Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel

Denna kungörelse upphör enligt F (2011:1060) att gälla den 1 november 2011.

Utfärdad: 1974-05-10

Inledande bestämmelser

Statens livsmedelsverk får efter ansökan förordna att anläggning som framställer eller bereder livsmedel för export skall ställas under sådan särskild kontroll som föranledes av införselbestämmelser i annat land. I fråga om sådan anläggning (exportkontrollerad anläggning) eller vara som härrör från denna gäller bestämmelserna i denna kungörelse, om ej annat följer av 2 §.

Innan förordnande som avses i första stycket meddelas, skall livsmedelsverket samråda med statens jordbruksnämnd, om ärendet rör nämndens verksamhetsområde.

Om det kan ske utan att de särskilda krav i fråga om kvalitetskontroll m.m. eftersättes som ställes i internationell handel eller i mottagarlands bestämmelser rörande godkännande för införsel, får statens livsmedelsverk medge undantag från bestämmelserna i denna kungörelse.

Kontroll

Statens livsmedelsverk förordnar särskild besiktningsman att utöva erforderlig besiktning och kontroll i övrigt vid exportkontrollerad anläggning.

Märkning m.m.

Livsmedel som härrör från exportkontrollerade anläggningar skall före utförseln vara godkända av en besiktningsman. Varorna eller emballagen som dessa försänds i skall i enlighet med föreskrifter som meddelas av livsmedelsverket vara försedda med stämpel eller märke som utvisar att varorna godkänts för utförsel.

När varor förs ut, skall sändningen åtföljas av ett exportintyg. Intyget skall vara utfärdat av besiktningsmannen i överensstämmelse med formulär som fastställs av livsmedelsverket. Exportintyget skall innehålla uppgift om att varje kolli som hör till sändningen försetts med stämpel eller märke som avses i första stycket. Intyget skall innehålla de uppgifter i övrigt som mottagarlandet kräver för införsel.

Om mottagarlandet kräver det, skall exportintyget utfärdas på en särskild blankett som livsmedelsverket tillhandahåller.

SFS 1990:121

Vara som ej härrör från exportkontrollerad anläggning eller som ej godkänts av besiktningsman eller emballage till sådan vara får icke förses med stämpel eller märke som avses i 4 § första stycket eller som genom färg eller utseende i övrigt lätt kan förväxlas med sådan stämpel eller sådant märke.

Avgifter m.m.

Innehavare av en exportkontrollerad anläggning skall betala en avgift för besiktning och kontroll enligt denna kungörelse. Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om avgiftens storlek och om hur avgiften skall betalas efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Ersättning till besiktningsman lämnas av statsmedel enligt taxa som fastställs av Livsmedelsverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

SFS 1998:449

[har upphävts genom förordning (1989:1109).]

SFS 1989:1109

Övriga bestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5 § dömes till böter.

[har upphävts genom förordning (1980:735).]

SFS 1980:735

Beslut av en besiktningsman i samband med besiktning och kontroll som avses i 3 § får överklagas hos länsstyrelsen.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

SFS 1998:1106

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av statens livsmedelsverk.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:271

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1975. Genom kungörelsen upphäves kungörelsen (1972:74) med vissa bestämmelser angående anbringande av särskilt inregistrerat märke, s.k. runmärke, å fläsk och kungörelsen (1934:563) angående kontroll vid utförsel av kött.

SFS 1980:735

9 § kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel skall upphöra att gälla vid utgången av år 1980.

SFS 1989:1109

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

SFS 1990:121

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1990.

SFS 1998:449

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

SFS 1998:1106

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.