Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012D0229.pdf

28.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/7


RÅDETS BESLUT

av den 24 april 2012

om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

(2012/229/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 43, 168.4 b och 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat EES-avtalet) innehåller särskilda bestämmelser och arrangemang som avser tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel (3) bör införlivas med EES-avtalet. Förordning (EG) nr 470/2009 upphävde rådets förordning (EEG) nr 2377/90 (4) och ändrade Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG (5) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (6). Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (7), rättad i EUT L 293, 11.11.2010, s. 72, bör också införlivas med EES-avtalet.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

(4)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör därför grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet ska grunda sig på det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 24 april 2012.

På rådets vägnar

N. WAMMEN

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(4)  Rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (EGT L 224, 18.8.1990, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1).

(7)  EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.


UTKAST

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr …/2012

av den

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat EES-avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (2), rättad i EUT L 293, 11.11.2010, s. 72, bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XIII i bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 12 ska ersättas med följande:

”12.

32009 R 0470: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 11).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Hänvisningar till andra rättsakter i förordningen ska betraktas som relevanta i den mån och i den form som rättsakterna är införlivade med avtalet.

b)

En Eftastat får begära ett yttrande från läkemedelsmyndigheten enligt artikel 9.1, artikel 11 första stycket, artikel 15.1 eller artikel 27.2. En sådan begäran ska till att börja med ställas till kommissionen, som ifall den anser att begäran är av gemensamt intresse ska vidarebefordra den till läkemedelsmyndigheten för fortsatt behandling.”

2.

Punkt 13 ska ersättas med följande:

”13.

32010 R 0037: Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (EUT L 15, 20.1.2010, s. 1), rättad i EUT L 293, 11.11.2010, s. 72.”

3.

Texten till punkt 14 (rådets förordning (EEG) nr 2377/90) ska utgå.

4.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 15p (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG) och punkt 15zb (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004):

”—

32009 R 0470: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 11).”

Artikel 2

Texterna till förordning (EG) nr 470/2009 och förordning (EU) nr 37/2010, rättad i EUT L 293, 11.11.2010, s. 72, på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den … under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i … .

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för gemensamma EES-kommittén


(1)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.

(3)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]