Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52004XC1123(01).pdf

23.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 285/3


Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av viss aluminiumfolie med ursprung i Ryssland

(2004/C 285/03)

Kommissionen har tagit emot en begäran om en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (1) (nedan kallad ”grundförordningen”).

1.   Begäran om översyn

Begäran ingavs av den ryska exportören Open Joint Stock Company Rusal Sayanal (nedan kallad ”den sökande”).

2.   Produkt

Den produkt som berörs är aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,009 mm men högst 0,018 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, på rullar med en bredd av högst 650 mm, med ursprung i Ryssland (nedan kallad ”den berörda produkten”) som normalt klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 10. Detta KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är de slutgiltiga antidumpningstullar som infördes genom rådets förordning (EG) nr 950/2001 (2) på import av aluminiumfolie med ursprung i bland annat Ryssland.

4.   Grund för översynen

Till grund för begäran enligt artikel 11.3 ligger tillräcklig bevisning för att de omständigheter på grundval av vilka åtgärder infördes har förändrats och att dessa förändringar är av bestående natur.

Den sökande gör gällande och har lagt fram bevisning för att en jämförelse mellan det normalvärde som fastställts på grundval av företagets egna kostnader och priser och priserna på dess export till EU visar att dumpningen skulle ligga betydligt under de nuvarande åtgärdernas nivå. Fortsatt tillämpning av de gällande åtgärderna på den nuvarande nivån, vilken fastställdes på grundval av den tidigare fastställda dumpningen, är därför inte längre nödvändig för att motverka dumpningen.

5.   Förfarande för fastställande av dumpning

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en partiell interimsöversyn inleds och påbörjar därför en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen. För den sökandes del gäller översynen endast undersökningen av dumpning.

Undersökningen kommer att inriktas på en bedömning av om de gällande åtgärderna skall fortsätta, upphävas eller ändras i fråga om den sökande.

a)   Frågeformulär

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till den sökande och till myndigheterna i det berörda exportlandet. Dessa upplysningar och bevisning till stöd för dessa skall ha inkommit till kommissionen inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a i detta tillkännagivande.

b)   Insamling av uppgifter; utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att lämna synpunkter samt uppgifter utöver svaren på frågeformuläret och att framlägga bevisning till stöd för dessa. Dessa uppgifter och denna bevisning måste inkomma till kommissionen inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a i detta tillkännagivande.

Kommissionen kan dessutom höra berörda parter, om de lämnar en begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem. Denna begäran måste lämnas inom den tidsfrist som anges i punkt 6 b i detta tillkännagivande.

6.   Tidsfrister

a)   För att ge sig till känna eller lämna in besvarade frågeformulär eller andra uppgifter

För att de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen, lämna sina synpunkter, lämna in besvarade frågeformulär och lämna eventuella andra uppgifter inom 40 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det bör noteras att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom den nämnda tidsfristen.

b)   För att begära att bli hörd

Alla berörda parter får också inom samma tidsfrist på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

7.   Skriftliga inlagor, besvarade frågeformulär och korrespondens

Alla inlagor eller framställningar från berörda parter skall inges skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och skall innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och fax- eller telexnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, svar på frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahållit konfidentiellt skall märkas ”För begränsad spridning” (3) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som skall märkas ”För granskning av berörda parter”.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

J-79 5/16

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

8.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller på annat sätt underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller lägger väsentliga hinder i vägen för undersökningen kan, enligt artikel 18 i grundförordningen, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att någon berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter skall dessa i enlighet med artikel 18 i grundförordningen lämnas utan beaktande, och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och tillgängliga uppgifter därför används, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade gjort om denna hade samarbetat.


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EGT L 134, 17.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 998/2004 (EUT L 183, 20.5.2004, s. 4). Se även tillkännagivande 2004/C 193/03 (EUT C 193, 29.7.2004, s. 3) rörande ändring av namn och adress för företaget Open Joint Stock Company Rusal Sayanal.

(3)  Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (EGT L 56, 6.3.1996, s. 1) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).