Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Föremål för talan

Domslut

Föremål för talan

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artiklarna 36 och 40 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – Diskriminerande beskattning av uppskrivningar som genomförs vid återköp av företag för kollektiva investeringar som är etablerade i Norge och Island och som inte har fått tillstånd i enlighet med direktiv 85/611/EEG.

Domslut

Domslut

1) Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 40 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 genom att bibehålla bestämmelser enligt vilka uppskrivningar, som genomförs vid återköp av företag för kollektiva investeringar som investerar mer än 40 procent av tillgångarna i fordringar och som inte fått tillstånd i enlighet med rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), inte är skattepliktiga när företagen är etablerade i Belgien, samtidigt som uppskrivningar som genomförs vid återköp av sådana företag är skattepliktiga när företagen är etablerade i Norge eller Island.

2) Konungariket Belgien ska ersätta rättegångskostnaderna.