Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

62012CN0137.pdf

26.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 151/24


Talan väckt den 14 mars 2012 — Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd

(Mål C-137/12)

2012/C 151/37

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Cujo, I. Rogalski och R. Vidal Puig)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara rådets beslut nr 2011/853/EU av den 29 november 2011 om undertecknande på unionens vägnar av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång (1), och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Kommissionen gör gällande att artikel 114 FEUF inte utgör en lämplig rättslig grund för att anta det angripna beslutet. Enligt sökanden borde beslutet ha antagits med stöd av artikel 207.4 FEUF, enligt vilken rådet får ingå internationella avtal på den gemensamma handelspolitikens område, som är definierat i artikel 207.1 FEUF. Den aktuella konventionen syftar inte till att ”förbättra villkoren för … den inre marknaden och dess funktion”, utan syftar huvudsakligen till att ”underlätta” och ”främja” tillhandahållandet av tjänster som bygger på villkorad tillgång mellan unionen och andra europeiska länder. Konventionen kommer att få en direkt och omedelbar effekt på tjänster som bygger på villkorad tillgång samt på handel med olaglig utrustning och tjänster som är knutna till sådan utrustning. Följaktligen faller konventionen in under den gemensamma handelspolitikens tillämpningsområde.

Andra grunden: Sökanden gör gällande att unionens exklusiva externa befogenheter har åsidosatts (artiklarna 2.1, 3.1 och 3.2 FEUF) såtillvida att rådet inte har ansett att konventionens ingående omfattas av unionens exklusiva befogenheter, trots att konventionen faller inom den gemensamma handelspolitikens område eller, i vart fall, att konventionens ingående kan påverka de gemensamma reglerna eller påverka deras innebörd.


(1)  EUT L 336, s. 1.