Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52004XC1207(01).pdf

7.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 301/2


Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn avseende de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina

(2004/C 301/02)

Kommissionen har tagit emot en begäran om en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (1) (nedan kallad ”grundförordningen”).

1.   Begäran om översyn

Begäran ingavs av Steca Batterieladesysteme und Präzisionselektronik GmbH (nedan kallad ”den sökande”). Begäran är begränsad till att gälla en undersökning om produktomfattningen.

2.   Produkt

Den produkt som berörs är elektroniska kompakta gasurladdningslampor (lysrör), med ett eller flera glasrör och med samtliga belysningselement och elektroniska komponenter fästade vid eller integrerade i lampsockeln, med ursprung i Kina (nedan kallad ”den berörda produkten”) som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8539 31 90. Detta KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är slutgiltiga antidumpningstullar som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1470/2001 (2) på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Kina.

4.   Grund för översynen

Den berörda produkten omfattar både lampor för likström och lampor för växelström. Den sökande hävdar att lampor för likström bör undantas från produktomfattningen i förfarandet, eftersom de inte har samma grundläggande egenskaper som lampor för växelström.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en partiell interimsöversyn inleds och inleder därför en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen, vilken begränsar sig till definitionen av den berörda produkten.

Syftet med undersökningen är att utvärdera huruvida de gällande åtgärdernas räckvidd behöver ändras.

a)   Frågeformulär

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till den sökande, gemenskapsindustrin, importörer, exporterande tillverkare i Kina samt till myndigheterna i Kina. Dessa upplysningar och denna stödjande bevisning skall ha inkommit till kommissionen inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a i detta tillkännagivande.

b)   Insamling av uppgifter; utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att lämna sina synpunkter och uppgifter utöver svaren på frågeformuläret samt att framlägga bevisning till stöd för dessa. Dessa uppgifter och denna bevisning måste inkomma till kommissionen inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a i detta tillkännagivande.

Kommissionen kan dessutom höra berörda parter, förutsatt att de lämnar en begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem. Denna begäran måste lämnas inom den tidsfrist som anges i punkt 6 b i detta tillkännagivande.

6.   Tidsfrister

a)   För att ge sig till känna, besvara frågeformuläret och lämna andra uppgifter

För att de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen, lämna sina synpunkter och besvara frågeformuläret eller lämna eventuella andra uppgifter, inom 40 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Observera att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parten ger sig till känna inom denna tidsfrist.

b)   För att begära att bli hörd

Alla berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

7.   Skriftliga inlagor, svar på frågeformulär och korrespondens

Alla inlagor eller framställningar från berörda parter skall inges skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och skall innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och fax- eller telexnummer. Alla skriftliga inlagor – inbegripet sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, svar på frågeformulär och korrespondens – som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt skall märkas ”För begränsad spridning” (3) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som skall märkas ”För granskning av berörda parter”.

Kommissionens postadress

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

Kontor: J-79 5/16

B-1040 Bryssel

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

8.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom de fastställda tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter skall dessa enligt artikel 18 i grundförordningen lämnas utan beaktande, och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och de bästa tillgängliga uppgifterna därför används, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade gjort om denna hade samarbetat.


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EGT L 195, 19.7.2001, s. 8.

(3)  Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (EGT L 56, 6.3.1996, s. 1) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).