Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52008AR0312.pdf

25.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/18


Yttrande från Regionkommittén om ”lokala myndigheter: utvecklingsaktörer”

(2009/C 200/05)

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Regionkommittén välkomnar Europeiska kommissionens dokument som redan i titeln öppet erkänner den roll som de lokala och regionala myndigheterna spelar i det internationella samarbetet för att bistå utvecklingsländerna.

Med tillfredsställelse kan vi konstatera att merparten av de inslag som kommittén har lyft fram i sina yttranden från 2005, 2007 och 2008 i denna fråga återfinns i meddelandet.

Samtidigt som vi understryker de lokala och regionala myndigheternas särskilda bidrag anser kommittén att det är viktigt att harmonisera samarbetsinsatserna på samtliga nivåer och vill se verkliga framsteg när det gäller att fullt ut involvera utvecklingsländernas lokala och regionala myndigheter i utvecklings- och samarbetspolitiken.

Regionkommittén välkomnar och godtar förslaget att ReK ska utgöra EU-institutionernas kontaktpunkt i en strukturerad utvecklingsdialog med de lokala och regionala myndigheterna, ett förslag som är helt i linje med den roll som ReK tillerkänns i fördragen.

ReK förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder för att tillsammans med Europeiska kommissionen anordna de årliga konferenserna om decentraliserat samarbete och involvera ”alla aktörer som deltar i detta samarbete”. Kommittén föreslår att de hålls i anslutning till en av ReK:s plenarsessioner. Om möjligt bör den första upplagan hållas före utgången av 2009.

ReK har för avsikt att tillsammans med Europeiska kommissionen inrätta och förvalta en informationsbörs för decentraliserat samarbete i form av en internetportal som ska utgöra en förlängning av de årliga konferenserna i virtuell form.

Vi rekommenderar att det utarbetas dokument där de lokala och regionala myndigheternas behov av information om EU:s utvecklingspolitik beaktas.

ReK erinrar om att det är nödvändigt att veta vem som gör vad för att undvika dubbelarbete och att man i detta sammanhang kan utnyttja tillgänglig information.

Föredragande

:

Christophe Rouillon (FR–PSE), borgmästare i Coulaines

Referensdokument

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Lokala myndigheter: utvecklingsaktörer

KOM(2008) 626 slutlig

I.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

A.   Allmänna kommentarer

1.

Regionkommittén välkomnar Europeiska kommissionens meddelande, som redan i titeln öppet erkänner den roll som de lokala och regionala myndigheterna spelar i det internationella samarbetet för att bistå utvecklingsländerna.

2.

Kommittén ser positivt på kommissionens tillvägagångssätt, som tar sin utgångspunkt i detta erkännande, för att sedan successivt strukturera förhållandet mellan den europeiska utvecklingspolitiken och de lokala och regionala myndigheternas decentraliserade samarbetsinsatser. I meddelandet föreslås även olika sätt att i praktiken omsätta detta erkännande av de lokala och regionala myndigheterna bland utvecklingsaktörerna.

3.

Regionkommittén vill framhålla att den tredje upplagan av de europeiska utvecklingsdagarna hölls den 15–17 november 2008 i Strasbourg efter det att kommissionen offentliggjorde detta meddelande. Mot bakgrund av den globala ekonomiska krisen fokuserade man under utvecklingsdagarna på utvecklingens lokala dimension. Det gav tillfälle att på olika sätt och inför en stor publik framhålla värdet av de lokala och regionala myndigheternas många olika insatser: officiell presentation och distribution av den europeiska stadgan för utvecklingssamarbete till stöd för lokala styrelseformer, som bygger på följedokumentet till kommissionens meddelande; officiell lansering av de lokala och regionala myndigheternas utvecklingsplattform (Regionkommittén förespråkade redan i sitt yttrande från november 2005 att en sådan skulle inrättas); främjande av decentraliserat utvecklingssamarbete och vänortssamarbete genom en ceremoni med deltagande av kommissionären för utveckling och humanitärt bistånd och av Regionkommitténs ordförande.

4.

Regionkommittén uppskattar kommissionens redogörelse för de lokala och regionala myndigheternas särskilda bidrag till utvecklingsprocessen och lokalt självstyre. En nyhet är att man utgår från konkreta exempel för att visa på mångfalden och värdet av dessa insatser.

5.

Med tillfredsställelse kan vi konstatera att merparten av de inslag som kommittén själv har lyft fram i sina tidigare yttranden från 2005, 2007 och 2008 om de lokala och regionala myndigheternas utvecklingssamarbete återfinns i meddelandet.

6.

Vi vill inte i onödan återupprepa det decentraliserade samarbetets alla aspekter, som vi redan tidigare har behandlat i detalj, utan vi vill endast erinra om att det kännetecknas av många olika rättsliga grunder beroende på vilken medlemsstat det rör sig om samt av det stora mervärde som det innebär för utvecklingen runt om i världen. Dess effektivitet förklaras av att de lokalt folkvalda befinner sig på fältet, nära de mottagande befolkningsgruppernas behov. De lokala och regionala myndigheter som medverkar i det decentraliserade samarbetet kumulerar erfarenheter som ger dem möjlighet att spela en rådgivande roll och tillhandahålla sakkunskap som är av stort värde för att bekämpa fattigdomen och bidra till att uppfylla millennieutvecklingsmålen (1).

7.

Vi vill erinra om att de lokala och regionala myndigheterna kan spela en ledande roll i det internationella samarbetet för att främja demokratiskt styre på lokal nivå. ReK ser därför positivt på att kommissionens meddelande kompletteras av principerna och riktlinjerna i den europeiska stadgan för utvecklingssamarbete till stöd för lokala styrelseformer som nämns i punkt 3. Vi uppmanar till en så stor spridning som möjligt av denna text, som är resultatet av samråd i de olika medlemsstaterna och utvecklingsländerna, och som bland annat lägger tonvikten på behovet av en koppling mellan de olika aktörerna på lokal nivå men även på samtliga insatsnivåer (lokalt, nationellt och internationellt).

8.

Vid sidan av det demokratiska styret, som främjar deltagande av berörda befolkningsgrupper, är de lokala och regionala myndigheternas samarbete en viktig faktor för lokal utveckling tack vare de många insatsområdena och de olika privata och offentliga aktörer som det kan föra samman. Det kan stimulera en produktionsorganisation och system för marknadsföring och ekonomisk verksamhet som respekterar befolkning och miljö. Denna dimension är särskilt viktig när det gäller missgynnande landsbygdsområden, eftersom man på så vis kan bekämpa fattigdom och motverka utflyttning till städerna och försök till olaglig migration till utlandet.

9.

Kommittén uppskattar att meddelandet understryker de lokala och regionala myndigheternas roll när det gäller att göra allmänheten medveten om utvecklingsfrågorna och fattigdomsbekämpningen runt om i världen. Vi är övertygade om att effekterna av denna information kan bli ännu större om utgångspunkten är ett samarbete mellan en europeisk lokal eller regional myndighet och en eller flera myndigheter i utvecklingslandet. Dessa insatser för att öka medvetenheten är ett konkret resultat av de partnerskap som bildas av olika sammanslutningar och grupper som verkar för utveckling; de bygger till stor del på medverkan av lokala sammanslutningar av medborgare som är intresserade av utvecklingsfrågor. Genom att öka allmänhetens intresse för det akuta utvecklingsbehovet kan myndigheterna dessutom bidra till en bättre integration av invandrarbefolkningen. Dessa insatser för att visa solidaritet och dela med sig kan utgöra ett tillfälle för invandrarbefolkningen att återupptäcka sin ursprungskultur och komma till rätta med sin känsla av rotlöshet.

B.   Särskilda kommentarer

10.

Regionkommittén vill framföra flera kommentarer som vi betraktar som grundläggande för att bättre kartlägga de lokala och regionala myndigheternas ställning i den europeiska utvecklingspolitiken.

11.

Kommittén ifrågasätter den definition av decentraliserat samarbete som ges i meddelandet. Tidigare betraktade kommissionen decentraliserat samarbete som samarbete på nivån under den statliga, oavsett vilka aktörer som medverkar. Vi vill påpeka att enligt kommitténs uppfattning avser decentraliserat samarbete i strikt bemärkelse samarbete som inbegriper lokala och regionala myndigheter.

12.

Kommittén uppmanar kommissionen att erkänna att det decentraliserade samarbetet även spelar en väsentlig roll i att skydda och förbättra miljön, och att samarbetet är betydelsefullt på lokal nivå med tanke på den globala oron kring farorna runt klimatförändringarna samtidigt som det fäster den berörda befolkningens uppmärksamhet på problemen.

13.

Kommittén vill fästa uppmärksamhet på att omnämnandet av de lokala och regionala myndigheternas finansiella bidrag till det offentliga utvecklingsbiståndet inte får leda till att det kvalitativa bidraget hamnar i skymundan. Mervärdet av dessa insatser ligger främst i att insatserna på lokal nivå är resultatet av partnerskap som de lokala och regionala myndigheterna har beslutat att inrätta, inte av avtal undertecknade av de olika länderna. Det finns exempel på mindre lokala och regionala myndigheter med små ekonomiska medel som gör viktiga och relevanta insatser.

14.

Regionkommittén vill åter framhålla att de lokala och regionala myndigheternas samarbete utgör den lokala dimensionen i en global strategi för solidaritet mellan rika och fattiga regioner på vår planet. Myndigheter har kunnat gå samman och bilda grupper på olika grundvalar. Denna samordningsinsats välkomnas för övrigt i de slutsatser avseende kommissionens meddelande som Europeiska unionens ministerråd antog vid sitt möte den 10 november 2008.

15.

Kommittén anser att det är viktigt att harmonisera insatserna för utvecklingssamarbete på samtliga nivåer och menar att Parisförklaringen om biståndets effektivitet innebär ett avgörande framsteg. Vi förväntar oss att kommissionen med stöd av sina delegationer i mottagarländerna till att börja med fokuserar på att främja utvecklingen av relevanta partnerskap, med respekt för subsidiaritetsprincipen och hänsyn tagen till de särdrag som utmärker de lokala och regionala myndigheternas insatser.

16.

I syfte att främja bättre styresformer är egenansvar (2) när det gäller politik och strategier för samarbete och utveckling en av de grundläggande principerna i Parisförklaringen. Regionkommittén vill särskilt framhålla denna princip och anser att decentraliserat samarbete är en lämplig tillämpningsform, eftersom det bygger på närhet. Regionkommittén vill i sammanhanget se att verkliga framsteg görs för att fullt ut involvera utvecklingsländernas lokala och regionala myndigheter i utvecklings- och samarbetspolitiken.

II.   PRAKTISKA ASPEKTER

17.

Regionkommittén välkomnar med största intresse de förslag som kommissionen lägger fram för att omsätta erkännandet av de lokala och regionala myndigheterna som utvecklingsaktörer i praktiken, och vill framföra följande synpunkter:

Om organisationen av en strukturerad dialog

18.

Regionkommittén ser särskilt positivt på kommissionens förslag att tillsammans med de lokala och regionala myndigheterna anordna en dialog om utvecklingen. Detta är i linje med de lokala och regionala myndigheternas fortlöpande ansträngningar de senaste åren för att få erkännande inte bara som aktörer utan även som fullvärdiga samtalspartner i grupper av internationella, bilaterala och multilaterala biståndsgivare.

19.

Regionkommittén välkomnar och godtar kommissionens förslag att ReK ska utgöra EU-institutionernas kontaktpunkt, ett förslag som är helt i linje med den roll som ReK tillerkänns i fördragen, nämligen att ge uttryck för de lokala och regionala myndigheternas synpunkter.

20.

ReK förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder för att tillsammans med Europeiska kommissionen anordna de årliga konferenser om decentraliserat samarbete som föreslås i meddelandet, och ställer sig bakom förslaget att låta dem stå ”öppna för alla aktörer som deltar i detta samarbete” på EU-nivå. Bortsett från andra deltagare innebär det att Europeiska kommissionen skulle kunna företrädas av både sina berörda generaldirektorat och flera av dess delegationer från olika delar av världen i egenskap av drivkrafter bakom det europeiska samarbetet. Förutom ReK kommer de lokala och regionala myndigheterna i EU och i utvecklingsländerna att delta, bland annat via sina sammanslutningar. ReK återupprepar sin begäran om ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen i syfte att komplettera de resurser som kommittén själv kommer att mobilisera. För att främja ett brett deltagande av kommitténs ledamöter i konferensernas debatter vore det önskvärt att de hålls i anslutning till en av ReK:s plenarsessioner. Om möjligt bör den första upplagan hållas före utgången av 2009.

Om verktygen för ett samrådsbaserat förfarande

21.

Regionkommittén välkomnar kommissionens avsikt att utarbeta ”operativa riktlinjer”, samtidigt som vi undrar om de riktar sig till delegationerna i de olika länderna – i syfte att tillhandahålla vägledning i deras förbindelser med de lokala och regionala myndigheterna – eller till de lokala och regionala myndigheterna själva. Under alla omständigheter ser vi positivt på alla dokument som syftar till att klargöra de olika aktörernas roll, även om det bara skulle handla om att främja samordningen mellan olika insatser.

22.

Om dessa riktlinjer riktar sig till de lokala och regionala myndigheterna, anser vi att de bör ta hänsyn till det decentraliserade samarbetets särdrag och den erfarenhet som redan finns befäst inom de lokala och regionala myndigheterna på detta område. Enligt vår uppfattning handlar det mindre om att styra än om att ta hänsyn till de lokala och regionala myndigheternas informationsbehov och ge dem möjlighet att förstå målsättningarna, logiken och mekanismerna – för att inte tala om terminologin – i EU:s utvecklingspolitik, vars komplexitet ofta medför att det blir en fråga för specialister.

23.

Därför rekommenderar vi att det utarbetas dokument som är resultatet av ett gemensamt arbete mellan kommissionen och de lokala och regionala myndigheterna. Det är viktigt att dessa dokument kan få en bred användning tack vare ett lämpligt innehåll och ett tydligt språk och att de är ett verkligt uttryck för den strukturerade dialog som Regionkommittén fått ansvaret för. Det skulle göra det möjligt för de lokala och regionala myndigheterna att inta en mer central plats i den europeiska utvecklingsdynamiken och dess internationella miljö, framför allt när de har reducerade team till sitt förfogande för att bedriva samarbetsinsatser.

Om identifieringen av aktörer och åtgärder för decentraliserat samarbete

24.

Vi vill erinra om att ReK redan i sitt första yttrande i denna fråga ansåg att en kartläggning av insatserna för decentraliserat samarbete borde utgöra en prioritering. Att veta vem som gör vad och var det sker är nödvändigt för att man ska kunna bedöma fördelarna med denna sorts samarbete, men även för att främja en samordning av den verksamhet som de lokala och regionala myndigheterna i medlemsstaterna bedriver inom ett och samma territorium, eller för att i strävan efter komplementaritet fördela insatserna i linje med mottagarmyndigheternas intressen.

25.

ReK konstaterar med tillfredsställelse att rådet i sina slutsatser av den 10 november 2008 om kommissionens meddelande ställer sig positivt till att kommissionen påbörjar ett sådant arbete på grundval av tillgänglig information. Uppgifter från databaser tillhandahålls redan, både på initiativ av vissa medlemsstater och via det observationsorgan som inrättats i Barcelona och som bland annat kartlägger förbindelserna mellan de lokala och regionala myndigheterna i EU och i Latinamerika.

Om bildandet av nya partnerskap

26.

Vi har understrukit att det finns ett akut behov att få en uppfattning om redan befintliga förbindelser för decentraliserat samarbete, om man vill främja informationsutbyte och nya partnerskap som lever upp till förväntningarna inom de lokala och regionala myndigheterna i utvecklingsländerna. Till följd av en alltmer utbredd decentraliseringspolitik åläggs dessa nya ansvarsområden. Av denna anledning vill kommittén fästa uppmärksamheten på behovet av att i största möjliga utsträckning reducera riskerna för förvirring och fragmentering till följd av nya partnerskap där man inte tar hänsyn till vad som redan finns – utan i stället för att stärka förbindelser som leder till goda styresformer åstadkommer överlappningar, vilket är just vad som bör undvikas.

27.

Dessa nya partnerskap bör snarare vara av kvalitativ natur, och vi uppskattar det stöd som ges till ett förslag som framförts i ett tidigare yttrande från ReK om att hitta ett sätt att främja utbyte av information. Den informationsbörs om decentraliserat samarbete som nämns i meddelandet bör snarare utformas som ett instrument för en ständig dialog med och mellan alla de lokala och regionala myndigheter runt om i världen som deltar i decentraliserad samarbetsverksamhet. Därför har ReK för avsikt att tillsammans med Europeiska kommissionen inrätta och förvalta nämnda informationsbörs i form av en internetportal som ska utgöra ett slags förlängning av de årliga konferenserna om decentraliserat samarbete i virtuell form. Kommittén kommer att beakta befintliga initiativ i utarbetandet av denna informationsbörs för att undvika risken för dubbelarbete.

Om förstärkningen av befintliga kopplingar mellan de lokala och regionala myndigheterna

28.

Regionkommittén är införstådd med att kopplingar mellan de lokala och regionala myndigheterna i EU och i utvecklingsländerna, där en partnermyndighet får hjälp med att strukturera sin utveckling i enlighet med principen om goda styrelseformer, inte alltid handlar om decentraliserad samarbetsverksamhet i egentlig mening.

29.

Vi ställer oss bakom tanken att vänskapsrelationer kan utvecklas till mer konkreta insatser om samtliga lokala och regionala myndigheter har bättre kunskap om möjligheterna till decentraliserat samarbete. I egenskap av en EU-institution som företräder europeiska territoriella myndigheter på olika nivåer kan ReK spela en central roll och bidra till att utvidga de lokala och regionala myndigheternas medverkan i utvecklingssamarbetet via konkreta insatser inom ramen för det decentraliserade samarbetet. I enlighet med de lokala och regionala myndigheternas behov skulle dessa insatser kunna innefatta kortvariga tekniska utbyten.

30.

Som vi redan underströk i vårt första yttrande om decentraliserat samarbete, anser vi att de representativa instanserna och de nationella sammanslutningarna av lokala och regionala myndigheter i partnerländerna spelar en grundläggande roll. De skapar inte bara band som möjliggör utbyten mellan lokalt folkvalda som står inför liknande problem, utan de kan även etablera en dialog med centralregeringarna i syfte att fastställa strategiska prioriteringar som på ett lämpligt sätt tar hänsyn till nivåerna under den statliga när det gäller utveckling.

31.

Därför rekommenderar kommittén att man främjar att sådana instanser inrättas och struktureras, bland annat genom att stödja bildandet av regionala grupperingar, och vi uppmanar till en mobilisering i detta syfte, via stöd av motsvarigheterna i de europeiska länderna eller i EU.

Kompletterande kommentar

32.

Regionkommittén anser att det är mycket viktigt att man ser till att det råder överensstämmelse mellan de principer som anges i texten och Europeiska unionens insatsprogram, oavsett vilken region i världen det rör sig om och vilket samarbetsinstrument som används. Ett par exempel:

Förhållandena mellan mekanismerna för budgetbistånd – via vilka den övervägande delen av EU:s och medlemsstaternas bidrag för närvarande beviljas – dvs. de anslag som överförs till de lokala och regionala myndigheterna av centralregeringarna och de befogenheter som de lokala och regionala myndigheterna tilldelas genom de decentraliseringslagar som antagits i många av mottagarländerna.

Stadgan för utvecklingssamarbete till stöd för lokala styrelseformer visar på olika sätt – vilket har bekräftats på annat håll, bland annat i Världsbankens och OECD:s studier – att en framgångsrik decentralisering bygger på en god samverkan mellan samtliga myndighetsnivåer, vilket förutsätter en hållbar och effektiv central nivå. Därför skulle Regionkommittén gärna se att man som ett led för att främja halvtidsöversynen av det tematiska programmet för icke-statliga aktörer och lokala myndigheter i utvecklingsprocessen, som kommer att ske 2009, ställer frågan om det är relevant att ge stöd åt de lokala och regionala myndigheterna i länder där det enligt programmet råder ”svåra förhållanden”.

När det gäller tillgängliga ekonomiska medel är det tematiska programmet bara toppen av isberget. ReK skulle gärna se att man tillhandahåller de berörda aktörerna både i EU och i utvecklingsländerna detaljerad information om på vilket sätt de lokala och regionala myndigheterna konkret deltar i genomförandet av samarbetsavtal, så att man vid behov kan vidta förbättringar. Kännedom om och spridning av bästa praxis skulle under alla omständigheter vara mycket välkommet.

33.

Regionkommittén anser att kommissionens dokument innebär ett stort framsteg, och vi vill understryka dess positiva förhållningssätt till decentraliserat samarbete i de lokala och regionala myndigheternas regi. Vi är övertygade om att det finns ett starkt behov av att ständigt upprätthålla en konstruktiv dialog mellan samtliga berörda aktörer, för att på ett lämpligt sätt stödja både EU:s och mottagarländernas lokala och regionala myndigheter i samarbets- och utvecklingsprocessen. Regionkommittén är redo och vill gärna fullt ut axla den roll som tillkommer kommittén i egenskap av EU-institution som sammanför och företräder de lokala och regionala myndigheterna på samtliga territoriella nivåer.

Bryssel den 22 april 2009

Regionkommitténs ordförande

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  År 2005, fem år efter det att millennieutvecklingsmålen antogs (de ska uppfyllas senast 2015), erinrade FN:s generalsekreterare i sin rapport (A/59/2005) om att över en miljard personer fortfarande lever under fattigdomsgränsen med mindre än en dollar per dag. Hela rapporten finns på http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/79.

(2)  Egenansvar är det främsta av de ”partnerskapsåtaganden” som nämns i Parisförklaringen från 2005. I texten anges att partnerskapsländerna genom detta åtagande utövar en verklig kontroll av politiken och strategierna för utveckling och säkerställer samordningen av verksamheten för utvecklingsbistånd. Se Parisförklaringen och andra dokument om dess genomförande på OECD:s webbplats: www.oecd.org.