Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52006XC1123(03).pdf

23.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 286/8


Tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut för vissa antidumpningsåtgärder

(2006/C 286/06)

1.

Kommissionen meddelar att om inte en översyn inleds i enlighet med följande förfarande, kommer de antidumpningsåtgärder som anges nedan att upphöra att gälla den dag som anges i tabellen nedan i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (1), av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen.

2.   Förfarande

Gemenskapsproducenterna kan inge en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräckliga bevis för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer.

Om kommissionen beslutar att företa en översyn av åtgärderna i fråga skall importörerna, exportörerna, företrädare för exportlandet och gemenskaps-producenter ges tillfälle att utveckla, avvisa eller yttra sig om de uppgifter som lämnas i begäran om översyn.

3.   Tidsfrist

En skriftlig begäran om översyn på de grunder som anges ovan kan lämnas av gemenskapsproducenter och skall inkomma till Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel (Div. B-1), J-79 5/16, B-1049 Bryssel (2) från och med den dag detta tillkännagivande offentliggörs, men senast tre månader före den dag som anges i tabellen nedan.

4.

Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995.

Produkt

Ursprungs- eller export-land/länder

Åtgärd

Hänvisning

Utgångsdatum

Rördelar av järn eller stål

Sydkorea

Malaysia

Ryssland

Anti-dumpningstull

Rådets förordning (EG) nr 1514/2002 (EGT L 228, 24.8.2002, s. 1), senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 778/2003 (EUT L 114, 8.5.2003, s. 1)

25.8.2007


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordning senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr. 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Fax (32-2) 295 65 05.