Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011PC0412.pdf

52011PC0412

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av produkter av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina /* KOM/2011/0412 slutlig - 2011/0181 (NLE) */MOTIVERING

1. BAKGRUND

2. Motiv och syfte

Detta förslag gäller tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (nedan kallad grundförordningen) i antidumpningsförfarandet rörande import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina.

- Allmän bakgrund

Detta förslag läggs fram som ett led i tillämpningen av grundförordningen och är resultatet av en undersökning som genomförts i enlighet med de materiella och formella kraven i grundförordningen.

- Gällande bestämmelser

Kommissionens förordning (EU) nr 138/2011 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 43, 17.2.2011, s. 9).

- Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden

Ej tillämpligt.

3. SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS

4. Samråd med berörda parter

De parter som berörs av förfarandet har i enlighet med bestämmelserna i grundförordningen getts möjlighet att tillvarata sina intressen under undersökningen.

- Extern experthjälp

Någon extern experthjälp har inte behövts.

- Konsekvensanalys

Förslaget är en följd av tillämpningen av grundförordningen.

I grundförordningen föreskrivs inte någon allmän konsekvensbedömning, men den innehåller en uttömmande förteckning över villkor som måste bedömas.

5. RÄTTSLIGA ASPEKTER

6. Sammanfattning av den föreslagna åtgärden

Den 20 maj 2010 inledde kommissionen ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Kina. Förfarandet inleddes efter ett klagomål från fyra unionsproducenter (nedan kallade klagandena ), som står för mer än 25 % av den totala tillverkningen i unionen av vissa glasfibervävnader med öppna maskor.

Genom förordning (EU) nr 138/2011 införde kommissionen en preliminär antidumpningstull på import från Kina.

Det bifogade förslaget till rådsförordning grundar sig på de slutgiltiga undersökningsresultaten beträffande dumpning, skada, orsakssamband och unionens intresse, vilka bekräftade de preliminära undersökningsresultaten i fråga om import från Kina. Ytterligare en exporterande tillverkare i Kina som hade ansökt om individuell undersökning utreddes dessutom och fick en individuell dumpningsmarginal. Dumpnings- och skademarginalerna reviderades också efter synpunkter från berörda parter på de preliminära slutsatserna.

Det föreslås därför att rådet antar det bifogade förslaget till förordning om slutgiltiga åtgärder beträffande import av glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Kina.

- Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen.

- Subsidiaritetsprincipen

Förslaget avser ett område där Europeiska unionen är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig.

- Proportionalitetsprincipen

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl:

Åtgärdsformen beskrivs i grundförordningen och ger inget utrymme för nationella beslut.

Det är inte tillämpligt att ange på vilket sätt den ekonomiska och administrativa börda som faller på unionen, nationella regeringar, regionala och lokala myndigheter, ekonomiska aktörer och medborgare begränsas till ett minimum och står i proportion till förslagets mål.

- Val av regleringsform

Föreslagen regleringsform: förordning.

Övriga regleringsformer skulle vara olämpliga av följande skäl:

Andra regleringsformer skulle inte vara lämpliga, eftersom det inte föreskrivs några alternativ i grundförordningen.

7. BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget påverkar inte unionens budget.

2011/0181 (NLE)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av produkter av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen[1] (nedan kallad grundförordningen ), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av det förslag som Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen ) lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. FÖRFARANDE

8. Provisoriska åtgärder

9. Genom förordning (EG) nr 138/2011[2] (nedan kallad förordningen om preliminär tull ) införde kommissionen en preliminär antidumpningstull på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina ).

10. Förfarandet inleddes till följd av ett klagomål som ingavs den 6 april 2010 av St-Gobain Vertex s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovetgyarto, Valmieras ”Stikla Skiedra” AS och Vitrulan Technical Textiles GmbH (nedan kallade klagandena ) såsom företrädare för en betydande del, i detta fall mer än 25 %, av den totala tillverkningen i unionen av vissa glasfibervävnader med öppna maskor.

11. Såsom anges i skäl 13 i förordningen om preliminär tull omfattade undersökningen av dumpning och skada perioden 1 april 2009–31 mars 2010 (nedan kallad undersökningsperioden ). Undersökningen av utvecklingstendenser av betydelse för bedömningen av skada omfattade perioden från och med den 1 januari 2006 till och med undersökningsperiodens slut (nedan kallad skadeundersökningsperioden ).

12. Efterföljande förfarande

13. Efter meddelandet om de fakta och hänsyn som låg till grund för beslutet att införa provisoriska antidumpningsåtgärder (nedan kallat det preliminära meddelandet av uppgifter ) inkom flera berörda parter med skriftliga synpunkter på de preliminära undersökningsresultaten. De parter som så önskade gavs tillfälle att bli hörda.

14. Kommissionen fortsatte att inhämta och kontrollera alla uppgifter som bedömdes vara nödvändiga för de slutgiltiga avgörandena. Förutom de kontroller som anges i skäl 11 i förordningen om preliminär tull genomfördes ytterligare kontroller på plats hos följande företag:

Exporterande tillverkare som hade begärt individuell undersökning:

- Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd

och dess närstående handelsföretag:

- Yuyao Winter International Trade Co., Ltd

Icke-närstående importör i unionen:

- Vimaplas Tecnicos Lda., Portugal

- Alla parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för rekommendationen att införa en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Kina och att slutgiltigt ta ut av de belopp för vilka säkerhet ställts i form av den preliminära tullen (nedan kallat det slutliga meddelandet av uppgifter ). Alla parter beviljades även en tidsfrist inom vilken synpunkter kunde lämnas efter detta slutliga meddelande av uppgifter.

- De muntliga och skriftliga synpunkterna från de berörda parterna övervägdes och togs i beaktande där så var lämpligt.

B. BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

15. Berörd produkt

16. Den berörda produkten är, som beskrivs i skäl 4 i förordningen om preliminär tull, glasfibervävnader med öppna maskor, med en cellstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m2 med ursprung i Kina (nedan kallad den berörda produkten ) som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 och ex 7019 90 99.

17. Efter det att de preliminära åtgärderna hade införts,visade en ytterligare analys att den berörda produkten inte kan klassificeras enligt tre av de fem KN-nummer som anges i skäl 8. Därför bör KN-nummer ex 7019 90 91, ex 7019 90 99 och ex 7019 40 00 tas bort från beskrivningen av den berörda produkten.

18. Det erinras också om att, såsom förklaras i skäl 16 i förordningen om preliminär tull, en kinesisk exporterande tillverkare begärde ett förtydligande av huruvida glasfiberskivor ingår i produktdefinitionen. Unionsindustrin ansåg att sådana skivor kan betraktas som en produkt i senare led i förädlingskedjan och därmed inte nödvändigtvis behöver ingå i produktdefinitionen. Det beslutades dock att ytterligare information och synpunkter från berörda parter skulle samlas in innan en slutgiltig slutsats drogs i denna fråga.

19. Efter det preliminära meddelandet av uppgifter lämnades belägg in av unionsindustrin och av den europeiska federationen för slipmedelsproducenter ( Federation of European Producers of Abrasives , Fepa), som företräder användarna av glasfiberskivor och som visade att det finns ett antal steg i den tillverkningsprocess som krävs för att omvandla glasfibervävnader med öppna maskor till glasfiberskivor. Skivans fysiska form skiljer sig från den berörda produkten, som normalt levereras i rullar (smala eller breda), och den är också vanligtvis avsedd för en annan slutlig användning (förstärkning av slipskivor). Den kinesiska exporterande tillverkaren höll med om dessa argument.

20. Dessutom konstaterades det att glasfiberskivor varken tillverkades eller såldes av någon av de utvalda exporterande tillverkarna i Kina eller av unionstillverkarna.

21. En unionstillverkare av glasfiberskivor som trädde fram efter det att de preliminära åtgärderna hade införts hävdade att glasfiberskivor inte borde uteslutas från produktomfattningen. Denna tillverkare hävdade att glasfiberskivor inte är en produkt i senare led i förädlingskedjan utan att en tydlig gräns mellan den berörda produkten och en produkt i senare led i förädlingskedjan borde dras vid den tidpunkt då rullar av glasfibervävnad med öppna maskor bestryks. Enligt företaget skiljer sig bestrykningen av rullar av glasfibervävnad med öppna maskor som används inom byggnadssektorn från bestrykningen av rullar av glasfibervävnad med öppna maskor som senare används för tillverkning av glasfiberskivor. I det senare fallet bestryks glasfibervävnaden med fenoplaster. Glasfibervävnad med öppna maskor avsedd för tillverkning av glasfiberskivor har med andra ord exakt samma kemiska egenskaper som glasfiberskivor. Enligt företaget kan dessa typer av glasfibervävnader med öppna maskor inte användas som byggnadsarmering, vilket är den viktigaste tillämpningen av den berörda produkten. Därför ansåg företaget att om glasfiberskivor skulle uteslutas från produktomfattningen borde även glasfibervävnad med öppna maskor bestruken med fenoplaster uteslutas.

22. Som förklaras ovan i skäl 13 trädde företaget fram först efter det att de preliminära åtgärderna hade införts och tillhandahöll alltså inga kontrollerbara uppgifter till stöd för sina påståenden. Eftersom det inte fanns några uppgifter tillgängliga från undersökningen i fråga om de olika typer av bestrykningar som användes kunde företagets påstående inte bedömas mot bakgrund av de uppgifter som inhämtats under undersökningen. Dessutom har olika typer av glasfibervävnad med öppna maskor samma grundläggande fysiska egenskaper oberoende av bestrykning, varför glasfibervävnader med öppna maskor som är bestrukna med fenoplaster inte bör uteslutas. Denna begäran avvisades därför.

23. Med utgångspunkt i de uppgifter som samlades in under undersökningen och de belägg som lämnats in av den exporterande tillverkare som anges i skäl 10 unionsindustrin och Fepa i deras synpunkter på det preliminära meddelandet av uppgifter, godkänns härmed kravet på att glasfiberskivor ska uteslutas från produktomfattningen. Därmed konstateras att glasfiberskivor är en produkt i senare led i förädlingskedjan som inte har samma fysiska egenskaper och som har andra användningsområden jämfört med glasfibervävnad med öppna maskor och som därför bör uteslutas från definitionen av den berörda produkten enligt definitionen i förordningen om preliminär tull. Glasfiberskivor utesluts därför slutgiltigt från förfarandet.

24. Likadan produkt

25. I avsaknad av andra synpunkter gällande den likadana produkten bekräftas skäl 17 i förordningen om preliminär tull.

C. DUMPNING

26. Marknadsekonomisk status

27. Som anges i skäl 18–23 i förordningen om preliminär tull föreslogs det ursprungligen att två företag skulle beviljas marknadsekonomisk status, men i ett senare skede av förfarandet beslutades det att detta förslag skulle dras tillbaka, efter en undersökning av mottagna påståenden om de berörda företagens marknadsekonomiska status, vilka konstaterades vara korrekta.

28. En exporterande tillverkare, för vilken artikel 18 i grundförordningen tillämpades, upprepade redan framlagda argument vid beskedet om att kommissionen hade för avsikt att vägra att bevilja marknadsekonomisk status. Tillverkaren hävdade på nytt att de stadgar och det samriskavtal som kommissionen hade tagit emot var gamla versioner som aldrig trätt i kraft och därför inte påverkade slutsatserna i bedömningen av företaget i fråga om marknadsekonomisk status.

29. Som förklaras i skäl 28 i förordningen om preliminär tull kunde dessa argument inte skingra tvivlen på de ursprungliga dokumentens äkthet och på den information som lämnats av den exporterande tillverkaren i formuläret för ansökan om marknadsekonomisk status.

30. När det gäller argumentet om att tillämpningen av artikel 18.1 i grundförordningen inte är proportionerlig i detta fall, tillämpar kommissionen bestämmelserna i den artikeln från fall till fall, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. I detta förfarande har det ansetts vara lämpligt att använda denna artikel, precis som beskrivs i skälen 26, 27 och 31 i förordningen om preliminär tull, eftersom de inlämnade förfalskade handlingarna skapar tvivel i fråga om samtliga handlingar från det företaget.

31. Den andra exporterande tillverkare som inte beviljades marknadsekonomisk status, men som i stället beviljades individuell behandling, ifrågasatte kommissionens grunder för att ändra sitt beslut. Företaget ansåg att det inte fanns några nya övertygande belägg som undergräver de ursprungliga slutsatserna så mycket att det är motiverat att återkalla det ursprungliga beslutet om att bevilja marknadsekonomisk status. Företaget hävdade att de felaktigheter och ofullständigheter som konstaterats i dess redovisning och som inte rapporterats av revisorn inte hade någon avgörande inverkan på tillförlitligheten i denna redovisning.

32. Precis som anges i skäl 30 i förordningen om preliminär tull kunde dessa argument inte skingra tveksamheten vad gäller riktigheten och fullständigheten i de siffror som uppvisades i dessa räkenskaper.

33. Dessutom ansåg företaget att resultatet av undersökningen och dess individuella tullsats är orättvis och oproportionerlig eftersom företaget har varit samarbetsvilligt under förfarandet och omfattas av den högsta tullsatsen precis som de icke-samarbetsvilliga företagen och det företag som omfattas av artikel 18 i grundförordningen. I detta avseende konstateras att företaget omfattas av en tullsats som har fastställts enligt den vanliga metod som tillämpas för företag som har beviljats individuell behandling.

34. Eftersom inga övriga synpunkter inkommit beträffande marknadsekonomisk status, bekräftas härmed slutsatserna i skälen 18–32.

35. Individuell undersökning

36. Som anges i skäl 37 i förordningen om preliminär tull begärde en icke utvald grupp av närstående företag individuell undersökning i enlighet med artikel 17.3 i grundförordningen och svarade på formuläret för ansökan om marknadsekonomisk status inom tidsfristen.

37. Som anges i skäl 5 ovan gjordes ett kontrollbesök på plats hos gruppen av närstående företag, och det konstaterades att företagen inte uppfyllde kriterierna 1, 2 och 3 i artikel 2.7 c i grundförordningen.

38. När det gäller det första kriteriet kunde de två närstående företagen inte lägga fram tillräckliga belägg i fråga om aktieägarnas bidrag till företagens kapital. Aktieägarna tog över företagen, som ursprungligen bildats med statliga medel, utan att själva betala några bidrag. I strid med bolagsordningarna hölls inte heller några bolagsstämmor och det överlämnades inte några protokoll från sådana stämmor, vilket skapade tvivel på att aktieägarna fattade några verksamhetsbeslut utan statlig inblandning. Därför konstaterades att företagen inte kunde visa att deras verksamhetsbeslut inte fattades utan avsevärd statlig inblandning.

39. När det gäller det andra kriteriet visade undersökningen att de båda närstående företagens redovisning inte genomgick någon revision i enlighet med internationella redovisningsnormer, eftersom redovisningen innehöll ett antal brister och felaktigheter t.ex. i fråga om bokförda/betalade skatter, fortlöpande fel i kontot för anteciperad vinstutdelning och utebliven nedskrivning som inte hade tagits upp i revisionsberättelserna.

40. När det gäller det tredje kriteriet kunde ett närstående företag inte visa upp något avtal om markanvändningsrättigheter, det fanns ingen bokföring av detta i företagets redovisning och det lämnades inte in något betalningsbevis. Det andra företaget fick kostnadsfria markanvändningsrättigheter från sitt närstående företag, vilket inte har bokförts i redovisningen och därmed inte skrivits av.

41. Därför föreslogs det att den grupp av företag som hade begärt individuell undersökning inte skulle beviljas marknadsekonomisk status.

42. Kommissionen underrättade officiellt den berörda gruppen av närstående företag i Kina och klagandena om resultatet av bedömningen av marknadsekonomisk status. De gavs också tillfälle att skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda om det fanns särskilda skäl till detta. Inga synpunkter inkom efter det att bedömningen av marknadsekonomisk status hade meddelats.

43. Individuell behandling

44. Det konstaterades preliminärt att ett av företagen i den utvalda gruppen av exporterande tillverkare i Kina som hade nekats marknadsekonomisk status uppfyllde samtliga villkor för individuell behandling.

45. Den exporterande tillverkare för vilken beslutet om marknadsekonomisk status upphävdes uppfyllde dessutom villkoren i artikel 9.5 i grundförordningen för att beviljas individuell behandling, vilket beskrivs i skäl 35 i förordningen om preliminär tull.

46. Unionsindustrin ifrågasatte beslutet att bevilja individuell behandling för det företag för vilket beslutet om marknadsekonomisk status upphävdes, och hävdade att den ofullständiga redovisningen och avvikelserna ger upphov till tvivel på samtliga uppgifter från företaget. Det konstaterades dock att de felaktigheter som påvisats i redovisningen inte påverkade tillförlitligheten när det gäller företagets exportpriser. Därför avvisades unionsindustrins krav.

47. Den preliminära slutsatsen att två av de tre utvalda exporterande tillverkarna uppfyllde samtliga krav för individuell behandling bekräftas därför. Skälen 33–36 i förordningen om preliminär tull om individuell behandling bekräftas härmed.

48. Den grupp av två närstående företag som begärde individuell undersökning begärde också individuell behandling om utredningen skulle visa att de inte uppfyllde villkoren för marknadsekonomisk status. Det konstaterades att de uppfyllde villkoren i artikel 9.5 i grundförordningen för att beviljas individuell behandling.

49. Unionsindustrin ifrågasatte också beslutet att bevilja gruppen av två närstående företag individuell behandling, eftersom man ansåg att om företagens uppgifter visade sig opålitliga för bedömningen av marknadsekonomisk status, så kunde dessa uppgifter inte heller vara tillräckliga för beviljandet av individuell behandling. Unionsindustrins invändning avvisades, eftersom man fann att de oegentligheter som konstaterades i samband med bedömningen av marknadsekonomisk status inte påverkade ansökan om en individuell tullsats och individuell behandling kunde därför beviljas.

50. Normalvärde

a) Val av jämförbart land

51. Inga synpunkter inkom beträffande valet av jämförbart land. Det bekräftas därför att Kanada var ett lämpligt och skäligt jämförbart land i enlighet med artikel 2.7 i grundförordningen. Skälen 39–45 i förordningen om preliminär tull bekräftas följaktligen härmed.

b) Fastställande av normalvärdet

52. Det erinras om att det ansågs lämpligare att konstruera normalvärdet för att ta hänsyn till skillnader i kvalitet mellan den produkt som tillverkas och säljs i Kanada och den berörda produkten från Kina. Normalvärdet konstruerades därför med hjälp av den kanadensiska tillverkarens tillverkningskostnader plus ett rimligt belopp för försäljnings- och administrationskostnader och allmänna kostnader samt för vinst på den inhemska marknaden.

53. De företag som beviljades individuell behandling ifrågasatte beräkningen av det konstruerade normalvärdet och ett av dem ville framför allt veta om värdet konstruerades per produkttyp. Det bekräftades att normalvärdet konstruerades per produkttyp på grundval av uppgifter från den enda tillverkaren av den berörda produkten i det jämförbara landet. På grund av behovet av att skydda konfidentiella uppgifter redovisades normalvärdet i form av prisintervall.

54. Tre parter hävdade att det redovisade normalvärdet inte gav tillräckligt god förståelse av de sakförhållanden och överväganden som låg till grund för att fastställa dumpningsmarginalen. Alla företagen begärde fler upplysningar om hur normalvärdet konstruerats, inbegripet beloppet för de olika justeringar som gjorts av normalvärdet för att ta hänsyn till kvalitetsskillnaderna. Med hänsyn till behovet av att skydda konfidentiella uppgifter ansågs det dock att företagen hade fått all information som gick att lämna.

55. Kravet avvisades därför. Skälen 46–49 i förordningen om preliminär tull bekräftas härmed när det gäller fastställandet av normalvärdet.

c) Exportpriser för exporterande tillverkare som beviljats individuell behandling

56. Ett av de företag som beviljades individuell behandling i det preliminära skedet begärde en förklaring av beräkningen av emballeringskostnaderna, eftersom företaget ansåg att de emballeringsuppgifter som lämnats inte visade någon enhetlig korrelation till transaktionernas volym eller värde. Eftersom detta företag inte hade uppgivit några emballeringskostnader i sitt svar på antidumpningsundersökningens frågeformulär beräknades emballeringskostnaderna på grundval av uppgifter från de andra två utvalda exporterande tillverkarna.

57. Eftersom inga ytterligare synpunkter har lämnats beträffande fastställande av exportpriset bekräftas slutsatserna i skäl 50 i förordningen om preliminär tull.

58. Efter det att de slutgiltiga undersökningsresultaten hade meddelats, hävdade den grupp närstående företag som skulle beviljas individuell behandling att provisionskostnaderna inte borde ha tagit med när de olika justeringarna drogs av från exportpriset. Invändningen godtogs och exportpriset justerades i enlighet med detta, vilket resulterade i att gruppens dumpningsmarginal ändrades.

d) Jämförelse

59. Eftersom inga synpunkter har lämnats beträffande jämförelsen mellan normalvärdet och exportpriset på nivån fritt fabrik bekräftas slutsatserna i skälen 51 och 52 i förordningen om preliminär tull.

60. Dumpningsmarginaler

a) För de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som beviljats individuell behandling

61. En importör av den berörda produkten i unionen välkomnade införandet av preliminära åtgärder eftersom de skulle återställa importpriset till icke-skadevållande nivåer. Importören ansåg emellertid att en skillnad på mer än 10 % mellan de olika införda tullsatserna kunde snedvrida marknaden. Därför begärde importören att åtgärderna skulle revideras så att det företag som beviljats individuell behandling enligt den lägre individuella tullsatsen inte skulle få den tullsatsen. Importören hävdade att det fanns en ökad risk för kringgående av den exporterande tillverkaren med den lägre individuella tullsatsen. Det lämnades dock inga ytterligare uppgifter eller bevis till stöd för detta påstående, varför det inte beaktades.

62. På denna grund konstateras de slutgiltiga dumpningsmarginalerna, uttryckta som andel av cif-priset vid unionens gräns före tull, vara följande:

Företag | Slutgiltig dumpningsmarginal |

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd | 62,9 % |

Grand Composite Co., Ltd och dess närstående företag Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd | 48,4 % |

Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd | 60,7 % |

b) För övriga exporterande tillverkare

63. Eftersom inga synpunkter framförts beträffande dumpningsmarginalerna bekräftas härmed slutsatserna i skälen 53–57 i förordningen om preliminär tull.

64. Således fastställs den landsomfattande dumpningsnivån slutgiltigt till 62,9 % av cif-priset vid unionens gräns före tull, och skäl 58 i förordningen om preliminär tull bekräftas härmed.

D. SKADA

65. Tillverkningen i unionen

66. I skäl 59 i förordningen om preliminär tull förklaras att begreppet unionsindustri avser samtliga tillverkare i unionen. Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande tillverkningen i unionen, bekräftas skäl 60 i förordningen om preliminär tull.

67. Såsom förklaras i skäl 9, bör KN-nummer ex 7019 90 91, ex 7019 90 99 och ex 7019 40 00 tas bort från beskrivningen av den berörda produkten. Uteslutandet av dessa nummer ändrade inte slutsatserna när det gäller förbrukningen i unionen, inklusive import, som grundades på siffror i klagomålet och kompletterades med kontrollerade siffror från de samarbetsvilliga företagen och från Eurostat.

68. Unionens konsumtion

69. Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande förbrukningen i EU bekräftas slutsatserna i skälen 61–63 i förordningen om preliminär tull.

70. Import från det berörda landet

71. Eftersom det inte har inkommit några synpunkter i fråga om volym, pris och marknadsandel för dumpad import från det berörda landet bekräftas slutsatserna i skälen 64 och 66 i förordningen om preliminär tull.

72. Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande prisunderskridande bekräftas den metod för fastställande av prisunderskridande som beskrivs i skälen 67–68 i förordningen om preliminär tull. Till följd av den individuella undersökning som beviljades efter införandet av preliminära åtgärder för en grupp av exporterande tillverkare i Kina omprövades dock prisjämförelsen av likartade produkttyper. Denna omprövning bekräftade att den dumpade importen från Kina under undersökningsperioden underskred EU-industrins priser med 30–35 %.

73. Unionsindustrins situation

74. Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande unionsindustrins situation bekräftas härmed skälen 69–84 i förordningen om preliminär tull.

75. Slutsats om skada

76. Eftersom inga synpunkter på slutsatsen om skada lämnats bekräftas härmed slutsatserna i skälen 85–87 i förordningen om preliminär tull.

E. ORSAKSSAMBAND

77. Verkningar av den dumpade importen

78. Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande verkningarna av den dumpade importen bekräftas härmed skälen 89–91 i förordningen om preliminär tull.

79. Verkan av andra faktorer

80. Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande verkningarna av andra faktorer bekräftas härmed skälen 92–96 i förordningen om preliminär tull.

81. Slutsats om orsakssamband

82. Eftersom det inte inkommit några synpunkter på slutsatsen om orsakssamband bekräftas härmed slutsatserna i skälen 97–99 i förordningen om preliminär tull.

F. UNIONENS INTRESSE

83. Unionsindustrins intresse

84. Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande unionsindustrins intresse bekräftas skälen 101–103 i förordningen om preliminär tull.

85. Importörernas intresse

86. Eftersom inga synpunkter rörande importörernas intresse inkommit konstaterades det att införandet av slutgiltiga åtgärder på import av den berörda produkten inte skulle strida mot importörernas intresse.

87. Användarnas och konsumenternas intresse

88. Det erinras om att det inte förekom något samarbete med användare eller konsumentorganisationer i den preliminära delen av undersökningen. En användarförening inkom med synpunkter efter det att förordningen om preliminär tull hade offentliggjorts. Synpunkterna gällde dock den eventuellt negativa inverkan av att införa åtgärder mot glasfiberskivor, om dessa inte uteslöts från produktomfattningen. Såsom beskrivs i skäl 15 bör glasfiberskivor uteslutas från produktomfattningen. Införandet av slutgiltiga antidumpningsåtgärder kommer alltså inte att påverka användare av glasfiberskivor negativt.

89. Eftersom inga ytterligare synpunkter rörande användarnas och konsumenternas intresse inkommit, konstaterades det att införandet av slutgiltiga åtgärder på import av den berörda produkten inte skulle strida mot importörernas intresse.

90. Slutsats om unionens intresse

91. På grundval av ovanstående dras slutsatsen att det inte finns några tvingande skäl som talar emot införandet av slutgiltiga antidumpningstullar mot importen av glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Kina.

G. SLUTGILTIGA ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

92. Nivå för undanröjande av skada

93. Efter det preliminära meddelandet av uppgifter hävdade en kinesisk exporterande tillverkare att de inte hade fått tillräckligt detaljerade uppgifter om beräkningen av deras skademarginal eftersom det inte lämnades några uppgifter om unionsindustrins volymer, värden och priser per produkttyp. Företaget hävdade att eftersom den utvalda gruppen bestod av fyra unionstillverkare borde denna information inte betraktas som konfidentiell. Det bör dock påpekas att vissa produkttyper såldes av ett mycket begränsat antal unionstillverkare under undersökningsperioden. Därför ansågs det lämpligt att inte avslöja priser, volymer och värden för dessa transaktioner. Dessutom anses det inte nödvändigt att lämna detaljerade siffror för varje produkttyp för att ge parterna en tillräckligt god förståelse av beräkningsmetoden och resultatet av beräkningen.

94. Samma kinesiska exporterande tillverkare ifrågasatte det vinstmål som användes vid beräkningen av skademarginalen och särskilt att vinstmålet var lika med den faktiska förtjänsten i unionsindustrin under undersökningsperioden. Tillverkaren ifrågasatte också att uppgifter från de utvalda unionstillverkarna användes när vinstmålet fastställdes i stället för uppgifter för unionsindustrin som helhet. Slutligen ifrågasatte tillverkaren nivån på det vinstmål som användes jämfört med det som användes i en annan undersökning nyligen i fråga om en närbesläktad produktsektor.

95. Som förklaras i skäl 112 i förordningen om preliminär tull avspeglar vinstmålet den genomsnittliga förtjänsten för unionsindustrin under åren 2006–2007, medan den viktade genomsnittliga förtjänsten under undersökningsperioden beräknades utifrån uppgifter från de fyra utvalda företagen. Som förklaras i skäl 79 i förordningen om preliminär tull tas det i denna vinst ingen hänsyn till de extraordinära omstruktureringskostnader som några av tillverkarna i urvalet rapporterade. Det är alltså ett rent sammanträffande att dessa båda vinstsiffror är identiska.

96. När det gäller frågan om vilka uppgifter som ska användas för att fastställa vinstmålet bör det påpekas att vinstnivå är en av mikorindikatorerna i skadeanalysen när stickprovsförfarande används. Alltså betraktas den siffra som fastställs för stickprovet som representativ för unionsindustrin som helhet. I en undersökning där stickprovsförfarandet används baseras det vinstmål som används i beräkningen av skademarginalen på uppgifter som samlas in från de utvalda företagen.

97. När det slutligen gäller hänvisningen till det vinstmål som har använts i en annan antidumpningsundersökning bör det understrykas att resultaten och slutsatserna i varje undersökning bygger på uppgifter som samlas in från de samarbetsvilliga företagen i varje undersökning för en viss produktbeskrivning och tidsperiod. Det går därför inte att göra någon direkt koppling mellan slutsatserna i dessa båda separata undersökningar under två olika undersökningsperioder.

98. När det gäller nivån för undanröjande av skada har skademarginalen justerats uppåt för en exporterande tillverkare till följd av ett korrekturfel i beräkningen av den preliminära skademarginalen. Detta påverkar inte nivån på antidumpningstullen för detta företag, eftersom tullen baseras på dumpningsmarginalen.

99. Det bör också påpekas att individuell skademarginal beräknades för en annan grupp av kinesiska exporterande tillverkare eftersom de beviljades individuell behandling, som förklaras i skäl 32.

100. Till följd av de revideringar som avses i skäl 71 reviderades även den viktade genomsnittliga skademarginalen för de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet och den övriga skademarginalen för icke-samarbetsvilliga tillverkare.

101. På denna grund konstateras de slutgiltiga skademarginalerna, uttryckta som andel av cif-priset vid unionens gräns före tull, vara följande:

Företag | Slutgiltig skademarginal |

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd | 69,1 % |

Grand Composite Co., Ltd och dess närstående företag Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd | 77,4 % |

Yuayo Feitian Fiberglass Co., Ltd | 87,6 % |

Utvalt vägt genomsnitt för samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet | 72,1 % |

Övrig marginal för icke samarbetsvilliga exporterande tillverkare och Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd. | 87,6 % |

102. Slutgiltiga åtgärder

103. Mot denna bakgrund anser kommissionen att slutgiltiga antidumpningsåtgärder bör införas på import av den berörda produkten och att dessa, i enlighet med artikel 9.4 i grundförordningen och regeln om lägsta tull, bör fastställas till en nivå motsvarande de lägre av dumpnings- och skademarginalerna. Alla tullsatser bör därför fastställas till den nivå på dumpningsmarginalerna som konstaterats.

104. Följande antidumpningstullar föreslås:

Företag | Nivå för undanröjande av skada | Dumpningsmarginal | Antidumpningstullsats |

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd | 69,1 % | 62,9 % | 62,9 % |

Grand Composite Co., Ltd och dess närstående företag Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd | 77,4 % | 48,4 % | 48,4 % |

Yuayo Feitian Fiberglass Co., Ltd | 87,6 % | 60,7 % | 60,7 % |

Utvalt vägt genomsnitt för samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet | 72,1 % | 57,7 % | 57,7 % |

Övrig tull för icke samarbetsvilliga exporterande tillverkare och Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd | 87,6 % | 62,9 % | 62,9 % |

105. De individuella företagsspecifika antidumpningstullsatser som anges i den här förordningen har fastställts på grundval av resultaten av den nuvarande undersökningen. De återspeglar således den situation som i denna undersökning befunnits föreligga för dessa företag. Dessa tullsatser (i motsats till den landsomfattande tullen för ”övriga företag”) är uteslutande tillämpliga på import av produkter med ursprung i Kina som har tillverkats av dessa företag, dvs. de specifika rättsliga enheter som nämns. Importerade produkter som tillverkats av ett annat företag som inte uttryckligen nämns i denna förordnings normativa del med namn och adress, inbegripet enheter som är de uttryckligen nämnda företagen närstående, kan inte omfattas av dessa tullsatser utan ska omfattas av den tullsats som är tillämplig på ”övriga företag”.

106. Ansökningar om tillämpning av en individuell företagsspecifik antidumpningstullsats (t.ex. till följd av en ändring av enhetens namn eller inrättandet av nya produktions- eller försäljningsenheter) bör utan dröjsmål sändas till kommissionen[3] tillsammans med alla relevanta uppgifter, särskilt beträffande sådana ändringar av företagets verksamhet i fråga om tillverkning, inhemsk försäljning och exportförsäljning som hänger samman med exempelvis namnändringen eller ändringen av produktions- eller försäljningsenheterna. Om det är motiverat kommer förordningen i sådana fall att ändras genom att förteckningen över företag som omfattas av individuella tullsatser uppdateras.

107. Alla parter informerades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för avsikten att rekommendera införandet av en slutgiltig antidumpningstull. De gavs även möjlighet att inom en viss tid efter detta slutgiltiga meddelande av uppgifter inkomma med synpunkter. Parternas skriftliga synpunkter togs i beaktande, och undersökningsresultaten har där så varit lämpligt ändrats i enlighet med dessa.

108. Den grupp av två närstående företag som begärde en individuell undersökning och som beviljades individuell behandling meddelade att den hade för avsikt att erbjuda ett åtagande. Gruppen sände emellertid inte in något sådant erbjudande om åtagande inom den tidsfrist som anges i artikel 8.2 i grundförordningen och erbjudandet kunde därför inte beaktas.

109. För att säkerställa likabehandling mellan eventuella nya exportörer och de samarbetande företag som inte ingick i urvalet (se förteckningen i bilagan till denna förordning), bör den vägda genomsnittliga tull som införs för de sistnämnda företagen även tillämpas på eventuella nya exportörer som annars skulle ha rätt till en översyn enligt artikel 11.4 i grundförordningen, eftersom denna artikel inte är tillämplig när ett stickprovsförfarande har använts.

110. Slutgiltigt uttag av provisorisk tull

111. Med hänsyn till storleken på de dumpningsmarginaler som fastställts och omfattningen av den skada som EU-industrin vållats, anses det nödvändigt att de belopp för vilka säkerhet ställts i form av de preliminära antidumpningstullar som infördes genom förordningen om preliminär tull tas ut slutgiltigt, upp till en nivå som motsvarar beloppen för de slutgiltiga antidumpningstullar som införs. Eftersom glasfiberskivor uteslöts från produktomfattningen (se skäl 14), ska de belopp för vilka säkerhet preliminärt ställts på import av glasfiberskivor frisläppas. Om de slutgiltiga tullarna är lägre än de preliminära tullarna bör de belopp frisläppas för vilka det preliminärt ställts säkerhet utöver beloppen för de slutgiltiga antidumpningstullarna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

112. En slutgiltig antidumpningstull införs härmed på import av glasfibervävnader med öppna maskor, med en cellstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m2, exklusive glasfiberskivor, för närvarande klassificerade enligt KN-nummer ex 7019 51 00 och ex 7019 59 00 (Taricnummer 7019 51 00 10 och 7019 59 00) och med ursprung i Folkrepubliken Kina.

113. Följande slutgiltiga antidumpningstullsatser ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, för de produkter som beskrivs i punkt 1 och som tillverkats av nedanstående företag:

Företag | Tull (%) | Taric-tilläggsnummer |

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd | 62,9 | B006 |

Grand Composite Co., Ltd och dess närstående företag Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd | 48,4 | B007 |

Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd | 60,7 | B122 |

Företag som förtecknas i bilaga I | 57,7 | B008 |

Övriga företag | 62,9 | B999 |

114. Tillämpningen av de individuella tullsatserna för de företag som anges i punkt 2 ska förutsätta att det för medlemsstaternas tullmyndigheter uppvisas en giltig faktura som uppfyller kraven i bilaga II. Om ingen sådan faktura uppvisas ska tullsatsen för övriga företag tillämpas.

115. Om inte annat anges ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 2

116. De belopp för vilka säkerhet ställts i form av en preliminär antidumpningstull enligt kommissionens förordning (EU) nr 138/2011 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av glasfiberskivor med ursprung i Folkrepubliken Kina ska frisläppas.

117. De belopp för vilka säkerhet ställts i form av en preliminär antidumpningstull enligt kommissionens förordning (EU) nr 138/2011 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina ska tas ut slutgiltigt i fråga om produkter som för närvarande omfattas av KN-nummer ex 7019 51 00 och ex 7019 59 00. De belopp för vilka säkerhet ställts och som överskrider den slutgiltiga antidumpningstullsatsen ska frisläppas, inbegripet belopp för vilka säkerhet har ställts i fråga om produkter som för närvarande omfattas av KN-nummer ex 7019 40 00, ex 7019 90 91 och ex 7019 90 99.

Artikel 3

Om en ny exporterande tillverkare i Folkrepubliken Kina lämnar tillräcklig bevisning till kommissionen för att företaget

- inte exporterade de produkter som avses i artikel 1.1 till unionen under undersökningsperioden (1 april 2009–30 mars 2010),

- inte är närstående någon av de exportörer eller tillverkare i Kina som omfattas av de åtgärder som införs genom denna förordning,

- faktiskt exporterade den berörda produkten till unionen efter den undersökningsperiod som ligger till grund för åtgärderna, eller genom avtal gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet till unionen,

får rådet, på förslag av kommissionen och efter samråd med rådgivande kommittén, med enkel majoritet besluta att ändra artikel 1.2 genom att lägga till den nya exporterande tillverkaren i förteckningen över samarbetsvilliga företag som inte ingår i stickprovet och som således omfattas av den vägda genomsnittliga tullsatsen på 57,7 %.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den …

På rådets vägnar

Ordförande

[…]

BILAGA I

Samarbetsvilliga kinesiska exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet (Taric-tilläggsnummer B008) |

Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd |

Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd |

Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd |

Jiangsu Tianyu Fibre Co., Ltd |

Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd |

Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd |

Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd |

Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd |

Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd |

Ningbo Kingsun Imp & Exp Co., Ltd |

Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd |

Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd |

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd |

BILAGA II

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid det utfärdande företaget och som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2. Följande deklaration:

”Jag intygar härmed att den [kvantitet] glasfibervävnader med öppna maskor som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av [företagets namn och registrerade säte] [Taric-tilläggsnummer] i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.

Datum och namnteckning”

[1] EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

[2] EUT L 43, 17.2.2011, s. 9.

[3] European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N105 04/090, BE-1049 Bryssel, Belgien.