Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012D0206.pdf

24.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/36


RÅDETS BESLUT 2012/206/GUSP

av den 23 april 2012

om ändring av beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 december 2011 antog rådet beslut 2011/782/Gusp (1).

(2)

Med hänsyn till den allvarliga situationen i Syrien finner rådet det nödvändigt att införa ytterligare restriktiva åtgärder mot den syriska regimen.

(3)

Mot denna bakgrund bör försäljning, leverans, överföring eller export av ytterligare varor och teknik som kan användas för internt förtryck vara förbjuden eller omfattas av godkännande.

(4)

Därutöver bör försäljning, leverans, överföring eller export av lyxvaror till Syrien förbjudas.

(5)

Beslut 2011/782/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2011/782/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   Försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och tillhörande materiel av alla slag, inklusive vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, samt utrustning som kan användas för internt förtryck, till Syrien från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med hjälp av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska förbjudas vare sig de har sitt ursprung i medlemsstaternas territorier eller inte.

2.   Försäljning, leverans, överföring eller export av viss annan utrustning och vissa andra varor och teknik som kan användas för internt förtryck eller tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck, till Syrien från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med hjälp av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska förbjudas, vare sig de har sitt ursprung i medlemsstaternas territorier eller inte.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta varor som ska omfattas av denna punkt.

3.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör sådana varor som avses i punkterna 1 och 2 eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Syrien,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor som avses i punkterna 1 och 2, inbegripet gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller för tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Syrien.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 1a

1.   Försäljning, leverans, överföring eller export av viss annan utrustning och vissa andra varor och teknik än de som avses i artikel 1.2 vilka kan användas för internt förtryck eller för tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck till Syrien från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med hjälp av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska omfattas av godkännande i varje enskilt fall från den exporterande myndighetens behöriga myndigheter.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta varor som ska omfattas av denna punkt.

2.   Tillhandahållande av

a)

tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor som avses i punkt 1 eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Syrien,

b)

finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor som avses i punkt 1, inbegripet gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller för tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Syrien

ska också omfattas av godkännande från den exporterande medlemsstatens behöriga myndighet.”

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 8b

Försäljning, leverans, överföring eller export av lyxvaror till Syrien från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med hjälp av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska förbjudas vare sig de har sitt ursprung i medlemsstaternas territorier eller inte.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta varor som ska omfattas av denna artikel.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 23 april 2012.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 319, 2.12.2011, s. 56.