Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1934:65) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Finland den 29 december 1933 avslutad överenskommelse angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror

Denna kungörelse har enligt F (2007:610) upphört att gälla vid utgången av juni 2007.

Utfärdad: 1934-04-03

1 §

För bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror till svenskt eller finskt tullområde skall personal vid den svenska kustbevakningen samt personal, tillhörande Finlands gränsbevakningsväsende, utöva gemensam bevakning inom det vattenområde, som befinner sig mellan 60°30' och 59°45' nordlig bredd och som begränsas i väster av räta linjer dragna mellan följande skär, nämligen Högkallegrund, Östergryndan, Klacken. Gråskälsbrännan, Understen, Travarn, Halsaren, Storbrottet, Lerbådan, Simpnäsklubb, Håkanskär, Tjärven, Söderarm och Längden, samt i öster av räta linjer dragna mellan skären Jernbådan, Sälskär, Malgrunden, Skarven, Yttre Borgen, Gislan, Torskubbar, Sandgrunden, Uddbåda, Mellangadden, Nyhamn, Lågskär, Vittensten, Granbåda och Voronina samt därifrån av en rät linje dragen rakt söderut.

Angående bevakningstjänstens anordnande skall närmare överenskommelse träffas mellan kustbevakningen samt chefen för Finlands gränsbevakningsväsende.

SFS 1988:465

2 §

Inom den del av det i 1 § omförmälda vattenområdet, vilken befinner sig väster om den linje, som angives i art. 2 mom. I d) i den i Genève den 20 oktober 1921 avslutade konventionen angående Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering, må finsk bevakningspersonal å farkost företaga den visitation, som oundgängligen påkallas av det med bevakningen avsedda ändamålet, ävensom utöva samma rätt att verkställa beslag, som jämlikt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker och lagen (2000:1225) om straff för smuggling tillkommer svensk tulltjänsteman.

Vad nu sagts skall dock i vad rör den del av vattenområdet, som ligger mellan det svenska territorialvattnet och angivna linje, gälla endast såvitt fråga är om farkost av svensk eller finsk nationalitet.

SFS 2000:1264

3 §

 1. Farkost, som befinner sig på färd inom vattenområdet väster om den i 2 § omförmälda linjen, skall omedelbart åtlyda anmaning att stoppa, som för verkställande av visitation gives av svensk eller finsk bevakningspersonal, dock att inom den del av vattenområdet, som ligger mellan det svenska territorialvattnet och nämnda linje, vad sålunda stadgats skall gälla endast såvitt farkosten är av sådan nationalitet att den ifrågavarande personalen därå må företaga visitation.

 2. Anmaning att stoppa gives från bevakningsfarkost, som deltager i den gemensamma bevakningstjänsten:

  • under dager genom att visa fastställd svensk tullstandert och den i internationella signalboken upptagna bokstavsflaggan K: ''Stoppa farten ögonblickligen''; samt

  • under mörker genom att med lanterna eller blänkfyr visa omväxlande gult och blått sken ävensom, där så finnes nödigt, genom att giva Morse-tecknet K (–·–) med signallampa eller strålkastare.

  • I båda fallen gives därjämte, om så erfordras, signal medelst flera, minst sex, omedelbart på varandra följande korta ljud med ångvissla eller sirén.

  • Befinna sig flera farkoster i närheten av bevakningsfarkosten, bör denna genom sin manöver tydligt visa, vilken farkost åsyftas med prejningen.

  • Beaktas icke åt farkosten given anmaning att stanna, må knallsignal, som icke kan förväxlas med nödsignal, användas. Angående avlossande av prejskott med skarp ammunition skola gälla de föreskrifter, som Tullverket till undvikande av skada å liv och egendom utfärdar.

 3. Från luftfartyg, som deltager i den gemensamma bevakningstjänsten, gives anmaning åt farkost att stanna sålunda, att luftfartyget beskriver en cirkel ovanför farkosten och samtidigt avskjuter röd signalraket.

[Förordning (1999:464).]

SFS 1999:464

4 §

Egendom, som jämlikt 2 § beslagtagits av finsk bevakningstjänsteman, skall tillika med skriftlig rapport angående beslaget direkt eller genom svensk bevakningspersonals försorg överlämnas till vederbörande svenska tullkontor.

SFS 1999:464

5 §

Den rapport, som enligt 4 § skall överlämnas till svenskt tullkontor, skall innehålla uppgift om tid och ort för beslagets verkställande.

Erfordras ytterligare utredning i anledning av beslaget, skall densamma verkställas av Tullverket eller svensk polismyndighet.

SFS 1999:464

6 §

Finsk bevakningstjänsteman åtnjuter under utövningen av i denna kungörelse avsedd bevakningstjänst det skydd, som enligt 10 kap. 5 § strafflagen tillkommer svensk tulltjänsteman under motsvarande förhållanden.

7 §

Underlåter den, som för farkost, att invänta bevakningstjänsteman, sedan anmaning att stoppa givits enligt vad i 3 § sägs, eller underlåter han att vid visitation lämna bevakningstjänsteman det biträde eller de upplysningar, som erfordras, straffes med dagsböter, där förseelsen icke är belagd med straff enligt allmän lag eller enligt tullstadgan.

8 §

[har upphävts genom kungörelse (1960:463).]

SFS 1960:463

9 §

[har upphävts genom kungörelse (1960:463).]

SFS 1960:463

10 §

[har upphävts genom kungörelse (1960:463).]

SFS 1960:463

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1934:65

Denna kungörelse träder i kraft d. 7 april 1934.

SFS 1960:463

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1961. Mål angående förseelse enligt 7 §, vari talan väckts tidigare, skall handläggas i förut gällande ordning. Beträffande expediering och verkställighet av dom, som före sagda dag meddelats i mål angående sådan förseelse, skola äldre bestämmelser äga tillämpning.

SFS 1988:465

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988.

SFS 1999:464

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:1264

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2007:610

(Utkom d. 29 juni 2007.)