Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52010PC0648.pdf

52010PC0648

/* KOM/2010/0648 slutlig - NLE 2010/0317 */ Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, som ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 9.11.2010

KOM(2010) 648 slutlig

2010/0317 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, som ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

MOTIVERING

BAKGRUND

De båda parterna, dvs. Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet, strävar efter ett ömsesidigt skydd för ursprungsbeteckningar (SUB) och geografiska beteckningar (SGB) för att förbättra villkoren för den bilaterala handeln, främja kvalitet i livsmedelskedjan och bevara värdet av en hållbar utveckling av landsbygden.

Förslaget är ett resultat av de bilaterala förhandlingar som ägde rum mellan oktober 2007 och december 2009. Avtalet föreskriver ett ömsesidigt skydd för de ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som skyddas av de båda parterna.

BUDGETKONSEKVENSER

Inga konsekvenser.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommissionen att rådet utser den eller de personer som ska ha rätt att ingå avtalet på Europeiska unionens vägnar.

2010/0317 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, som ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämfört med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande[1], och

av följande skäl:

1. Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter[2] (nedan kallat avtalet ) trädde i kraft den 1 juni 2002.

2. Enligt artikel 12 i avtalet kan detta bli föremål för en översyn om en av parterna så begär.

3. En gemensam förklaring om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel bifogas avtalets slutakt.

4. Kommissionen har, på Europeiska unionens vägnar, förhandlat fram ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel som ändrar avtalet genom att en ny bilaga 12 läggs till.

5. I rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut 2002/309/EG, Euratom av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet[3] fastställs det interna förfarandet för antagande av unionens ståndpunkt i de frågor där beslut fattas av den gemensamma kommitté som avses i artikel 6.3 i avtalet. Det bör också fastställas ett internt förfarande för fastställande av unionens ståndpunkt i frågor som avser bilaga 12.

6. Ett avtal bör ingås, på Europeiska unionens vägnar, mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett avtal ska ingås mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, som ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.

Texten till det avtal som ska ingås mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att, på Europeiska unionens vägnar, deponera det godkännandeinstrument som avses i artikel 3 i avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, för att uttrycka Europeiska unionens samtycke till att bli bunden av avtalet.

Artikel 3

När det gäller bilaga 12 till avtalet och därtill hörande tillägg ska unionens ståndpunkt i de frågor där beslut fattas av den gemensamma jordbrukskommitté som avses i artikel 6.3 i avtalet antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EG) nr 510/2006.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning .

Ikraftträdandedagen för avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning .

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

AVTAL

Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, som ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

Ingress

Europeiska unionen,nedan kallad unionen ,

Schweiziska edsförbundet,nedan kallat Schweiz ,

nedan kallade parterna,

med beaktande av att avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (nedan kallat avtalet ) trädde i kraft den 1 juni 2002,

som är fast beslutna att ömsesidigt främja en harmonisk utveckling för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar och att, genom skyddet för dessa, underlätta det bilaterala handelsutbytet för sådana jordbruksprodukter och livsmedel med ursprung hos parterna som har fått ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar genom bestämmelser i respektive lagstiftning, samt att regelbundet uppdatera förteckningen över ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som skyddas genom detta avtal,

med beaktande av att deras lagstiftning har utvecklats mot större samstämmighet när det gäller skyddet av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar inom det egna territoriet,

med beaktande av att de genomfört en granskning och ett offentligt samråd om skydd av de ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som förtecknas i detta avtal,

har enats om följande bestämmelser.

Artikel 1 Ändringar

Avtalet ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 5.1 ska ändras på följande sätt:

- Inledningen ska ersättas med följande:

”I bilagorna 4–12 till detta avtal fastställs hur de tekniska handelshindren för jordbruksprodukter ska minskas på följande områden:”

- Följande strecksats ska läggas till:

” − Bilaga 12 om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel.”

2. I artikel 6 ska följande punkt läggas till:

”8. Kommittén har rätt att godkänna giltiga versioner av avtalet i nya språkversioner.”

3. Bilaga 12, som återfinns i bilagan till det här avtalet, ska läggas till. Den ska utgöra en integrerad del av avtalet, i enlighet med artikel 15 i detta.

Artikel 2 Språkversioner

Följande språkversioner av avtalet är lika giltiga: bulgariska, spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska och svenska.

Artikel 3 Ikraftträdande

1. Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av parterna enligt deras egna förfaranden.

2. Parterna ska meddela varandra när dessa respektive förfaranden har avslutats.

3. Avtalet ska träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter dagen för det sista meddelandet.

4. Bilagan till det här avtalet ska vara i kraft under samma tidsperiod och på samma villkor som avtalet.

Bilaga

”Bilaga 12

Om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

Artikel 1 Syfte

Parterna har enats om att ömsesidigt främja en harmonisk utveckling för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, nedan kallade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar , och att, genom skyddet för dessa, underlätta det bilaterala handelsutbytet för sådana jordbruksprodukter och livsmedel som har fått ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar genom bestämmelser i respektive lagstiftning.

Artikel 2 Parternas lagstiftning

1. Parternas respektive lagstiftning om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar inom det egna territoriet gör det möjligt att tillämpa ett enhetligt skyddsförfarande som är förenligt med parternas gemensamma mål.

2. Denna lagstiftning innehåller bestämmelser om bland annat följande:

- Ett administrativt förfarande som gör det möjligt att kontrollera att ursprungsbeteckningarna och de geografiska beteckningarna verkligen används för jordbruksprodukter eller livsmedel som härstammar från en viss region eller ort och som har viss kvalitet, ett anseende eller andra egenskaper som kan hänföras till detta geografiska ursprung.

- En skyldighet att se till att de skyddade ursprungsbeteckningarna och geografiska beteckningarna används för särskilda produkter som uppfyller ett antal villkor i en produktspecifikation, och att dessa villkor bara kan ändras genom ovannämnda administrativa förfarande.

- Parternas skyddsåtgärder i form av officiella kontroller.

- Rätten för alla producenter som är etablerade inom ett visst geografiskt område och som omfattas av kontrollsystemet att använda ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen i fråga, förutsatt att de berörda produkterna uppfyller villkoren i gällande produktspecifikationer.

- Ett förfarande som föregår beslutet om godkännande och som ger varje fysisk eller juridisk person med ett legitimt intresse möjlighet att tillvarata sina rättigheter genom att göra invändningar, särskilt om personen i fråga innehar ett ansett, känt eller välrenommerat varumärke som har funnits sedan länge.

Artikel 3 Förfaranden före godkännande enligt avtalet

Vardera parten ska genomföra en granskning och ett offentligt samråd beträffande den andra partens ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.

Artikel 4 Föremål för skyddet

1. Vardera parten ska skydda de av den andra partens ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som anges i tillägg 1.

2. Detta tillägg kan kompletteras i enlighet med förfarandet i artikel 16.

3. Ett skydd enligt denna bilaga påverkar inte behandlingen av en enskild ansökan om registrering i enlighet med parternas respektive förfaranden.

Artikel 5 Tillämpningsområde

Genom undantag från artikel 1 i avtalet ska den här bilagan tillämpas på ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i tillägg 1 som används för produkter som omfattas av de båda parternas lagstiftning, enligt vad som framgår av tillägg 2.

Artikel 6 Villkor för skydd

1. Parternas ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar måste, för att komma i fråga för skydd enligt den här bilagan, redan vara skyddade inom respektive territorium och ha sitt ursprung hos parterna.

2. En part är inte skyldig att skydda den andra partens ursprungsbeteckning eller geografiska beteckning om denna inte längre skyddas inom den andra partens territorium.

Artikel 7 Skyddets omfattning

1. Ursprungsbeteckningarna och de geografiska beteckningarna i tillägg 1 får användas av alla aktörer som saluför produkter som överensstämmer med gällande produktspecifikation.

2. Direkt eller indirekt kommersiellt bruk av en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning är förbjudet

a. för jämförbara produkter som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen,

b. för icke-jämförbara produkter om bruket innebär att man utnyttjar det anseende som är kopplat till ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen.

3. Skyddet omfattar varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när

- produktens verkliga ursprung anges,

- beteckningen i fråga har översatts, translittererats eller transkriberats,

- beteckningen åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, ”metod” eller liknande.

4. Ursprungsbeteckningarna och de geografiska beteckningarna är också skyddade mot bland annat

- varje osann eller vilseledande uppgift om produktens verkliga härkomst, ursprung, framställningssätt och beskaffenhet, eller om väsentliga egenskaper hos produkten som anges på dennas yttre eller inre förpackning, i reklammaterial eller i de dokument som hänför sig till produkten,

- varje användning av en behållare eller förpackning som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens ursprung,

- varje användning av produktens form, om denna är utmärkande,

- varje annat beteende som är ägnat att vilseleda allmänheten om produktens verkliga ursprung.

5. Ursprungsbeteckningarna och de geografiska beteckningarna i tillägg 1 får inte utvecklas till generiska beteckningar.

Artikel 8 Särskilda bestämmelser för vissa beteckningar

1. Skyddet för den schweiziska geografiska beteckningen ”Bündnerfleisch (Viande des Grisons)” i tillägg 1 får under en övergångsperiod på tre år, från och med ikraftträdandet av den här bilagan, inte hindra att man på unionens territorium använder detta namn för att beteckna och presentera vissa jämförbara produkter som inte har sitt ursprung i Schweiz.

2. Skyddet i unionen för följande geografiska beteckningar i tillägg 1 får under en övergångsperiod på tre år, från och med ikraftträdandet av den här bilagan, inte hindra att man på Schweiz territorium använder motsvarande namn för att beteckna och presentera vissa jämförbara produkter som inte har sitt ursprung i unionen:

a. Salame di Varzi,

b. Schwarzwälder Schinken.

3. Skyddet för följande schweiziska ursprungsbeteckningar i tillägg 1 får under en övergångsperiod på fem år, från och med ikraftträdandet av den här bilagan, inte hindra att man på unionens territorium använder motsvarande namn för att beteckna och presentera vissa jämförbara produkter som inte har sitt ursprung i Schweiz:

a. Sbrinz,

b. Gruyère.

4. Skyddet i unionen för följande ursprungsbeteckningar i tillägg 1 får under en övergångsperiod på fem år, från och med ikraftträdandet av den här bilagan, inte hindra att man på Schweiz territorium använder motsvarande namn för att beteckna och presentera vissa jämförbara produkter som inte har sitt ursprung i unionen:

a. Munster,

b. Taleggio,

c. Fontina,

d. Φέτα (Feta),

e. Chevrotin,

f. Reblochon,

g. Grana Padano (eller enbart ”Grana”).

5. Följande homonyma ursprungsbeteckningar från Schweiz och unionen, vilka anges i tillägg 1, är skyddade och får existera samtidigt:

- ”Vacherin Mont-d'Or” (Schweiz) och ”Vacherin du Haut-Doubs” eller ”Mont d'Or” (unionen).

I förekommande fall ska särskilda åtgärder beträffande märkning vidtas i syfte att särskilja produkterna och undvika alla risker för bedrägerier.

6. Skyddet för ursprungsbeteckningarna ”Grana Padano” och ”Parmigiano Reggiano” utesluter inte möjligheten att produkter som är avsedda för den schweiziska marknaden, och för vilka man vidtagit alla erforderliga åtgärder för att de inte ska återexporteras, rivs och förpackas (inbegripet skärs i bitar och emballeras) i Schweiz under en övergångsperiod på sex år, från och med ikraftträdandet av den här bilagan, och medför inte någon rätt att använda unionens symboler och beteckningar för dessa ursprungsbeteckningar.

7. Ursprungsbeteckningarna ”Gruyère”, å ena sidan, och ”Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)”, ”Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)”, ”Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)” och ”Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)”, å andra sidan, betecknar osttyper som tydligt skiljer sig åt, exempelvis när det gäller specifikt geografiskt ursprung, framställningsmetod och organoleptiska egenskaper. Parterna förbinder sig också att vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika och, i förekommande fall, stoppa all användning som är olovlig eller som kan leda till förväxling mellan ursprungsbeteckningen ”Gruyère” och termen ”Γραβιέρα/Graviera”, med beaktande av artiklarna 13 och 15.

Parterna är eniga om att termen ”Γραβιέρα/Graviera” inte i något sammanhang får översättas med ”Gruyère”, och omvänt.

Artikel 9 Förhållandet till varumärken

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska, när det gäller ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i tillägg 1, en sådan registrering av ett varumärke som motsvarar någon av situationerna i artikel 7 avslås eller ogiltigförklaras antingen automatiskt eller på begäran av en berörd part, i enlighet med parternas respektive lagstiftning. Denna allmänna skyldighet innebär i synnerhet att en sådan begäran om registrering av ett varumärke som motsvarar situationen i artikel 7.2 a ska avslås i enlighet med parternas respektive lagstiftning. Varumärken som registrerats trots vad som anges ovan ska ogiltigförklaras.

2. Ett varumärke vars användning motsvarar en av situationerna i artikel 7, och som i god tro har blivit föremål för en ansökan, registrering – eller som etablerats genom att användas, om lagstiftningen medger detta – på den berörda partens territorium, innan den här bilagan trätt i kraft, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.3, får fortsätta att användas och förnyas trots skyddet för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar genom den här bilagan, förutsatt att det inte finns några skäl till ogiltigförklaring eller förverkande av märket i fråga i enlighet med parternas lagstiftning.

Artikel 10 Förhållande till internationella avtal

Den här bilagan ska tillämpas utan att det påverkar parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, eller något annat multilateralt avtal om immateriella rättigheter i vilket Schweiz och unionen är avtalsslutande parter.

Artikel 11 Saklegitimation

Rätten att aktivt skydda de ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som anges i tillägg 1 omfattar vederbörligen berörda fysiska och juridiska personer, till exempel sådana förbund, föreningar och organisationer för producenter, näringsidkare eller konsumenter som är etablerade eller som har sitt säte inom en av parternas territorium.

Artikel 12 Beteckningar och symboler

Med tanke på att parternas lagstiftning har utvecklats mot större samstämmighet, såsom anges i artikel 2, ska båda parterna tillåta saluföring på sina respektive territorier av produkter som kan omfattas av den här bilagan och som är försedda med de officiella beteckningar och eventuella officiella symboler beträffande ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som används av den andra parten.

Artikel 13 Tillämpning av bilagan och tillämpningsåtgärder

Varje part ska, på begäran av den andra parten, tillhandahålla det skydd som avses i artikel 7 i form av de administrativa eller, i förekommande fall, rättsliga åtgärder som krävs.

Artikel 14 Åtgärder vid gränsen

Parterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att göra det möjligt för sina respektive tullmyndigheter att vid gränsen beslagta produkter som misstänks vara olovligen försedda med ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar som skyddas genom den här bilagan, och som är avsedda antingen för import till en av parternas tullområde, för export från en av parternas tullområde, för återexport, för placering i frizon eller frilager, eller för ett av följande förfaranden: internationell transit, tullagring, aktiv eller passiv förädling eller tillfälligt tillträde till en av parternas tullområde.

Artikel 15 Bilateralt samarbete

1. Parterna ska ömsesidigt bistå varandra.

2. Parterna ska regelbundet, eller på begäran av en part, utväxla all information som krävs för att den här bilagan ska kunna tillämpas på avsett sätt, särskilt när det gäller ändringar av parternas lagar och andra författningar eller av deras ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (ändringar av beteckningar, symboler och logotyper; väsentliga ändringar i produktspecifikationerna, strykningar osv.).

3. Parterna ska informera varandra när någon av dem, i samband med förhandlingar med ett tredjeland, föreslår skydd för en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning för en jordbruksprodukt eller ett livsmedel från detta tredjeland, i de fall då beteckningen har en homonym i form av en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som skyddas av den andra parten, så att denna part har möjlighet att yttra sig om skyddet av ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen i fråga.

4. Parterna ska rådgöra med varandra när en av dem anser att den andra parten inte fullgjort en skyldighet enligt den här bilagan.

5. Kommittén ska granska alla frågor som gäller tillämpning och ändring av den här bilagan. Kommittén kan besluta om ändringar av artikel 8 och, i förekommande fall, praktiska användningsvillkor som gör det möjligt att särskilja homonyma ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.

6. Arbetsgruppen SUB/SGB, som inrättats i enlighet med artikel 6.7 i avtalet, ska bistå kommittén om denna så begär.

Artikel 16 Översynsklausul

1. För att skydda ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som nyligen registrerats av parterna, ska dessa genomföra den granskning och det samråd som anges i artikel 3. Införandet av nya ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i tillägg 1 ska göras i enlighet med kommitténs förfaranden.

2. Parterna förbinder sig att, senast två år efter det att den här bilagan trätt i kraft, granska fall där ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar inte anges i tillägg 1.

3. Datumet som åsyftas i artikel 9.2 ska vara det datum då begäran överlämnas till den andra parten.

4. Parterna ska rådgöra med varandra när det gäller alla andra ändringar av bilagan.

5. Tillämpningsbestämmelser som inte framgår av den här bilagan ska, i förekommande fall, beslutas av kommittén.

Artikel 17 Övergångsbestämmelser

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 får produkter som omfattas av ursprungsbeteckningarna och de geografiska beteckningarna i tillägg 1 och som vid ikraftträdandet av denna bilaga lovligen framställts, försetts med beteckningar och presenterats på ett sätt som är förenligt med parternas egna lagar och andra författningar men som är otillåtet enligt denna bilaga, saluföras till dess att lagren är uttömda, för en period av högst två år från det att denna bilaga träder i kraft.

2. Övergångsbestämmelserna ovan ska också tillämpas på ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som infogats i tillägg 1 vid ett senare tillfälle i enlighet med artikel 16.

3. Utom när kommittén beslutat annorlunda får produkter som framställts, försetts med beteckningar och presenterats i enlighet med den här bilagan, men vars framställningssätt, beteckningar eller presentation inte längre är förenliga med bestämmelserna till följd av en ändring av bilagan, fortsätta att saluföras till dess att lagren är uttömda.

Tillägg 1: Förteckningar över ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som skyddas av respektive part

1. Schweiziska ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Produkttyp | Beteckning | Skydd (1) |

Kryddor: | Munder Safran | SUB |

Ost: | Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse | SUB |

Formaggio d’alpe ticinese | SUB |

L’Etivaz | SUB |

Gruyère | SUB |

Raclette du Valais / Walliser Raclette | SUB |

Sbrinz | SUB |

Tête de Moine / Fromage de Bellelay | SUB |

Vacherin fribourgeois | SUB |

Vacherin Mont-d’Or | SUB |

Frukt: | Poire à Botzi | SUB |

Grönsaker: | Cardon épineux genevois | SUB |

Kött- och charkuteriprodukter: | Longeole | SGB |

Saucisse d’Ajoie | SGB |

Saucisson neuchâtelois / Saucisse neuchâteloise | SGB |

Saucisson vaudois | SGB |

Saucisse aux choux vaudoise | SGB |

St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst | SGB |

Bündnerfleisch | SGB |

Viande séchée du Valais | SGB |

Bageriprodukter: | Pain de seigle valaisan / Walliser Roggenbrot | SUB |

Kvarnprodukter: | Rheintaler Ribel / Türggen Ribel | SUB |

(1) I enlighet med gällande schweizisk lagstiftning, se tillägg 2.

2. Unionens ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Produktklasserna framgår av bilaga II till förordning (EG) nr 1898/2006 (EUT L 369, s. 1)

Beteckning | Transkription till latinska bokstäver | Skydd (2) | Produkttyp |

Gailtaler Almkäse | SUB | 13 |

Gailtaler Speck | SGB | 12 |

Marchfeldspargel | SGB | 16 |

Steirischer Kren | SGB | 16 |

Steirisches Kürbiskernöl | SGB | 15 |

Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse | SUB | 13 |

Tiroler Bergkäse | SUB | 13 |

Tiroler Graukäse | SUB | 13 |

Tiroler Speck | SGB | 12 |

Vorarlberger Alpkäse | SUB | 13 |

Vorarlberger Bergkäse | SUB | 13 |

Wachauer Marille | SUB | 16 |

Waldviertler Graumohn | SUB | 16 |

Beurre d'Ardenne | SUB | 15 |

Brussels grondwitloof | SGB | 16 |

Fromage de Herve | SUB | 13 |

Geraardsbergse Mattentaart | SGB | 24 |

Jambon d'Ardenne | SGB | 12 |

Pâté gaumais | SGB | 18 |

Vlaams - Brabantse Tafeldruif | SUB | 16 |

Λουκούμι Γεροσκήπου | Loukoumi Geroskipou | SGB | 24 |

Brnenské pivo/ Starobrnenské pivo | SGB | 21 |

Budejovické pivo | SGB | 21 |

Budejovický mestanský var | SGB | 21 |

Ceské pivo | SGB | 21 |

Ceskobudejovické pivo | SGB | 21 |

Ceský kmín | SUB | 18 |

Chamomilla bohemica | SUB | 18 |

Chodské pivo | SGB | 21 |

Horické trubicky | SGB | 24 |

Karlovarský suchar | SGB | 24 |

Lomnické suchary | SGB | 24 |

Mariánskolázenské oplatky | SGB | 24 |

Nosovické kysané zelí | SUB | 16 |

Pardubický perník | SGB | 24 |

Pohorelický kapr | SUB | 17 |

Stramberské usi | SGB | 24 |

Trebonský kapr | SGB | 17 |

Vsestarská cibule | SUB | 16 |

Zatecký chmel | SUB | 18 |

Znojemské pivo | SGB | 21 |

Aachener Printen | SGB | 24 |

Allgäuer Bergkäse | SUB | 13 |

Altenburger Ziegenkäse | SUB | 13 |

Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammerländer Katenschinken | SGB | 12 |

Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken | SGB | 12 |

Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren | SGB | 16 |

Bayerisches Bier | SGB | 21 |

Bremer Bier | SGB | 21 |

Diepholzer Moorschnucke | SUB | 11 |

Dortmunder Bier | SGB | 21 |

Feldsalat von der Insel Reichenau | SGB | 16 |

Gögginger Bier | SGB | 21 |

Greußener Salami | SGB | 12 |

Gurken von der Insel Reichenau | SGB | 16 |

Hofer Bier | SGB | 21 |

Holsteiner Karpfen | SGB | 17 |

Kölsch | SGB | 21 |

Kulmbacher Bier | SGB | 21 |

Lausitzer Leinöl | SGB | 15 |

Lübecker Marzipan | SGB | 24 |

Lüneburger Heidschnucke | SUB | 11 |

Mainfranken Bier | SGB | 21 |

Meißner Fummel | SGB | 24 |

Münchener Bier | SGB | 21 |

Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste | SGB | 12 |

Nürnberger Lebkuchen | SGB | 24 |

Oberpfälzer Karpfen | SGB | 17 |

Odenwälder Frühstückskäse | SUB | 13 |

Reuther Bier | SGB | 21 |

Rieser Weizenbier | SGB | 21 |

Salate von der Insel Reichenau | SGB | 16 |

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch | SGB | 11 |

Schwarzwälder Schinken | SGB | 12 |

Schwarzwaldforelle | SGB | 17 |

Spreewälder Gurken | SGB | 16 |

Spreewälder Meerrettich | SGB | 16 |

Thüringer Leberwurst | SGB | 12 |

Thüringer Rostbratwurst | SGB | 12 |

Thüringer Rotwurst | SGB | 12 |

Tomaten von der Insel Reichenau | SGB | 16 |

Wernesgrüner Bier | SGB | 21 |

Danablu | SGB | 13 |

Esrom | SGB | 13 |

Lammefjordsgulerod | SGB | 16 |

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας | Agios Mattheos Kerkyras | SGB | 15 |

Ακτινίδιο Πιερίας | Aktinidio Pierias | SGB | 16 |

Ακτινίδιο Σπερχειού | Aktinidio Sperchiou | SUB | 16 |

Ανεβατό | Anevato | SUB | 13 |

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης | Apokoronas Chanion Kritis | SUB | 15 |

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης | Arxanes Irakliou Kritis | SUB | 15 |

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου | Avgotaracho Messolongiou | SUB | 17 |

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης | Viannos Irakliou Kritis | SUB | 15 |

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης | Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis | SUB | 15 |

Γαλοτύρι | Galotyri | SUB | 13 |

Γραβιέρα Αγράφων | Graviera Agrafon | SUB | 13 |

Γραβιέρα Κρήτης | Graviera Kritis | SUB | 13 |

Γραβιέρα Νάξου | Graviera Naxou | SUB | 13 |

Ελιά Καλαμάτας | Elia Kalamatas | SUB | 16 |

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Τροιζηνία" | Exeretiko partheno eleolado "Trizinia" | SUB | 15 |

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό | Exeretiko partheno eleolado Thrapsano | SUB | 15 |

Ζάκυνθος | Zakynthos | SGB | 15 |

Θάσος | Thassos | SGB | 15 |

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης | Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis | SUB | 16 |

Θρούμπα Θάσου | Throumpa Thassou | SUB | 16 |

Θρούμπα Χίου | Throumpa Chiou | SUB | 16 |

Καλαθάκι Λήμνου | Kalathaki Limnou | SUB | 13 |

Καλαμάτα | Kalamata | SUB | 15 |

Κασέρι | Kasseri | SUB | 13 |

Κατίκι Δομοκού | Katiki Domokou | SUB | 13 |

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας | Kelifoto fystiki Fthiotidas | SUB | 16 |

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου | Kerassia Tragana Rodochoriou | SUB | 16 |

Κεφαλογραβιέρα | Kefalograviera | SUB | 13 |

Κεφαλονιά | Kefalonia | SGB | 15 |

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης | Kolymvari Chanion Kritis | SUB | 15 |

Κονσερβολιά Αμφίσσης | Konservolia Amfissis | SUB | 16 |

Κονσερβολιά Άρτας | Konservolia Artas | SGB | 16 |

Κονσερβολιά Αταλάντης | Konservolia Atalantis | SUB | 16 |

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου | Konservolia Piliou Volou | SUB | 16 |

Κονσερβολιά Ροβίων | Konservolia Rovion | SUB | 16 |

Κονσερβολιά Στυλίδας | Konservolia Stylidas | SUB | 16 |

Κοπανιστή | Kopanisti | SUB | 13 |

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα | Korinthiaki Stafida Vostitsa | SUB | 16 |

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας | Koum kouat Kerkyras | SGB | 16 |

Κρανίδι Αργολίδας | Kranidi Argolidas | SUB | 15 |

Κρητικό παξιμάδι | Kritiko paximadi | SGB | 24 |

Κροκεές Λακωνίας | Krokees Lakonias | SUB | 15 |

Κρόκος Κοζάνης | Krokos Kozanis | SUB | 18 |

Λαδοτύρι Μυτιλήνης | Ladotyri Mytilinis | SUB | 13 |

Λακωνία | Lakonia | SGB | 15 |

Λέσβος; Mυτιλήνη | Lesvos; Mytilini | SGB | 15 |

Λυγουριό Ασκληπιείου | Lygourio Asklipiiou | SUB | 15 |

Μανούρι | Manouri | SUB | 13 |

Μαστίχα Χίου | Masticha Chiou | SUB | 25 |

Μαστιχέλαιο Χίου | Mastichelaio Chiou | SUB | 32 |

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια | Meli Elatis Menalou Vanilia | SUB | 18 |

Μετσοβόνε | Metsovone | SUB | 13 |

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου | Mila Zagoras Piliou | SUB | 16 |

Μήλα Ντελίσιους ΠιλαÔά Τριπόλεως | Mila Delicious Pilafa Tripoleos | SUB | 16 |

Μήλο Καστοριάς | Milo Kastorias | SGB | 16 |

Μπάτζος | Batzos | SUB | 13 |

Ξερά σύκα Κύμης | Xera syka Kymis | SUB | 16 |

Ξυνομυζήθρα Κρήτης | Xynomyzithra Kritis | SUB | 13 |

Ολυμπία | Olympia | SGB | 15 |

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου | Patata Kato Nevrokopiou | SGB | 16 |

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης | Peza Irakliou Kritis | SUB | 15 |

Πέτρινα Λακωνίας | Petrina Lakonias | SUB | 15 |

Πηχτόγαλο Χανίων | Pichtogalo Chanion | SUB | 13 |

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης | Portokalia Maleme Chanion Kritis | SUB | 16 |

Πρέβεζα | Preveza | SGB | 15 |

Ροδάκινα Νάουσας | Rodakina Naoussas | SUB | 16 |

Ρόδος | Rodos | SGB | 15 |

Σάμος | Samos | SGB | 15 |

Σαν Μιχάλη | San Michali | SUB | 13 |

Σητεία Λασιθίου Κρήτης | Sitia Lasithiou Kritis | SUB | 15 |

Σταφίδα Ζακύνθου | Stafida Zakynthou | SUB | 16 |

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων | Syka Vavronas Markopoulou Messongion | SGB | 16 |

Σφέλα | Sfela | SUB | 13 |

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου | Tsakoniki Melitzana Leonidiou | SUB | 16 |

Τσίχλα Χίου | Tsikla Chiou | SUB | 25 |

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας | Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas | SGB | 16 |

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας | Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas | SGB | 16 |

Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς | Fassolia Gigantes-Elefantes Kastorias | SGB | 16 |

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου | Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou | SGB | 16 |

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu | Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou | SGB | 16 |

Φέτα | Feta | SUB | 13 |

Φοινικι Λακωνιας | Finiki Lakonias | SUB | 15 |

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού | Formaella Arachovas Parnassou | SUB | 13 |

Φυστίκι Αίγινας | Fystiki Eginas | SUB | 16 |

Φυστίκι Μεγάρων | Fystiki Megaron | SUB | 16 |

Χανιά Κρήτης | Chania Kritis | SGB | 15 |

Aceite de La Alcarria | SUB | 15 |

Aceite de la Rioja | SUB | 15 |

Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí | SUB | 15 |

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta | SUB | 15 |

Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià | SUB | 15 |

Aceite del Bajo Aragón | SUB | 15 |

Aceite Monterrubio | SUB | 15 |

Afuega'l Pitu | SUB | 13 |

Ajo Morado de las Pedroñeras | SGB | 16 |

Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló | SUB | 16 |

Alcachofa de Tudela | SGB | 16 |

Alfajor de Medina Sidonia | SGB | 24 |

Antequera | SUB | 15 |

Arroz de Valencia; Arròs de València | SUB | 16 |

Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de l'Ebre | SUB | 16 |

Avellana de Reus | SUB | 16 |

Azafrán de la Mancha | SUB | 18 |

Baena | SUB | 15 |

Berenjena de Almagro | SGB | 16 |

Botillo del Bierzo | SGB | 12 |

Caballa de Andalucia | SGB | 17 |

Cabrales | SUB | 13 |

Calasparra | SUB | 16 |

Calçot de Valls | SGB | 16 |

Carne de Ávila | SGB | 11 |

Carne de Cantabria | SGB | 11 |

Carne de la Sierra de Guadarrama | SGB | 11 |

Carne de Morucha de Salamanca | SGB | 11 |

Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal Okela | SGB | 11 |

Cebreiro | SUB | 13 |

Cecina de León | SGB | 12 |

Cereza del Jerte | SUB | 16 |

Cerezas de la Montaña de Alicante | SGB | 16 |

Chufa de Valencia | SUB | 18 |

Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians | SGB | 16 |

Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre | SGB | 16 |

Coliflor de Calahorra | SGB | 16 |

Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea | SGB | 11 |

Cordero Manchego | SGB | 11 |

Dehesa de Extremadura | SUB | 12 |

Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina | SGB | 24 |

Espárrago de Huétor-Tájar | SGB | 16 |

Espárrago de Navarra | SGB | 16 |

Faba Asturiana | SGB | 16 |

Gamoneu; Gamonedo | SUB | 13 |

Garbanzo de Fuentesaúco | SGB | 16 |

Gata-Hurdes | SUB | 15 |

Guijuelo | SUB | 12 |

Idiazábal | SUB | 13 |

Jamón de Huelva | SUB | 12 |

Jamón de Teruel | SUB | 12 |

Jamón de Trevélez | SGB | 12 |

Jijona | SGB | 24 |

Judías de El Barco de Ávila | SGB | 16 |

Kaki Ribera del Xúquer | SUB | 16 |

Lacón Gallego | SGB | 11 |

Lechazo de Castilla y León | SGB | 11 |

Lenteja de La Armuña | SGB | 16 |

Lenteja Pardina de Tierra de Campos | SGB | 16 |

Les Garrigues | SUB | 15 |

Mahón-Menorca | SUB | 13 |

Mantecadas de Astorga | SGB | 24 |

Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya | SUB | 15 |

Mantequilla de Soria | SUB | 15 |

Manzana de Girona; Poma de Girona | SGB | 16 |

Manzana Reineta del Bierzo | SUB | 16 |

Mazapán de Toledo | SGB | 24 |

Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia | SUB | 17 |

Melocotón de Calanda | SUB | 16 |

Melva de Andalucia | SGB | 17 |

Miel de Galicia; Mel de Galicia | SGB | 14 |

Miel de Granada | SUB | 14 |

Miel de La Alcarria | SUB | 14 |

Montes de Granada | SUB | 15 |

Montes de Toledo | SUB | 15 |

Nísperos Callosa d'En Sarriá | SUB | 16 |

Pan de Cea | SGB | 24 |

Pan de Cruz de Ciudad Real | SGB | 24 |

Pataca de Galicia; Patata de Galicia | SGB | 16 |

Patatas de Prades; Patates de Prades | SGB | 16 |

Pera de Jumilla | SUB | 16 |

Peras de Rincón de Soto | SUB | 16 |

Picón Bejes-Tresviso | SUB | 13 |

Pimentón de la Vera | SUB | 18 |

Pimentón de Murcia | SUB | 18 |

Pimiento Asado del Bierzo | SGB | 16 |

Pimiento Riojano | SGB | 16 |

Pimientos del Piquillo de Lodosa | SUB | 16 |

Pollo y Capón del Prat | SGB | 11 |

Poniente de Granada | SUB | 15 |

Priego de Córdoba | SUB | 15 |

Queso de La Serena | SUB | 13 |

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya | SUB | 13 |

Queso de Murcia | SUB | 13 |

Queso de Murcia al vino | SUB | 13 |

Queso de Valdeón | SGB | 13 |

Queso Ibores | SUB | 13 |

Queso Majorero | SUB | 13 |

Queso Manchego | SUB | 13 |

Queso Nata de Cantabria | SUB | 13 |

Queso Palmero; Queso de la Palma | SUB | 13 |

Queso Tetilla | SUB | 13 |

Queso Zamorano | SUB | 13 |

Quesucos de Liébana | SUB | 13 |

Roncal | SUB | 13 |

Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic | SGB | 12 |

San Simón da Costa | SUB | 13 |

Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies | SUB | 18 |

Sierra de Cadiz | SUB | 15 |

Sierra de Cazorla | SUB | 15 |

Sierra de Segura | SUB | 15 |

Sierra Mágina | SUB | 15 |

Siurana | SUB | 15 |

Sobrasada de Mallorca | SGB | 12 |

Ternasco de Aragón | SGB | 11 |

Ternera Asturiana | SGB | 11 |

Ternera de Extremadura | SGB | 11 |

Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea | SGB | 11 |

Ternera Gallega | SGB | 11 |

Torta del Casar | SUB | 13 |

Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt | SGB | 24 |

Turrón de Alicante | SGB | 24 |

Uva de mesa embolsada "Vinalopó" | SUB | 16 |

Kainuun rönttönen | SGB | 24 |

Lapin Poro, liha | SUB | 11 |

Lapin Puikula | SUB | 16 |

Abondance | SUB | 13 |

Agneau de l'Aveyron | SGB | 11 |

Agneau de Lozère | SGB | 11 |

Agneau de Pauillac | SGB | 11 |

Agneau de Sisteron | SGB | 11 |

Agneau du Bourbonnais | SGB | 11 |

Agneau du Limousin | SGB | 11 |

Agneau du Poitou-Charentes | SGB | 11 |

Agneau du Quercy | SGB | 11 |

Ail blanc de Lomagne | SGB | 16 |

Ail de la Drôme | SGB | 16 |

Ail rose de Lautrec | SGB | 16 |

Anchois de Collioure | SGB | 17 |

Asperge des sables des Landes | SGB | 16 |

Banon | SUB | 13 |

Barèges-Gavarnie | SUB | 11 |

Beaufort | SUB | 13 |

Bergamote(s) de Nancy | SGB | 24 |

Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres | SUB | 15 |

Beurre d'Isigny | SUB | 15 |

Bleu d'Auvergne | SUB | 13 |

Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel | SUB | 13 |

Bleu des Causses | SUB | 13 |

Bleu du Vercors-Sassenage | SUB | 13 |

Bœuf charolais du Bourbonnais | SGB | 11 |

Boeuf de Bazas | SGB | 11 |

Bœuf de Chalosse | SGB | 11 |

Bœuf du Maine | SGB | 11 |

Boudin blanc de Rethel | SGB | 12 |

Brie de Meaux | SUB | 13 |

Brie de Melun | SUB | 13 |

Brioche vendéenne | SGB | 24 |

Brocciu Corse; Brocciu | SUB | 13 |

Camembert de Normandie | SUB | 13 |

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) | SGB | 12 |

Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet | SUB | 13 |

Chabichou du Poitou | SUB | 13 |

Chaource | SUB | 13 |

Chasselas de Moissac | SUB | 16 |

Chevrotin | SUB | 13 |

Cidre de Bretagne; Cidre Breton | SGB | 18 |

Cidre de Normandie; Cidre Normand | SGB | 18 |

Clémentine de Corse | SGB | 16 |

Coco de Paimpol | SUB | 16 |

Comté | SUB | 13 |

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor | SGB | 17 |

Cornouaille | SUB | 18 |

Crème d'Isigny | SUB | 14 |

Crème fraîche fluide d'Alsace | SGB | 14 |

Crottin de Chavignol; Chavignol | SUB | 13 |

Dinde de Bresse | SUB | 11 |

Domfront | SUB | 18 |

Époisses | SUB | 13 |

Foin de Crau | SUB | 31 |

Fourme d'Ambert; Fourme de Montbrison | SUB | 13 |

Fraise du Périgord | SGB | 16 |

Haricot tarbais | SGB | 16 |

Huile d'olive d'Aix-en-Provence | SUB | 15 |

Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica | SUB | 15 |

Huile d'olive de Haute-Provence | SUB | 15 |

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence | SUB | 15 |

Huile d'olive de Nice | SUB | 15 |

Huile d'olive de Nîmes | SUB | 15 |

Huile d'olive de Nyons | SUB | 15 |

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence | SUB | 15 |

Huîtres Marennes Oléron | SGB | 18 |

Jambon de Bayonne | SGB | 12 |

Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes | SGB | 12 |

Kiwi de l'Adour | SGB | 16 |

Laguiole | SUB | 13 |

Langres | SUB | 13 |

Lentille vert du Puy | SUB | 16 |

Lentilles vertes du Berry | SGB | 16 |

Lingot du Nord | SGB | 16 |

Livarot | SUB | 13 |

Mâche nantaise | SGB | 16 |

Maroilles; Marolles | SUB | 13 |

Melon du Haut-Poitou | SGB | 16 |

Melon du Quercy | SGB | 16 |

Miel d'Alsace | SGB | 14 |

Miel de Corse; Mele di Corsica | SUB | 14 |

Miel de Provence | SGB | 14 |

Miel de sapin des Vosges | SUB | 14 |

Mirabelles de Lorraine | SGB | 16 |

Mont d'or; Vacherin du Haut-Doubs | SUB | 13 |

Morbier | SUB | 13 |

Munster; Munster-Géromé | SUB | 13 |

Muscat du Ventoux | SUB | 16 |

Neufchâtel | SUB | 13 |

Noix de Grenoble | SUB | 16 |

Noix du Périgord | SUB | 16 |

Œufs de Loué | SGB | 14 |

Oignon doux des Cévennes | SUB | 16 |

Olive de Nice | SUB | 16 |

Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence | SUB | 16 |

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence | SUB | 16 |

Olives noires de Nyons | SUB | 16 |

Ossau-Iraty | SUB | 13 |

Pâtes d'Alsace | SGB | 27 |

Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cambremer | SUB | 18 |

Pélardon | SUB | 13 |

Petit Épeautre de Haute Provence | SGB | 16 |

Picodon de l'Ardèche; Picodon de la Drôme | SUB | 13 |

Piment d'Espelette; Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra | SUB | 18 |

Poireaux de Créances | SGB | 16 |

Pomme de terre de l'Île de Ré | SUB | 16 |

Pomme du Limousin | SUB | 16 |

Pommes de terre de Merville | SGB | 16 |

Pommes et poires de Savoie | SGB | 16 |

Pont-l'Évêque | SUB | 13 |

Porc de la Sarthe | SGB | 11 |

Porc de Normandie | SGB | 11 |

Porc de Vendée | SGB | 11 |

Porc du Limousin | SGB | 11 |

Pouligny-Saint-Pierre | SUB | 13 |

Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits | SGB | 16 |

Reblochon; Reblochon de Savoie | SUB | 13 |

Riz de Camargue | SGB | 16 |

Rocamadour | SUB | 13 |

Roquefort | SUB | 13 |

Sainte-Maure de Touraine | SUB | 13 |

Saint-Nectaire | SUB | 13 |

Salers | SUB | 13 |

Selles-sur-Cher | SUB | 13 |

Taureau de Camargue | SUB | 11 |

Tome des Bauges | SUB | 13 |

Tomme de Savoie | SGB | 13 |

Tomme des Pyrénées | SGB | 13 |

Valençay | SUB | 13 |

Veau de l'Aveyron et du Ségala | SGB | 11 |

Veau du Limousin | SGB | 11 |

Volailles d'Alsace | SGB | 11 |

Volailles d'Ancenis | SGB | 11 |

Volailles d'Auvergne | SGB | 11 |

Volailles de Bourgogne | SGB | 11 |

Volailles de Bresse | SUB | 11 |

Volailles de Bretagne | SGB | 11 |

Volailles de Challans | SGB | 11 |

Volailles de Cholet | SGB | 11 |

Volailles de Gascogne | SGB | 11 |

Volailles de Houdan | SGB | 11 |

Volailles de Janzé | SGB | 11 |

Volailles de la Champagne | SGB | 11 |

Volailles de la Drôme | SGB | 11 |

Volailles de l'Ain | SGB | 11 |

Volailles de Licques | SGB | 11 |

Volailles de l'Orléanais | SGB | 11 |

Volailles de Loué | SGB | 11 |

Volailles de Normandie | SGB | 11 |

Volailles de Vendée | SGB | 11 |

Volailles des Landes | SGB | 11 |

Volailles du Béarn | SGB | 11 |

Volailles du Berry | SGB | 11 |

Volailles du Charolais | SGB | 11 |

Volailles du Forez | SGB | 11 |

Volailles du Gatinais | SGB | 11 |

Volailles du Gers | SGB | 11 |

Volailles du Languedoc | SGB | 11 |

Volailles du Lauragais | SGB | 11 |

Volailles du Maine | SGB | 11 |

Volailles du plateau de Langres | SGB | 11 |

Volailles du Val de Sèvres | SGB | 11 |

Volailles du Velay | SGB | 11 |

Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi | SGB | 12 |

Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi | SUB | 12 |

Clare Island Salmon | SGB | 17 |

Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara | SGB | 11 |

Imokilly Regato | SUB | 13 |

Timoleague Brown Pudding | SGB | 12 |

Abbacchio Romano | SGB | 11 |

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure | SGB | 17 |

Aceto balsamico di Modena | SGB | 18 |

Aceto balsamico tradizionale di Modena | SUB | 18 |

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia | SUB | 18 |

Agnello di Sardegna | SGB | 11 |

Alto Crotonese | SUB | 15 |

Aprutino Pescarese | SUB | 15 |

Arancia del Gargano | SGB | 16 |

Arancia Rossa di Sicilia | SGB | 16 |

Asiago | SUB | 13 |

Asparago Bianco di Bassano | SUB | 16 |

Asparago bianco di Cimadolmo | SGB | 16 |

Asparago verde di Altedo | SGB | 16 |

Basilico Genovese | SUB | 16 |

Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale | SUB | 32 |

Bitto | SUB | 13 |

Bra | SUB | 13 |

Bresaola della Valtellina | SGB | 12 |

Brisighella | SUB | 15 |

Bruzio | SUB | 15 |

Caciocavallo Silano | SUB | 13 |

Canestrato Pugliese | SUB | 13 |

Canino | SUB | 15 |

Capocollo di Calabria | SUB | 12 |

Cappero di Pantelleria | SGB | 16 |

Carciofo di Paestum | SGB | 16 |

Carciofo Romanesco del Lazio | SGB | 16 |

Carota dell'Altopiano del Fucino | SGB | 16 |

Cartoceto | SUB | 15 |

Casatella Trevigiana | SUB | 13 |

Casciotta d'Urbino | SUB | 13 |

Castagna Cuneo | SGB | 16 |

Castagna del Monte Amiata | SGB | 16 |

Castagna di Montella | SGB | 16 |

Castagna di Vallerano | SUB | 16 |

Castelmagno | SUB | 13 |

Chianti Classico | SUB | 15 |

Ciauscolo | SGB | 12 |

Cilento | SUB | 15 |

Ciliegia di Marostica | SGB | 16 |

Cipolla Rossa di Tropea Calabria | SGB | 16 |

Cipollotto Nocerino | SUB | 16 |

Clementine del Golfo di Taranto | SGB | 16 |

Clementine di Calabria | SGB | 16 |

Collina di Brindisi | SUB | 15 |

Colline di Romagna | SUB | 15 |

Colline Salernitane | SUB | 15 |

Colline Teatine | SUB | 15 |

Coppa Piacentina | SUB | 12 |

Coppia Ferrarese | SGB | 24 |

Cotechino Modena | SGB | 12 |

Culatello di Zibello | SUB | 12 |

Dauno | SUB | 15 |

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese | SGB | 16 |

Fagiolo di Sarconi | SGB | 16 |

Fagiolo di Sorana | SGB | 16 |

Farina di Neccio della Garfagnana | SUB | 16 |

Farro della Garfagnana | SGB | 16 |

Fico Bianco del Cilento | SUB | 16 |

Ficodindia dell'Etna | SUB | 16 |

Fiore Sardo | SUB | 13 |

Fontina | SUB | 13 |

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana | SUB | 13 |

Fungo di Borgotaro | SGB | 16 |

Garda | SUB | 15 |

Gorgonzola | SUB | 13 |

Grana Padano | SUB | 13 |

Kiwi Latina | SGB | 16 |

La Bella della Daunia | SUB | 16 |

Laghi Lombardi | SUB | 15 |

Lametia | SUB | 15 |

Lardo di Colonnata | SGB | 12 |

Lenticchia di Castelluccio di Norcia | SGB | 16 |

Limone Costa d'Amalfi | SGB | 16 |

Limone di Sorrento | SGB | 16 |

Limone Femminello del Gargano | SGB | 16 |

Lucca | SUB | 15 |

Marrone del Mugello | SGB | 16 |

Marrone di Castel del Rio | SGB | 16 |

Marrone di Roccadaspide | SGB | 16 |

Marrone di San Zeno | SUB | 16 |

Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel | SGB | 16 |

Mela Val di Non | SUB | 16 |

Melannurca Campana | SGB | 16 |

Miele della Lunigiana | SUB | 14 |

Molise | SUB | 15 |

Montasio | SUB | 13 |

Monte Etna | SUB | 15 |

Monte Veronese | SUB | 13 |

Monti Iblei | SUB | 15 |

Mortadella Bologna | SGB | 11 |

Mozzarella di Bufala Campana | SUB | 13 |

Murazzano | SUB | 13 |

Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte | SGB | 16 |

Nocciola di Giffoni | SGB | 16 |

Nocciola Romana | SUB | 16 |

Nocellara del Belice | SUB | 16 |

Oliva Ascolana del Piceno | SUB | 16 |

Pagnotta del Dittaino | SUB | 16 |

Pancetta di Calabria | SUB | 12 |

Pancetta Piacentina | SUB | 12 |

Pane casareccio di Genzano | SGB | 24 |

Pane di Altamura | SUB | 24 |

Pane di Matera | SGB | 24 |

Parmigiano Reggiano | SUB | 13 |

Pecorino di Filiano | SUB | 13 |

Pecorino Romano | SUB | 13 |

Pecorino Sardo | SUB | 13 |

Pecorino Siciliano | SUB | 13 |

Pecorino Toscano | SUB | 13 |

Penisola Sorrentina | SUB | 15 |

Peperone di Senise | SGB | 16 |

Pera dell'Emilia Romagna | SGB | 16 |

Pera mantovana | SGB | 16 |

Pesca e nettarina di Romagna | SGB | 16 |

Pomodoro di Pachino | SGB | 16 |

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino | SUB | 16 |

Pretuziano delle Colline Teramane | SUB | 15 |

Prosciutto di Carpegna | SUB | 12 |

Prosciutto di Modena | SUB | 12 |

Prosciutto di Norcia | SGB | 12 |

Prosciutto di Parma | SUB | 12 |

Prosciutto di S. Daniele | SUB | 11 |

Prosciutto Toscano | SUB | 12 |

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo | SUB | 12 |

Provolone Valpadana | SUB | 13 |

Quartirolo Lombardo | SUB | 13 |

Radicchio di Chioggia | SGB | 16 |

Radicchio di Verona | SGB | 16 |

Radicchio Rosso di Treviso | SGB | 16 |

Radicchio Variegato di Castelfranco | SGB | 16 |

Ragusano | SUB | 13 |

Raschera | SUB | 13 |

Ricotta Romana | SUB | 13 |

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese | SUB | 16 |

Riso Nano Vialone Veronese | SGB | 16 |

Riviera Ligure | SUB | 15 |

Robiola di Roccaverano | SUB | 13 |

Sabina | SUB | 15 |

Salame Brianza | SUB | 12 |

Salame Cremona | SGB | 12 |

Salame di Varzi | SGB | 12 |

Salame d'oca di Mortara | SGB | 12 |

Salame Piacentino | SUB | 12 |

Salame S. Angelo | SGB | 12 |

Salamini italiani alla cacciatora | SUB | 12 |

Salsiccia di Calabria | SUB | 12 |

Sardegna | SUB | 15 |

Scalogno di Romagna | SGB | 16 |

Soppressata di Calabria | SUB | 12 |

Soprèssa Vicentina | SUB | 12 |

Speck dell'Alto Adige; Südtiroler Markenspeck; Südtiroler Speck | SGB | 12 |

Spressa delle Giudicarie | SUB | 13 |

Stelvio; Stilfser | SUB | 13 |

Taleggio | SUB | 13 |

Tergeste | SUB | 15 |

Terra di Bari | SUB | 15 |

Terra d'Otranto | SUB | 15 |

Terre di Siena | SUB | 15 |

Terre Tarentine | SUB | 15 |

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino | SUB | 17 |

Toma Piemontese | SUB | 13 |

Toscano | SGB | 15 |

Tuscia | SUB | 15 |

Umbria | SUB | 15 |

Uva da tavola di Canicattì | SGB | 16 |

Uva da tavola di Mazzarrone | SGB | 16 |

Val di Mazara | SUB | 15 |

Valdemone | SUB | 15 |

Valle d'Aosta Fromadzo | SUB | 13 |

Valle d'Aosta Jambon de Bosses | SUB | 12 |

Valle d'Aosta Lard d'Arnad | SUB | 12 |

Valle del Belice | SUB | 15 |

Valli Trapanesi | SUB | 15 |

Valtellina Casera | SUB | 13 |

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa | SUB | 15 |

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale | SGB | 11 |

Zafferano dell'Aquila | SUB | 18 |

Zafferano di San Gimignano | SUB | 18 |

Zafferano di sardegna | SUB | 17 |

Zampone Modena | SGB | 12 |

Beurre rose - Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg | SUB | 15 |

Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg | SUB | 14 |

Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg | SGB | 12 |

Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg | SGB | 11 |

Boeren-Leidse met sleutels | SUB | 13 |

Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas | SUB | 13 |

Noord-Hollandse Edammer | SUB | 13 |

Noord-Hollandse Gouda | SUB | 13 |

Opperdoezer Ronde | SUB | 16 |

Westlandse druif | SGB | 16 |

Andruty Kaliskie | SGB | 24 |

Bryndza Podhalańska | SUB | 13 |

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich | SGB | 14 |

Oscypek | SUB | 13 |

Rogal świętomarciński | SGB | 24 |

Wielkopolski ser smażony | SGB | 13 |

Alheira de Barroso-Montalegre | SGB | 12 |

Alheira de Vinhais | SGB | 12 |

Ameixa d'Elvas | SUB | 16 |

Amêndoa Douro | SUB | 16 |

Ananás dos Açores/São Miguel | SUB | 16 |

Anona da Madeira | SUB | 16 |

Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas | SGB | 16 |

Azeite de Moura | SUB | 15 |

Azeite de Trás-os-Montes | SUB | 15 |

Azeite do Alentejo Interior | SUB | 14 |

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) | SUB | 15 |

Azeites do Norte Alentejano | SUB | 15 |

Azeites do Ribatejo | SUB | 15 |

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo | SUB | 16 |

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior | SUB | 16 |

Batata de Trás-os-montes | SGB | 16 |

Batata doce de Aljezur | SGB | 16 |

Borrego da Beira | SGB | 11 |

Borrego de Montemor-o-Novo | SGB | 11 |

Borrego do Baixo Alentejo | SGB | 11 |

Borrego do Nordeste Alentejano | SGB | 11 |

Borrego Serra da Estrela | SUB | 11 |

Borrego Terrincho | SUB | 11 |

Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais | SGB | 12 |

Cabrito da Beira | SGB | 11 |

Cabrito da Gralheira | SGB | 11 |

Cabrito das Terras Altas do Minho | SGB | 11 |

Cabrito de Barroso | SGB | 11 |

Cabrito Transmontano | SUB | 11 |

Cacholeira Branca de Portalegre | SGB | 12 |

Carnalentejana | SUB | 11 |

Carne Arouquesa | SUB | 11 |

Carne Barrosã | SUB | 11 |

Carne Cachena da Peneda | SUB | 11 |

Carne da Charneca | SUB | 11 |

Carne de Bísaro Transmonano; Carne de Porco Transmontano | SUB | 11 |

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso | SGB | 11 |

Carne de Porco Alentejano | SUB | 11 |

Carne dos Açores | SGB | 11 |

Carne Marinhoa | SUB | 11 |

Carne Maronesa | SUB | 11 |

Carne Mertolenga | SUB | 11 |

Carne Mirandesa | SUB | 11 |

Castanha da Terra Fria | SUB | 16 |

Castanha de Padrela | SUB | 16 |

Castanha dos Soutos da Lapa | SUB | 16 |

Castanha Marvão-Portalegre | SUB | 16 |

Cereja da Cova da Beira | SGB | 16 |

Cereja de São Julião-Portalegre | SUB | 16 |

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre | SGB | 12 |

Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais | SGB | 12 |

Chouriça doce de Vinhais | SGB | 12 |

Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais | SGB | 12 |

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre | SGB | 12 |

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba | SGB | 12 |

Chouriço de Portalegre | SGB | 12 |

Chouriço grosso de Estremoz e Borba | SGB | 12 |

Chouriço Mouro de Portalegre | SGB | 12 |

Citrinos do Algarve | SGB | 16 |

Cordeiro Bragançano | SUB | 11 |

Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso | SGB | 11 |

Farinheira de Estremoz e Borba | SGB | 12 |

Farinheira de Portalegre | SGB | 12 |

Linguiça de Portalegre | SGB | 12 |

Linguíça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo | SGB | 12 |

Lombo Branco de Portalegre | SGB | 12 |

Lombo Enguitado de Portalegre | SGB | 12 |

Maçã Bravo de Esmolfe | SUB | 16 |

Maçã da Beira Alta | SGB | 16 |

Maçã da Cova da Beira | SGB | 16 |

Maçã de Alcobaça | SGB | 16 |

Maçã de Portalegre | SGB | 16 |

Maracujá dos Açores/S. Miguel | SUB | 16 |

Mel da Serra da Lousã | SUB | 14 |

Mel da Serra de Monchique | SUB | 14 |

Mel da Terra Quente | SUB | 14 |

Mel das Terras Altas do Minho | SUB | 14 |

Mel de Barroso | SUB | 14 |

Mel do Alentejo | SUB | 14 |

Mel do Parque de Montezinho | SUB | 14 |

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão | SUB | 14 |

Mel dos Açores | SUB | 14 |

Morcela de Assar de Portalegre | SGB | 12 |

Morcela de Cozer de Portalegre | SGB | 12 |

Morcela de Estremoz e Borba | SGB | 12 |

Ovos moles de Aveiro | SGB | 24 |

Paio de Estremoz e Borba | SGB | 12 |

Paia de Lombo de Estremoz e Borba | SGB | 12 |

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba | SGB | 12 |

Painho de Portalegre | SGB | 12 |

Paio de Beja | SGB | 12 |

Pêra Rocha do Oeste | SUB | 16 |

Pêssego da Cova da Beira | SGB | 16 |

Presunto de Barrancos | SUB | 12 |

Presunto de Barroso | SGB | 12 |

Presunto de Camp Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas | SGB | 12 |

Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra | SGB | 12 |

Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais | SGB | 12 |

Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo | SUB | 12 |

Queijo de Azeitão | SUB | 13 |

Queijo de cabra Transmontano | SUB | 13 |

Queijo de Évora | SUB | 15 |

Queijo de Nisa | SUB | 13 |

Queijo do Pico | SUB | 13 |

Queijo mestiço de Tolosa | SGB | 13 |

Queijo Rabaçal | SUB | 13 |

Queijo São Jorge | SUB | 13 |

Queijo Serpa | SUB | 13 |

Queijo Serra da Estrela | SUB | 13 |

Queijo Terrincho | SUB | 13 |

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) | SUB | 13 |

Requeijão Serra da Estrela | SUB | 14 |

Salpicão de Barroso-Montalegre | SGB | 12 |

Salpicão de Vinhais | SGB | 12 |

Sangueira de Barroso-Montalegre | SGB | 12 |

Vitela de Lafões | SGB | 11 |

Skånsk spettkaka | SGB | 24 |

Svecia | SGB | 13 |

Ekstra devisko oljcno olje Slovenske Istre | SUB | 15 |

Skalický trdelník | SGB | 24 |

Slovenská bryndza | SGB | 13 |

Slovenská parenica | SGB | 13 |

Slovenský ostiepok | SGB | 13 |

Arbroath Smokies | SGB | 17 |

Beacon Fell traditional Lancashire cheese | SUB | 13 |

Bonchester cheese | SUB | 13 |

Buxton blue | SUB | 13 |

Cornish Clotted Cream | SUB | 14 |

Dorset Blue Cheese | SGB | 13 |

Dovedale cheese | SUB | 13 |

Exmoor Blue Cheese | SGB | 13 |

Gloucestershire cider/perry | SGB | 18 |

Herefordshire cider/perry | SGB | 18 |

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb | SUB | 11 |

Jersey Royal potatoes | SUB | 16 |

Kentish ale and Kentish strong ale | SGB | 21 |

Melton Mowbray Pork Pie | SGB | 12 |

Orkney beef | SUB | 11 |

Orkney lamb | SUB | 11 |

Rutland Bitter | SGB | 21 |

Scotch Beef | SGB | 11 |

Scotch Lamb | SGB | 11 |

Scottish Farmed Salmon | SGB | 17 |

Shetland Lamb | SUB | 11 |

Single Gloucester | SUB | 13 |

Staffordshire Cheese | SUB | 13 |

Swaledale cheese; Swaledale ewes´ cheese | SUB | 13 |

Teviotdale Cheese | SGB | 13 |

Welsh Beef | SGB | 11 |

Welsh lamb | SGB | 11 |

West Country farmhouse Cheddar cheese | SUB | 13 |

White Stilton cheese; Blue Stilton cheese | SUB | 13 |

Whitstable oysters | SGB | 17 |

Worcestershire cider/perry | SGB | 18 |

(2) I enlighet med gällande EU-lagstiftning, se tillägg 2.

Tillägg 2: Parternas lagstiftning

Europeiska unionens lagstiftning:

Rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 417/2008 av den 8 maj 2008 (EUT L 125, 9.5.2008, s. 27).

Kommissionens förordning (EG) nr 1898/2006 av den 14 december 2006 om fastställande av närmare tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, senast ändrad genom förordning (EG) nr 628/2008 av den 2 juli 2008 (EUT L 173, 3.7.2008, s. 3).

Schweiziska edsförbundets lagstiftning:

Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés, modifiée en dernier lieu le 1.1.2008 (RS 910.12, RO 2007 6109). ”

SLUTAKT

De befullmäktigade ombuden för

EUROPEISKA UNIONEN

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

har, vid ett möte den ... i ... för att underteckna avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, som ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter,

antagit en gemensam förklaring som återges nedan och som bifogas denna slutakt:

— Gemensam förklaring om homonyma beteckningar,

Utfärdad i ………………..., ……………….....

För .....................................

För .......................................

Gemensam förklaring om homonyma beteckningar

Parterna är medvetna om att behandlingen av sådana ansökningar om registrering av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som lämnats in före undertecknandet av avsiktsförklaringen av den 11 december 2009 i enlighet med parternas respektive lagstiftning får fortsätta trots bestämmelserna i det här avtalet, särskilt artikel 7 i bilaga 12.

Om sådana beteckningar registreras är parterna eniga om att bestämmelserna om homonymi i artikel 3.3 i förordning (EG) nr 510/2006 och artikel 4a i beslutet om skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (RS 910.12) ska tillämpas. Parterna ska underrätta varandra i förväg om detta.

Om så krävs kan kommittén, i enlighet med förfarandena i artikel 16 i bilaga 12, överväga en ändring av artikel 8 för att klargöra de särskilda bestämmelserna om homonyma beteckningar.

FINANSIERINGSÖVERSIKT | Fichefin/10/483106 DDG/tm 6.0.2005.1-2010 |

DATUM: 15.7.2010 |

1. | BERÖRD BUDGETRUBRIK: Kapitel 12 – Tullar och andra avgifter | ANSLAG: B2010: 14 079,7 miljoner euro |

2. | BENÄMNING: Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, som ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter |

3. | RÄTTSLIG GRUND: Fördraget, särskilt artikel 207.4 första stycket jämfört med artikel 218.6 a v |

4. | MÅL: Att åstadkomma ett ömsesidigt skydd för ursprungsbeteckningar (SUB) och geografiska beteckningar (SGB) i syfte att förbättra villkoren för den bilaterala handeln med jordbruksprodukter. |

5. | BUDGETKONSEKVENSER | TOLVMÅNADERSPERIOD (miljoner euro) | INNEVARANDE BUDGETÅR 2010 (miljoner euro) | FÖLJANDE BUDGETÅR 2011 (miljoner euro) |

5.0 | UTGIFTER - SOM BELASTAR UNIONENS BUDGET (BIDRAG/STÖD) - NATIONELLA MYNDIGHETER - ÖVRIGA | - | - | - |

5.1 | INKOMSTER - UNIONENS EGNA MEDEL (AVGIFTER/TULLAR) - PÅ DET NATIONELLA PLANET | - | - | - |

2012 | 2013 | 2014 |

5.0.1 | BERÄKNADE UTGIFTER |

5.1.1 | BERÄKNADE INKOMSTER | - | - | - |

5.2 | BERÄKNINGSMETOD: - |

6.0 | ÄR FINANSIERING MÖJLIG MED DE MEDEL SOM ANSLAGITS UNDER DET BERÖRDA KAPITLET I BUDGETEN FÖR INNEVARANDE ÅR? | JA NEJ |

6.1 | ÄR FINANSIERING MÖJLIG GENOM ÖVERFÖRING MELLAN KAPITEL I BUDGETEN FÖR INNEVARANDE ÅR? | JA NEJ |

6.2 | KOMMER DET ATT BEHÖVAS EN TILLÄGGSBUDGET? | JA NEJ |

6.3 | KOMMER DET ATT BEHÖVAS ANSLAG I KOMMANDE BUDGETAR? | JA NEJ |

ANMÄRKNINGAR: Förslaget gäller ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt skydd för sådana ursprungsbeteckningar (SUB) och geografiska beteckningar (SGB) som skyddas av respektive part, i syfte att förbättra villkoren för den bilaterala handeln för jordbruksprodukter. Åtgärden har inga budgetkonsekvenser. |

[1] EUT C […]

[2] EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.

[3] EGT L 114, 30.4.2002, s. 1.