Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011XG0802(01).pdf

2.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 227/1


Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärderna i rådets beslut 2011/486/Gusp och rådets förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Afghanistan

2011/C 227/01

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Följande information lämnas för kännedom till de personer som förtecknas i bilagan till rådets beslut 2011/486/Gusp (1) och i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 753/2011 (2) om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Afghanistan.

Förenta nationernas säkerhetsråd har antagit resolution 1988 (2011), där det föreskrivs restriktiva åtgärder mot personer och enheter som, före antagandet av denna resolution, betecknats som talibaner, och andra personer, grupper, företag och enheter som är associerade med dem, enligt vad som anges i avsnitt A (”Personer som är associerade med talibanerna”) och avsnitt B (”Enheter och andra grupper och företag som är associerade med talibanerna”) samt den konsoliderade förteckningen från den kommitté som inrättats i enlighet med resolutionerna 1267 (1999) och 1333 (2000), liksom andra personer, grupper, företag och enheter som är associerade med talibanerna.

De berörda personerna får när som helst inkomma med en begäran till den FN-kommitté som inrättats i enlighet med punkt 30 i FN:s säkerhetsråds resolution 1988 (2011), åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på FN:s förteckning. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

För ytterligare information, se http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Med anledning av FN:s beslut har Europeiska unionens råd beslutat att de personer som anges i ovannämnda resolution ska föras upp på förteckningarna över personer, grupper, företag och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärderna i rådets beslut 2011/486/Gusp och rådets förordning (EU) nr 753/2011. Skälen till uppförandet av de berörda personerna på förteckningarna framgår av relevanta uppgifter i bilagan till rådets beslut och i bilaga I till rådets förordning.

De berörda personerna och enheterna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga på de webbplatser som anges i bilaga II till förordning (EU) nr 753/2011 med en ansökan om tillstånd att få använda frysta penningmedel för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artikel 5 i förordningen).

De berörda personerna får inkomma med en begäran till rådet, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på ovannämnda förteckningar. Begäran ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Berörda personer och enheter uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artiklarna 275 andra stycket och 263 fjärde och sjätte stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 199, 2.8.2011, s. 57.

(2)  EUT L 199, 2.8.2011, s. 1.