Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011XC0729(04).pdf

29.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 223/11


Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina, begränsat till en kinesisk exporterande tillverkare, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd.

2011/C 223/08

Europeiska kommissionen har tagit emot ett klagomål enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen) i vilket det görs gällande att import av vinsyra som har sitt ursprung i Kina och som tillverkas av Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. (nedan kallad Hangzhou Bioking eller den berörda exporterande tillverkaren) dumpas och därmed vållar unionsindustrin väsentlig skada.

1.   Klagomål

Klagomålet ingavs den 15 juni 2011 av följande tillverkare (nedan kallade klagandena): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. och Comercial Quimica Sarasa s.l., som svarar för en betydande del, i detta fall mer än 50 %, av den totala tillverkningen i unionen av vinsyra.

2.   Undersökt produkt

Den produkt som är föremål för denna undersökning är vinsyra, med undantag för D-(-)-vinsyra med en negativ optisk rotation på minst 12,0 grader uppmätt i en vattenlösning enligt metoden i Europeiska farmakopén, med ursprung i Kina (nedan kallad den undersökta produkten).

3.   Påstående om dumpning (2)

Den produkt som enligt klagomålet dumpas är den undersökta produkten med ursprung i Kina (nedan även kallat det berörda landet), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2918 12 00. Detta KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Eftersom Kina i enlighet med artikel 2.7 i grundförordningen inte anses vara ett land med marknadsekonomi, har klagandena fastställt normalvärdet för Hangzhou Bioking på grundval av priset i ett tredjeland med marknadsekonomi, i detta fall Argentina. Påståendet om dumpning grundar sig på en jämförelse mellan detta normalvärde och exportpriset (fritt fabrik) för den undersökta produkten vid försäljning på export till unionen.

Av jämförelsen framgår att de beräknade dumpningsmarginalerna är betydande.

4.   Påstående om skada

Klagandena har lagt fram bevisning till stöd för att importen av den undersökta produkten från Hangzhou Bioking har ökat överlag, både i absoluta tal och uttryckt som marknadsandel.

Det framgår av den prima facie-bevisning som klagandena lagt fram att volymen och priserna för den undersökta importerade produkten bl.a. har inverkat negativt på unionsindustrins försäljningsvolym, priser och marknadsandel, vilket i sin tur har haft en väsentlig negativ inverkan på unionsindustrins allmänna resultat och ekonomiska situation.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att klagomålet har ingetts av unionsindustrin eller för dess räkning och att bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds. Kommissionen inleder därför en undersökning enligt artikel 5 i grundförordningen.

Avsikten med undersökningen är att fastställa huruvida den undersökta produkten med ursprung i det berörda landet och tillverkad av Hangzhou Bioking dumpas och huruvida denna dumpning har vållat eller har bidragit till att vålla unionsindustrin skada. Om så visar sig vara fallet, kommer det att undersökas huruvida det ligger i unionens intresse att införa åtgärder.

5.1   Förfarande för fastställande av dumpning

Den berörda exporterande tillverkaren (3) av den undersökta produkten uppmanas att delta i kommissionens undersökning. För att göra det måste företaget lämna in ett ifyllt frågeformulär med uppgifter om bl.a. sin struktur och verksamhet med avseende på den undersökta produkten, tillverkningskostnader, försäljning av den undersökta produkten på det berörda landets hemmamarknad och försäljning av den undersökta produkten till unionen.

5.1.1   Undersökning av den exporterande tillverkaren

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända ett frågeformulär till den berörda exporterande tillverkaren och till myndigheterna i Kina.

5.1.2   Val av tredjeland med marknadsekonomi

Om inte annat följer av bestämmelserna i avsnitt 5.1.2.2 och i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen ska normalvärdet för importen från Kina fastställas på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett tredjeland med marknadsekonomi. Det krävs således att kommissionen väljer ut ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi. Kommissionen har preliminärt valt Argentina. Berörda parter uppmanas att inom tio dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna synpunkter beträffande lämpligheten av detta val.

5.1.2.1   Behandling av exporterande tillverkare i det berörda landet, som inte är en marknadsekonomi

I enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen kan Hangzhou Bioking, om företaget anser att marknadsekonomiska förhållanden råder för det i samband med tillverkning och försäljning av den undersökta produkten, lämna in en korrekt underbyggd ansökan om att bli behandlat som ett företag som är verksamt under marknadsmässiga förhållanden (nedan kallat marknadsekonomisk status). Marknadsekonomisk status kommer att beviljas om det framgår av bedömningen av ansökan om marknadsekonomisk status att villkoren i artikel 2.7 c i grundförordningen (4) är uppfyllda. Om Hangzhou Bioking beviljas marknadsekonomisk status, kommer företagets dumpningsmarginal så långt som möjligt, och om inte tillgängliga uppgifter används i enlighet med artikel 18 i grundförordningen, att beräknas på grundval av företagets egna normalvärde och exportpriser i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen.

Hangzhou Bioking kan också eller alternativt begära individuell behandling. För att Hangzhou Bioking ska kunna beviljas individuell behandling måste företaget kunna bevisa att det uppfyller villkoren i artikel 9.5 i grundförordningen (5). Om Hangzhou Bioking beviljas individuell behandling, kommer företagets dumpningsmarginal att beräknas på grundval av företagens egna exportpriser. Om Hangzhou Bioking beviljas individuell behandling, kommer företagets normalvärde att fastställas på grundval av värdena för det tredjeland med marknadsekonomi som valts ut enligt ovan.

a)   Marknadsekonomisk status

Kommissionen kommer att sända ett ansökningsformulär till Hangzhou Bioking och till myndigheterna i Kina. Om den berörda exporterande tillverkaren gör anspråk på marknadsekonomisk status, bör den, om inget annat anges, lämna in det ifyllda formuläret inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

b)   Individuell behandling

För att ansöka om individuell behandling bör Hangzhou Bioking, om inget annat anges, lämna in ansökningsformuläret om marknadsekonomisk status med de avsnitt som rör individuell behandling ifyllda inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.1.3   Undersökning av icke-närstående importörer (6) (7)

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer förefaller vara berörda av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal icke-närstående importörer ingå i undersökningen (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet ska genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna för kommissionen. Dessa parter bör, om inget annat anges, göra detta inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning genom att lämna följande uppgifter till kommissionen om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer och kontaktperson.

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet med avseende på den undersökta produkten.

Total omsättning under perioden 1 juli 2010–30 juni 2011.

Import till och återförsäljning på unionsmarknaden under perioden 1 juli 2010–30 juni 2011 av den undersökta produkten med ursprung i det berörda landet och tillverkad av Hangzhou Bioking: volym (i ton) och värde (i euro).

Namn på och noggrann beskrivning av verksamheten hos alla närstående företag (8) som ägnar sig åt tillverkning och/eller försäljning av den undersökta produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker företaget till att ingå i urvalet. Om företaget väljs ut att ingå i urvalet, innebär det att företaget måste besvara ett frågeformulär och godta att svaren kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet, anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Kommissionen kommer att grunda sina avgöranden beträffande icke-samarbetsvilliga importörer på tillgängliga uppgifter, vilket kan leda till att resultatet blir mindre fördelaktigt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna, kan den även komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

Berörda parter som önskar lämna annan relevant information om urvalet utöver de uppgifter som begärs ovan måste, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande, kan urvalet av importörer baseras på den största representativa försäljningsvolym av den undersökta produkten i unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända icke-närstående importörer och intresseorganisationer för importörer om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning, kommer frågeformulär att sändas till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för importörer. Dessa parter ska, om inget annat anges, inge ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om att de ingår i urvalet. I frågeformulären ska de berörda parterna besvara frågor om bland annat sitt eller sina företags struktur och verksamhet med avseende på den undersökta produkten och om försäljningen av den undersökta produkten.

5.2   Förfarande för fastställande av skada

Med skada avses väsentlig skada eller risk för väsentlig skada för unionsindustrin eller avsevärd försening av etablerandet av en sådan industri. Fastställande av skada grundas på faktisk bevisning och inbegriper en objektiv granskning av den dumpade importens omfattning, dess inverkan på priserna på unionsmarknaden och dess inverkan på unionsindustrin. För att det ska kunna fastställas om unionsindustrin lidit väsentlig skada, uppmanas unionstillverkarna av den undersökta produkten att delta i kommissionens undersökning.

5.2.1   Undersökning av unionstillverkare

Eftersom ett stort antal unionstillverkare berörs av förfarandet och för att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, har kommissionen beslutat att begränsa de unionstillverkare som ska undersökas till ett rimligt antal (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet genomförs i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

Kommissionen har gjort ett preliminärt urval av unionstillverkare. Närmare uppgifter återfinns i de handlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. Berörda parter uppmanas att ta del av handlingarna (genom att kontakta kommissionen via kontaktuppgifterna i avsnitt 5.6) och att lämna kommentarer angående detta urvals lämplighet inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Alla berörda parter som önskar lämna relevant information om urvalet måste, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionstillverkare och/eller intresseorganisationer för unionstillverkare om vilka företag som slutligen valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning, kommer frågeformulär att sändas till de unionstillverkare som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för unionstillverkare. Dessa parter ska, om inget annat anges, inge ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om att de ingår i urvalet. I frågeformulären ska de berörda parterna besvara frågor om bland annat sitt eller sina företags struktur, ekonomiska situation och verksamhet med avseende på den undersökta produkten samt om tillverkningskostnaderna för och försäljningen av den undersökta produkten.

5.3   Förfarande för bedömning av unionens intresse

Om dumpning och därav vållad skada konstateras föreligga, kommer det att fattas ett beslut om huruvida det ligger i unionens intresse att införa antidumpningsåtgärder i enlighet med artikel 21 i grundförordningen. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer samt representativa konsumentorganisationer uppmanas att, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Representativa konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste, inom samma tidsfrist, kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den undersökta produkten.

Parter som ger sig till känna inom tidsfristen kan, om inget annat anges, inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna upplysningar till kommissionen om huruvida det ligger i unionens intresse att införa åtgärder. Dessa synpunkter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De uppgifter som lämnas enligt artikel 21 kommer under alla omständigheter att beaktas endast om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.4   Andra skriftliga inlagor

Om inte annat följer av bestämmelserna i detta tillkännagivande, uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att framlägga bevisning till stöd för dessa. Dessa uppgifter och styrkande handlingar bör, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen senast 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.5   Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Denna begäran bör göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller frågor om undersökningens inledande skede måste begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därefter bör en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

5.6   Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, ifyllda frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahåller och för vilka de begär konfidentiell behandling ska märkas Limited (9).

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta Limited ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas For inspection by interested parties. Denna sammanfattning ska vara tillräckligt detaljerad för att man ska kunna bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte också lämnar en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa i begärt format och av begärd kvalitet, kan de konfidentiella uppgifterna komma att lämnas utan beaktande.

För denna undersökning kommer kommissionen att använda ett elektroniskt dokumenthanteringssystem. Alla inlagor och framställningar från berörda parter måste inges i elektroniskt format (icke-konfidentiella inlagor per e-post och konfidentiella på cd-r/dvd) och innehålla eller vara märkta med den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Fullmakter och undertecknade intyganden som åtföljer besvarade frågeformulär eller uppdateringar av sådana ska dock lämnas i pappersform, dvs. per post eller personligen, till adressen nedan. I enlighet med artikel 18.2 i grundförordningen ska en berörd part som inte kan tillhandahålla inlagor och framställningar i elektroniskt format omedelbart meddela kommissionen detta. Mer information om korrespondens med kommissionen finns på relevanta webbsidor på webbplatsen för generaldirektoratet för handel (GD Handel) på följande adress: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Beträffande dumpning:

Fax +32 22920480

E-post: TRADE-AD-TARTARIC-DUMPING@ec.europa.eu

Beträffande skada:

Fax +32 22921022

E-post: TRADE-AD-TARTARIC-INJURY@ec.europa.eu

6.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter användas.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet bli mindre fördelaktigt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

7.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) vid generaldirektoratet för handel (GD Handel) ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar frågor om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, begäranden om förlängning av tidsfrister och begäranden från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna får möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet bör göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller frågor om undersökningens inledande skede måste begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därefter ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

Förhörsombudet kan även anordna utfrågningar där parterna kan redovisa sina ståndpunkter och föra fram motargument i frågor rörande bland annat dumpning, skada, orsakssamband och unionens intresse. Sådana utfrågningar bör normalt sett äga rum senast i slutet av den fjärde vecka som följer på meddelandet av de preliminära undersökningsresultaten.

För närmare uppgifter och kontaktuppgifter, se förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats: (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).

8.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 6.9 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. I enlighet med artikel 7.1 i grundförordningen får provisoriska åtgärder inte införas senare än nio månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (10).


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dumpning innebär att en produkt (kallad den berörda produkten) exporteras till ett pris som understiger dess normalvärde. Normalvärdet anses vanligtvis vara ett jämförbart pris för den likadana produkten på det berörda landets hemmamarknad. Med likadan produkt avses en produkt som i alla avseenden är likadan som den berörda produkten eller, om det inte finns någon sådan produkt, en produkt som är mycket lik den berörda produkten.

(3)  En exporterande tillverkare är ett företag i det berörda landet som tillverkar den undersökta produkten och exporterar den till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inklusive närstående företag som ägnar sig åt tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den berörda produkten. Exportörer som inte är tillverkare är normalt sett inte berättigade till en individuell tullsats.

(4)  De exporterande tillverkarna måste särskilt kunna visa följande: i) Företagens beslut och kostnader återspeglar marknadsförhållandena utan ett större statligt inflytande. ii) Företagen har en enda uppsättning räkenskaper som är föremål för en självständig revision i överensstämmelse med internationella redovisningsnormer och som tillämpas för alla ändamål. iii) Det förekommer inga betydande snedvridningar till följd av det tidigare icke-marknadsekonomiska systemet. iv) Företagen omfattas av lagar om konkurser och ägandeförhållanden som garanterar rättssäkerhet och stabila villkor. v) Valutaomräkning sker till marknadskurser.

(5)  De exporterande tillverkarna måste särskilt kunna visa följande: i) Att exportören fritt kan ta hem kapital och vinster, i de fall företaget helt eller delvis är i utländsk ägo eller är ett samriskföretag. ii) Att exportpriser, exportkvantiteter och försäljningsvillkor bestäms fritt. iii) Att majoriteten av aktierna eller andelarna i företaget tillhör enskilda personer. Statliga tjänstemän i styrelsen eller i viktiga ledningspositioner ska utgöra en minoritet, eller också ska det kunna styrkas att företaget ändå är tillräckligt oberoende i fråga om statlig inblandning. iv) Att valutaomräkning sker till marknadskurser. v) Att den eventuella statliga inblandningen inte är av sådant slag att åtgärderna kan kringgås om enskilda exportörer beviljas olika tullsatser.

(6)  Endast importörer som inte är närstående företag till de exporterande tillverkarna får ingå i urvalet. Importörer som är närstående företag till exporterande tillverkare ska fylla i bilaga 1 till frågeformuläret för dessa exporterande tillverkare. Begreppet närstående part definieras i fotnot 8.

(7)  De uppgifter som lämnas av icke-närstående importörer får även användas för andra delar av denna undersökning än de som avser fastställande av dumpning.

(8)  I enlighet med artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens tullkodex ska personer anses vara närstående endast om a) de är styrelseledamöter eller företagsledare i varandras företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) någon person direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar 5 % eller mer av bådas utestående röstberättigande aktier eller andelar, e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person eller h) de är medlemmar av samma familj. Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i ett av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) mor- eller farförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson/svärdotter, vii) svåger och svägerska. (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.) I detta sammanhang avses med person en fysisk eller en juridisk person.

(9)  Detta betyder att det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(10)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.