

Algirdas SEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  EUT L 194, 23.7.2008, s. 9.

(3)  EUT L 155, 18.6.2009, s. 46.

(4)  EUT L 245, 17.9.2010, s. 35.

(5)  EUT L 225, 23.8.2008, s. 17.

(6)  EUT L 255, 23.9.2008, s. 31.


BILAGA I

”BILAGA

Löpnummer

KN-nummer

Varubeskrivning

Period

Kvantiteter

09.1668

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Konserverad tonfisk (1)

1.1.2008 till 31.12.2008

3 000 ton

1.1.2009 till 31.12.2009

3 000 ton

1.1.2010 till 31.12.2010

3 000 ton

1.1.2011 till 31.12.2011

3 000 ton

09.1669

1604 14 16

’Loins’ av tonfisk

1.1.2008 till 31.12.2008

600 ton

1.1.2009 till 31.12.2009

600 ton

1.1.2010 till 31.12.2010

600 ton

1.1.2011 till 31.12.2011

600 ton


(1)  Oavsett förpackningsform om produkten anses konserverad enligt HS-nummer ex ex 1604.”


BILAGA II

”BILAGA

Löpnummer

KN-nummer

Varubeskrivning

Period

Kvantitet

09.1666

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Konserverad tonfisk (1)

1.1.2008 till 31.12.2008

3 000 ton

1.1.2009 till 31.12.2009

3 000 ton

1.1.2010 till 31.12.2010

3 000 ton

1.1.2011 till 31.12.2011

3 000 ton

09.1630

1604 14 16

’Loins’ av tonfisk

1.1.2011 till 31.12.2011

600 ton


(1)  Oavsett förpackningsform om produkten anses konserverad enligt HS-nummer ex ex 1604.”


BILAGA III

”BILAGA

Löpnummer

KN-nummer

Varubeskrivning

Period

Kvantiteter

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Konserverad tonfisk (1)

1.1.2008 till 31.12.2008

2 000 ton

1.1.2009 till 31.12.2009

2 000 ton

1.1.2010 till 31.12.2010

2 000 ton

1.1.2011 till 31.12.2011

2 000 ton

09.1646

1604 14 16

’Loins’ av tonfisk

1.1.2008 till 31.12.2008

500 ton

1.1.2009 till 31.12.2009

500 ton

1.1.2010 till 31.12.2010

500 ton

1.1.2011 till 31.12.2011

500 ton


(1)  Oavsett förpackningsform om produkten anses konserverad enligt HS-nummer ex ex 1604.”