Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1967:845) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av patent

Utfärdad: 1967-12-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 5 § andra stycket patentlagen den 1 december 1967 (nr 837), funnit gott förordna, att reservdelar och tillbehör till luftfartyg får utan hinder av patent införas till riket och användas här för reparation av luftfartyg, hemmahörande i främmande stat som är ansluten till Chicagokonventionen den 7 december 1944 angående internationell civil luftfart och dessutom antingen är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten eller har en patentlagstiftning vilken erkänner uppfinning som gjorts av medborgare i annan till Chicagokonventionen ansluten stat och lämnar tillfredsställande skydd åt sådan uppfinning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1967:845

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1968.