Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012A0424(01).pdf

24.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 112/3


KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 12 oktober 2011

över Republiken Kroatiens ansökan om anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN AVGER FÖLJANDE YTTRANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 49, och

av följande skäl:

(1)

Varje europeisk stat som respekterar Europeiska unionens värden och som förbinder sig att främja dem får ansöka om att bli medlem av unionen. Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.

(2)

Kroatien har ansökt om att bli medlem av Europeiska unionen.

(3)

I sitt yttrande av den 20 april 2004 om Kroatien (1) framförde kommissionen redan sina synpunkter på vissa väsentliga aspekter av de frågor som uppstår i samband med denna ansökan.

(4)

Vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn i juni 1993 fastställdes de villkor för medlemskap som har varit vägledande för anslutningsprocessen och kommissionens återkommande bedömningar av Kroatiens beredskap för medlemskap. Enligt de politiska kriterierna måste Kroatien ha stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter. Dessa krav anges numera i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. De ekonomiska kriterierna innebär att landet ska ha en fungerande marknadsekonomi och kapacitet att hantera konkurrenstrycket och marknadskrafterna inom unionen. Det kriterium som avser unionens regelverk gäller förmågan att påta sig de skyldigheter som följer av ett medlemskap när det gäller fördragen, unionens lagstiftning och regelverk, inbegripet att sluta upp kring målen för den politiska, ekonomiska och monetära unionen. Unionens förmåga att ta emot nya medlemmar, utan att takten i den europeiska integrationen blir lidande, är också en viktig faktor som ligger i både unionens och kandidatländernas allmänna intresse.

(5)

Villkoren för länderna på västra Balkan inom ramen för stabilitets- och associeringsprocessen fastställdes av rådet den 31 maj 1999 och inbegriper samarbete med Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty) och regionalt samarbete.

(6)

I december 2006 konstaterade Europeiska rådet att en utvidgningsstrategi som grundar sig på konsolidering, villkorlighet och kommunikation, i kombination med unionens kapacitet att integrera nya medlemmar, utgör grundvalen för en förnyad konsensus om utvidgning.

(7)

Villkoren för anslutning och de anpassningar av fördragen som den medför har varit föremål för förhandlingar vid en konferens mellan medlemsstaterna och Kroatien. Förhandlingarna skedde i enlighet med förhandlingsramen, som föreskriver strikt villkorlighet vid öppnande och stängning av kapitel. Förhandlingarna slutfördes den 30 juni 2011, och de villkor som man kom överens om är rimliga och ändamålsenliga.

(8)

Genom att ansluta sig till Europeiska unionen godtar Kroatien utan förbehåll fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen inbegripet alla deras mål och alla beslut som fattats sedan de trädde i kraft, liksom de ställningstaganden som gjorts beträffande utveckling och stärkande av Europeiska unionen och denna gemenskap.

(9)

Den rättsordning som införts genom dessa fördrag utmärks särskilt av att vissa av fördragens bestämmelser och vissa av de rättsakter som antas av institutionerna är direkt tillämpliga, att unionsrätten har företräde framför varje nationell bestämmelse som står i strid med den och att det finns förfaranden för att säkerställa en enhetlig tolkning av unionsrätten. En anslutning till Europeiska unionen innebär ett erkännande av den bindande karaktären hos dessa regler, vilkas efterlevnad är oundgänglig för att unionsrättens effektivitet och enhetlighet ska kunna garanteras.

(10)

Kommissionen anser att Kroatien uppfyller de politiska kriterierna och förväntar sig att Kroatien kommer att uppfylla de ekonomiska kriterierna och kriterierna avseende gemenskapens regelverk och vara redo för medlemskap senast den 1 juli 2013. För medlemskap krävs fortsatt respekt för de värden som unionen grundar sig på, liksom för åtagandet att främja dem.

(11)

Kroatien har uppnått en hög grad av beredskap för medlemskap. Kommissionen uppmanar Kroatien att fortsätta sina ansträngningar för att anpassa sin lagstiftning till unionens regelverk och ytterligare stärka den administrativa kapaciteten, bland annat genom hållbara framsteg i sin reform av den offentliga förvaltningen. Kommissionen kommer att fortsätta att noggrant övervaka hur Kroatien fullgör alla de åtaganden som landet har gjort inom ramen för anslutningsförhandlingarna, inklusive sådana som måste fullgöras före anslutningsdagen, och de fortsatta förberedelserna för det ansvar som medlemskapet medför vid anslutningen. Övervakningen kommer särskilt att inriktas på de åtaganden som Kroatien gjort dels på området rättvisa, frihet och säkerhet, i fråga om rättsväsendet, korruptionsbekämpning och de grundläggande rättigheterna samt gränsförvaltning, dels på området konkurrenspolitik. Om problem upptäcks under övervakningsprocessen och inte åtgärdas av Kroatien kommer kommissionen vid behov att utfärda skriftliga förvarningar till de kroatiska myndigheterna och kan föreslå rådet att vidta alla lämpliga åtgärder redan före anslutningen. Kommissionen förbehåller sig även rätten att åberopa de olika skyddsklausuler som anges i anslutningsfördraget samt den särskilda mekanismen för statligt stöd till den kroatiska varvs- och stålindustrin.

(12)

Kommissionen uppmanar de kroatiska myndigheterna att före anslutningsdagen slutföra översättningen och granskningen av unionens regelverk för att sörja för rättssäkerheten i samband med genomförandet av unionslagstiftningen.

(13)

Ett av Europeiska unionens mål är att stärka solidariteten mellan unionens folk, samtidigt som deras historia, kultur och traditioner respekteras.

(14)

Utvidgningen av Europeiska unionen genom Kroatiens anslutning kommer att bidra till ökad stabilitet, frihet och välstånd i Europa. Kroatien förväntas fortsätta att spela en aktiv roll i det regionala samarbetet på västra Balkan. Kommissionen välkomnar Kroatiens förklaring om att främja europeiska värderingar i sydöstra Europa och särskilt Kroatiens åtagande om att inte låta bilaterala frågor hindra anslutningsprocessen. Kroatiens anslutning bekräftar EU:s engagemang för det europeiska perspektivet för alla länder på västra Balkan.

KOMMISSIONEN TILLSTYRKER

Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen.

Detta yttrande riktar sig till rådet.

Utfärdat i Bryssel den 12 oktober 2011.

På kommissionens vägnar

Stefan FÜLE

Ledamot av kommissionen med ansvar för utvidgning

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  KOM(2004) 257 slutlig.