Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

62010CA0007.pdf

26.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 151/3


Domstolens dom (första avdelningen) av den 29 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State — Nederländerna) — Staatssecretaris van Justitie mot Tayfun Kahveci (C-7/10), Osman Inan (C-9/10)

(Förenade målen C-7/10 och C-9/10) (1)

(Associeringsavtalet EEG-Turkiet - Uppehållsrätt - Familjemedlemmar till en naturaliserad turkisk arbetstagare - Vederbörande har behållit sitt turkiska medborgarskap - Naturalisationstidpunkt)

2012/C 151/04

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Staatssecretaris van Justitie

Motpart: Tayfun Kahveci (C-7/10), Osman Inan (C-9/10)

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Raad van State — Tolkning av artikel 7 i beslut nr 1/80 av den 19 september 1980 om utveckling av associeringen, antaget av det associeringsråd som inrättades genom avtalet om associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Turkiet — Rätt att uppehålla sig för familjemedlemmar till en turkisk arbetstagare som tillhör den reguljära arbetsmarknaden i en medlemsstat — Familjemedlemmar till en turkisk arbetstagare som naturaliserats men som behållit sitt turkiska medborgarskap — Dagen för naturaliseringen

Domslut

Artikel 7 i beslut nr 1/80 av den 19 september 1980 om utveckling av associeringen, som antogs av det associeringsråd som inrättades genom avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet, ska tolkas så, att familjemedlemmarna till en turkisk arbetstagare, som tillhör den reguljära arbetsmarknaden i en medlemsstat, fortfarande kan åberopa denna bestämmelse när arbetstagaren har blivit medborgare i värdmedlemsstaten och samtidigt behåller sitt turkiska medborgarskap.


(1)  EUT C 63, 13.3.2010.