Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Cirkulär (1954:671) till de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter angående upplåtelse av lokaler åt folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer

Detta cirkulär ska enligt tillkännagivande (2008:340) utgå vid utgången av juli 2008.

Utfärdad den 5 november 1954.

Kungl. Maj:t har   med hänsyn till svårigheten flerstädes för folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer att få disponera över för verksamheten erforderliga lokaler   funnit gott göra de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter uppmärksamma på angelägenheten av att skolornas och utbildningsanstalternas lokaler, i den mån dessa icke på grund av gällande bestämmelser skola upplåtas för ovan avsedd föreningsverksamhet, frivilligt upplåtas härför i så stor utsträckning som möjligt och på skäliga villkor samt att därvid upplåtelse även sker till politiska organisationer.

Kungl. Maj:t vill vidare erinra om att vid planering av byggnader för skolor och utbildningsanstalter hänsyn bör, där så lämpligen kan ske, tagas till önskvärdheten, att lokalerna skola kunna användas även för ovan omförmäld föreningsverksamhet.