Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011XC0628(06).pdf

28.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 187/22


Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande vad gäller import av vissa sömlösa rör av järn eller stål, med undantag för sömlösa rör av rostfritt stål, med ursprung i Vitryssland

2011/C 187/12

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har tagit emot ett klagomål enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), i vilket det görs gällande att import av vissa sömlösa rör med ursprung i Vitryssland dumpas och därmed vållar unionsindustrin väsentlig skada.

1.   Klagomål

Klagomålet ingavs den 16 maj 2011 av Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union (nedan kallad klaganden) såsom företrädare för gemenskapstillverkare som svarar för en betydande del, i detta fall mer än 50 %, av unionens samlade produktion av vissa sömlösa rör.

2.   Undersökt produkt

Den produkt som berörs av undersökningen är vissa sömlösa rör av järn eller stål, med undantag för sömlösa rör av rostfritt stål, med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm och med ett högsta motsvarande kolvärde (carbon equivalent value, CEV) på 0,86 enligt en formel utarbetad vid International Institute of Welding (IIW) och kemisk analys (2) (nedan kallad den undersökta produkten).

3.   Påstående om dumpning (3)

Den produkt som enligt klagomålet dumpas är den undersökta produkten, med ursprung i Vitryssland (nedan kallat det berörda landet), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93. Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Eftersom Vitryssland i enlighet med artikel 2.7 i grundförordningen inte anses vara en marknadsekonomi har klaganden fastställt normalvärdet för importen från Vitryssland på grundval av priset i ett tredjeland med marknadsekonomi, i detta fall USA. Påståendet om dumpning grundar sig på en jämförelse mellan detta normalvärde och exportpriserna (fritt fabrik) för den undersökta produkten vid försäljning till unionen. Av jämförelsen framgår det att den beräknade dumpningsmarginalen är betydande för det berörda landet.

4.   Påstående om skada

Klaganden har framlagt bevisning till stöd för att importen av den undersökta produkten från det berörda landet totalt sett har ökat både i absoluta tal och uttryckt som marknadsandel.

Det framgår av den prima facie-bevisning som klaganden framlagt att importvolymen och priserna på den importerade produkten bl.a. har inverkat negativt på unionstillverkarnas försäljningsvolym och marknadsandel, vilket i sin tur har haft en väsentlig negativ inverkan på unionsindustrins resultat i allmänhet, dess ekonomiska situation och dess sysselsättning.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att klagomålet har ingetts av unionsindustrin eller för dess räkning och att bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds. Kommissionen inleder därför en undersökning enligt artikel 5 i grundförordningen.

Avsikten med undersökningen är att fastställa huruvida den undersökta produkten med ursprung i det berörda landet dumpas och huruvida denna dumpning har vållat unionsindustrin skada. Om så visar sig vara fallet, kommer det att undersökas om det inte strider mot unionens intresse att införa åtgärder.

5.1   Förfarande för fastställande av dumpning

Exporterande tillverkare (4) av den undersökta produkten från det berörda landet inbjuds att delta i kommissionens undersökning.

5.1.1   Undersökning av exporterande tillverkare

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning av de exporterande tillverkarna i det berörda landet, kommer frågeformulär att sändas till alla kända exporterande tillverkare i Vitryssland, till alla kända intresseorganisationer för de exporterande tillverkarna och till myndigheterna i det berörda landet. Alla unionstillverkare och intresseorganisationer för unionstillverkare uppmanas att omgående kontakta kommissionen och begära ett frågeformulär, per fax, senast 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, om inget annat anges.

Exporterande tillverkare och i tillämpliga fall intresseorganisationer för exporterande tillverkare måste lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, om inget annat anges.

Det ifyllda frågeformuläret ska innehålla uppgifter om bl.a. det exporterande företagets eller de exporterande företagens struktur och verksamhet med avseende på den undersökta produkten, produktionskostnader, försäljning av den undersökta produkten på det berörda landets inhemska marknad och försäljning av den undersökta produkten till unionen.

5.1.2   Ytterligare förfarande för exporterande tillverkare i det berörda landet utan marknadsekonomi

5.1.2.1   Val av ett tredjeland med marknadsekonomi

I enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen ska normalvärdet för importen från Vitryssland fastställas på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett tredjeland med marknadsekonomi. Det krävs således att kommissionen väljer ut ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi. Kommissionen har i detta fall preliminärt valt USA. Berörda parter uppmanas att inom tio dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna synpunkter beträffande lämpligheten av detta val.

5.1.2.2   Behandling av exporterande tillverkare i det berörda landet utan marknadsekonomi

Enskilda exporterande tillverkare i det berörda landet kan begära individuell behandling. För att en exporterande tillverkare ska kunna beviljas individuell behandling ska företaget kunna bevisa att det uppfyller villkoren i artikel 9.5 i grundförordningen (5). Dumpningsmarginalen för de exporterande tillverkare som beviljas individuell behandling kommer att beräknas på grundval av företagens egna exportpriser. Normalvärdet för exporterande tillverkare som beviljas individuell behandling kommer att fastställas på grundval av värdena för det tredjeland med marknadsekonomi som valts ut enligt ovan.

För att ansöka om individuell behandling måste exporterande tillverkare i det berörda landet om inget annat anges lämna in en väl underbyggd ansökan om individuell behandling inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen kommer att sända ansökningsblanketter till alla exportörer i Vitryssland som nämns i klagomålet, till alla intresseorganisationer för exportörer som nämns i klagomålet och till myndigheterna i Vitryssland.

5.1.3   Undersökning av icke-närstående importörer (6) (7)

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer förefaller vara berörda av detta förfarande och för att undersökningen ska kunna slutföras inom föreskriven tid, kan kommissionen besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal icke-närstående importörer ingå i undersökningen (detta förfarande kallas även stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet ska genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna för kommissionen. Berörda parter ska, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna följande uppgifter till kommissionen om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer och kontaktperson.

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller den undersökta produkten.

Total omsättning under perioden 1 april 2010–31 mars 2011.

Import till och återförsäljning på unionsmarknaden under perioden 1 april 2010–31 mars 2011 av den berörda produkten med ursprung i det berörda landet: volym (i ton) och värde (i euro).

Namn på och detaljerade uppgifter om verksamheten hos alla närstående företag (8) som är involverade i tillverkning eller försäljning av den undersökta produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker företaget till att eventuellt ingå i urvalet. Om företaget väljs ut att ingå i urvalet, innebär det att företaget måste besvara ett frågeformulär och godta att svaren kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet, anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Kommissionens kommer att grunda sina avgöranden beträffande icke-samarbetsvilliga importörer på tillgängliga uppgifter, vilket kan leda till att resultatet blir mindre fördelaktigt för den berörda parten än om företaget hade samarbetat.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna, kan den även komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

Berörda parter som önskar lämna synpunkter och annan relevant information om urvalet utöver de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, lämna in dessa inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande, kan urvalet av importörer baseras på den största representativa försäljningsvolym av den undersökta produkten i unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända icke-närstående importörer och intresseorganisationer för importörer om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning, kommer frågeformulär att sändas till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för importörer. Dessa parter måste, om inget annat anges, inge ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om att de ingår i urvalet. I frågeformulären ska de berörda parterna besvara frågor om bl.a. sitt eller sina företags struktur samt om företagets eller företagens verksamhet i fråga om den undersökta produkten och försäljning av den.

5.2   Förfarande för fastställande av skada

Med skada avses väsentlig skada eller risk för väsentlig skada för unionsindustrin eller avsevärd försening av etablerandet av en sådan industri. Fastställande av skada ska grundas på faktiska bevis och ska omfatta en objektiv granskning av den dumpade importens omfattning och dess inverkan på priserna på unionsmarknaden samt av vilka följder importen får för unionsindustrin. För att det ska kunna fastställas om unionsindustrin lidit väsentlig skada, uppmanas unionstillverkarna av den undersökta produkten att delta i kommissionens undersökning.

5.2.1   Undersökning av unionstillverkare

Eftersom ett stort antal unionstillverkare kan antas beröras av förfarandet och för att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, har kommissionen beslutat att begränsa de unionstillverkare som ska undersökas till ett rimligt antal (detta förfarande kallas även stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet genomförs i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

Kommissionen har gjort ett preliminärt urval av unionstillverkare. Närmare uppgifter återfinns i de handlingar som berörda parter kan begära att få se. Berörda parter uppmanas härmed att ta del av handlingarna (genom att kontakta kommissionen via de kontaktuppgifter som lämnas i avsnitt 5.6 nedan) och att lämna kommentarer angående detta urvals lämplighet inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Alla berörda parter som önskar lämna relevant information om urvalet ska, om inget annat anges, lämna dessa inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionstillverkare och intresseorganisationer för unionstillverkare om vilka företag som slutligen valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter den anser sig behöva för sin undersökning, kommer frågeformulär att sändas till de unionstillverkare som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för unionstillverkare. Dessa parter måste, om inget annat anges, inge ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om att de ingår i urvalet. I frågeformulären ska de berörda parterna besvara frågor om bl.a. sitt eller sina företags struktur och ekonomiska situation, företagets eller företagens verksamhet i fråga om den undersökta produkten samt om tillverkningskostnader för och försäljning av den undersökta produkten.

5.3   Förfarande för bedömning av unionens intresse

Om dumpning och därav vållad skada konstateras föreligga, kommer det att fattas ett beslut om huruvida det strider mot unionens intresse eller inte att införa antidumpningsåtgärder i enlighet med artikel 21 i grundförordningen. Unionstillverkare, unionsimportörer och deras intresseorganisationer samt representativa användare och konsumentorganisationer uppmanas, om inget annat anges, att ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Representativa konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste, inom samma tidsfrist, kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den undersökta produkten.

Parter som ger sig till känna för kommissionen inom tidsfristen kan, om inget annat anges, lämna synpunkter till kommissionen i frågan om unionens intresse av att införa åtgärder, inom 37 dagar efter att detta tillkännagivande offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Dessa synpunkter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De uppgifter som lämnas enligt artikel 21 kommer under alla omständigheter att beaktas endast om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.4   Andra skriftliga inlagor

Om inte annat följer av bestämmelserna i detta tillkännagivande, uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att framlägga bevisning till stöd för dessa. Dessa uppgifter och denna bevisning ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.5   Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Denna begäran bör göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande undersökningens inledande skede, måste ansökan lämnas inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därefter bör en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

5.6   Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Alla inlagor från de berörda parterna, inklusive uppgifter som lämnas för urvalet av stickproven, ifyllda ansökningsformulär om individuell behandling, besvarade frågeformulär och uppdateringar av dessa, ska lämnas skriftligen både i pappersformat och i elektronisk form samt måste innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Berörda parter som av tekniska skäl inte kan lämna sina inlagor i elektronisk form måste omgående underrätta kommissionen om detta.

Alla skriftliga inlagor för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande liksom besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna, ska vara märkta Limited (9).

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta Limited ska även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen, märkt For inspection by interested parties. Denna sammanfattning ska vara tillräckligt detaljerad för att man ska kunna bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter undlåter att lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa i begärt format och av begärd kvalitet, kan de konfidentiella uppgifterna komma att lämnas utan beaktande.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom de angivna tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter användas.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet bli mindre fördelaktigt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

7.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) vid generaldirektoratet för handel (GD Trade) ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar frågor om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och ansökningar från tredje part om att bli hörd. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna får möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet bör göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande undersökningens inledande skede måste ansökan lämnas inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därefter ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

Förhörsombudet kan även anordna utfrågningar där parterna kan redovisa sina ståndpunkter och föra fram motargument i frågor rörande bl.a. dumpning, skada, orsakssamband och unionens intresse. Sådana utfrågningar bör normalt sett äga rum senast i slutet av den fjärde vecka som följer på meddelandet av de preliminära undersökningsresultaten.

För närmare uppgifter och kontaktuppgifter, se förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 6.9 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. I enlighet med artikel 7.1 i grundförordningen får provisoriska åtgärder inte införas senare än 9 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (10).


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  CEV-värdet ska fastställas i enlighet med den tekniska rapport, 1967, IIW dok. IX-555-67, som publicerats av International Institute of Welding (IIW).

(3)  Dumpning innebär att en produkt (den berörda produkten) exporteras till ett pris som understiger dess normalvärde. Normalvärdet fastställs vanligen till det jämförbara priset för en likadan produkt på den inhemska marknaden i exportlandet. Med en likadan produkt avses en produkt som i alla avseenden är likadan som den berörda produkten eller, om det inte finns någon sådan produkt, en produkt som är mycket lik den berörda produkten.

(4)  En exporterande tillverkare är ett företag i det berörda landet som tillverkar den undersökta produkten och exporterar den till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inklusive närstående företag som ägnar sig åt tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den berörda produkten.

(5)  De exporterande tillverkarna måste särskilt kunna visa följande: i) Att exportören fritt kan ta hem kapital och vinster, i de fall företaget helt eller delvis är i utländsk ägo eller är ett samriskföretag. ii) Att exportpriser, exportkvantiteter och försäljningsvillkor bestäms fritt. iii) Att majoriteten av aktierna eller andelarna i företaget tillhör enskilda personer. Statliga tjänstemän i styrelsen eller i viktiga ledningspositioner ska utgöra en minoritet, eller också ska det kunna styrkas att företaget ändå är tillräckligt oberoende i fråga om statlig inblandning. iv) Att valutaomräkning sker till marknadskurser. v) Att den eventuella statliga inblandningen inte är av sådant slag att åtgärderna kan kringgås om enskilda exportörer beviljas olika tullsatser.

(6)  Endast importörer som inte är närstående företag till de exporterande tillverkarna får ingå i urvalet. Importörer som är närstående företag till exporterande tillverkare ska fylla i bilaga 1 till frågeformuläret för dessa exporterande tillverkare. I enlighet med artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens tullkodex ska personer anses vara närstående endast om a) de är styrelseledamöter eller företagsledare i varandras företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) någon person direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar 5 % eller mer av bådas utestående röstberättigande aktier eller andelar, e) den ena direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, g) tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person, eller h) de är medlemmar av samma familj. Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i ett av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) bror och syster (helsyskon eller halv), iv) far- eller morförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärföräldrar och svärson eller svärdotter, vii) svåger och svägerska. (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.) I detta sammanhang avses med person en fysisk eller en juridisk person.

(7)  De uppgifter som lämnas av icke-närstående importörer får även användas för andra delar av denna undersökning än de som avser fastställande av dumpning.

(8)  Begreppet närstående definieras i fotnot 6.

(9)  Detta betyder att det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(10)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.