Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32014D0887.pdf

10.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 353/5


RÅDETS BESLUT

av den 4 december 2014

om godkännande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol

(2014/887/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 81.2 jämförd med artikel 218.6 andra stycket a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionen strävar efter att inrätta ett gemensamt rättsligt område på grundval av principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga avgöranden.

(2)

Konventionen om avtal om val av domstol (nedan kallad konventionen), som ingicks den 30 juni 2005 inom ramen för Haagkonferensen för internationell privaträtt, bidrar på ett värdefullt sätt till att främja partsautonomin vid internationella affärstransaktioner och skapa större förutsebarhet vid den rättsliga prövningen av sådana transaktioner. Konventionen ger framför allt parterna den rättssäkerhet som krävs för att de ska kunna vara förvissade om att deras avtal om val av domstol kommer att respekteras och att en dom som meddelas av den valda domstolen kommer att kunna erkännas och verkställas i internationella mål.

(3)

Enligt artikel 29 i konventionen får regionala organisationer för ekonomisk integration, såsom Europeiska unionen, underteckna, godta, godkänna eller ansluta sig till den. Unionen undertecknade konventionen den 1 april 2009, med förbehåll för att denna ingås vid en senare tidpunkt, i enlighet med rådets beslut 2009/397/EG (1).

(4)

Konventionen påverkar unionens sekundärrätt om domstols behörighet som grundar sig på parternas val och om erkännande och verkställighet av de resulterande domarna, särskilt rådets förordning (EG) nr 44/2001 (2), som från och med den 10 januari 2015 ersätts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 (3).

(5)

I och med antagandet av förordning (EU) nr 1215/2012 banade unionen väg för godkännandet av konventionen på unionens vägnar genom att sörja för samstämmighet mellan unionens respektive konventionens bestämmelser om val av domstol på privaträttens område.

(6)

När unionen undertecknade konventionen, förklarade den sig, i enlighet med artikel 30 i konventionen, behörig i alla frågor som regleras av denna. Medlemsstaterna kommer följaktligen att vara bundna av konventionen i kraft av att unionen godkänner den.

(7)

Unionen bör i samband med godkännandet av konventionen dessutom avge en förklaring enligt artikel 21 om att från konventionens tillämpningsområde undanta försäkringsavtal i allmänhet, dock med vissa tydligt angivna undantag. Syftet med förklaringen är att bevara de skyddande behörighetsbestämmelser som finns tillgängliga för försäkringstagaren, den försäkrade eller en förmånstagare i fall som rör försäkringar i enlighet med förordning (EG) nr 44/2001. Undantaget bör begränsas till vad som är nödvändigt för att skydda den svagare partens intressen i försäkringsavtal. Det bör därför varken omfatta återförsäkringsavtal eller avtal som avser stora risker. Unionen bör samtidigt avge en ensidig förklaring om att den, i ett senare skede och mot bakgrund av erfarenheter som förvärvas vid tillämpningen av konventionen, kan komma att ompröva behovet av att vidhålla sin förklaring enligt artikel 21.

(8)

Förenade kungariket och Irland är bundna av förordning (EG) nr 44/2001 och deltar följaktligen i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(9)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol (nedan kallad konventionen) godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar (4).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar deponera det godkännandeinstrument som föreskrivs i artikel 27.4 i konventionen.

Deponeringen av det godkännandeinstrument som avses i första stycket ska ske inom en månad från och med den 5 juni 2015 (5).

Artikel 3

1.   Vid deponeringen av det godkännandeinstrument som föreskrivs i artikel 27.4 i konventionen ska unionen, i enlighet med artikel 21 i konventionen, avge en förklaring om försäkringsavtal.

Denna förklaring återfinns i bilaga I till detta beslut.

2.   Vid deponeringen av det godkännandeinstrument som föreskrivs i artikel 27.4 i konventionen ska unionen avge en ensidig förklaring.

Denna förklaring återfinns i bilaga II till detta beslut.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 2014.

På rådets vägnar

A. ORLANDO

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2009/397/EG av den 26 februari 2009 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av konventionen om avtal om val av domstol (EUT L 133, 29.5.2009, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 16.1.2001, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1).

(4)  Konventionen offentliggjordes i EUT L 133, 29.5.2009, s. 3, tillsammans med beslutet om undertecknande.

(5)  Dagen för konventionens ikraftträdande för unionen kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


BILAGA I

Förklaring från Europeiska unionen vid godkännandet av Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol (nedan kallad konventionen) i enlighet med artikel 21 i konventionen

Syftet med denna förklaring, som undantar vissa typer av försäkringsavtal från konventionens tillämpningsområde, är att skydda vissa försäkringstagare, försäkrade parter och förmånstagare som enligt intern unionsrätt omfattas av särskilt skydd.

1.

Europeiska unionen förklarar i enlighet med artikel 21 i konventionen att den inte kommer att tillämpa konventionen på försäkringsavtal, utom i de fall som anges i punkt 2 nedan.

2.

Europeiska unionen kommer att tillämpa konventionen på försäkringsavtal i följande fall:

a)

Om avtalet är ett återförsäkringsavtal.

b)

Om avtalet om val av domstol har ingåtts efter det att tvisten har uppstått.

c)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.2 i konventionen, om avtalet om val av domstol har ingåtts mellan en försäkringstagare och en försäkringsgivare, vilka båda vid försäkringsavtalets ingående hade hemvist eller sin vanliga vistelseort i samma konventionsstat och avtalet innebär att domstolarna i den staten ska vara behöriga även om skadan skulle inträffa utomlands, såvida inte ett sådant avtal strider mot lagen i den staten.

d)

Om avtalet om val av domstol hänför sig till ett försäkringsavtal som omfattar en eller flera av följande risker, som anses vara stora risker:

i)

Förlust eller skada, där förlusten eller skadan har samband med deras användning för kommersiellt ändamål, av eller på

a)

havsgående fartyg, anläggningar offshore eller på fria havet eller flod-, kanal- och insjöfartyg,

b)

luftfartyg,

c)

rullande järnvägsmateriel.

ii)

Förlust av eller skada på gods under transport eller resgods, med undantag för passagerares resgods, oavsett transportmedel.

iii)

Ansvar, med undantag för fysisk skada på passagerare eller förlust av eller skada på deras resgods, som är en följd av användningen eller driften av

a)

sådana fartyg eller anläggningar som avses i led i a,

b)

luftfartyg, såvida inte lagen i den konventionsstat där ett sådant luftfartyg är registrerat förbjuder avtal om val av domstol i fråga om försäkring av sådana risker,

c)

rullande järnvägsmateriel.

iv)

Ansvar, med undantag för fysisk skada på passagerare eller förlust av eller skada på deras resgods, för förlust eller skada orsakad av gods under transport eller resgods enligt vad som avses i led ii.

v)

Ekonomisk förlust som har samband med användningen eller driften av fartyg, anläggningar, luftfartyg eller rullande järnvägsmateriel enligt led i, särskilt förlust av frakt eller befraktningsintäkter.

vi)

Varje risk eller intresse som har samband med någon av de risker som avses i leden i–v.

vii)

Risker avseende kredit- eller borgensförbindelser i fall där försäkringstagaren yrkesmässigt bedriver industriell eller kommersiell verksamhet eller är verksam i något av de fria yrkena och riskerna avser sådan verksamhet.

viii)

Alla andra risker i fall där försäkringstagaren driver ett företag av en storlek som överskrider gränserna för åtminstone två av följande kriterier:

a)

Balansomslutning: 6,2 miljoner EUR.

b)

Nettoomsättning: 12,8 miljoner EUR.

c)

Genomsnittligen 250 anställda under räkenskapsåret.


BILAGA II

Ensidig förklaring från Europeiska unionen vid godkännandet av Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol (nedan kallad konventionen)

Europeiska unionen avger följande ensidiga förklaring:

”Europeiska unionen förklarar att den, i ett senare skede och mot bakgrund av de erfarenheter som förvärvas vid tillämpningen av konventionen, kan komma att ompröva behovet av att vidhålla sin förklaring enligt artikel 21 i konventionen.”