Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011PC0467.pdf

52011PC0467

/* KOM/2011/0467 slutlig - 2011/0205 (NLE) */ Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om avslutande av översynen vid giltighetstidens utgång och den partiella interimsöversynen av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa gjutjärnsprodukter med ursprung i Folkrepubliken KinaMOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

- Motiv och syfte

Detta förslag gäller tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (nedan kallad grundförordningen ) i förfarandet beträffande import av vissa gjutjärnsprodukter med ursprung i Kina.

- Allmän bakgrund

Förslaget läggs fram som ett led i tillämpningen av grundförordningen och grundar sig på en undersökning som genomförts i enlighet med grundförordningens materiella och formella krav.

- Gällande bestämmelser

Rådets förordning (EG) nr 1212/2005 av den 25 juli 2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa gjutjärnsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 500/2009.

- Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden

Ej tillämpligt.

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYSER

- Samråd med berörda parter

De parter som berörs av förfarandet har under undersökningen getts möjlighet att tillvarata sina intressen, i överensstämmelse med bestämmelserna i grundförordningen.

- Extern experthjälp

Någon extern experthjälp har inte behövts.

- Konsekvensanalys

Förslaget är en följd av tillämpningen av grundförordningen.

I grundförordningen föreskrivs inte någon allmän konsekvensanalys, men den innehåller en uttömmande förteckning över villkor som måste bedömas.

3. RÄTTSLIGA ASPEKTER PÅ FÖRSLAGET

- Sammanfattning av den föreslagna åtgärden

Den 27 juli 2010 tillkännagav kommissionen att den inledde en översyn vid giltighetstidens utgång av de gällande antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa gjutjärnsprodukter med ursprung i Kina. Begäran ingavs av Eurofonte, som företrädare för sju av sina medlemmar, och av Fundiciones de Odena som företrädare för tillverkare som svarar för en betydande del, i detta fall mer än 25 %, av unionens tillverkning av vissa gjutjärnsprodukter (nedan kallade de sökande ). Syftet med undersökningen var att granska om det var sannolikt att dumpningen och skadan för unionsindustrin skulle fortsätta eller återkomma om åtgärderna upphör att gälla.

Den 1 december 2010 tillkännagav kommissionen att den inledde en partiell interimsöversyn av de gällande åtgärderna. Begäran ingavs av Shandong Lulong Group Co. Ltd, en exporterande tillverkare från Kina. Översynen begränsades till att gälla en undersökning av dumpning avseende Shandong Lulong Group Co. Ltd.

Under undersökningen återkallade de sökande formellt sin begäran om översyn vid giltighetstidens utgång.

Efter detta återkallande har kommissionen inte funnit några argument som tyder på att unionens intresse skulle berättiga att översynen vid giltighetstidens utgång och den partiella interimsöversyn fortsätter och föreslår därför att undersökningarna avslutas och åtgärderna upphävs.

Kommissionen föreslår således att rådet antar det bifogade förslaget till förordning, som bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning så snart som möjligt, dock senast den 26 oktober 2011.

- Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen.

- Subsidiaritetsprincipen

Förslaget avser ett område där Europeiska unionen är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig.

- Proportionalitetsprincipen

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl:

Åtgärdsformen beskrivs i grundförordningen och ger inget utrymme för nationella beslut.

Det är inte tillämpligt att ange på vilket sätt den ekonomiska och administrativa börda som faller på unionen, nationella regeringar, regionala och lokala myndigheter, ekonomiska aktörer och medborgare begränsas till ett minimum och står i proportion till förslagets mål.

- Val av regleringsform

Föreslagen regleringsform: förordning.

Andra regleringsformer skulle inte vara lämpliga, eftersom det inte föreskrivs några alternativ i grundförordningen.

4. BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget påverkar inte unionens budget.

2011/0205 (NLE)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om avslutande av översynen vid giltighetstidens utgång och den partiella interimsöversynen av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa gjutjärnsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen[1] (nedan kallad grundförordningen ), särskilt artiklarna 9, 11.2, 11.3, 11.5 och 11.6,

med beaktande av det förslag som Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen ) lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

1. FÖRFARANDE

2. Gällande åtgärder

3. Efter en antidumpningsundersökning enligt artikel 5 i grundförordningen införde rådet genom förordning (EG) nr 1212/2005[2] en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa gjutjärnsprodukter med ursprung i Kina. Förordningen ändrades senast genom rådets förordning (EG) nr 500/2009[3].

4. De individuella tullsatserna varierade mellan 0 % och 37,9 % beroende på vilken tillverkare av den berörda produkten det rörde sig om, och tullsatsen för övriga företag fastställdes till 47,8 %.

5. Begäran om översyner

6. Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut för de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa gjutjärnsprodukter med ursprung i Kina[4] mottog kommissionen den 25 mars 2010 en begäran om översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen och den 29 april 2010 ytterligare en begäran om översyn enligt artikel 11.2 i grundförordning.

7. Begäran enligt artikel 11.2 i grundförordningen ingavs av Eurofonte, som företrädare för sju av sina medlemmar, och av Fundiciones de Odena, som företrädare för tillverkare som svarar för en betydande del, i detta fall mer än 25 %, av unionens tillverkning av vissa gjutjärnsprodukter (nedan kallade de sökande ).

8. I begäran lades det fram prima facie -bevisning för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till fortsatt eller återkommande dumpning samt skada för unionsindustrin.

9. Begäran enligt artikel 11.3 i grundförordningen ingavs av Shandong Lulong Group Co. Ltd., en exporterande tillverkare från Kina. Begäran begränsades till att gälla en undersökning av dumpning avseende Shandong Lulong Group Co. Ltd.

10. Inledda undersökningar

11. Följaktligen meddelade kommissionen efter samråd med rådgivande kommittén genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning [5] att den inledde en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import till unionen av vissa gjutjärnsprodukter, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (Taric-nummer 7325 10 99 10) och ex 7325 99 10 (Taric-nummer 7325 99 10 10), med ursprung i Kina.

12. Kommissionen underrättade officiellt de exporterande tillverkarna, de berörda importörerna, företrädarna för Kina, företrädarna för användarna och unionstillverkarna om inledandet av översynen vid giltighetstidens utgång. Berörda parter gavs möjlighet att inom den tidsfrist som anges i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda.

13. Kommissionen meddelade också genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning [6] ett den inledde en partiell interimöversyn av de antidumpningsåtgärder som avses i skäl 7. Översynen begränsas till att gälla en undersökning av dumpning avseende Shandong Lulong Group Co. Ltd.

14. ÅTERKALLELSE AV BEGÄRAN OM ÖVERSYN VID GILTIGHETSTIDENS UTGÅNG

15. Genom ett brev till kommissionen av den 9 juni 2011 återkallade de sökande formellt sin begäran. I brevet hävdade de sökande att framtida skadevållande dumpning inte kan uteslutas med tanke på de berörda ekonomiska parametrarnas instabilitet. Under dessa omständigheter ansåg de att en plötslig ökning av importen från Kina skulle kunna medföra att unionsindustrins livskraft ifrågasätts, och på grundval av detta ansåg de sökande att kommissionen aktivt bör övervaka importen av den berörda produkten och vara redo att inleda ett nytt förfarande med kort varsel.

16. Kommissionen är medveten om att marknaden för gjutjärnsprodukter har genomgått betydande förändringar det senaste året, i synnerhet på grund av den ekonomiska krisen som hade betydande inverkan på byggsektorn och resulterade i nedskärningar av de offentliga utgifterna för infrastrukturprojekt. Detta medförde en allmän minskad efterfrågan, bland annat på import av vissa gjutjärnsprodukter. Eftersom det är osäkert hur marknaden kommer att utvecklas på kort till medellång sikt kan man inte helt utesluta att den skadevållande dumpningen återkommer. Det anses därför lämpligt att övervaka importen till unionen av den berörda produkten med ursprung i Kina. Övervakningsperioden bör inte överstiga 24 månader från dagen för offentliggörandet av avslutandet av detta förfarande. Kommissionen utesluter dessutom inte att en ny undersökning kan komma att inledas beträffande samma produkt om och när bevisning lämnas in som tyder på skadevållande dumpning, i enlighet med kraven i grundförordningen.

17. Om begäran återkallas kan, i enlighet med artiklarna 9.1 och 11.2 i grundförordningen, förfarandet avslutas, såvida ett sådant avslutande inte strider mot unionens intresse.

18. Det ansågs att det aktuella förfarandet borde avslutas, eftersom det inte hade framkommit något nytt inom ramen för undersökningen som tydde på att ett avslutande av förfarandet skulle strida mot unionens intresse. De berörda parterna underrättades om detta och gavs tillfälle att lämna synpunkter. Dock inkom inga sådana synpunkter som kunde ändra beslutet.

19. Därför dras slutsatsen att översynen vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import till unionen av vissa gjutjärnsprodukter med ursprung i Kina bör avslutas och de gällande åtgärderna bör upphöra att gälla.

20. Till följd av detta dras även slutsatsen att den partiella interimsöversyn som begränsades till att gälla en undersökning av dumpning avseende Shandong Lulong Group Co. Ltd. också bör avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Översynen vid giltighetstidens utgång och den partiella interimsöversynen av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa produkter av icke-aducerat gjutjärn och nodulärt gjutjärn (segjärn) avsedda att täcka eller ge tillgång till marksystem eller underjordiska system, och delar därav, även maskinbearbetade, belagda, målade eller utrustade med andra material, med undantag av brandposter, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (Taric-nummer 7325 10 99 10) och ex 7325 99 10 (Taric-nummer 7325 99 10 10), med ursprung i Kina, avslutas härmed och åtgärderna upphör att gälla.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

[1] EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

[2] EUT L 199, 29.7.2005, s. 1.

[3] EUT L 151, 16.6.2009, s. 6.

[4] EUT C 72, 20.3.2010, s. 11.

[5] EUT C 203, 27.7.2010, s. 2.

[6] EUT C 324, 1.12.2010, s. 21.