Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012D0174.pdf

27.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/69


RÅDETS BESLUT 2012/174/GUSP

av den 23 mars 2012

om ändring av gemensam åtgärd 2008/851/Gusp om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 november 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/851/Gusp (1).

(2)

Den 8 december 2009 respektive den 30 juli 2010 och den 7 december 2010 antog rådet beslut 2009/907/Gusp (2), beslut 2010/437/Gusp (3) och beslut 2010/766/Gusp (4), om ändring av gemensam åtgärd 2008/851/Gusp.

(3)

Den 14 november 2011 antog rådet en strategisk ram för Afrikas horn i syfte att utveckla en övergripande strategi för de problem som härrör från Afrikas horn. Kampen mot piratdåd är ett led i denna strävan.

(4)

Piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust utgör fortfarande ett hot mot sjöfarten i området, och särskilt mot Världslivsmedelsprogrammets leveranser av livsmedelsbistånd till den somaliska befolkningen, och genererar finansiella flöden mot vilka ytterligare insatser behövs.

(5)

EU:s militära insats enligt gemensam åtgärd 2008/851/Gusp (nedan kallad Atalanta) bör förlängas till och med den 12 december 2014.

(6)

Det är också nödvändigt att fastställa det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka kostnaderna för Atalanta för perioden från och med den 13 december 2012 till och med den 12 december 2014.

(7)

Den 16 december 2008 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1851 (2008) om situationen i Somalia, genom vilken säkerhetsrådet bemyndigade de stater och regionala organisationer som samarbetar i kampen mot piratdåd och väpnade rån till havs utanför Somalias kust och i vilkas namn Somalias federala övergångsregering (nedan kallad den federala övergångsregeringen) i förväg meddelat FN:s generalsekreterare att vidta alla nödvändiga åtgärder som är lämpliga i Somalia i syfte att bekämpa piratdåd och väpnade rån till havs, förutsatt att alla sådana åtgärder vidtas i överensstämmelse med tillämplig internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning.

(8)

Den 22 november 2011 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2020 (2011), genom vilken giltighetstiden för bemyndigandena enligt punkt 10 i resolution 1846 (2008) och punkt 6 i resolution 1851 (2008) förlängdes.

(9)

Genom en skrivelse av den 20 februari 2012 tillsände EU den federala övergångsregeringen ett erbjudande om utvidgat samarbete, och kompletterade därmed erbjudandet i skrivelsen av den 30 oktober 2008.

(10)

Genom en skrivelse av den 1 mars 2012 underrättade den federala övergångsregeringen FN:s generalsekreterare om EU:s erbjudande, i överensstämmelse med punkt 6 i säkerhetsrådets resolution 1851 (2008) och punkt 9 i säkerhetsrådets resolution 2020 (2011).

(11)

Det är nödvändigt att Atalantas insatsområde utvidgas till att omfatta Somalias inre vatten och Somalias landterritorium.

(12)

Det är också nödvändigt att fastställa de villkor enligt vilka misstänkta personer som tillfångatas och kvarhålls på inre vatten eller territorialvatten tillhörande andra stater än Somalia kan överföras.

(13)

Gemensam åtgärd 2008/851/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam åtgärd 2008/851/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Uppdrag

1.   Europeiska unionen (EU) ska genomföra en militär insats till stöd för FN:s säkerhetsråds resolutioner 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) och 1851 (2008), i enlighet med de åtgärder som tillåts vid piratdåd enligt artiklarna 100 och följande i Förenta nationernas havsrättskonvention, undertecknad i Montego Bay den 10 december 1982, och särskilt genom de åtaganden som gjorts i förhållande till tredjestater (nedan kallad Atalanta) i syfte att bidra till att

skydda Världslivsmedelsprogrammets fartyg som transporterar livsmedelsbistånd till fördrivna personer i Somalia i enlighet med mandatet i FN:s säkerhetsråds resolution 1814 (2008), och

skydda utsatta fartyg som färdas utanför Somalias kust samt till att avvärja, förebygga och bekämpa piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust i enlighet med mandatet i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1846 (2008) och 1851 (2008).

2.   Insatsområdet för de styrkor som sätts in i detta syfte ska utgöras av Somalias kustområde och inre vatten samt havsområdena utanför Somalias och grannländernas kuster i Indiska oceanen, i enlighet med det politiska målet för en EU-insats till sjöss, enligt definitionen i konceptet för den krishanteringsinsats som godkändes av rådet den 5 augusti 2008.

3.   Atalanta ska dessutom bidra till övervakningen av fiskeriverksamheten utanför Somalias kust.”

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

ge skydd, inklusive genom närvaro ombord på de berörda fartygen av Atalantas beväpnade grupper, åt fartyg som chartrats av Världslivsmedelsprogrammet, inklusive när dessa seglar på Somalias territorialvatten och inre vatten,”

b)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

övervaka områden utanför Somalias kust, inbegripet Somalias territorialvatten och inre vatten, som utgör risker för verksamhet till havs, särskilt sjöfarten,”

c)

Led f ska ersättas med följande:

”f)

upprätta en förbindelse med de organisationer, enheter och stater som agerar i området för att bekämpa piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust, särskilt den marina styrkan Combined Task Force 151 som agerar inom ramen för Operation Enduring Freedom.”

3.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Överföring av tillfångatagna och kvarhållna personer med tanke på utövandet av rättsliga åtgärder

1.   På grundval av dels Somalias godkännande av medlemsstaternas eller tredjestaters utövande av sin jurisdiktion, dels artikel 105 i Förenta nationernas havsrättskonvention, ska personer som misstänks ha för avsikt, i enlighet med artiklarna 101 och 103 i Förenta nationernas havsrättskonvention, att begå, eller som misstänks begå eller ha begått piratdåd och väpnade rån och som tillfångatagits och kvarhålls, med tanke på utövandet av rättsliga åtgärder, på Somalias territorialvatten eller inre vatten eller på det fria havet samt de tillgångar som använts för att utföra dessa gärningar, överföras

till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller den tredjestat som deltar i insatsen och vars flagg det fartyg som genomförde tillfångatagandet för, eller

om den staten inte kan eller önskar utöva sin domsrätt, till en medlemsstat eller varje annan tredjestat som önskar utöva jurisdiktion över de ovannämnda personerna eller tillgångarna.”

2.   Personer som misstänks ha för avsikt, i enlighet med artiklarna 101 och 103 i Förenta nationernas havsrättskonvention, att begå, eller som misstänks begå eller ha begått piratdåd och väpnade rån och som tillfångatagits och kvarhålls, med tanke på utövandet av rättsliga åtgärder, av Atalanta på territorialvatten, inre vatten eller arkipelagvatten tillhörande andra stater i regionen i överenskommelse med dessa stater, samt de tillgångar som använts för att utföra dessa gärningar, kan överföras till de behöriga myndigheterna i den berörda staten, eller, med den berörda statens samtycke, till de behöriga myndigheterna i en annan stat.

3.   Ingen av de personer som avses i punkterna 1 och 2 får överföras till en tredjestat om villkoren för denna överföring inte har överenskommits med denna tredjestat i enlighet med tillämplig internationell lagstiftning, särskilt den internationella lagstiftningen om mänskliga rättigheter, för att framför allt garantera att ingen ska riskera dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling.”

4.

I artikel 14 ska följande punkt läggas till:

”3.   Det finansiella referensbeloppet för de gemensamma kostnaderna för EU:s militära insats för perioden från och med den 13 december 2012 till och med den 12 december 2014 ska vara 14 900 000 EUR. Den procentandel av referensbeloppet som avses i artikel 25.1 i rådets beslut 2011/871/Gusp ska vara 0 %.”

5.

Artikel 16.3 ska ersättas med följande:

”3.   EU:s militära insats ska upphöra den 12 december 2014.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 23 mars 2012.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  EUT L 322, 9.12.2009, s. 27.

(3)  EUT L 210, 11.8.2010, s. 33.

(4)  EUT L 327, 11.12.2010, s. 49.