Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0380.pdf

29.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/27


RÅDETS BESLUT 2011/380/GUSP

av den 28 juni 2011

om ändring av beslut 2010/330/Gusp om Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, Eujust Lex–Irak

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28 och 43.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 14 juni 2010 antog rådet beslut 2010/330/Gusp (1), genom vilket Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, Eujust Lex–Irak, (nedan kallat uppdraget) förlängdes med ytterligare 24 månader till och med den 30 juni 2012. Det finansiella referensbeloppet för perioden från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2012 ska beslutas av rådet.

(2)

Uppdragsmandatet genomförs i en situation som kan förvärras och hindra uppnående av de mål för unionens yttre åtgärder som anges i artikel 21 i fördraget.

(3)

Beslut 2010/330/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/330/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.4 ska ersättas med följande:

”4.   Utbildningsverksamheten ska bedrivas i Irak och i regionen liksom i unionen. Eujust Lex–Irak ska ha kontor i Bryssel och Bagdad, inklusive en antenn i Basra, som förberedelse för ett eventuellt öppnande av ett kontor där, med förbehåll för att det relevanta beslutet fattas. Eujust Lex–Irak ska också ha ett kontor i Erbil (den kurdiska regionen).”

2.

Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

”2.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget mellan den 1 juli 2011 och den 30 juni 2012 ska vara 27 250 000 EUR.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 28 juni 2011.

På rådets vägnar

FAZEKAS S.

Ordförande


(1)  EUT L 149, 15.6.2010, s. 12.