Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52009AR0078.pdf

25.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/31


Yttrande från Regionkommittén om ”de lokala och regionala myndigheternas roll i utvecklingen av det östliga partnerskapet”

(2009/C 200/07)

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

ReK understryker lokala och regionala myndigheters roll inom ramen för grannskapspolitiken, i fråga om det östliga partnerskapet. De kan framför allt bidra till den territoriella utvecklingen samt till att förbättra de ekonomiska förbindelserna, utveckla respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, underlätta rörlighet och stödja upprättande av ömsesidiga kontakter.

ReK har för avsikt att utveckla former för ett närmare samarbete med länderna som deltar i det östliga partnerskapet. Inrättandet av en lokal och regional församling för östra Europa och södra Kaukasus, som en institutionell plattform för en regelbunden dialog och ett regelbundet samarbete skulle kunna vara en målsättning på kort sikt för ett formellt samarbete efter det att man lyckats utveckla konkreta och handfasta samarbetsformer.

ReK insisterar på att de lokala och regionala myndigheterna, jämsides med centralregeringarna, redan i ett tidigt skede involveras i utarbetandet av associeringsavtal, strategiska dokument och handlingsplaner som antas bilateralt av EU och de östliga partnerländerna, och i synnerhet inom ramen för EU:s grannskapspolitik, när det gäller arbetet med att förbereda, genomföra och utvärdera de nationella vägledande planerna.

ReK uppmuntrar främjandet av närmare förbindelser mellan lokala och regionala myndigheter i EU och de östliga partnerskapsländerna via de befintliga europeiska institutionella plattformarna för regelbunden politisk dialog och genom konkreta gemensamma projekt i syfte att staka ut en gemensam väg för det framtida inrättandet av en lokal och regional församling för östra Europa och södra Kaukasus.

Huvudföredragande

:

István Sértő-Radics (HU–ALDE) Borgmästare i Uszka

Referensdokument:

Remiss från det tjeckiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd om ”De lokala och regionala myndigheternas roll i utvecklingen av det östliga partnerskapet” och meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Östligt partnerskap,

KOM(2008) 823 slutlig

I.   ALLMÄNNA KOMMENTARER

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

1.

ReK understryker att inrättandet av det nya östliga partnerskapet inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken är betydelsefullt. Skillnaderna mellan länderna inom grannskapspolitiken och den senaste politiska utvecklingen i dessa, klyftan mellan förväntningarna och verkligheten och debatten om utvidgningsprocessen, EU:s strategiska förbindelser med Ryssland samt kravet på att inrätta en östlig dimension jämsides med Barcelonaprocessen (Medelhavsunionen) har lett fram till det östliga partnerskapet, efter ett svensk-polskt förslag. Av länderna inom grannskapspolitiken kommer Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland att övervägas vid upprättandet av det östliga partnerskapet. Med undantag för Vitryssland är dessa länder medlemmar i Europarådet. Europeiska kommissionen har utarbetat ett förslag som man kommer att fatta beslut om under toppmötet för det östliga partnerskapet under våren 2009. Viktiga inslag i det östliga partnerskapet kommer att bli att stärka gränsöverskridande och interregionalt samarbete samt verka för institutionell uppbyggnad. I detta arbete kan lokala och regionala myndigheter bidra till att skapa kontakter och främja europeisk integration, och därigenom avhjälpa bristerna i den nuvarande grannskapspolitiken.

2.

ReK understryker lokala och regionala myndigheters roll inom ramen för grannskapspolitiken, i fråga om det östliga partnerskapet. De kan framför allt bidra till den territoriella utvecklingen samt till att förbättra de ekonomiska förbindelserna, utveckla respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, underlätta rörlighet och stödja upprättande av ömsesidiga kontakter.

3.

Kommittén välkomnar den framgång som vissa åtgärder och initiativ har haft och det faktum att grannskapspolitiken bygger på befintliga partnerskaps- och samarbetsavtal, vilket även fortsättningsvis kommer att utgöra grunden för förbindelserna. Vägledande och bilaterala handlingsplaner för grannskapspolitiken antas av EU och partnerlandet, och dessa bestämmer dagordningen för de politiska och ekonomiska reformerna. Stimulansåtgärder som erbjuds för att göra framsteg i reformerna är: ökad integration i EU-program och EU-nätverk, ytterligare bistånd och förbättrat marknadstillträde. Samtidigt som differentiering, ansvar och regional integration är huvudprinciper inom grannskapspolitiken, så omfattar den vitt skilda länder med olika problem, och det behövs därför ett mer riktat tillvägagångssätt.

4.

ReK instämmer i förslagets krav på en fördjupning av det existerande bilaterala samarbetet genom viseringsfrihet, ett frihandelsområde, ökat stöd till sektorsspecifika reformer, intensifierade kontakter mellan människor, nya handlingsplaner med tydliga riktmärken som är knutna till en tillnärmning till europeiska standarder samt kraftfullare efterföljare till partnerskaps- och samarbetsavtalen. I kommissionens förslag efterlyses dessutom ett stärkande av det multilaterala samarbetet, som ett komplement till den nordliga dimensionen och Svartahavssynergin, och att samarbetet ska vara projektorienterat. I förslaget fastställs att prioriterade områden för samarbetet är: politik och säkerhet, gränser och gränsöverskridande rörlighet, ekonomi, miljö och sociala frågor.

5.

ReK instämmer även i kommissionens förslag om att fördjupa den ekonomiska integrationen genom djupgående och breda frihandelsområden, på grundval av partnerländernas WTO-medlemskap, ökad rörlighet genom viseringslättnader och gränsförvaltning. energisäkerhet genom erkännande av det ömsesidiga energiberoendet, samt stöd till ekonomisk och social utveckling genom regionala och gränsöverskridande program. I syfte att främja det multilaterala samarbetet kommer det östliga partnerskapet att vara ett forum för att utbyta information, skapa gemensamma aktiviteter och följa moderniseringsprocessen. Det multilaterala samarbetet planeras att ske på regerings- och ministernivå samt genom tematiska plattformar för att fastställa mål och bevaka framstegen. Man planerar plattformar för demokrati, goda styresformer och stabilitet, samt för ekonomisk integration, energisäkerhet och kontakter mellan människor.

6.

Utan att det påverkar den bestämmelse som fastställdes då budgetplanen antogs om att två tredjedelar av den europeiska grannskapspolitikens budget skulle öronmärkas för grannländerna i söder och en tredjedel för grannländerna i öster, stöder ReK kommissionens förslag om att öka anslagen från 450 miljoner euro 2008 till 785 miljoner euro 2013. Detta skulle innebära ett tillskott på 350 miljoner euro och en omfördelning av 250 miljoner euro från anslagen till grannskapspolitikens regionala program 2007–2013. Man planerar att lansera det östliga partnerskapet vid ett särskilt toppmöte för det östliga partnerskapet under våren 2009. Till dess gäller den gamla grannskapspolitiken och dess instrument.

7.

ReK konstaterar att instrumentet för den europeiska grannskapspolitiken, som även omfattar Ryssland, är utformat för att vara mer flexibelt och strategibaserat och för att inrikta sig på hållbar utveckling och tillnärmning till EU:s politik och standarder. För budgetperioden 2007–2013 har ungefär 12 miljarder euro anslagits. Detta innebär en ökning av finansieringen med 32 %, men 62 % av denna finansiering har öronmärkts för grannländerna i söder och endast 38 % för grannländerna i öster. Skillnaden blir mindre uttalad om man slår ut den per capita, men den motsvarar ändå inte ansträngningarna att stärka den östliga dimensionen.

8.

ReK konstaterar också att de nationella programmen inom instrumentet för grannskapspolitiken utvecklas i landstrategidokumenten och att medlen fördelas i enlighet med de nationella vägledande programmen. I landstrategidokumenten ingår en lista på tre-fyra prioriteringar för varje partnerskapsland. Samtliga dokument innehåller dock hänvisningar till stärkande av administrativ kapacitet och goda styresformer. För alla partnerländers del bör kommunerna och regionerna tas upp som en underkategori till prioriteringen av rättsstaten i de nationella vägledande programmen. En annan aspekt som minskar grannskapspolitikens effekter för lokala och regionala myndigheter är att landstrategidokumenten och de nationella vägledande programmen innehåller åtgärder för kontakter mellan människor, men att de i nästan alla fall avser utbildning och forskning. Kommunerna och regionerna kan spela en viktig roll på detta område, vilket har visat sig i de gränsöverskridande samarbetsprogrammen, och de bör få erkännande för detta.

9.

ReK noterar även att kommissionen i den strategiska planen för instrumentet för grannskapspolitiken 2007–2013 fastställer fyra samarbetsområden: ekonomisk och social utveckling, gemensamma utmaningar inom miljö, folkhälsa och kampen mot organiserad brottslighet, gränsförvaltning och kontakter mellan människor. Detta kräver ett kraftfullt engagemang från lokala och regionala myndigheters sida, vilket även innefattar mer småskaligt samarbete, förbättrat stöd till kapacitetsbyggande åtgärder för lokala och regionala myndigheter och en prioritering av åtgärder som syftar till förbättrad levnadsstandard i gränsområden.

10.

Regionkommittén understryker att ett flertal utmaningar som länderna i regionen står inför, t.ex. att utveckla transnationella korridorer, förvaltningen av gränsöverskridande miljöproblem, gränsförvaltning och migrationshantering, kampen mot terrorismen och transnationell organiserad brottslighet samt direkta kontakter mellan människor har en gränsöverskridande karaktär och ibland endast kan hanteras effektivt genom subnationellt samarbete. När det gäller EU:s strategiska plan för instrumentet för grannskapspolitiken 2007–2013 bör därför samarbetet mellan partnerländerna samt mellan EU och partnerländerna erbjuda stöd som verkar i riktning mot de gemensamma målen för grannskapspolitiken, där det finns en tydlig fördel med bistånd på subnationell nivå.

11.

ReK är övertygad om att initiativ från EU och de östliga partnerskapsländerna som endast bygger på diplomatiska kontakter inte kommer att leda till varaktiga lösningar så länge den lokala demokratin inte har en central plats i debatten. Denna bör vara inriktad på hur den lokala nivån kan stärkas och på att ett direkt samarbete inleds mellan EU-länderna och de östliga partnerskapsländerna.

12.

I linje med ovanstående välkomnar ReK det faktum att det interregionala programmets uppgift är att stödja ett effektivt genomförande av grannskapspolitiken och att det syftar till att successivt stärka dialogen och samarbetet mellan EU och dess grannländer samt mellan grannländerna, i enlighet med den strategiska planen för programmet för instrumentet för grannskapspolitiken 2007–2013. Att främja samarbetet mellan lokala aktörer kommer att innebära ett utbyte av erfarenheter om grannskapsprogrammen och syftar till att stärka det demokratiska styret och en hållbar regional och lokal utveckling. Tyngdpunkten läggs vid ett nedifrån-och-upp-perspektiv när det gäller att finna och utveckla partnerskap samt vid projekt med många aktörer och spridning av resultaten till andra kommuner i partnerskapsländerna.

13.

ReK understryker att det östliga partnerskapet bör göra det möjligt att övergå från ett rent mellanstatligt samarbetssystem till ett projekt för dialog mellan medborgarna och i synnerhet för ett samarbete mellan EU och de östliga partnerskapsländerna, genom att involvera de lokala och regionala myndigheterna i konkreta projekt som utformats i samförstånd, utifrån en övergripande strategi som baseras på medborgarnas behov och på solidaritet.

14.

ReK anser att ett av villkoren för ett framgångsrikt samarbete mellan EU och de östliga partnerskapsländerna och för ett starkare partnerskap genom grannskapspolitiken, är att nya pådrivande frågor fastställs i syfte att få medborgarna att förstå den praktiska nyttan genom att principdeklarationer omvandlas till konkreta åtgärder. Detta kräver ett starkt engagemang från de lokalt och regionalt valda ledarna samt en tydlig och aktiv kommunikation.

15.

ReK noterar att möjligheten för de lokala och regionala myndigheterna och det civila samhället att bidra mer till den offentliga politiken ofta begränsas av att den lokala demokratin är svag och att en sann decentraliseringsprocess saknas i de östliga partnerskapsländerna.

16.

ReK konstaterar också att decentraliseringen och den lokala deltagardemokratin inte alltid går hand i hand. I vissa stater inom och utanför EU står de lokala och regionala myndigheterna inför utmaningen att öka valdeltagandet samt att främja medborgarnas och organisationslivets medverkan i utformningen av strategier och planer som rör större kommunala eller regionala projekt.

17.

ReK understryker att de lokala och regionala myndigheterna är beredda att åta sig att bidra till det östliga partnerskapet. Det bör inte hanteras endast av nationella regeringar och kommissionen. Det civila samhället i allmänhet och olika aktörer bör också vara parter i det östliga partnerskapet. Lokala och regionala myndigheter, företag och icke-statliga organisationer (både från EU och från partnerländerna) måste bli en integrerad del av hela den östliga partnerskapsprocessen.

18.

I enlighet med tidigare yttranden i detta ämne, understryker ReK att det är viktigt att involvera lokala och regionala myndigheter så att de blir en integrerad del av processen för att planera, genomföra och övervaka/utvärdera det östliga partnerskapet och grannskapspolitiken. Detta gäller i synnerhet för områden där lokala och regionala myndigheter har omfattande och direkt tillämpliga befogenheter.

19.

Kommittén upprepar därför sin begäran om att de lokala och regionala myndigheterna ska erkännas som viktiga partner i grannskapspolitiken, i fråga om det östliga partnerskapet.

20.

ReK erkänner den roll som spelas av de olika nätverken och sammanslutningarna av lokala, regionala, nationella, europeiska och internationella myndigheter i det decentraliserade samarbetet inom det östliga partnerskapet samt deras erfarenhet, sakkunskap och lokalkännedom. För att uppnå optimala resultat är det därför nödvändigt att i högre grad vidta gemensamma åtgärder och att samordna målsättningarna för decentraliserade samarbetsprojekt med målsättningarna för det östliga partnerskapet.

21.

ReK anser att grannskapspolitikens syfte att stödja omvandlingsprocessen i grannländerna är i linje med EU:s standarder. Huvudsyftet med grannskapspolitiken har varit att gå längre än den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och längre än enbart EU:s yttre förbindelser med tredjeländer. Partnerländerna inom grannskapspolitiken har getts utsikter till deltagande i EU:s integrerade område med fyra friheter om de genomför motsvarande gemenskapsregelverk, dock utan några utsikter till att bli EU-medlemmar.

22.

ReK stöder den politiska, ekonomiska och sektorsspecifika moderniseringen av länderna inom det östliga partnerskapet genom de nya institutionerna, t.ex. det nya partnerskapsinstrumentet och sektorsverktygen.

23.

ReK välkomnar att kommissionen har inbjudit kommittén att delta i det östliga partnerskapet, i synnerhet i arbetet inom de tematiska plattformarna om demokrati, goda styresformer och stabilitet samt kontakter mellan människor.

24.

ReK har för avsikt att utveckla former för ett närmare samarbete med länderna som deltar i det östliga partnerskapet. Inrättandet av en lokal och regional församling för östra Europa och södra Kaukasus, som en institutionell plattform för en regelbunden dialog och ett regelbundet samarbete skulle kunna vara en målsättning på kort sikt för ett formellt samarbete efter det att man lyckats utveckla konkreta och handfasta samarbetsformer.

II.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

25.

Regionkommittén uppmanar kommissionen att se över förberedelserna för de nationella vägledande programmen, som ska förhandlas fram mellan EU och varje enskilt land inom det östliga partnerskapet, baserat på landets behov och förmåga samt på landets respektive EU:s intressen. Planeringen på nationell nivå måste göras i samarbete mellan regeringen i partnerlandet och kommissionen, och kommissionen bör arbeta tillsammans med partnerländerna för att ta fram deras nationella vägledande program.

26.

ReK uppmanar därför partnerländerna att se till att prioriteringarna och målen i det nationella vägledande programmet genomförs successivt. Kommittén anser även att systemet för kommunikation mellan EU och partnerlandet måste ses över. Om syftet med det östliga partnerskapet är att det ska vara mer effektivt, bör det vara obligatoriskt med regelbunden rapportering och återkopplingsmöten och ett kontrollorgan bör inrättas för att övervaka denna process.

27.

ReK välkomnar det östliga partnerskapets inriktning på rörlighet, men anser att kommissionens förslag inte är tillräckligt tydligt när det gäller innehållet i de planerade ”rörlighets- och säkerhetspakterna” (punkt 3.3 i meddelandet). Kommittén uppmanar därför kommissionen att förtydliga sitt förslag så att de östliga partnerskapsländerna är medvetna om och förstår vad som behöver göras och vad de kan förvänta sig i utbyte från EU.

28.

ReK välkomnar Europaparlamentets avsikt att uppfylla kommissionens önskan om att integrera den gemensamma parlamentariska församlingen Euronest i det östliga partnerskapet.

29.

Vi stöder att ReK och den lokala och regionala församlingen inom det östliga partnerskapet ska ha en övervakande roll, i synnerhet när det gäller att övervaka arbetet i de gemensamma underkommittéer som har hand om frågor som gäller de tematiska plattformarna om demokrati, goda styresformer och stabilitet samt kontakter mellan människor, inklusive frågor om social och ekonomisk utveckling, regional utveckling, gränsöverskridande samarbete, administrativa reformer och decentralisering i de östliga partnerskapsländerna.

30.

ReK uppmanar de styrande organen i det östliga partnerskapet att inte bara politiskt erkänna de lokala och regionala myndigheterna, utan att också formellt och konkret integrera dem i samarbetet och i det östliga partnerskapet.

31.

ReK insisterar på att de lokala och regionala myndigheterna, jämsides med centralregeringarna, redan i ett tidigt skede involveras i utarbetandet av associeringsavtal, strategiska dokument och handlingsplaner som antas bilateralt av EU och de östliga partnerländerna, och i synnerhet inom ramen för EU:s grannskapspolitik, när det gäller arbetet med att förbereda, genomföra och utvärdera de nationella vägledande planerna.

32.

Vi uppmanar därför regeringarna i EU och det östliga partnerskapet att fastställa former för en strukturerad nationell dialog och ett samråd med lokala och regionala aktörer, arbetsmarknadens parter och det civila samhället, via de lokala och regionala myndigheternas nätverk och sammanslutningar.

33.

ReK anser att nuvarande sektorsspecifika grannskapsverktyg (tematisk dialog, utnyttjande av gemenskapsprogram och EU-organ samt sektorsspecifika avtal) bör harmoniseras med innehållet i det östliga partnerskapet, vilket skulle kunna sammanfattas som följer: ”ett avtalsreglerat och sektorsspecifikt förhållande baserat på två grundprinciper – en obligatorisk tillnärmning till EU:s regelverk för respektive sektor och tillgång till EU:s sektorsspecifika program och institutioner”. Observationsstatus när det gäller de sektorsspecifika avtalen bör vara en grundläggande tanke för det östliga partnerskapet och helt i linje med det uttalade behovet av att stärka EU:s åtaganden gentemot unionens grannar i öster, och tvärtom.

34.

ReK föreslår särskilt att både det nya partnerskapsinstrumentet och sektorsverktygen bör bli en integrerad del av ett östligt partnerskapspaket som EU förhandlar fram individuellt med varje partnerland. Detta östliga partnerskapspaket skulle kunna bilda grunden både för harmonisering och för en insynsvänlig utvärdering av olika östliga partnerskapsverktyg. De östliga partnerskapsländerna bör få transparenta och tydliga riktmärken så att de vet vart de är på väg i förhållande till EU inom det östliga partnerskapet.

35.

ReK vill verka för att utvidga och uppgradera samarbetet mellan lokala och regionala myndigheter från EU och de östliga partnerskapsländerna, och göra detta till en integrerad del av EU-förbindelserna med partnerländerna i östra Europa. Det går inte att ersätta den roll som lokala och regionala myndigheter kan spela inom vissa politikområden som omfattas av det östliga partnerskapet, t.ex. goda styresformer, administrativa reformer och decentralisering, social och ekonomisk utveckling, regional utveckling och sammanhållningspolitik, gränsöverskridande samarbete, miljöskydd, frågor om allmän ordning, förebyggande och hantering av naturkatastrofer och katastrofer förorsakade av människan, kulturellt samarbete, utbildning, turism samt skolungdoms- och studentutbyte.

36.

ReK vill föra en dialog med kommissionen i syfte att finna vägar för hur man ska engagera lokala och regionala myndigheter i de östliga partnerskapsländerna i ett heltäckande program för institutionell uppbyggnad. Det syftar till att förbättra de östliga partnerskapsländernas administrativa kapacitet och bör därigenom omfatta alla relevanta sektorer av samarbete, inklusive de sektorer där lokala och regionala myndigheter inte går att ersätta. Dessutom bör ReK ta fram en egen plan över hur man ska bidra till genomförandet av det heltäckande programmet för institutionell uppbyggnad med samarbetspartnerna i det östliga partnerskapet.

37.

ReK åtar sig att i betydande grad bidra till genomförandet av det östliga partnerskapet på området för ekonomisk och social utveckling i de östliga partnerskapsländerna. ReK bör stödja kommissionens förslag om att man ska underteckna samförståndsavtal om regionalpolitiken med de östliga partnerskapsländerna i syfte att bygga upp deras administrativa kapacitet på nationell och lokal nivå. Detta bör kombineras med programmet för institutionell uppbyggnad och ReK:s program för åtgärder och/eller samarbete med partner från lokala och regionala myndigheter i de östliga partnerskapsländerna. Samarbetet bör syfta till att dela med sig av bästa praxis och erfarenheter från EU:s regionala utveckling och sammanhållningspolitik.

38.

Dessutom åtar sig ReK att bistå och/eller rådfråga kommissionen och de nationella regeringarna – i samarbete med lokala och regionala myndigheter från det östliga partnerskapet – när det gäller att fastställa regionala pilotutvecklingsprogram som innefattar behoven för den regionala och lokala utvecklingen i de östliga partnerskapsländerna och bygger på EU:s sammanhållningspolitik. ReK bör också ta initiativ till diskussioner med sina partner inom det östliga partnerskapet för att stödja deras direkta samarbete med EU-regionerna och för att uppmuntra dem att delta i befintliga gränsöverskridande program i sydöstra, centrala och norra Europa. ReK bör också uppmuntra lokala och regionala myndigheter i de östliga partnerskapsländerna att använda det nya tillfälle som ges genom det östliga partnerskapet när det gäller projekt som finansieras via grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och som avser gränsöverskridande samarbete vid de östliga partnerskapsländernas gränser.

39.

ReK vill föra en diskussion med kommissionen i syfte att närmare beskriva sitt eget deltagande i de tematiska plattformarna om demokrati, goda styresformer och stabilitet samt om kontakter mellan människor. ReK bör ta initiativ till att det inrättas ett antal specifika paneler (det östliga partnerskapets fjärde operativa nivå) för frågor som ligger nära lokala och regionala myndigheters huvudsakliga dagordning, i syfte att stödja arbetet inom de tematiska plattformarna (den tredje operativa nivån). Kommissionen skulle i sin tur kunna inbjuda företrädare för lokala och regionala myndigheter att delta i arbetet med de tematiska plattformarna och/eller specifika panelerna när så är lämpligt och/eller behövs. För att fastställa vilken roll ReK ska spela i ovannämnda två tematiska plattformar samt för att uppnå bättre samarbete med kommissionen, behövs det ytterligare diskussioner.

40.

ReK åtar sig att bistå kommissionen när det gäller att utforma programmet för utbildning och nätverkande för lokala myndigheter i syfte att stärka den administrativa kapaciteten och främja lokala styresreformer inom den tematiska plattformen om demokrati, goda styresformer och stabilitet. ReK ska utarbeta och lägga fram förslag om ett särskilt östligt kulturprogram, som ska lanseras inom den tematiska plattformen om kontakter mellan människor. ReK kommer att inleda en diskussion med kommissionen om sitt eventuella deltagande i arbetet med de tematiska plattformarna om ekonomisk integration och konvergens med EU:s politik och om energisäkerhet, eftersom det delvis är inom dessa politikområden som lokala och regionala myndigheter skulle kunna lämna ett betydande bidrag.

41.

ReK tänker särskilt på sitt bidrag till ett högprofilinitiativ om att förebygga, ha beredskap för och reagera på naturkatastrofer och olyckor orsakade av människan i syfte att stärka katastrofhanteringskapaciteten på lokal, regional och nationell nivå. ReK kommer att inleda en diskussion med sina partner från det östliga partnerskapet om lokala och regionala myndigheters eventuella bidrag till genomförandet av detta högprofilinitiativ.

42.

ReK uppmuntrar främjandet av närmare förbindelser mellan lokala och regionala myndigheter i EU och de östliga partnerskapsländerna via de befintliga europeiska institutionella plattformarna för regelbunden politisk dialog och genom konkreta gemensamma projekt i syfte att staka ut en gemensam väg för det framtida inrättandet av en lokal och regional församling för östra Europa och södra Kaukasus.

43.

Vi uppmanar kommissionen att harmonisera, samordna och länka samman det nya initiativet med de olika befintliga programmen, projekten och instrumenten i gemenskapen för att dra nytta av tidigare erfarenheter, undvika dubbelarbete och göra allt större framsteg.

44.

ReK anser att om lokalt och regionalt folkvalda får ett ökat ansvar så kommer detta att bidra till ett flernivåstyre där de institutionella nivåerna samverkar för att fatta beslut om, utarbeta, genomföra och utvärdera den offentliga politiken och utvecklingspolitiken.

45.

Regionkommittén föreslår att de lokala mänskliga, tekniska och akademiska resurserna utnyttjas när projekten genomförs och att medborgarna får delta så mycket som möjligt så att de känner sig delaktiga i samarbetsprocessen och de projekt som den mynnar ut i.

46.

ReK är införstådd med ett öppet initiativ för tredjeländers deltagande (i synnerhet Ryssland och Turkiet) som skulle kunna inbegripas i arbetet med en tematisk plattform, en panel eller ett initiativ, på fall till fall-basis och förutsatt att man är överens om att ett sådant samarbete är värdefullt p.g.a. gemensamma intressen, geografisk närhet eller befintliga ekonomiska förbindelser.

47.

ReK uppmanar sin ordförande att översända detta yttrande till EU:s ordförandeskap, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt till stats- och regeringscheferna i länderna inom det östliga partnerskapet.

Bryssel den 22 april 2009

Regionkommitténs ordförande

Luc VAN DEN BRANDE