Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52005PC0018.pdf

52005PC0018

Förslag till Rådets beslut om förlängning av tillämpningsperioden för åtgärderna i beslut 2002/148/EG om avslutande av samrådet med Zimbabwe enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet /* KOM/2005/0018 slutlig */[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 27.1.2005

KOM(2005) 18 slutlig

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om förlängning av tillämpningsperioden för åtgärderna i beslut 2002/148/EG om avslutande av samrådet med Zimbabwe enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. Europeiska unionens råd beslutade den 18 februari 2002 att vidta ”lämpliga åtgärder” mot Zimbabwe[1] till följd av avslutandet av det samråd som hållits enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet[2]. Dessa åtgärder innebar att finansieringen av budgetstöd och projektstöd avbröts och att undertecknandet av det nationella vägledande programmet inom ramen för den nionde Europeiska utvecklingsfonden sköts upp. Åtgärderna skulle dock uttryckligen inte påverka bidrag till verksamhet av humanitär karaktär och till projekt som innebar direkt stöd till befolkningen, särskilt på det sociala området och i fråga om demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen. Åtgärderna innebar även att tillämpningen av artikel 12 i bilaga 2 till AVS–EG-partnerskapsavtalet avbröts i den mån detta var nödvändigt för tillämpningen av ytterligare restriktiva åtgärder, i synnerhet spärrande av tillgångar.

2. Anledningen till att dessa åtgärder infördes var de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, åsiktsfriheten, föreningsfriheten och rätten till fredliga sammankomster. En mera omedelbar orsak var den zimbabwiska regeringens försök att förhindra fria och rättvisa val, bland annat genom att hindra tillträde för internationella valobservatörer och medier.

3. Åtgärderna skulle enligt artikel 2.3 i beslutet av den 18 februari 2002 tillämpas under en tolvmånadersperiod. Enligt samma bestämmelse skulle åtgärderna upphävas när sådana förutsättningar föreligger som säkerställer respekt för de mänskliga rättigheterna, demokratiska principerna och rättsstatsprincipen.

4. Med anledning av att Zimbabwes regering fortsatte att kränka grundsatserna i artikel 9 i AVS–EG-partnerskapsavtalet och att situationen i landet inte säkerställde respekt för de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen beslutade rådet vid två tillfällen, den 18 februari 2003[3] och den 19 februari 2004[4], att förlänga tillämpningsperioden för åtgärderna mot Zimbabwe med en tolvmånadersperiod till och med den 20 februari 2004, respektive till och med den 20 februari 2005.

5. Sedan februari 2004 har det inte skett några framsteg när det gäller de fem frågor som behandlades i samrådet enligt artikel 96. Zimbabwes regering har inte heller gjort några åtaganden för att förbättra situationen eller visat någon vilja att godta några riktlinjer för dessa fem huvudfrågor, vilka skulle kunna vara en utgångspunkt för en konstruktiv dialog och användas som konkreta steg för att mäta utvecklingen. Tvärtom är situationen i Zimbabwe fortsatt mycket oroande och i flera rapporter från beskickningscheferna i Harare[5] har det lagts fram detaljerade uppgifter om att läget är oförändrat eller till och med har försämrats på vissa områden.

6. Tillämpningsperioden för de nuvarande åtgärderna går ut endast en månad före parlamentsvalen[6]. Det vore därför berättigat att skjuta upp antagandet av EU:s ståndpunkt till efter valen. Då skulle denna kunna granskas mot bakgrund av en djupgående bedömning av situationen efter valen och leda till att samrådet med Zimbabwes regering återupptas om så krävs.

7. Med tanke på att regeringen i Zimbabwe inte har gjort några framsteg eller åtaganden skulle en förlängning på 12 månader vara berättigad, liksom vid de två tidigare översynerna 2003 och 2004. Med tanke på parlamentsvalen föreslås dock att tillämpningsperioden för rådets beslut förlängs till och med den 31 juli 2005. Eftersom det föreslagna beslutet bara avser en förlängning av gällande åtgärder utan några ändringar är det inte nödvändigt att återuppta samråd med Zimbabwe enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet.

8. Beslutet skall ses över kontinuerligt och åtgärderna bör upphävas när sådana förutsättningar föreligger som säkerställer respekt för de mänskliga rättigheterna, demokratiska principerna och rättsstatsprincipen.

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om förlängning av tillämpningsperioden för åtgärderna i beslut 2002/148/EG om avslutande av samrådet med Zimbabwe enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 300.2 andra stycket i detta,

med beaktande av det interna avtal om åtgärder och förfaranden för genomförande av AVS–EG-partnerskapsavtalet som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000[7], vilket har börjat tillämpas provisoriskt genom beslut 2000/771/EG av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 18 september 2000[8], särskilt artikel 3 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom rådets beslut 2002/148/EG[9] avslutades samrådet med Zimbabwe enligt artikel 96.2 c i AVS–EG-partnerskapsavtalet och lämpliga åtgärder vidtogs, vilka angavs i bilagan till beslutet.

(2) Tillämpningsperioden för de åtgärder som avses i artikel 2 i beslut 2002/148/EG, vilken genom artikel 1 i beslut 2003/112/EG[10] förlängdes till den 20 februari 2004, förlängdes genom beslut 2004/157/EG[11] med ytterligare tolv månader. Enligt artikel 1 i beslut 2004/157/EG skall åtgärderna gälla till och med den 20 februari 2005.

(3) Zimbabwes regering fortsätter att kränka de grundsatser som anges i artikel 9 i AVS–EG-partnerskapsavtalet och den nuvarande situationen i landet kännetecknas inte av respekt för de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen.

(4) Tillämpningsperioden för åtgärderna bör därför förlängas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsperioden för de åtgärder som avses i artikel 2 i beslut 2002/148/EG, vilken förlängdes till och med den 20 februari 2004 genom artikel 1 i beslut 2003/112/EG samt till och med den 20 februari 2005 genom artikel 1 i beslut 2004/157/EG, skall förlängas till och med den 31 juli 2005. Åtgärderna skall kontinuerligt ses över.

Skrivelsen i bilagan till det här beslutet skall skickas till Zimbabwes president.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

Bryssel den

SKRIVELSE TILL ZIMBABWES PRESIDENT

Europeiska unionen fäster ytterst stor vikt vid bestämmelserna i artikel 9 i AVS–EG-partnerskapsavtalet. Respekten för de mänskliga rättigheterna, för demokratiska institutioner och för rättsstatsprincipen är grundsatser i partnerskapsavtalet och utgör grunden för våra förbindelser.

I en skrivelse av den 19 februari 2002 informerade Europeiska unionen Er om sitt beslut att avsluta samrådet enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet och att vidta vissa ”lämpliga åtgärder” i enlighet med artikel 96.2 c i det avtalet.

I skrivelserna av den 19 februari 2003 och den 19 februari 2004 informerade Europeiska unionen Er om besluten att inte upphäva tillämpningen av de ”lämpliga åtgärderna” och att förlänga tillämpningsperioden till och med den 20 februari 2004, respektive till och med den 20 februari 2005.

Idag, efter tolv månader, anser Europeiska unionen att de demokratiska principerna ännu inte respekteras i Zimbabwe och att landets regering inte har gjort några framsteg på de fem områden som anges i rådets beslut av den 18 februari 2002 (upphörande med det politiskt betingade våldet, fria och rättvisa val, mediernas frihet, rättsväsendets oberoende och upphörande med olagliga ockupationer).

Mot bakgrund av detta anser Europeiska unionen inte att de åtgärder som vidtagits kan upphävas och har beslutat att förlänga tillämpningsperioden för åtgärderna till dess att parlamentsvalen i Ert land som planeras till mars 2005 har hållits.

Europeiska unionen vill betona att den fäster yttersta vikt vid att det hålls fria och rättvisa parlamentsval och att den hoppas att Ni och Er regering kommer att göra allt Ni kan för att säkerställa att de övergripande valförhållandena skapar gynnsamma förutsättningar för fria och rättvisa val. Då skulle en dialog på grundval av AVS–EG-partnerskapsavtalet kunna inledas, vilket skulle kunna leda till att uppskjutandet av undertecknandet av nionde EUF:s nationella vägledande program för Zimbabwe hävs. Detta skulle möjliggöra att samtliga samarbetsinstrument kan börja användas igen inom en nära framtid.

Högaktningsfullt

På kommissionens vägnar På rådets vägnar

[1] Se rådets beslut 2002/148/EG (EGT L 50, 21.2.2002, s. 64. Dessutom (se rådets (allmänna frågor) slutsatser av den 18 februari 2002) har rådet antagit riktade åtgärder inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (rådets gemensamma ståndpunkt 2002/145/GUSP och rådets förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe, EGT L 50, 21.2.2002, s. 1-12).

[2] Samråd enligt artikel 96 hade inletts i syfte att komma överens om vilka åtgärder som Zimbabwes regering skulle vidta för att åtgärda situationen, särskilt rörande fem frågor (slut på allt officiellt tolererande av politiskt våld, snabb inbjudan till internationella partner att stödja och observera de kommande valen samt fullt tillträde till dessa, skydd av mediernas frihet, rättsväsendets oberoende samt respekt för dess beslut och upphörande med olaglig ockupation av egendom).

[3] EGT L 46, 20.2.2003, s. 25.

[4] EUT L 50, 20.2.2004, s. 60.

[5] Se beskickningschefernas rapport av den 25 maj 2005 om den humanitära situationen, beskickningschefernas rapport av den 25 maj 2005 om valen i Zimbabwe, beskickningschefernas rapport av den 3 september 2004 om vilken ståndpunkt EU bör anta mot bakgrund av kommande händelser i Zimbabwe samt beskickningschefernas rapport av den 2 december 2004 om Zimbabwes lagförslag angående icke-statliga organisationer.

[6] Parlamentsvalen planeras att hållas i mars 2005 men har inte ännu inte utlysts.

[7] EGT L 317, 15.12.2000, s. 376.

[8] EGT L 317, 15.12.2000, s. 375.

[9] EGT L 50, 21.2.2002, s. 64.

[10] EGT L 46, 20.2.2003, s. 25.

[11] EUT L 50, 20.2.2004, s. 60.