Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012D0212.pdf

25.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/11


RÅDETS BESLUT 2012/212/GUSP

av den 23 april 2012

om ändring av beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 oktober 2010 antog rådet beslut 2010/639/Gusp (1).

(2)

Det är nödvändigt att införa ett undantag i beslut 2010/639/Gusp med avseende på frysning av tillgångar för att säkerställa att medel eller ekonomiska resurser kan frigöras eller tillgängliggöras för diplomatiska beskickningars och konsulära myndigheters officiella ändamål eller för internationella organisationer som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt.

(3)

Beslut 2010/639/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande led ska läggas till i artikel 3.1 i beslut 2010/639/Gusp:

”e)

avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk beskickning eller konsulär myndighet eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska beskickningens eller konsulära myndighetens eller den internationella organisationens officiella ändamål.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 23 april 2012.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 280, 26.10.2010, s. 18.