Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011XC0728(03).pdf

28.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 222/12


Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung i Folkrepubliken Kina

2011/C 222/12

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har tagit emot ett klagomål enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), i vilket det görs gällande att import av vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung i Kina dumpas och därmed vållar unionsindustrin väsentlig skada.

1.   Klagomål

Klagomålet ingavs den 16 juni 2011 av Glass Fibre Fabrics Defence Coalition (nedan kallad klaganden) såsom företrädare för unionstillverkare som svarar för en betydande del, i detta fall mer än 25 %, av unionens sammanlagda tillverkning av vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial.

2.   Undersökt produkt

Den produkt som undersökningen avser är material som är vävda eller sydda, eller vävda och sydda av kontinuerlig glasfiberroving, med undantag av produkter som är impregnerade eller förimpregnerade (prepreg) och med undantag av material med öppna maskor med en maskstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m2 (nedan kallad den undersökta produkten).

3.   Påstående om dumpning (2)

Den produkt som enligt klagomålet dumpas är den undersökta produkten med ursprung i Kina (nedan även kallat det berörda landet), som för närvarande klassificeras enligt KN-numren ex 7019 39 00, ex 7019 40 00 och ex 7019 90 99. Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Eftersom Kina i enlighet med artikel 2.7 i grundförordningen inte anses vara en marknadsekonomi, har klaganden fastställt normalvärdet för importen från Kina på grundval av priset i ett tredjeland med marknadsekonomi, i detta fall Förenta staterna. Påståendet om dumpning grundar sig på en jämförelse mellan detta normalvärde och exportpriset (fritt fabrik) för den undersökta produkten vid försäljning till unionen.

Av jämförelsen framgår det att den beräknade dumpningsmarginalen är betydande för det berörda landet.

4.   Påstående om skada

Klaganden har framlagt bevisning till stöd för att importen av den undersökta produkten från det berörda landet har ökat i absoluta tal och uttryckt som marknadsandel.

Det framgår av den prima facie-bevisning som framlagts av klaganden att importvolymen och priserna på den importerade undersökta produkten bland annat har inverkat negativt på unionsindustrins försäljningsvolym, priser och marknadsandel, vilket i sin tur har haft en väsentlig negativ inverkan på unionsindustrins allmänna resultat och ekonomiska situation.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att klagomålet har ingetts av unionsindustrin eller för dess räkning och att bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds. Kommissionen inleder därför en undersökning enligt artikel 5 i grundförordningen.

Syftet med undersökningen är att fastställa huruvida den undersökta produkten med ursprung i det berörda landet dumpas och huruvida denna dumpning har vållat unionsindustrin skada. Om så visar sig vara fallet kommer det att undersökas huruvida det ligger i unionens intresse att införa åtgärder.

5.1   Förfarande för fastställande av dumpning

Exporterande tillverkare (3) av den undersökta produkten från det berörda landet uppmanas att delta i kommissionens undersökning.

5.1.1   Undersökning av exporterande tillverkare

5.1.1.1   Förfarande för att välja ut vilka exporterande tillverkare som ska undersökas i det berörda landet

a)   Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal exporterande tillverkare i det berörda landet förefaller vara berörda av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal exporterande tillverkare ingå i undersökningen (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla exporterande tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna för kommissionen. Dessa parter måste, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning genom att lämna följande uppgifter till kommissionen om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer och kontaktperson.

Försäljning av den undersökta produkten på export till unionen under undersökningsperioden (1 april 2010–31 mars 2011): omsättning (i lokal valuta) och volym (i ton) för var och en av de 27 medlemsstaterna (4) separat och totalt.

Försäljning av den undersökta produkten på hemmamarknaden under undersökningsperioden (1 april 2010–31 mars 2011): omsättning (i lokal valuta) och volym (i ton).

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet på världsmarknaden när det gäller den undersökta produkten.

Namn på och noggrann beskrivning av verksamheten hos alla närstående företag (5) som är inbegripna i tillverkning och/eller försäljning (på exportmarknaden och/eller på hemmamarknaden) av den undersökta produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

De exporterande tillverkarna bör även ange huruvida de i det fall de inte väljs ut att ingå i urvalet vill ha ett frågeformulär och andra ansökningsformulär så att de kan ansöka om en individuell dumpningsmarginal i enlighet med avsnitt b nedan.

Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker företaget till att eventuellt ingå i urvalet. Om företaget väljs ut att ingå i urvalet innebär det att företaget måste besvara ett frågeformulär och godta att svaren kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet, anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Kommissionen kommer att grunda sina avgöranden beträffande icke-samarbetsvilliga exporterande tillverkare på tillgängliga uppgifter, vilket kan leda till att resultatet blir mindre fördelaktigt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de exporterande tillverkarna kommer den även att kontakta myndigheterna i det berörda landet och kan komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare.

Berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet av stickprovet än de uppgifter som begärs ovan måste, om inget annat anges, lämna dessa inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av exporterande tillverkare baseras på den största representativa exportvolym till unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer, eventuellt genom det berörda landets myndigheter, att underrätta alla kända exporterande tillverkare, myndigheterna i det berörda landet och intresseorganisationer för exporterande tillverkare om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

De exporterande tillverkare som valts ut att ingå i urvalet måste, om inget annat anges, besvara frågeformuläret inom 37 dagar efter det att de underrättats om detta val.

Det besvarade frågeformuläret ska innehålla uppgifter om bland annat det exporterande företagets eller företagens struktur och verksamhet med avseende på den undersökta produkten, tillverkningskostnader, försäljning av den undersökta produkten på det berörda landets hemmamarknad och försäljning av den undersökta produkten till unionen.

Företag som samtyckt till att eventuellt ingå i urvalet men som inte har valts ut anses vara samarbetsvilliga (nedan kallade samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet). Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt b nedan gäller att importen från samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet inte får åläggas en antidumpningstull som överstiger den vägda genomsnittliga dumpningsmarginal som fastställts för de exporterande tillverkare som ingår i urvalet (6).

b)   Individuell dumpningsmarginal för företag som inte ingår i urvalet

De samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet kan i enlighet med artikel 17.3 i grundförordningen begära att kommissionen fastställer en individuell dumpningsmarginal för dem. De exporterande tillverkare som vill ansöka om en individuell dumpningsmarginal måste begära att få ett frågeformulär och andra ansökningsformulär i enlighet med avsnitt a och lämna in dessa korrekt ifyllda inom de tidsfrister som anges i nästa mening och i avsnitt 5.1.2.2. Frågeformuläret måste, om inget annat anges, lämnas in besvarat inom 37 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet. För att det ska vara möjligt för kommissionen att fastställa en individuell dumpningsmarginal för dessa exporterande tillverkare i det berörda landet utan marknadsekonomi måste de kunna bevisa att de uppfyller villkoren för beviljande av marknadsekonomisk status, eller åtminstone individuell behandling, i enlighet med avsnitt 5.1.2.2.

De exporterande tillverkare som begär en individuell dumpningsmarginal bör emellertid vara medvetna om att kommissionen ändå kan komma att besluta att inte fastställa någon sådan för dem om t.ex. antalet exporterande tillverkare är så stort att en individuell undersökning skulle bli orimligt betungande och förhindra att undersökningen avslutas i tid.

5.1.2   Ytterligare förfarande för exporterande tillverkare i det berörda landet utan marknadsekonomi

5.1.2.1   Val av ett tredjeland med marknadsekonomi

Om inte annat följer av bestämmelserna i avsnitt 5.1.2.2 och i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen ska normalvärdet för importen från det berörda landet fastställas på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett tredjeland med marknadsekonomi. Det krävs således att kommissionen väljer ut ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi. Kommissionen har i detta fall preliminärt valt Förenta staterna. Berörda parter uppmanas att inom 10 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna synpunkter beträffande lämpligheten av detta val.

5.1.2.2   Behandling av exporterande tillverkare i det berörda landet utan marknadsekonomi

I enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen kan enskilda exporterande tillverkare i det berörda landet som anser att marknadsekonomiska förhållanden råder för dem i samband med tillverkning och försäljning av den undersökta produkten lämna en korrekt underbyggd ansökan om att bli behandlade som företag som är verksamma under marknadsmässiga förhållanden (nedan kallat ansökan om marknadsekonomisk status). Marknadsekonomisk status kommer att beviljas om det framgår av bedömningen av ansökan om marknadsekonomisk status att villkoren i artikel 2.7 c i grundförordningen (7) är uppfyllda. Dumpningsmarginalen för de exporterande tillverkare som beviljas marknadsekonomisk status kommer så långt som möjligt, och om inte tillgängliga uppgifter används i enlighet med artikel 18 i grundförordningen, att beräknas på grundval av dessa företags egna normalvärden och exportpriser i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen.

Enskilda exporterande tillverkare i det berörda landet kan som ett alternativ även välja att ansöka om individuell behandling. För att en exporterande tillverkare ska kunna beviljas individuell behandling måste företaget kunna bevisa att det uppfyller villkoren i artikel 9.5 i grundförordningen (8). Dumpningsmarginalen för de exporterande tillverkare som beviljas individuell behandling kommer att beräknas på grundval av företagens egna exportpriser. Normalvärdet för de exporterande tillverkare som beviljas individuell behandling kommer att fastställas på grundval av värdena för det tredjeland med marknadsekonomi som valts ut enligt ovan.

a)   Marknadsekonomisk status

Kommissionen kommer att sända ansökningsformulär om marknadsekonomisk status till alla exporterande tillverkare i det berörda landet som valts ut att ingå i urvalet och till de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet men som vill ansöka om en individuell dumpningsmarginal samt till alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare och till det berörda landets myndigheter.

Alla exporterande tillverkare som ansöker om marknadsekonomisk status bör, om inget annat anges, lämna in ett ifyllt ansökningsformulär inom 15 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet eller beslutet om att inte tillämpa ett stickprovsförfarande.

b)   Individuell behandling

De exporterande tillverkare i det berörda landet som ingår i urvalet och de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet som vill ansöka om en individuell dumpningsmarginal bör, om inget annat anges, lämna in ansökningsformuläret om marknadsekonomisk status med det relevanta avsnittet om individuell behandling ifyllt inom 15 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet.

5.1.3   Undersökning av icke-närstående importörer (9) (10)

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer förefaller vara berörda av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal icke-närstående importörer ingå i undersökningen (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna för kommissionen. Dessa parter bör, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning genom att lämna följande uppgifter till kommissionen om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer och kontaktperson.

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller den undersökta produkten.

Total omsättning under perioden 1 april 2010–31 mars 2011.

Import till och återförsäljning på unionsmarknaden under perioden 1 april 2010–31 mars 2011 av den undersökta produkten med ursprung i det berörda landet: volym (i ton) och värde (i euro).

Namn på och noggrann beskrivning av verksamheten hos alla närstående företag (11) som är inbegripna i tillverkning och/eller försäljning av den undersökta produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker företaget till att eventuellt ingå i urvalet. Om företaget väljs ut att ingå i urvalet innebär det att företaget måste besvara ett frågeformulär och godta att svaren kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet, anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Kommissionen kommer att grunda sina avgöranden beträffande icke-samarbetsvilliga importörer på tillgängliga uppgifter, vilket kan leda till att resultatet blir mindre fördelaktigt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna, kan den även komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

Berörda parter som önskar lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet av stickprovet än de uppgifter som begärs ovan måste, om inget annat anges, lämna dessa inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande, kan urvalet av importörer baseras på den största representativa försäljningsvolym av den undersökta produkten i unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända icke-närstående importörer och intresseorganisationer för importörer om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för importörer. Frågeformuläret måste, om inget annat anges, lämnas in besvarat inom 37 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet. Det besvarade frågeformuläret ska innehålla uppgifter om bland annat företagets eller företagens struktur och verksamhet med avseende på den undersökta produkten och försäljning av den undersökta produkten.

5.2   Förfarande för fastställande av skada

Med skada avses väsentlig skada eller risk för väsentlig skada för unionsindustrin eller avsevärd försening av etablerandet av sådan industri. Fastställandet av skada grundas på faktisk bevisning och inbegriper en objektiv granskning av den dumpade importens omfattning, dess inverkan på priserna på unionsmarknaden och dess inverkan på unionsindustrin. För att det ska kunna fastställas om unionsindustrin lidit väsentlig skada uppmanas unionstillverkarna av den undersökta produkten att delta i kommissionens undersökning.

5.2.1   Undersökning av unionstillverkare

Eftersom ett stort antal unionstillverkare berörs av förfarandet och för att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, har kommissionen beslutat att begränsa de unionstillverkare som ska undersökas till ett rimligt antal (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet genomförs i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

Kommissionen har gjort ett preliminärt urval av unionstillverkare. Närmare uppgifter återfinns i de handlingar som berörda parter kan begära att få se. Berörda parter uppmanas härmed att ta del av handlingarna (genom att kontakta kommissionen via de kontaktuppgifter som lämnas i avsnitt 5.6). Övriga unionstillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, som anser att det finns skäl för att de ska ingå i urvalet bör kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Berörda parter som vill lämna uppgifter av betydelse för urvalet måste, om inget annat anges, lämna dessa inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionstillverkare och intresseorganisationer för unionstillverkare om vilka företag som slutligen valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de unionstillverkare som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för unionstillverkare. Frågeformuläret måste, om inget annat anges, lämnas in besvarat inom 37 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet. Det besvarade frågeformuläret ska innehålla uppgifter om bland annat företagets eller företagens struktur, ekonomiska situation och verksamhet med avseende på den undersökta produkten, tillverkningskostnader och försäljning av den undersökta produkten.

5.3   Förfarande för bedömning av unionens intresse

Om dumpning och därav vållad skada konstateras föreligga, kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 21 i grundförordningen om huruvida det ligger i unionens intresse att införa antidumpningsåtgärder. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer samt representativa konsumentorganisationer uppmanas att, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Representativa konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste, inom samma tidsfrist, kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den undersökta produkten.

De parter som ger sig till känna för kommissionen inom tidsfristen kan, om inget annat anges, lämna uppgifter om huruvida det ligger i unionens intresse att införa åtgärder, inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Dessa uppgifter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De uppgifter som lämnas enligt artikel 21 kommer under alla omständigheter att beaktas endast om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.4   Andra skriftliga inlagor

Om inte annat följer av detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att framlägga bevisning till stöd för dessa. Dessa uppgifter och denna bevisning bör, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.5   Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Denna begäran bör göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller frågor om undersökningens inledande skede måste begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därefter bör en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

5.6   Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Alla skriftliga inlagor för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, liksom besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna, ska vara märkta Limited (12).

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta Limited ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas For inspection by interested parties. Dessa sammanfattningar ska vara tillräckligt detaljerade för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte samtidigt lämnar en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa i begärt format och av begärd kvalitet kan de konfidentiella uppgifterna komma att lämnas utan beaktande.

För denna undersökning kommer kommissionen att använda ett elektroniskt dokumenthanteringssystem. Alla inlagor och framställningar från berörda parter måste inges i elektroniskt format (icke-konfidentiella inlagor per e-post och konfidentiella på cd-r/dvd) och innehålla eller vara märkta med den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Fullmakter, undertecknade intyganden och uppdateringar av sådana som åtföljer ansökningsformulär om marknadsekonomisk status och om individuell behandling eller besvarade frågeformulär ska dock lämnas i pappersform, dvs. per post eller personligen, till adressen nedan. I enlighet med artikel 18.2 i grundförordningen måste en berörd part som inte kan tillhandahålla inlagor och framställningar i elektroniskt format omedelbart meddela kommissionen detta. Mer information rörande korrespondens med kommissionen finns på relevanta webbsidor på GD Handels webbplats http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/investigations/

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Kontaktpersoner:

För dumpningsrelaterade frågor

E-brevlåda: trade-wgff-dumping@ec.europa.eu

Fax +32 22962006

För skaderelaterade frågor

E-brevlåda: trade-wgff-injury@ec.europa.eu

Fax +32 22979819

6.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter användas.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet bli mindre fördelaktigt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

7.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) vid generaldirektoratet för handel (GD Handel) ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar frågor om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och ansökningar från tredje part om att bli hörd. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna ges möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet bör göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller frågor om undersökningens inledande skede måste begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därefter ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

Förhörsombudet kan även anordna utfrågningar där parterna kan redovisa sina ståndpunkter och föra fram motargument i frågor rörande bl.a. dumpning, skada, orsakssamband och unionens intresse. Sådana utfrågningar bör normalt sett äga rum senast i slutet av den fjärde vecka som följer på meddelandet av de preliminära undersökningsresultaten.

För närmare uppgifter och kontaktuppgifter, se förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 6.9 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. I enlighet med artikel 7.1 i grundförordningen får provisoriska åtgärder införas senast nio månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (13).


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dumpning innebär att en produkt exporteras (nedan kallad den berörda produkten) till ett pris som understiger dess normalvärde. Normalvärdet anses vanligtvis vara ett jämförbart pris på den likadana produkten på det berörda landets hemmamarknad. Med likadan produkt avses en produkt som i alla avseenden är likadan som den berörda produkten eller, om det inte finns någon sådan produkt, en produkt som är mycket lik den berörda produkten.

(3)  En exporterande tillverkare är ett företag i det berörda landet som tillverkar den undersökta produkten och exporterar den till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inklusive närstående företag som ägnar sig åt tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den berörda produkten.

(4)  Europeiska unionens 27 medlemsstater är Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket.

(5)  I enlighet med artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens tullkodex ska personer anses vara närstående endast om a) de är tjänstemän eller styrelseledamöter i varandras företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) någon person direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar 5 % eller mer av bådas utestående röstberättigande aktier eller andelar, e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person, eller h) de är medlemmar av samma familj. Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i ett av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) far- eller morförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson/svärdotter, eller vii) svåger och svägerska. (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.) I detta sammanhang avses med person en fysisk eller en juridisk person.

(6)  I enlighet med artikel 9.6 i grundförordningen ska det bortses från varje noll- och minimimarginal och från marginaler som fastställts under de omständigheter som beskrivs i artikel 18 i grundförordningen.

(7)  De exporterande tillverkarna måste särskilt kunna visa följande: i) Företagens beslut och kostnader återspeglar marknadsförhållandena utan något större statligt inflytande. ii) Företagen har en enda uppsättning räkenskaper som är föremål för en självständig revision i överensstämmelse med internationella redovisningsnormer och som tillämpas för alla ändamål. iii) Det förekommer inte några betydande snedvridningar till följd av det tidigare icke-marknadsekonomiska systemet. iv) Företagen omfattas av lagar om konkurser och ägandeförhållanden som garanterar rättssäkerhet och stabila villkor. v) Valutaomräkning sker till marknadskurser.

(8)  De exporterande tillverkarna måste särskilt kunna visa följande: i) Exportören fritt kan ta hem kapital och vinster, i de fall företaget helt eller delvis är i utländsk ägo eller är ett samriskföretag. ii) Exportpriser, exportkvantiteter och försäljningsvillkor bestäms fritt. ii) Majoriteten av aktierna eller andelarna i företaget tillhör enskilda personer och statliga tjänstemän i styrelsen eller i viktiga ledningspositioner ska utgöra en minoritet, eller också ska det styrkas att företaget ändå är tillräckligt oberoende i fråga om statlig inblandning. iv) Valutaomräkning sker till marknadskurser. v) Den statliga inblandningen är inte av sådant slag att åtgärderna kan kringgås om enskilda exportörer beviljas olika tullsatser.

(9)  Endast importörer som inte är närstående företag till de exporterande tillverkarna får ingå i urvalet. Importörer som är närstående företag till exporterande tillverkare måste fylla i bilaga 1 till frågeformuläret för dessa exporterande tillverkare. Begreppet närstående part definieras i fotnot 5.

(10)  De uppgifter som lämnas av icke-närstående importörer får även användas för andra delar av denna undersökning än de som avser fastställande av dumpning.

(11)  Begreppet närstående part definieras i fotnot 5.

(12)  Detta är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(13)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.