Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011XC0712(07).pdf

12.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 206/18


Tillkännagivande om att vissa antidumpningsåtgärder upphör att gälla

2011/C 206/10

Eftersom ingen begäran om översyn av åtgärderna har lämnats in efter det att kommissionen offentliggjort ett tillkännagivande om att åtgärdernas giltighetstid snart kommer att löpa ut (1) tillkännager kommissionen härmed att nedanstående antidumpningsåtgärd snart kommer att upphöra att gälla.

Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (2).

De partiella interimsöversyner som inletts i enlighet med artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1225/2009 för att undersöka dumpningsnivån (3) och åtgärdernas form och nivå (4) avslutas därför.

Produkt

Ursprungs- eller exportland

Åtgärder

Referens

Sista giltighetsdag (5)

Kaliumklorid

Vitryssland

Ryssland

Antidumpningstull

Åtagande

Förvaltnings-system för den kvantitativa begränsningen

Rådets förordning (EG) nr 1050/2006 (EUT L 191, 12.7.2006, s. 1)

Kommissionens beslut 2005/802/EG, senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/557/EG (EUT L 218, 9.8.2006, s. 22)

Kommissionens förordning (EG) nr 1818/2006 (EUT L 349, 12.12.2006, s. 3)

13.7.2011


(1)  EUT C 352, 23.12.2010, s. 15.

(2)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  EUT C 323, 30.11.2010, s. 24.

(4)  EUT C 170, 10.6.2011, s. 10.

(5)  Åtgärden upphör att gälla vid midnatt den dag som anges i den här kolumnen.