Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KK (1925:465) med särskilda bestämmelser om utförsel från riket av spritdrycker och vin

Rubriken har denna lydelse enl. KK 1955:177.

Denna kungörelse upphör enligt F (2008:125) att gälla vid utgången av maj 2008.

Utfärdad: 1925-11-27

1 §

Spritdrycker och vin får inte föras ut ur landet med fartyg av mindre bruttodräktighet än 190.

Om det finns särskilda skäl får Tullverket dock meddela tillstånd till utförsel av spritdrycker och vin med maskindrivna fartyg som gör regelbundna resor mellan svensk och utrikes ort. Tillstånd får förenas med de villkor och föreskrifter som behövs i varje särskilt fall. Bevis skall utfärdas över meddelat tillstånd.

SFS 1999:463

2 §

Spritdrycker och vin får inte utan tillstånd av vederbörande myndighet i fartygets hemland utföras till utrikes ort med fartyg av en bruttodräktighet från och med 190 till och med 850. Detta gäller endast fartyg registrerade i Sverige, Danmark, Finland, Förbundsrepubliken Tyskland, Norge, Polen, Sovjetunionen och Tyska demokratiska republiken.

SFS 1982:659

3 §

Tillstånd, som i 2 § avses, meddelas för svenskt fartyg av Tullverket efter hörande av vederbörande sjöfartssammanslutning eller handelskammare. Tillståndet meddelas för tre år i sänder. Över meddelat tillstånd utfärdas vederbörligt bevis.

Tillstånd må icke lämnas, med mindre fartygets redare eller den, som äger företräda honom, är trovärdig och redbar. Finnas förutsättningarna för tillståndets meddelande icke vidare föreligga, skall tillståndet återkallas. Övergår fartyget till ny redare, anses tillståndet förfallet.

SFS 1999:463

4 §

Spritdrycker och vin, som utföras med fartyg varom i 1 § andra stycket och 2 § förmäles, skola till mängd, art och bestämmelseort upptagas i särskild förteckning, som underskrives av befälhavaren och till riktigheten bestyrkes av Tullverket. Förteckningen fogas under tullsigill vid fartygets tillståndsbevis, varom anteckning göres å beviset.

SFS 1999:463

5 §

Fartyg som i 1 § andra stycket och 2 § avses må icke, då det medför spritdrycker eller vin, av Tullverket utklareras till utrikes ort, med mindre

  1. att Tullverket finner det uppenbart, att avsikt att företaga eller främja olovlig införsel av sådana drycker icke föreligger;

  2. att skriftlig försäkran avgives av avlastaren, att utförseln av dryckerna sker i lovligt syfte, och av befälhavaren, att dryckerna komma att behörigen införas till bestämmelseorten; samt

  3. att befälhavaren, då spritdrycker eller vin enligt uppgjord förteckning tidigare utförts med fartyget, medelst intyg av tull- eller annan offentlig myndighet i bestämmelseorten eller på annat tillfredsställande sätt styrker, att de å förteckningen upptagna dryckerna behörigen framkommit och lossats eller att laga hinder därför mött.

SFS 1999:463

6 §

Den som bryter mot förbud som föreskrivs i 1 § eller 2 § döms till böter.

Lika med fullbordat brott anses försök därtill.

SFS 1991:1351

7 §

Den som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift i en sådan försäkran som anges i 5 § b, döms till böter.

Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar.

SFS 2000:1263

8 §

[har upphävts genom förordning (1982:659).]

SFS 1982:659

9 §

Om åtal gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

SFS 2000:1263

10 §

Denna kungörelse äger icke tillämpning å spritdrycker och vin, som äro att hänföra till skeppsproviant för det fartyg med vilket det forslas, eller tillhöra med fartyget följande resande eller därå anställda personer, under förutsättning att dryckerna icke överstiga behovet under resan och att de vederbörligen anmälas hos tullverket.

SFS 1955:177

11 §

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt denna kungörelse i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

Tillstånd att med fartyg utföra spritdrycker och vin (1 § andra stycket och 3 §)

 

1

 

SFS 1992:259

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1925:465

Denna kungörelse träder i kraft d. 24 dec. 1925 och skall, såvitt angår utförsel med fartyg av främmande nationalitet av nettodräktighet från och med 100 till 500 registerton, tillsvidare äga tillämpning allenast å fartyg av finsk och norsk nationalitet.

SFS 1982:659

Denna lag träder i kraft d. 18 juli 1982.

Vid tillämpningen av kungörelsen avses med bruttodräktighet det bruttodräktighetstal som anges i det mätbrev som gäller för fartyget.

SFS 1991:1351

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1992:259

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1999:463

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:1263

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2008:125

(Utkom d. 8 april 2008.)