Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52004PC0765.pdf

52004PC0765

Förslag till rådets förordningom förlängning av det tillfälliga upphävandet av den antidumpningstull som genom kommissionens beslut nr 2730/2000/EKSG infördes på import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm med ursprung i Folkrepubliken Kina /* KOM/2004/0765 slutlig */Bryssel den 29.11.2004

KOM(2004) 765 slutlig

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om förlängning av det tillfälliga upphävandet av den antidumpningstull som genom kommissionens beslut nr 2730/2000/EKSG infördes på import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm med ursprung i Folkrepubliken Kina

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. I december 2000 infördes en antidumpningstull på 32,6 euro per ton på import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm (nedan kallad ”koks 80+”) med ursprung i Kina.

2. Efter en undersökning som inleddes i december 2002 i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen och som syftade till att skärpa de gällande antidumpningsåtgärderna fattade rådet i maj 2004 beslut om att avsluta interimsöversynen och kommissionen beslutade att tillfälligt upphäva antidumpningstullen för en period av nio månader mot bakgrund av den marknadssituation som rådde vid denna tidpunkt.

3. Sedan tullen upphävdes har kommissionen övervakat marknadssituationen för den berörda produkten. Vid undersökningen framkom att det, trots att gemenskapsindustrin väsentligen ökat produktionen och försäljningen på gemenskapsmarknaden, inte fanns kinesisk koks att tillgå i tillräckliga mängder för att möta efterfrågan från användarna, det vill säga stenullsindustrin och gjuterier. Dessutom har priset på koks 80+ ökat betydligt och gemenskapsindustrin har delvis kunnat återhämta sig efter den skadevållande dumpningen. På grundval av resultaten av övervakningen anses det inte sannolikt att den skada som importen av koks 80+ från Kina vållade gemenskapsindustrin kommer att återuppstå under rådande omständigheter. Mot bakgrund av detta anses ett tillfälligt upphävande fortfarande berättigat som en tillfällig åtgärd.

4. Det föreslås att det tillfälliga upphävandet av tillämpningen av den slutgiltiga antidumpningstullen på import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm förlängs med ytterligare ett år, fram till och med den 15 december 2005. Den dagen kommer antidumpningstullen att upphöra såvida inte en begäran om en översyn vid giltighetstidens utgång har lämnats in med tillräckliga bevis för att den skadevållande dumpningen sannolikt kommer att fortsätta eller återkomma om åtgärderna upphör att gälla.

Rådet föreslås därför anta det bifogade förslaget till förordning vilken bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast den 18 december 2004.

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om förlängning av det tillfälliga upphävandet av den antidumpningstull som genom kommissionens beslut nr 2730/2000/EKSG infördes på import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm med ursprung i Folkrepubliken Kina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen[1] (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 14.4 i denna,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. FÖRFARANDE

(1) Genom beslut nr 2730/2000/EKSG[2] införde kommissionen en slutgiltig antidumpningstull på 32,6 euro per ton på import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm (nedan kallad ”koks 80+”) med ursprung i Kina som omfattas av KN-nummer ex 2704 00 19 (TARIC-nummer 2704 00 19 10).

(2) Genom beslut 2004/264/EG[3] (nedan kallat ”beslutet”) upphävde kommissionen den slutgiltiga antidumpningstullen under nio månader med verkan från och med den 20 mars 2004.

B. SKÄL FÖR ATT FÖRLÄNGA DET TILLFÄLLIGA UPPHÄVANDET

(3) Enligt artikel 14.4 i grundförordningen kan antidumpningsåtgärderna, om det ligger i gemenskapens intresse, tillfälligt upphävas om marknadsförhållandena tillfälligt har ändrats i en sådan omfattning att det finns anledning att anta att skada inte kommer att återuppstå om åtgärderna tillfälligt upphävs. Antidumpningsåtgärder kan genom ett kommissionsbeslut tillfälligt upphävas för en period av nio månader. Vidare kan enligt samma artikel ett tillfälligt upphävande förlängas med en ytterligare period av högst ett år, om rådet på förslag av kommissionen fattar beslut om detta.

(4) Efter det att den slutgiltiga antidumpningstullen upphävdes genom beslutet har kommissionen i enlighet med skäl 15 i beslutet fortsatt att bevaka marknadssituationen för koks 80+. Utöver att analysera importen från Kina skickades ett frågeformulär till samtliga berörda parter med en förfrågan om uppgifter om produktionen, försäljningen uttryckt i volym och pris på gemenskapsmarknaden och lönsamheten för 2003 och det första halvåret 2004.

(5) Svar mottogs både från den klagande industrin och från användarindustrierna. Fyra gemenskapsproducenter samarbetade: tre från EU-15 (klagande industri) och en från Polen. Även tolv företag som företräder både stenulls- och gjuteriindustrierna samarbetade.

Import från Kina

(6) När det gäller importen till gemenskapen från Kina konstaterades det att importvolymen för den berörda produkten hade minskat med 4 % under det första halvåret 2004 jämfört med samma period 2003. Enligt erfarenheter från tidigare år förefaller det emellertid som om importen normalt sett är större under årets senare hälft. I detta fall visar en jämförelse mellan importvolymen under perioden januari–juni 2004 och importvolymen under det senare halvåret 2003 en minskning med 11 %.

(7) När det gäller priser ökade det genomsnittliga priset på koks 80+ med 107 % under det första halvåret 2004 jämfört med det genomsnittliga priset 2003. I genomsnitt var priset per enhet 124 euro per ton under 2003 och 256 euro per ton under det första halvåret 2004. Det konstateras att priset ökade något under de fem första månaderna 2004 från 110 euro till 140 euro för att i juni stiga till 403 euro.

Import från andra länder

(8) Under den ursprungliga undersökningen var Kinas främsta konkurrenter Polen och Tjeckien. Enligt Eurostat var den totala importen år 2003 från dessa länder 924 602 ton jämfört med 318 005 ton från Kina. Polen och Tjeckien ingår nu i EU och deras uppgifter har beaktats.

Gemenskapstillverkarnas situation

(9) Gemenskapstillverkarnas produktion (EU-15) var 442 397 ton år 2003 och beräknas till 543 920 ton år 2004, dvs. en ökning med 23 %. Samtidigt ökade försäljningsvolymen med 35 % och priserna med 8 %. Gemenskapsindustrin förefaller ha börjat återhämta sig relativt väl från den tidigare situation som vållade företagen skada, eftersom den genomsnittliga vinsten var 8,5 % år 2003 och 12,4 % i slutet av juni 2004.

(10) När det gäller de nya EU-medlemsstaterna är produktionen av koks 80+ främst koncentrerad till Polen och Tjeckien. En av de polska tillverkarna samarbetade i detta förfarande. Produktionen inom EU-25 bland de samarbetande företagen ökade med 30 % från 2003 till 2004. Samtidigt ökade försäljningsvolymen med 39 % och priserna med 12 %. Den genomsnittliga vinsten för tillverkarna inom EU-25 var 13 % 2003 och 19,1 % 2004.

Situationen för användarindustrin (stenulls- och gjuteriindustrin)

(11) Priset på koks 80+ som användarindustrin importerar från Kina ökade från 143 euro per ton 2003 till 255 euro per ton 2004 (april-juni), dvs. med 78 %. Den mängd koks från Kina som köptes av dessa användare minskade från 158 730 ton 2003 till den beräknade mängden 65 114 ton 2004, dvs. med 59 %.

(12) Användare hävdar fortfarande att tillgången på koks 80+ inte motsvarar efterfrågan på gemenskapsmarknaden trots att gemenskapsindustrin i väsentlig grad ökat både produktion och försäljning. Dessutom hävdar de att det inte finns tillräckligt med kinesisk koks 80+ och bara till mycket höga priser.

C. SLUTSATS

(13) Av ovanstående framgår att situationen på marknaden är densamma som när åtgärderna upphävdes. Mot bakgrund av den tillfälliga ändringen av marknadsförhållandena, särskilt den höga prisnivån för den berörda produkten som ligger högt över den skadevållande nivå som konstaterades vid den ursprungliga undersökningen, i kombination med bristen på koks 80+, är det osannolikt att den skada som vållades gemenskapsindustrin genom import av koks 80+ från Kina skulle återuppstå under nuvarande förhållanden, och en förlängning av det tillfälliga upphävandet anses ligga i gemenskapens intresse. Följaktligen är villkoren för det tillfälliga upphävandet fortfarande uppfyllda.

(14) Mot bakgrund av ovanstående föreslås en förlängning av det tillfälliga upphävandet av antidumpningstullar på import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm med ytterligare ett år i enlighet med artikel 14.4 i grundförordningen.

(15) Det bör noteras att vid den tidpunkt då detta förlängda upphävande löper ut kommer den gällande antidumpningstullen att ha upphört att gälla, såvida inte en begäran om en översyn vid giltighetstidens utgång har lämnats in.

(16) Samtliga berörda parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för denna slutsats. Eftersom marknaden för koks är mycket föränderlig begärde gemenskapsindustrin en förlängning med högst nio månader av det tillfälliga upphävandet av antidumpningstullarna. Det ansågs emellertid att en kortare period inte var lämplig i detta sammanhang eftersom åtgärder enligt artikel 14.4 i grundförordningen kan återinföras när som helst efter samråd, om skälet till att de tillfälligt upphävdes inte längre är tillämpligt.

(17) Under det tillfälliga upphävandet kommer kommissionen att fortsätta övervakningen av hur importen av koks 80+ till gemenskapen utvecklas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det tillfälliga upphävandet av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom kommissionens beslut nr 2730/2000/EKSG skall förlängas till och med den 15 december 2005.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den […]

På rådets vägnar

Ordförande

[1] EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

[2] EGT L 316, 15.12.2000, s. 30.

[3] EUT L 81, 19.3.2004, s. 89.