Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Utfärdad den 14 december 1973.

Bestämmelserna i denna lag gäller, om inte annat föreskrivits, för införsel av en vara som enligt särskild författning inte får föras in i landet eller för vilken särskilt föreskrivet införselvillkor inte är uppfyllt.

SFS 2000:1282

En vara som förs in i landet från tredje land får utan hinder av förbud eller villkor som avses i 1 §

  1. transporteras och uppvisas för Tullverket i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 37–42 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,

  2. transiteras genom det svenska tullområdet eller mellan orter inom detta område enligt de föreskrifter och villkor som gäller för tullförfarandet transitering,

  3. förvaras på tillfälligt lager eller tullager eller i frizon eller frilager,

  4. förstöras genom Tullverkets försorg, eller

  5. återutföras.

Vad som sägs i första stycket gäller även för en vara som förs in i landet från en annan medlemsstat i Europeiska unionen under ett tullförfarande.

SFS 2000:1282

En vara som i annat fall än det som nämns i 2 § andra stycket förs in i landet från en annan medlemsstat i Europeiska unionen får utan hinder av förbud eller villkor som avses i 1 §

  1. föras direkt till närmaste bemannade tullkontor och där anmälas,

  2. omhändertas av Tullverket, förstöras eller återutföras i enlighet med bestämmelserna i 17, 17 a och 17 d §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, eller

  3. bli föremål för åtgärder enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

SFS 2000:1282

Om en vara som är föremål för införselvillkor som avses i 1 § enligt bestämmelse i annan författning skall försäljas genom Tullverkets försorg, skall införselvillkoret vara uppfyllt. Kan försäljning inte ske, bestämmer tillsynsmyndigheten hur det skall förfaras med varan.

SFS 2000:1282

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1973:980

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1974.

Om upphävande av förordningen (1924:119) angående transitering av införselförbjudna varor m.m. föreskrives i lagen (1973:982) om upphävande av viss tullagstiftning.

SFS 1994:1556

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

(Lagen 1994:1500 har enligt förordning 1994:2063 trätt i kraft 1 jan. 1995.)

SFS 1999:406

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:1282

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

Hänvisad författning:

Ang. utförsel av vissa äldre kulturföremål se Kulturmiljölag (1988:950) 5:. Bih. – Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet anm. i Bih. och Strålskyddslag (2018:396) inf. i Bih. – Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt biståndF (2000:1217) i samma ämne.

Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartygF (1999:454) i samma ämne.

F (1994:542) om utförsel av levande djur, m.m. anm. i Bih. – F (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel.

F (1992:1085) om utförsel av ekologiskt framställda produkter m.m.

Rättsfall:

Ang. överträdelse av exportförbud jfr H 1916:415; 1942:276; 1947:656.

Skyldighet att erlägga införsel- och regleringsavgifter ej föremål för nåd H 1964:96.