Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52010XC0313(01).pdf

13.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 62/3


Sloveniens nationella förfarande för fördelning av begränsade trafikrättigheter

2010/C 62/03

I enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 847/2004 av den 29 april 2004 om förhandling om och genomförande av luftfartsavtal mellan medlemsstater och tredje länder (1), offentliggör Europeiska kommissionen följande nationella förfarande för fördelning mellan berättigade EU-lufttrafikföretag av trafikrättigheter när dessa begränsas av luftfartsavtal med tredjeländer.

Transportministern utfärdar härmed följande enligt artikel 74 i statsförvaltningslagen (konsoliderad i Sloveniens officiella tidning nr 113/05, ändrad genom 126/07 (ZUP-E) och 48/09) samt artikel 81 i luftfartslagen (konsoliderad i Sloveniens officiella tidning nr 113/06, ändrad genom 33/09)

FÖRESKRIFTER OM FÖRFARANDE FÖR TILLDELNING AV TRAFIKRÄTTIGHETER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Föreskrifterna avser genomförandet av förordning (EG) nr 847/2004 om förhandling och omfattar förfarandet för tilldelning av trafikrättigheter, när Republiken Slovenien ingår bilaterala avtal om lufttrafik, vidare dessas ändringar eller bilagor, som föreskriver begränsningar av trafikrättigheternas utnyttjande eller av antalet EU-lufttrafikföretag som uppfyller villkoren för att utnyttja trafikrättigheter.

2.   Som en begränsad trafikrättighet ska för dessa föreskrifters syfte inte betraktas allmän trafikplikt enligt artiklarna 16–18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) (2).

Artikel 2

Trafikrättigheter och trafikföretagens skyldighet att utnyttja dem

1.   Uppgifter om trafikrättigheter och deras utnyttjade på linjer mellan Republiken Slovenien och tredjeländer som Slovenien slutit luftfartsavtal med ska lämnas av transportministeriet (nedan kallat ministeriet), antingen på ministeriet eller på webbplatsen http://www.mzp.gov.si/

2.   På webbplatsen enligt punkt 1 ska ministeriet också offentliggöra uppgifter om planerade förhandlingar om trafikrättigheter.

3.   EU-lufttrafikföretag, som vill trafikera linjer som omfattas av trafikrättigheter eller linjer mellan Republiken Slovenien och tredjeländer som Slovenien inte slutit luftfartsavtal med, kan underrätta ministeriet om sina planer och önskemål. Ministeriet ska beakta önskemålen vid förhandlingar om luftfartsavtal.

Artikel 3

Tillståndsansökningar

1.   När ett EU-lufttrafikföretag uttrycker intresse för outnyttjad kapacitet på en linje som omfattas av trafikrättigheter, ska ministeriet utfärda en skriftlig inbjudan att inkomma med tillståndsansökan om utnyttjande av trafikrättigheter på sådan linje (nedan kallat tillstånd). Inbjudan ska skickas elektroniskt till alla EU-lufttrafikföretag som bedriver lufttrafik till och/eller från Republiken Slovenien och till dem som bett om uppgifter om outnyttjad kapacitet. Inbjudan ska också offentliggöras på webbplatsen enligt artikel 2.1. Den ska innehålla en tidsfrist för inlämning av skriftliga ansökningar som inte är kortare än 15 dagar.

2.   Skriftlig tillståndsansökan ska åtminstone innehålla följande handlingar och uppgifter:

a)

En kopia på operativ licens.

b)

En beskrivning av trafiken som trafikföretaget planerar på den berörda linjen (antalet avgångar/vecka, flygplanspark, eventuella mellanlandningar, års- och säsongsbunden flygtrafik).

c)

Planerad trafikperiod.

d)

Typ av trafik (passagerartrafik, frakt eller annat).

e)

Uppgifter om tillgänglighet samt kundtjänst (biljettförsäljningsnät, onlinetjänster etc.).

f)

Uppgifter om eventuella anslutningar.

g)

Prispolitik för den aktuella linjen.

3.   Den skriftliga ansökan ska vara avfattad på slovenska och ska skickas till ministeriet inom tidsfristen enligt punkt 1.

4.   Om ett tillstånd sägs upp eller återkallas eller om outnyttjad kapacitet uppstår på annat sätt, ska förfarandet enligt punkt 1 tillämpas.

5.   Utan hinder av föreskrifternas övriga bestämmelser om säkrandet av uppgifter, ska ministeriet på eget initiativ inhämta uppgifter om sakförhållanden som det själv registerför och om sakförhållanden som annan behörig slovensk myndighet registerför eller som ett organ på offentligt uppdrag registerför.

Artikel 4

Tillstånd till utnyttjade av trafikrättigheter

1.   Efter en preliminär bedömning av passagerar- och/eller frakttjänsterna, främjandet av konkurensen och EU-trafikens balanserade utveckling ska ministeriet allt efter tillgången på trafikrättigheter utfärda tillstånd till utvald sökande som uppfyller kraven. Tillståndet ska avse minst en trafikperiod och högst tre år, om inte annat föreskrivs i internationell överenskommelse.

2.   Allt efter tillgången ska utnyttjadet av trafikrättigheterna på berörd rutt tilldelas det lufttrafikföretag som bäst uppfyller följande kriterier:

Hur efterfrågan på lufttrafik tillgodoses (passagerar- och/eller fraktflyg, direktflyg eller med mellanlandningar, turtäthet, trafikeringsdagar).

Prispolitik (särskilt biljettpriser, förekomsten av rabatter och andra anpassningar).

Tjänsternas kvalitet (särskilt flygplanens konfiguration, möjligheterna att byta biljett och förekomsten av offentliga försäljningsställen).

Främjandet av konkurrens på lika villkor.

Planerat startdatum för trafiken.

Garantier för trafikens långsiktiga bärkraft.

Ökning av EU-lufttrafikföretagens marknadsandel i bilateralt hänseende.

Använda flygplans miljöpåverkan, särskilt vad gäller buller.

Dessutom kan följande kriterier beaktas:

Ökning av anslutningstrafik som erbjuds passagerarna.

Ansökans datum.

Inverkan på fysisk planering.

Bidrag till turismens utveckling i Slovenien.

Flygplanens lämplighet när det gäller att operera på slovenska flygplatser.

Lufttrafikföretagens betalning av flygplatsavgifter och lufttrafiktjänster för lufttrafik i Slovenien.

Marknadsföring av tjänsterna på slovenska.

3.   När flera lufttrafikföretag vill få tillträde till viss rutt, ska ministeriet arrangera en offentligt utfrågning som alla sökande kan delta i. I fall av utfrågning får ministeriet inte utfärda tillstånd för utnyttjade av trafikrättigheter på berörd rutt, förrän alla sökande mottagit ett skriftligt protokoll och tidsfristen för att kommentera eventuella oriktigheter i detta löpt ut.

4.   Förfarandet för tilldelning av trafikrättigheter ska följa rättsreglerna för offentliga administrativa förfaranden och beslutet om utfärdande av tillstånd ska offentliggöras på ministeriets webbplats.

5.   I enlighet med luftfartslagen ska parterna ha rätt att överklaga ministeriets beslut. Vid överklagande ska motsvarande laga beslut offentliggöras på ministeriets webbplats.

Artikel 5

Omprövning av tillstånd

1.   Ministeriet ska övervaka utnyttjandet av rättigheter som tilldelats enligt artikel 4 och ska varje år genomföra en analys av om rättigheterna utnyttjas effektivt, i vilken alla lufttrafikföretag som deltog i urvalsförfarandet kan delta. Om det konstateras att trafikrättigheterna inte utnyttjas effektivt, ska utfärdade tillstånd omprövas.

2.   Utfärdade tillstånd ska också omprövas, om så begärs av ett EU-trafikföretag som bedriver lufttrafik till och/eller från Slovenien. I detta fall får omprövningen inte ske förrän tre år efter utfärdandet av tillståndet eller den senaste omprövningen.

3.   Vid varje omprövning ska tillståndshavaren meddelas. Ett tillkännagivande om omprövningen ska offentliggöras på ministeriets webbplats. Det utfärdade tillståndet kan återkallas med anledning av omprövningen, varför tillkännagivandet ska innehålla uppgift om tidsfristen när EU-trafikföretag med intresse av att utnyttja tillståndets angivna trafikrättigheter kan lämna en tillståndsansökan.

4.   Vid omprövning av tillstånd enligt punkt 2 ska artikel 3.2 och 3.3 samt artikel 4 tillämpas så att de inte påverkar gällande tillstånd, om motsvarande trafikrättigheter utnyttjas effektivt och i överensstämmelse med EU:s konkurrenslagstiftning samt tillämpliga slovenska bestämmelser.

Artikel 6

Återkallande, uppsägning och begränsning av tillstånd

1.   Om trafiken för vilken tillstånd utfärdats

inte inleds under den trafikperiod som följer efter lufttrafikens angivna startdag, eller

avbryts och inte återupptas under följande två trafikperioder

ska tillståndet återkallas, om tillståndshavaren inom den tid ministeriet anger inte visar att bristen i nyttjandet eller avbrottet beror på omständigheter som denne inte kunnat påverka.

2.   Tillståndet ska också återkallas, om tillståndshavaren skriftligen underrättar ministeriet om att denne inte längre avser att utnyttja tillståndets trafikrättigheter med anledning av att lufttrafikföretaget inte längre har någon giltig operativ licens eller andra för den aktuella lufttrafiken föreskrivna handlingar.

3.   Ministeriet ska återkalla tillståndet i sin helhet eller för en angiven period eller begränsa den i tillståndet angivna verksamheten, om tillståndshavaren

inte bedriver lufttrafiken i enlighet med tillståndsvillkoren, eller

inte efterlever det lufttrafikavtal på vars grund tillståndet utfärdades eller andra internationella förpliktelser, eller

inte uppfyller villkoren för utnyttjandet av trafikrättigheterna, eller

inte bedriver lufttrafiken enligt tidtabellen.

Artikel 7

Övergångsbestämmelse

Utan hinder av artikel 5.1 och 5.2 ska en omprövning av tillstånd som utfärdades innan föreskrifterna trädde ikraft vara giltig i tre år efter ikraftträdandedagen.

Artikel 8

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den femtonde dagen efter det att de har offentliggjorts i Sloveniens officiella tidning.

Nr. 007-208/2006/20

Ljubljana den 26 oktober 2009

EVA 2009-2411-0063

Transportminister

dr. Patrick VLACIC


(1)  EUT L 157, 30.4.2004, s. 7.

(2)  EUT L 293, 31.10.2008, s. 3.