Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52005XC0125(01).pdf

25.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 20/2


MEDDELANDE TILL IMPORTÖRER

Import från Israel till gemenskapen

(2005/C 20/02)

I ett tidigare meddelande till importörer som offentliggjordes den 23 november 2001 i Europeiska unionens officiella tidning C 328 (sidan 6) underrättades de ekonomiska aktörer som uppvisar ursprungsintyg i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter med ursprung i de israeliska bosättningarna på Västbanken, i Gaza, i östra Jerusalem och på Golanhöjderna om att en tullskuld kan uppstå om varorna övergår till fri omsättning.

Enligt gemenskapen är produkter som kommer från orter som sedan 1967 lyder under den israeliska förvaltningen inte berättigade till förmånsbehandling enligt associeringsavtalet mellan EU och Israel (1).

De ekonomiska aktörerna underrättas om att Israel har uppgivit att alla varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer som utfärdas från och med den 1 februari 2005 i Israel kommer att innehålla uppgift om i vilken stad, by eller industrizon den produktionsprocess som ger ursprungsstatus har ägt rum. Angivandet av dessa uppgifter kommer att leda till en betydande minskning av antalet fall där det finns rimlig tvivel om ursprungsstatusen för produkter importerade från Israel.

De ekonomiska aktörer som uppvisar ursprungsintyg som medför förmånsbehandling enligt associeringsavtalet mellan EU och Israel underrättas om att förmånsbehandling inte kommer att beviljas för varor för vilka det i ursprungsintyget anges att den produktionsprocess som ger ursprungsstatus har ägt rum i en stad, by eller industrizon som lyder under den israeliska förvaltningen sedan 1967.

Detta meddelande ersätter meddelandet från november 2001 den 1 februari 2005.


(1)  EGT L 147, 21.6.2000, s. 3.