Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52004XC1120(03).pdf

20.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 283/6


Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa linor och kablar av järn eller stål med ursprung i Republiken Korea

(2004/C 283/05)

Kommissionen har tagit emot ett klagomål enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (1) (nedan kallad ”grundförordningen” ), i vilket det görs gällande att import av vissa linor och kablar av järn eller stål med ursprung i Sydkorea (nedan kallat ”det berörda landet”) dumpas och därmed vållar gemenskapsindustrin väsentlig skada.

1.   Klagomål

Klagomålet ingavs den 11 oktober 2004 av sambandskommittén för stållineindustrin i Europa (Liaison Committee of European Union Wire Rope Industries, EWRIS) (nedan kallad ”den klagande”) såsom företrädare för gemenskapstillverkare som svarar för en betydande del, i detta fall mer än 50 %, av gemenskapens produktion av linor och kablar av järn eller stål.

2.   Produkt

Den produkt som enligt klagomålet dumpas är linor och kablar, inbegripet slutet tågvirke, av järn eller stål, dock ej av rostfritt stål, med ett största tvärsnitt av mer än 3 mm, med eller utan anslutningar och med ursprung i Sydkorea (nedan kallade ”den berörda produkten”), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 och 7312 10 99. Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

3.   Påstående om dumpning

Påståendet om dumpning när det gäller Sydkorea grundas på en jämförelse mellan normalvärdet, som fastställts på grundval av priserna på den inhemska marknaden, och exportpriserna för den berörda produkten vid försäljning till gemenskapen.

Av jämförelsen framgår att den beräknade dumpningsmarginalen är betydande.

4.   Vållande av skada

Den klagande har framlagt bevisning till stöd för att importen av den berörda produkten från Sydkorea har ökat avsevärt i absoluta tal och uttryckt som marknadsandel.

Det görs vidare gällande att importens omfattning och priserna på de importerade produkterna bl.a. har inverkat negativt på gemenskapsindustrins priser, vilket i sin tur har haft en väsentlig negativ inverkan på gemenskapsindustrins ekonomiska situation.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att klagomålet har ingivits av gemenskapsindustrin eller för dess räkning och att bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds. Kommissionen inleder därför en undersökning enligt artikel 5 i grundförordningen.

5.1   Förfarande för fastställande av dumpning och skada

Vid undersökningen kommer det att fastställas om den berörda produkten med ursprung i Sydkorea dumpas och om denna dumpning har vållat skada.

a)   Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal parter uppenbarligen är berörda av detta antidumpningsförfarande, kan kommissionen komma att besluta att tillämpa ett stickprovsförfarande enligt artikel 17 i grundförordningen.

i)   Stickprovsförfarande avseende exportörer och tillverkare i Sydkorea

För att kommissionen skall kunna besluta om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla exportörer och tillverkare, eller företrädare som handlar på deras vägnar, att inom den tidsfrist som anges i punkt 6 b i och i den form som anges i punkt 7 i detta tillkännagivande ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fax- eller telexnummer samt kontaktperson.

Omsättning i lokal valuta och volym i ton av den berörda produkten som sålts på export till gemenskapen under perioden 1 juli 2003–30 juni 2004.

Omsättning i lokal valuta och volym i ton av den berörda produkten som sålts på den inhemska marknaden under perioden 1 juli 2003–30 juni 2004.

Uppgift om huruvida företaget avser att ansöka om en individuell dumpningsmarginal (2) (endast tillverkare kan ansöka om detta).

Detaljerade uppgifter om företagets verksamhet när det gäller tillverkningen av den berörda produkten.

Namn på och detaljerade uppgifter om verksamheten hos alla närstående företag (3) som är inbegripna i tillverkning eller försäljning (på exportmarknaden eller på den inhemska marknaden) av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp när den skall göra urvalet.

Uppgift om huruvida företaget eller företagen samtycker till att ingå i urvalet, vilket innebär att de skall besvara ett frågeformulär och godta att deras svar kontrolleras genom en undersökning på platsen.

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra urvalet bland exportörerna och tillverkarna kommer den även att kontakta myndigheterna i exportlandet samt alla kända intresseorganisationer för exportörer eller tillverkare.

ii)   Stickprov avseende importörer

För att kommissionen skall kunna besluta om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla importörer, eller företrädare som handlar på deras vägnar, att inom den tidsfrist som anges i punkt 6 b i och i den form som anges i punkt 7 i detta tillkännagivande ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fax- eller telexnummer samt kontaktperson.

Företagets totala omsättning i euro under perioden 1 juli 2003–30 juni 2004.

Totalt antal anställda.

Detaljerade uppgifter om företagets verksamhet i fråga om den berörda produkten.

Volym (i ton) och värde (i euro) av importen till och återförsäljningen på gemenskapsmarknaden under perioden 1 juli 2003–31 juni 2004 av den importerade berörda produkten med ursprung i Sydkorea.

Namn på och detaljerade uppgifter om verksamheten hos alla närstående företag (3) som är inbegripna i tillverkning eller försäljning av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp när den skall göra urvalet.

Uppgift om huruvida företaget eller företagen samtycker till att ingå i urvalet, vilket innebär att de skall besvara ett frågeformulär och godta att deras svar kontrolleras genom en undersökning på platsen.

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra urvalet bland importörerna kommer den även att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

iii)   Stickprov avseende gemenskapstillverkare

Eftersom ett stort antal gemenskapstillverkare stöder klagomålet avser kommissionen att genom ett stickprovsförfarande undersöka om skada vållats gemenskapsindustrin.

För att kommissionen skall kunna göra ett urval ombeds alla gemenskapstillverkare att inom den tidsfrist som anges i punkt 6 b i i detta tillkännagivande lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fax- eller telexnummer samt kontaktperson.

Företagets totala omsättning i euro under perioden 1 juli 2003–30 juni 2004.

Detaljerade uppgifter om företagets verksamhet när det gäller tillverkningen av den berörda produkten.

Värdet i euro av försäljningen av den berörda produkten på gemenskapsmarknaden under perioden 1 juli 2003–30 juni 2004.

Volym i ton av försäljningen av den berörda produkten på gemenskapsmarknaden under perioden 1 juli 2003–30 juni 2004.

Volym i ton av tillverkningen av den berörda produkten under perioden 1 juli 2003–30 juni 2004.

Namn på och detaljerade uppgifter om verksamheten hos alla närstående företag (3) som är inbegripna i tillverkning eller försäljning av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp när den skall göra urvalet.

Uppgift om huruvida företaget eller företagen samtycker till att ingå i urvalet, vilket innebär att de skall besvara ett frågeformulär och godta att deras svar kontrolleras genom en undersökning på platsen.

iv)   Slutligt urval inför stickprovsundersökningen

Alla berörda parter som önskar lämna uppgifter av betydelse för urvalet måste göra detta inom den tidsfrist som anges i punkt 6 b ii i detta tillkännagivande.

Kommissionen har för avsikt att göra det slutliga urvalet efter samråd med de berörda parter som har förklarat sig villiga att ingå i detta.

Företag som ingår i urvalet skall besvara ett frågeformulär inom den tidsfrist som anges i punkt 6 b iii i detta tillkännagivande och måste visa samarbetsvilja i samband med undersökningen.

Om företagen inte samarbetar i tillräcklig utsträckning, kommer kommissionen i enlighet med artikel 17.4 och artikel 18 i grundförordningen att träffa sina avgöranden på grundval av tillgängliga uppgifter. En slutsats som grundas på tillgängliga uppgifter kan vara mindre fördelaktig för den berörda parten, såsom framgår av punkt 8 i detta tillkännagivande.

b)   Frågeformulär

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de delar av gemenskapsindustrin som ingår i urvalet och till alla intresseorganisationer för tillverkare i gemenskapen, till de exportörer och tillverkare i Sydkorea som ingår i urvalet, till alla intresseorganisationer för exportörer och tillverkare, till de importörer som ingår i urvalet, till alla intresseorganisationer för de importörer som nämns i klagomålet samt till myndigheterna i det berörda exportlandet.

Alla parter bör omgående och under alla omständigheter före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 6 a i i detta tillkännagivande kontakta kommissionen per fax för att ta reda på om de nämns i klagomålet och vid behov begära ett frågeformulär, eftersom den tidsfrist som anges i punkt 6 a ii i detta tillkännagivande gäller samtliga berörda parter.

c)   Insamling av uppgifter; utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att framföra synpunkter och att lämna uppgifter utöver svaren på frågeformulären samt att framlägga bevisning till stöd för uppgifterna. Uppgifterna och bevisningen skall ha kommit kommissionen till handa inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a ii i detta tillkännagivande.

Kommissionen kan höra berörda parter, om de lämnar en begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem. Denna begäran måste göras inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a iii i detta tillkännagivande.

5.2   Förfarande för bedömning av gemenskapens intresse

Om påståendena om dumpning och därav vållad skada bekräftas, kommer i enlighet med artikel 21 i grundförordningen ett beslut att fattas om huruvida det ligger i gemenskapens intresse att införa antidumpningsåtgärder. Av denna anledning får gemenskapsindustrin, importörer och deras intresseorganisationer samt representativa användare och konsumentorganisationer ge sig till känna och lämna uppgifter till kommissionen inom den allmänna tidsfrist som anges i punkt 6 a ii i detta tillkännagivande, förutsatt att de kan visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den berörda produkten. De parter som handlat i enlighet med föregående mening får inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a iii i detta tillkännagivande begära att bli hörda och skall härvid ange de särskilda skäl som finns att höra dem. Det bör noteras att de uppgifter som lämnas enligt artikel 21 endast kommer att beaktas om de åtföljs av styrkande handlingar när de lämnas.

6.   Tidsfrister

a)   Allmänna tidsfrister

i)   För att begära ett frågeformulär

Alla berörda parter bör snarast möjligt, dock senast 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, begära ett frågeformulär.

ii)   För parterna att ge sig till känna, besvara frågeformuläret och lämna andra uppgifter

För att de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen, lämna sina synpunkter och besvara frågeformuläret eller lämna eventuella andra uppgifter, inom 40 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det bör påpekas att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parten ger sig till känna inom denna tidsfrist.

Företag som ingår i urvalet måste besvara frågeformuläret inom den särskilda tidsfrist som anges i punkt 6 b iii i detta tillkännagivande.

iii)   För att begära att bli hörd

Alla berörda parter får också inom den ovan nämnda tidsfristen på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

b)   Särskild tidsfrist när det gäller stickprovsförfarande

i)

Uppgifterna enligt punkt 5.1 a i, 5.1 a ii och 5.1 a iii skall vara kommissionen till handa inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eftersom kommissionen inom 21 dagar efter detta offentliggörande har för avsikt att samråda med de berörda parter som förklarat sig villiga att ingå i stickprovet om det slutliga urvalet för stickprovsförfarandet.

ii)

Alla andra uppgifter av betydelse för urvalet enligt punkt 5.1 a iv måste vara kommissionen till handa inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

iii)

Svar på frågeformuläret från parter som ingår i stickprovet måste ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar efter underrättelsen om att de ingår i stickprovet.

7.   Skriftliga inlagor, svar på frågeformulär och korrespondens

Alla inlagor eller framställningar från berörda parter skall inges skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och skall innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och fax- eller telexnummer. Alla skriftliga inlagor – inbegripet sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, svar på frågeformulär och korrespondens – som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt skall märkas ”För begränsad spridning” (4) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som skall märkas ”För granskning av berörda parter”.

Kommissionens adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

J-79 5/16

B-1040 Bryssel

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

8.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att någon berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter skall dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför enligt artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet bli mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade blivit om denna hade samarbetat.

9.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 6.9 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. I enlighet med artikel 7.1 i grundförordningen får provisoriska åtgärder inte införas senare än 9 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  En individuell marginal får ansökas enligt artikel 17.3 i grundförordningen av företag som inte ingår i urvalet.

(3)  För vägledning beträffande innebörden av begreppet närstående företag, se artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 rörande tillämpningen av gemenskapens tullkodex (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  Detta innebär att dokumentet endast är avsett för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (EGT L 56, 6.3.1996, s. 1) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).