Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011XC0729(05).pdf

29.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 223/16


Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina

2011/C 223/09

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har tagit emot en begäran om en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen).

1.   Begäran om översyn

Begäran ingavs av följande unionstillverkare (nedan kallade sökandena): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. och Comercial Quimica Sarasa s.l.

Översynen gäller endast undersökningen av dumpning för två kinesiska exporterande tillverkare, Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, och Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai.

2.   Berörd produkt

Den produkt som berörs är vinsyra, med undantag för D-(-)-vinsyra med en negativ optisk rotation på minst 12,0 grader uppmätt i en vattenlösning enligt metoden i Europeiska farmakopén, med ursprung i Kina (nedan kallad den berörda produkten).

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 130/2006 (2) på import av vinsyra med ursprung i Kina, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 150/2008 (3). Dessa åtgärder gäller fortfarande eftersom översynen vid giltighetstidens utgång ännu inte har avslutats (4).

4.   Grund för översynen

Begäran enligt artikel 11.3 bygger på prima facie-bevisning som sökandena lagt fram och som visar att de omständigheter som låg till grund för införandet av de gällande åtgärderna har förändrats när det gäller de två kinesiska exporterande tillverkarna och att dessa förändringar är av varaktig karaktär.

Sökandena har lagt fram prima facie-bevisning som för de exporterande tillverkarnas del visar att fortsatt tillämpning av åtgärderna på dess nuvarande nivå inte längre är tillräcklig för att motverka den skadevållande dumpningen. Sökandena gör särskilt gällande att båda de kinesiska exporterande tillverkarna deltar i vissa nya statliga program som de drar fördel av, och som därför snedvrider deras faktiska produktionskostnader. Det kan därför ifrågasättas om de två berörda företagen fortfarande kan beviljas marknadsekonomisk status. En jämförelse mellan de exporterande tillverkarnas normalvärde, antingen på grundval av ett konstruerat normalvärde i Kina eller på grundval av de inhemska priserna i ett jämförbart land, i detta fallet Argentina, med deras exportpriser till unionen tyder på att dumpningsmarginalerna är högre än nivån på de gällande åtgärderna.

Fortsatt tillämpning av åtgärden på den nuvarande nivån, som bygger på den tidigare fastställda dumpningsnivån, förefaller därför inte längre tillräcklig för att motverka dumpning.

5.   Förfarande för fastställande av dumpning

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera en partiell interimsöversyn och inleder därför en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen.

Undersökningen kommer att inriktas på en bedömning av om de gällande åtgärderna ska fortsätta, upphävas eller ändras i fråga om de exporterande tillverkarna.

a)   Frågeformulär

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till ovannämnda exporterande tillverkare och till myndigheterna i det berörda exportlandet. Dessa uppgifter och bevisning till stöd för dem ska ha inkommit till kommissionen inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a i.

b)   Insamling av uppgifter samt utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas härmed att lämna synpunkter och uppgifter utöver svaren på frågeformuläret samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa. Dessa upplysningar och bevisning till stöd för dem ska ha inkommit till kommissionen inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a i.

Kommissionen kan dessutom komma att höra berörda parter, om de lämnar en begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem. Denna begäran ska göras inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a ii.

c)   Marknadsekonomisk status och individuell behandling

Om de exporterande tillverkarna lägger fram tillräcklig bevisning för att de är verksamma under marknadsekonomiska förhållanden, dvs. att de uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 2.7 c i grundförordningen, kommer normalvärdet att fastställas i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen. För detta måste tillverkaren lämna in en väl underbyggd ansökan inom den särskilda tidsfrist som anges i punkt 6 b i detta tillkännagivande. Kommissionen kommer att sända ansökningsformulär till de exporterande tillverkarna och till myndigheterna i Kina. De exporterande tillverkarna kan också använda detta formulär för att ansöka om individuell behandling, dvs. när sökandena uppfyller de kriterier som anges i artikel 9.5 i grundförordningen.

d)   Val av land med marknadsekonomi

Om de exporterande tillverkarna inte beviljas marknadsekonomisk status, men uppfyller kraven för fastställande av en individuell tull enligt artikel 9.5 i grundförordningen, kommer i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen ett lämpligt land med marknadsekonomi att användas för att fastställa normalvärdet för Kina. Kommissionen har för avsikt att, på samma sätt som den gjorde vid den undersökning som ledde till införandet av åtgärder mot import av den berörda produkten från Kina, på nytt använda Argentina för detta ändamål. Berörda parter uppmanas att inom den särskilda tidsfrist som anges i punkt 6 c i detta tillkännagivande lämna synpunkter på om detta är ett lämpligt val.

Om de exporterande tillverkarna beviljas marknadsekonomisk status kan kommissionen vid behov även använda resultat som framkommit vid fastställandet av normalvärdet i ett lämpligt land med marknadsekonomi för att t.ex. ersätta icke tillförlitliga kostnads- eller prisuppgifter i Kina som är nödvändiga för fastställandet av normalvärdet, såvida tillförlitliga uppgifter inte finns att tillgå i Kina. Kommissionen har för avsikt att välja Argentina även för detta ändamål.

6.   Tidsfrister

a)   Allmänna tidsfrister

i)   För att ge sig till känna, lämna in besvarade frågeformulär och andra uppgifter

För att de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen, lämna sina synpunkter, lämna in besvarade frågeformulär och andra eventuella uppgifter inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det bör noteras att de flesta av de förfaranderelaterade rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom denna tidsfrist.

ii)   Utfrågningar

Alla berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 37 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

b)   Särskild tidsfrist för ansökningar om marknadsekonomisk status eller individuell behandling

De exporterande tillverkarnas korrekt underbyggda ansökningar om marknadsekonomisk status (se punkt 5 c i detta tillkännagivande) ska ha inkommit till kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

c)   Särskild tidsfrist för val av land med marknadsekonomi

Berörda parter som så önskar kan lämna synpunkter på valet av Argentina som ett lämpligt land med marknadsekonomi för fastställandet av normalvärdet för Kina (se punkt 5 d). Dessa synpunkter ska ha inkommit till kommissionen inom tio dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

7.   Förfarande för att lämna in skriftliga inlagor och ifyllda frågeformulär samt korrespondens

Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, ifyllda frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahåller och för vilka de begär konfidentiell behandling ska märkas ”Limited” (5).

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Limited” ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Denna sammanfattning ska vara tillräckligt detaljerad för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte lämnar en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa i begärt format och av begärd kvalitet, kan de konfidentiella uppgifterna komma att lämnas utan beaktande.

För denna undersökning kommer kommissionen att använda ett elektroniskt dokumenthanteringssystem. Alla inlagor och framställningar från berörda parter måste inges i elektroniskt format (icke-konfidentiella inlagor per e-post och konfidentiella på cd-r/dvd) och innehålla eller vara märkta med den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Fullmakter och undertecknade intyganden som åtföljer besvarade frågeformulär eller uppdateringar av sådana ska dock lämnas i pappersform, dvs. per post eller personligen, till adressen nedan. I enlighet med artikel 18.2 i grundförordningen ska en berörd part som inte kan tillhandahålla inlagor och framställningar i elektroniskt format omedelbart meddela kommissionen detta. Mer information rörande korrespondens med kommissionen finns på relevanta webbsidor på GD Handels webbplats: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22920480

E-post: TRADE-AD-TARTARIC-DUMPING@ec.europa.eu

8.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, får enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, ska dessa enligt artikel 18 i grundförordningen lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och tillgängliga uppgifter därför används, kan resultatet bli mindre fördelaktigt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

9.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

10.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in inom ramen för denna undersökning kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6).

11.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) vid generaldirektoratet för handel (GD Trade) ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar frågor om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och ansökningar från tredje part om att bli hörd. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna får möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet bör göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande undersökningens inledande skede måste ansökan lämnas inom 15 dagar efter att detta tillkännagivande offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därefter ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

Närmare uppgifter och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats: (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 23, 27.1.2006, s. 1.

(3)  EUT L 48, 22.2.2008, s. 1.

(4)  EUT C 24, 26.1.2011, s. 14.

(5)  Detta är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.