Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52010PC0619.pdf

52010PC0619

/* KOM/2010/0619 slutlig - NLE 2010/0304 */ Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i AVS–EG-ministerrådet beträffande Republiken Ekvatorialguineas status i förhållande till det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 5.11.2010

KOM(2010) 619 slutlig

2010/0304 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i AVS–EG-ministerrådet beträffande Republiken Ekvatorialguineas status i förhållande till det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet

MOTIVERING

Ekvatiorialguinea har varit en av parterna i partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000 (nedan kallat AVS–EG-partnerskapsavtalet ).

Tillsammans med andra AVS-stater undertecknade Ekvatorialguinea i Luxemburg den 25 juni 2005 AVS–EG-avtalet om ändring av partnerskapsavtalet (nedan kallat det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet ).

I enlighet med artikel 93.3 trädde det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet i kraft den 1 juli 2008, efter det att ändringen ratificerats av EU och dess medlemsstater och två tredjedelar av AVS-staterna. Enligt artikel 93.4 i avtalet får en AVS-signatärstat som inte har slutfört ratificeringsförfarandena den dag då avtalet träder i kraft göra detta senast 12 månader från den dagen. En sådan signatärstat bör efter utgången av denna frist följa processen för anslutning enligt artikel 94.

Den 12 september 2008 deponerade Ekvatorialguinea ratificeringsinstrumentet för det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet med en reservation beträffande artikel 11.6, i vilken det hänvisas till Internationella brottmålsdomstolen. Europeiska unionen och dess medlemsstater förkastade denna ratificering med en reservation genom en skrivelse av den 19 december 2008. Ratificeringen betraktades följaktligen inte som giltig.

Ekvatrialguineas president Obiang Nguema uttryckte sin avsikt att deponera ratificeringsinstrumentet för det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet utan reservation före sista dagen för ratificering (den 30 juni 2009), men Ekvatorialguineas parlament har senare förklarat att det på grund av juridiska hinder inte är i stånd att ge presidenten bemyndigande att ratificera avtalet utan reservation. Ärendet har inte tagits upp av parlamentet sedan dess.

I en skrivelse av den 21 maj 2010 ställd till rådets generalsekretariat underrättade Ekvatorialguineas utrikesminister Pastor Micha Ondo Bile EU om att Ekvatorialguinea har för avsikt att ansluta sig till det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet i enlighet med bestämmelserna i artikel 94 i avtalet. Fram till dess begär Ekvatorialguinea att få observatörsstatus för att kunna delta i de gemensamma institutioner som inrättats genom AVS–EG-partnerskapsavtalet i avvaktan på att anslutningsförfarandet ska avslutas. Observatörsstatus begärs fram till dess att de ekvatorialguineanska myndigheterna faktiskt är i stånd att lägga fram sina anslutningsinstrument, dvs. fram till och med den 30 april 2011.

Europeiska unionen bör inta en positiv ståndpunkt till denna begäran, som bör godkännas genom ett formellt beslut av AVS–EG-ministerrådet.

I enlighet med artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör Europaparlamentet informeras.

Kommissionen föreslår därför att rådet antar det bifogade beslutet.

2010/0304 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i AVS–EG-ministerrådet beträffande Republiken Ekvatorialguineas status i förhållande till det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.9, och

av följande skäl:

1. Det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet trädde i kraft den 1 juli 2008 i enlighet med artikel 93.3 i avtalet.

2. Ekvatorialguinea, som undertecknade det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet den 25 juni 2005, har deponerat ratificeringsinstrumentet för avtalet med en reservation som har förkastats av Europeiska unionen och dess medlemsstater. Ratificeringen är följaktligen inte giltig enligt bestämmelserna i artikel 93.4.

3. Enligt artikel 94 i det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet ska varje ansökan om anslutning från en stat inges till och godkännas av AVS–EG-ministerrådet.

4. I maj 2010 ingav Ekvatorialguinea en ansökan om anslutning enligt artikel 94 i AVS–EG-partnerskapsavtalet och en begäran om att få observatörsstatus för att kunna delta i de gemensamma institutioner som inrättats genom AVS–EG-partnerskapsavtalet i avvaktan på att anslutningsförfarandet ska avslutas.

5. Det bör godkännas att AVS–EG-ministerrådet beviljar landet observatörsstatus fram till och med den 30 april 2011, då Ekvatorialguinea senast bör deponera anslutningsakten hos rådets generalsekretariat och AVS-staternas sekretariat, som är depositarier för avtalet.

6. I enlighet med artikel 15.4 i avtalet kom AVS–EG-ministerrådet den 21 juni 2010 i Ouagadougou överens om att ge ambassadörskommittén mandat att fatta ett beslut i detta syfte.

7. Den ståndpunkt som ska antas på unionens vägnar i AVS–EG-ambassadörskommittén rörande denna ansökan om anslutning bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i AVS–EG-ambassadörskommittén beträffande Ekvatorialguineas observatörsstatus är att godta Ekvatorialguineas begäran i överensstämmelse med villkoren i det bifogade utkastet till beslut.

Observatörsstatusen ska gälla till och med den 30 april 2011. Ekvatorialguine bör deponera anslutningsakten hos rådets generalsekretariat före detta datum.

Formella ändringar av utkastet till beslut i AVS–EU-ministerrådet får antas utan att att bilagan till det här beslutet måste ändras.

Utfärdat i Bryssel den […]

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

Utkast Beslut av AVS–EG-ministerrådet om Republiken Ekvatorialguineas status i förhållande till det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet

AVS–EG-MINISTERRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (nedan kallade AVS-staterna ), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000 och ändrat i Luxemburg den 25 juni 2005 (nedan kallat AVS–EG-partnerskapsavtalet )[1], särskilt artikel 3.4,

med beaktande av AVS–EG-ministerrådets beslut av den 8 mars 2005 om antagande av AVS–EG-ministerrådets arbetsordning, särskilt artikel 8.3, och av följande skäl:

8. Det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet trädde i kraft den 1 juli 2008 i enlighet med artikel 93.3 i avtalet.

9. Ekvatorialguinea, som undertecknade det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet den 25 juni 2005, har deponerat ratificeringsinstrumentet för avtalet med en reservation som förkastades av Europeiska unionen och dess medlemsstater genom en skrivelse av den 19 december 2008. Ratificeringen är följaktligen inte giltig enligt bestämmelserna i artikel 93.4.

10. Enligt artikel 94 i det ändrade AVS–EG-partnerskapsavtalet ska varje ansökan om anslutning från en stat inges till och godkännas av AVS–EG-ministerrådet.

11. I maj 2010 ingav Ekvatorialguinea en ansökan om anslutning enligt artikel 94 i AVS–EG-partnerskapsavtalet och en begäran om att få observatörsstatus för att kunna delta i de gemensamma institutioner som inrättats genom AVS–EG-partnerskapsavtalet i avvaktan på att anslutningsförfarandet ska avslutas.

12. Observatörsstatusen skulle gälla till och med den 30 april 2011. Ekvatorialguinea bör deponera anslutningsakten hos rådets generalsekretariat och AVS-staternas sekretariat, som är depositarier för avtalet, före detta datum.

13. I enlighet med artikel 15.4 i avtalet kom AVS–EG-ministerrådet den 21 juni 2010 i Ouagadougou överens om att ge ambassadörskommittén mandat att fatta ett beslut i dess namn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ekvatorialguinea ska beviljas observatörsstatus i förhållande till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000 och ändrat i Luxemburg (Storhertigdömet Luxemburg) den 25 juni 2005, fram till och med den 30 april 2011. Ekvatorialguinea bör deponera anslutningsakten hos rådets generalsekretariat och AVS-staternas sekretariat, som är depositarier för avtalet, före detta datum.

Artikel 2Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den […]

På AVS–EU-ambassadörskommitténs vägnar På AVS–EG-ministerrådets vägnar

Ordförande

[1] EUT L 209, 11.8.2005; EUT L 287, 28.10.2005.