Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Föremål för talan

Domslut

Föremål för talan

Saken

Talan om uppskov med verkställigheten av rådets beslut 2011/863/EU av den 16 december 2011 om den ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer när det gäller ersättandet av bilaga I (Samordningen av socialförsäkringssystemen) till avtalet (EUT L 341, s. 1), och om att interimistiska åtgärder med samma syfte ska föreskrivas.

Domslut

Avgörande

1) Ansökan om interimistiskt förfarande avslås.

2) Beslutet om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.